Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/3032(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0068/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0018

Teksty przyjęte
PDF 428kWORD 115k
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg
Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą
P8_TA(2016)0018RC-B8-0068/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu (AA/DCFTA) między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, z drugiej strony,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a także niedawną rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa(1),

–  uwzględniając wspólną deklarację ze szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Rydze w dniach 21 i 22 maja 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdania z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania przez Gruzję i Ukrainę planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego,

–  uwzględniając zalecenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące włączania społeczeństwa obywatelskiego w procesy kształtowania polityki i reform,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Gruzja, Mołdawia i Ukraina ratyfikowały układy o stowarzyszeniu obejmujące pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu (DCFTA), decydując się na ściślejszą polityczną i gospodarczą integrację z Unią Europejską oraz przeprowadzenie ambitnych reform w wielu obszarach, obejmujących m.in. demokrację, dobre rządy, praworządność i prawa człowieka;

B.  mając na uwadze, że UE uznaje europejskie aspiracje tych trzech krajów i podkreśla wartość dodaną układów o stowarzyszeniu w ich procesach reform;

C.  mając na uwadze, że dobre rządy, demokracja, praworządność i prawa człowieka pozostają kluczowymi obszarami europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) i stanowią podstawowe zobowiązanie, w szczególności dla wspomnianych trzech krajów, które podpisały układy o stowarzyszeniu z UE;

D.  mając na uwadze, że Rosja jest nadal pośrednio lub bezpośrednio zaangażowana w konflikty i wewnętrzne podziały występujące w trzech stowarzyszonych krajach – konflikty na okupowanych terytoriach Abchazji i Osetii Południowej (region Cchinwali) w Gruzji, kwestia Naddniestrza w Mołdawii oraz aneksja Krymu przez Rosję, a także jej udział w konflikcie toczącym się we wschodniej części Ukrainy;

E.  mając na uwadze, że ruch bezwizowy między UE a Mołdawią został wprowadzony w kwietniu 2014 r., zaś w ostatnich sprawozdaniach z grudnia 2015 r. Komisja wskazała, że Gruzja i Ukraina spełniają obecnie wymogi przewidziane w planach działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego;

F.  mając na uwadze, że współpraca UE z państwami Partnerstwa Wschodniego spotkała się z silnym oporem i wywołała agresywne reakcje ze strony Federacji Rosyjskiej, takie jak środki odwetowe wobec krajów stowarzyszonych; mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie przyjęły szereg sankcji i środków ograniczających przeciwko Federacji Rosyjskiej i rosyjskim urzędnikom;

1.  podkreśla znaczenie układów o stowarzyszeniu obejmujących postanowienia o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu (DCFTA); z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe postępy i nalega, by wykonywanie tych układów oraz pokrewnych programów stowarzyszeniowych było priorytetem UE i trzech krajów partnerskich; podkreśla, że Rada Unii Europejskiej jednogłośnie podpisała te układy o stowarzyszeniu;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zmierzające do zapewnienia zbliżenia ustawodawstwa krajowego do standardów UE, na podstawie zobowiązań podjętych w ramach układów o stowarzyszeniu obejmujących DCFTA; zwraca uwagę, że powodzenie tego procesu zależy od wielu czynników, takich jak stabilne otoczenie polityczne, myślenie strategiczne, konkretne plany reform oraz dobre wykorzystanie międzynarodowego wsparcia finansowego i technicznego;

3.  w związku z tym wyraża poparcie dla zaangażowanej i wielowymiarowej pomocy finansowej i technicznej dostarczanej Ukrainie i Gruzji przez UE i inne instytucje finansowe, ale podkreśla, że wsparcie finansowe UE dla jej wszystkich partnerów jest uzależnione od realizacji konkretnych etapów reform; podkreśla, że Komisja powinna odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu wdrażania układów o stowarzyszeniu obejmujących DCFTA oraz w monitorowaniu i wspieraniu właściwych organów zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym;

4.  przypomina, że nieodzowne jest właściwe wydatkowanie udostępnionych środków finansowych i że same te środki nie wystarczą do ustabilizowania gospodarki, ani też nie uda się osiągnąć jakiegokolwiek trwałego sukcesu bez stałego zaangażowania partnerów na rzecz inicjowania i realizowania reform strukturalnych, zapewnienia wzrostu popytu krajowego i spójności społecznej;

5.  uważa, że kontrola parlamentarna jest podstawowym warunkiem demokratycznego wsparcia polityki UE; w związku z tym wzywa Komisję, aby ułatwiła Parlamentowi Europejskiemu regularne, szczegółowe i terminowe monitorowanie wykonywania układów o stowarzyszeniu obejmujących DCFTA; wzywa do nadania nowego impulsu Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest oraz do ożywienia jego działalności, aby mogło skutecznie stawić czoła nowym wyzwaniom; apeluje o wymianę najlepszych praktyk oraz zawarcie protokołu ustaleń na wzór protokołu podpisanego z Radą Najwyższą Ukrainy, który mógłby służyć za przykład współpracy parlamentarnej;

6.  podkreśla znaczenie pogłębienia społecznego wymiaru partnerstwa, zgodnie z postanowieniami programów stowarzyszeniowych i odpowiednich konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy; wzywa wszystkie strony do przestrzegania zobowiązań podjętych w odniesieniu do podstawowych norm pracy norm środowiskowych;

7.  podkreśla swoje zdecydowane poparcie dla integralności terytorialnej wszystkich trzech krajów; wzywa Federację Rosyjską do zakończenia okupacji Krymu oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego angażowania się w konflikt trwający na Ukrainie, a także w zamrożone konflikty w Gruzji i Mołdawii; przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady z dnia 21 grudnia 2015 r. o rozszerzeniu sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej w związku z niewypełnieniem przez nią porozumień mińskich;

8.  podkreśla, że stowarzyszone kraje dobrowolnie podjęły decyzję o nawiązaniu pogłębionych stosunków z UE, że należy w pełni uszanować ich wybór i że strony trzecie nie mogą wywierać na nie presji w tym względzie; potępia w tym kontekście działania podejmowane przez Rosję w celu osłabienia lub zakłócenia proeuropejskiego kursu obranego przez trzy stowarzyszone kraje i wzywa do podjęcia działań służących zapobieganiu dezinformacji i poprawie strategicznego informowania na temat polityki i działalności UE w ramach sąsiedztwa wschodniego, jednocześnie z działaniami podejmowanymi przez unijny zespół zadaniowy East StratCom;

9.  z zadowoleniem przyjmuje najnowsze sprawozdania z postępu prac w zakresie wykonania przez Gruzję i Ukrainę ich odnośnych planów działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, opublikowane przez Komisję w dniu 18 grudnia 2015 r.; oczekuje, że Rada i państwa członkowskie bez zwłoki przyznają tym dwóm krajom system bezwizowy; wyraża uznanie dla Mołdawii w związku z dobrym wykonywaniem systemu bezwizowego funkcjonującego od kwietnia 2014 r., który stanowi znakomity przykład dla całego regionu;

10.  podkreśla, że głównym celem DCFTA, w skali mikro, jest przyczynienie się do konkretnej i trwałej poprawy warunków życia zwykłych obywateli przez zapewnienie stabilności, tworzenie możliwości dla MŚP i tworzenie miejsc pracy; podkreśla, że wdrożenie DCFTA, w połączeniu z tragiczną sytuacją gospodarczą, mogłoby wywrzeć wpływ na ukraińską gospodarkę i rynek pracy oraz pociągnąć za sobą skutki społeczne, których nie należy lekceważyć; podkreśla, że stworzenie dwustronnych DCFTA z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią jest niezwykle istotnym instrumentem nowoczesnego, przejrzystego i przewidywalnego handlu, zbliżania przepisów i stopniowej integracji gospodarczej partnerów na rynku wewnętrznym UE, a ponadto ma znaczenie dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które prowadzą do tworzenia miejsc pracy i długoterminowego wzrostu gospodarczego, przy czym ostatecznym celem jest stworzenie szerszego obszaru gospodarczego opartego na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i poszanowaniu suwerennych wyborów;

11.  podkreśla konieczność energicznej realizacji programu reform, zwłaszcza w dziedzinie sądownictwa i praworządności, oraz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej, gdyż jest to ważny warunek wstępny rozwoju społeczno-gospodarczego trzech stowarzyszonych krajów;

12.  ponownie podkreśla znaczenie włączenia społeczeństwa obywatelskiego do procesów kształtowania polityki realizowania reform; podkreśla rolę, jaką w procesie tym mogą odgrywać odpowiednie platformy społeczeństwa obywatelskiego przewidziane w układach o stowarzyszeniu, w szczególności jeśli chodzi o podnoszenie świadomości społecznej i monitorowanie wykonywania układów; wskazuje, że ważne jest wyjaśnienie obywatelom krajów stowarzyszonych korzyści płynących z wdrożenia układów o stowarzyszeniu obejmujących DCFTA i obalenie wszelkich mitów;

13.  podkreśla znaczenie postanowień układów o stowarzyszeniu obejmujących DCFTA w zakresie współpracy w dziedzinie energii w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz rozwoju konkurencyjnych, przejrzystych i niedyskryminujących rynków energii zgodnie z przepisami i normami UE, a także zapewnienia energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej; popiera zamiar wspierania przez UE pełnej integracji rynku energii z Mołdawią, Ukrainą i Gruzją za pośrednictwem Wspólnoty Energetycznej;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że mimo negatywnych tendencji w regionie eksport z Gruzji i Mołdawii do UE wzrósł w pierwszych 12 miesiącach wykonywania DCFTA, przy czym import UE z Gruzji zwiększył się o 15 %, a jej ogólny udział w mołdawskim eksporcie wzrósł o 62 %, i oczekuje podobnych pozytywnych tendencji w przypadku Ukrainy; wzywa Komisję do corocznego przedstawiania szczegółowych informacji na temat wdrażania DCFTA z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, w szczególności dotyczących mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł w przypadku Gruzji oraz mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł i klauzuli ochronnej w przypadku Mołdawii;

15.  podkreśla również, że zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej każde państwo europejskie może ubiegać się o członkostwo w UE, pod warunkiem że przestrzega zasad demokracji, szanuje podstawowe wolności, prawa człowieka i prawa mniejszości oraz zapewnia praworządność;

16.  wyraża zadowolenie z udziału lub stowarzyszenia trzech omawianych krajów w programach UE, takich jak Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), „Horyzont 2020”, Erasmus+, „Maria Skłodowska-Curie” i Kreatywna Europa; zauważa, że współpraca ta przynosi obopólne korzyści, umożliwiając w szczególności krajom partnerskim zapoznanie się z metodami pracy i polityką UE;

17.  z zadowoleniem przyjmuje nowy punkt ciężkości zmienionej EPS oraz zamiar zacieśnienia przez UE współpracy z naszymi partnerami w takich obszarach jak zapobieganie konfliktom, walka z terroryzmem, przeciwdziałanie radykalizacji postaw i reforma sektora bezpieczeństwa; uważa, że ta współpraca musi mieć konkretny charakter i być ukierunkowana na zaradzenie wspólnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa oraz na podejmowanie wspólnych działań na rzecz realnego rozwiązywania konfliktów, w tym za pośrednictwem szerszego uczestnictwa w misjach i szkoleniach w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), a także działań na rzecz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz walki z nielegalnym handlem bronią strzelecką i lekką (BSiL); ponownie wyraża wsparcie dla misji granicznej UE dla Mołdawii i Ukrainy (EUBAM), misji doradczej UE na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) oraz Misji Obserwacyjnej UE w Gruzji (EUMM), a także dla wysiłków podjętych w celu pokojowego rozwiązania konfliktów w tych trzech krajach;

Gruzja

18.  z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane przez Gruzję w ciągu ostatnich trzech lat we wszystkich obszarach objętych czterema blokami zagadnień w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego oraz pochwala zaangażowanie wykazane w tym zakresie przez władze Gruzji;

19.  podkreśla, że wolność mediów, wolność słowa i pluralizm informacji to podstawowe wartości demokratycznego społeczeństwa; wyraża zaniepokojenie niekorzystnym wpływem, jaki przypadki takie jak sprawa nadawcy Rustavi 2 wywierają na pluralizm mediów; w związku z tym wzywa władze Gruzji, by zagwarantowały pluralizm mediów, niezależność redakcyjną i przejrzystość struktury własnościowej mediów, zwłaszcza w przeddzień wyborów parlamentarnych w 2016 r.; wyraża aprobatę dla przedstawionego przez władze gruzińskie pomysłu wysłania misji ekspertów, złożonej z doradców wysokiego szczebla i obejmującej emerytowanych sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w celu nadzorowania toczącej się sprawy nadawcy Rustavi 2;

20.  podkreśla w związku z tym, że postępowania sądowe powinny być przejrzyste, bezstronne i wolne od nacisków politycznych; wzywa Gruzję, by kontynuowała i doprowadziła do końca reformę sądownictwa, między innymi wzmacniając niezależność tego sektora i odpolityczniając prokuraturę; jest nadal zaniepokojony brakiem rozliczalności prokuratury oraz niejasnymi kryteriami powoływania prokuratorów i śledczych; apeluje o dalsze wysiłki zmierzające do zapewnienia pełnej niezależności, skuteczności, bezstronności i profesjonalizmu w sądownictwie, w tym w prokuraturze i ministerstwie spraw wewnętrznych oraz w nowo utworzonych służbach bezpieczeństwa, obejmujące kontrolę parlamentarną działalności tych dwóch ostatnich organów; wyraża zaniepokojenie z powodu powszechnego stosowania, zwłaszcza w odniesieniu do polityków i aktywistów, tymczasowego aresztowania, które powinno być środkiem wyjątkowym stosowanym wyłącznie w nagłych i jednoznacznych sytuacjach;

21.  przypomina oświadczenie Komisji Weneckiej Rady Europy z dnia 22 września 2015 r. w sprawie nieuzasadnionej presji wywieranej na sędziów gruzińskiego trybunału konstytucyjnego i wzywa rząd Gruzji do podjęcia stosownych działań, w tym odpowiednich środków, w celu zapewnienia ochrony członkom tego trybunału i ich rodzinom, do przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia w sprawie wszystkich przypadków zastraszania oraz do doprowadzenie sprawców przed wymiar sprawiedliwości;

22.  podkreśla, że istnienie opozycji politycznej ma fundamentalne znaczenie dla stworzenia zrównoważonego i dojrzałego systemu politycznego oraz podkreśla, że wszelkie akty przemocy wobec członków każdej partii politycznej powinny być natychmiast dokładnie zbadane; wzywa wszystkie siły polityczne w tym kraju do poprawy klimatu politycznego przez unikanie konfrontacji i polaryzowania oraz przez podjęcie ponadpartyjnego dialogu w celu wzmocnienia demokracji i praworządności;

23.  wzywa do pełnej realizacji zaleceń sformułowanych w przełomowym sprawozdaniu „Gruzja w okresie transformacji” autorstwa specjalnego doradcy UE ds. reform konstytucyjnych i prawnych oraz praw człowieka Thomasa Hammarberga;

24.  gratuluje Gruzji w związku z wprowadzeniem innowacyjnego systemu elektronicznych zamówień publicznych, który znacząco zwiększył przejrzystość, skuteczność i odpowiedzialność – kluczowe czynniki w walce z korupcją;

Mołdawia

25.  wyraża poważne zaniepokojenie faktycznym brakiem stabilności politycznej o charakterze systemowym, który utrzymuje się od wyborów parlamentarnych z dnia 30 listopada 2014 r., oraz uważa, że obecny impas polityczny w Mołdawii osiągnął punkt krytyczny, w którym grozi destabilizacją instytucji krajowych oraz zagraża gospodarce, co ma poważne skutki dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

26.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie nowego rządu po długim okresie stagnacji i nieudanych próbach stworzenia nowego rządu w dniach 4 i 13 stycznia 2016 r., wzywa siły polityczne w Mołdawii do bezzwłocznego przyspieszenia procesu reform z korzyścią dla wszystkich obywateli tego kraju, m.in. w celu spełnienia wymogów Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW); zachęca do uniknięcia tragicznych konsekwencji geopolitycznych dalszego kryzysu politycznego oraz przypomina mołdawskim partiom o konieczności wzmocnienia politycznej stabilności w celu zapewnienia trwałego sukcesu reform i wyraża nadzieję, że nowy rząd będzie w stanie osiągnąć konkretne wyniki;

27.  podkreśla, że konieczne są dalsze wysiłki na rzecz zwalczania korupcji, stworzenia niezależnego i odpolitycznionego sądownictwa, zlikwidowania korupcji politycznej oraz stabilizacji gospodarki Mołdawii; ubolewa, że z powodu braku stabilności politycznej instytucji mołdawskich i niemożności spełnienia przez nie obietnic w 2015 r. zawieszono wypłaty wsparcia z budżetu UE;

28.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby udostępniły w szerszym zakresie wszelką niezbędną wiedzę techniczną i wsparcie finansowe dla przyszłego rządu Mołdawii, idąc za przykładem unijnej grupy wsparcia dla Ukrainy, w tym poprzez oddelegowanie ekspertów i urzędników z Brukseli i stolic państw członkowskich oraz włączenie ich do administracji mołdawskiej, tak aby mogli oni na co dzień wspierać i monitorować wdrażanie reform na miejscu;

29.  wzywa władze, aby w pełni i dokładnie zbadały skandal korupcyjny i kradzież 1 mld EUR z systemu bankowego, postawiły winnych przed wymiarem sprawiedliwości i dopilnowały zwrotu skradzionych pieniędzy; uważa, że trwający kryzys bankowy wskazuje na pilną potrzebę usprawnień systemowych w ramach prawnych w celu wzmocnienia kontroli i przejrzystości w działalności sektora bankowego; wzywa w związku z tym Komisję, by uważnie monitorowała toczące się dochodzenia oraz zapewniała w razie potrzeby władzom Mołdawii specjalistyczną wiedzę i pomoc niezbędne przy prowadzeniu i finalizowaniu postępowania;

30.  apeluje o przeprowadzenie kompleksowej reformy sektora mediów oraz zagwarantowanie pełnej przejrzystości struktury własnościowej mediów; w tym względzie wyraża zaniepokojenie brakiem rzeczywistej konkurencji oraz wzywa do przyjęcia surowych przepisów dotyczących konfliktu interesów;

Ukraina

31.  przyjmuje z zadowoleniem wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DFCTA) między UE a Ukrainą; potępia jednak fakt, że Federacja Rosyjska jednostronnie zawiesiła swoją umowę o wolnym handlu z Ukrainą, wprowadziła drastyczne ograniczenia handlowe dotyczące przywozu towarów ukraińskich do Rosji i utrudnia przewóz towarów do państw trzecich, naruszając porozumienie WTO i inne dwustronne porozumienia handlowe; apeluje do UE, aby wspierała Ukrainę w obecnych i przyszłych sporach z Rosją prowadzonych na forum WTO;

32.  podkreśla niespotykaną otwartość i starania czynione przez półtora roku przez Komisję w celu rozwiania wszelkich wątpliwości strony rosyjskiej co do skutków wdrożenia DCFTA oraz w celu znalezienia praktycznych rozwiązań; ubolewa nad tym, że strona rosyjska nie była w stanie podać konkretnych przykładów, w jaki sposób rosyjski rynek i handel mogłyby ucierpieć z powodu wejścia w życie DCFTA; ponownie podkreśla potencjalne korzyści z wdrożenia AA/DCFTA dla Rosji w postaci zwiększenia aktywności handlowej i gospodarczej oraz bardziej stabilnego sąsiedztwa; w związku z tym wzywa do zbadania dalszych możliwości prowadzenia dialogu na wysokim szczeblu;

33.  apeluje do państw członkowskich o utrzymanie w pełni operacyjnej misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z pełną obsadą kadrową; zwraca uwagę na apele rządu ukraińskiego o rozmieszczenie wzmocnionych liczebnie międzynarodowych sił pokojowych wzdłuż granicy między Ukrainą a Rosją oraz w obwodzie ługańskim i donieckim; przyznaje, że jak tylko pozwoli na to sytuacja, w ramach wypełniania postanowień porozumienia mińskiego należy zaoferować stronom konfliktu możliwość rozmieszczenia misji OBWE pod kierownictwem UE, aby wesprzeć je w realizacji takich zadań jak odminowywanie, pomoc w przygotowaniu wyborów samorządowych oraz zapewnienie wolnego dostępu organizacjom świadczącym pomoc humanitarną;

34.  wyraża poważne wątpliwości co do wykonania porozumienia z Mińska w pierwotnie uzgodnionym terminie 31 grudnia 2015 r.; przypomina, że władze rosyjskie ponoszą szczególną odpowiedzialność w tej sprawie; ponownie stwierdza, że od połowy października 2015 r. coraz liczniejsze są przypadki naruszenia zawieszenia broni, członkowie specjalnej misji obserwacyjnej OBWE nadal mają ograniczoną swobodę poruszania się, nie nastąpiło odzyskanie przez Ukrainę kontroli nad jej granicą z Rosją w całej jej rozciągłości, nie osiągnięto porozumienia co do zasad przeprowadzenia wyborów lokalnych w czasowo okupowanych obwodach ługańskim i donieckim, a także nie wszyscy jeńcy i bezprawnie przetrzymywane osoby, takie jak Nadia Sawczenko i Oleg Sencow, zostali zwolnieni;

35.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie sprawozdania holenderskiej komisji ds. badania wypadków w sprawie strącenia lotu 17 (MH17) Malaysia Airlines, w wyniku czego śmierć poniosło 298 niewinnych cywili; popiera ustanowienie międzynarodowego trybunału karnego i wzywa Federację Rosyjską do pełnej współpracy ze społecznością międzynarodową w celu przeprowadzenia kompleksowego i bezstronnego dochodzenia oraz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności; wyraża ubolewanie w związku z decyzją Federacji Rosyjskiej o zablokowaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie utworzenia międzynarodowego trybunału do zbadania tej zbrodni;

36.  ubolewa nad faktem, że trwająca agresja rosyjska doprowadziła do tragicznej sytuacji humanitarnej w Donbasie i że odmawia się dostępu do okupowanych regionów ukraińskim i międzynarodowym organizacjom humanitarnym; wyraża głębokie zaniepokojenie problemami humanitarnymi, jakie stwarzają warunki życia ponad 1,5 mln osób wewnętrznie przesiedlonych; jest głęboko zaniepokojony łamaniem praw człowieka na okupowanym przez Rosję Krymie, zwłaszcza tragiczną sytuacją Tatarów krymskich, oraz podkreśla potrzebę dalszej pomocy finansowej dla Ukrainy;

37.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanne wysiłki władz ukraińskich nad realizacją planu działań na rzecz liberalizacji reżimu wizowego oraz gratuluje im pozytywnego końcowego sprawozdania z postępów w realizacji tego planu; wyraża satysfakcję w związku z przyjęciem nowych przepisów i strategii politycznych, które wzmocniły ochronę przed dyskryminacją; oczekuje od przywódców Ukrainy wywiązania się ze zobowiązań antykorupcyjnych w pierwszym kwartale 2016 r.;

38.  podkreśla, że największym wyzwaniem dla działań reformatorskich jest powszechna korupcja; przyjmuje z zadowoleniem podjęte dotychczas decyzje, takie jak ustanowienie przepisów, instytucji (krajowe biuro antykorupcyjne, krajowa agencja ds. zapobiegania korupcji i specjalny prokurator ds. korupcji) i mechanizmów antykorupcyjnych, a także utworzenie Państwowej Agencji ds. Odzyskiwania Dochodów z Korupcji; ponadto z zadowoleniem przyjmuje niedawne przyjęcie ustawy o finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa, która wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2016 r., oraz ustawy o zamówieniach publicznych;

39.  wyraża zrozumienie, że stan wojny na wschodzie Ukrainy stanowi znaczną przeszkodę dla wysiłków reformatorskich; wyraźnie stwierdza jednak, że powodzenie i odporność Ukrainy na działania wszelkich wrogów zewnętrznych zależy od kondycji jej gospodarki i ram prawnych, dobrze prosperującej demokracji oraz wzrostu dobrobytu;

40.  przyjmuje z zadowoleniem przeprowadzaną obecnie reformę konstytucyjną w zakresie decentralizacji i sądownictwa; przypomina, że Komisja Wenecka wydała pozytywne opinie co do obu pakietów poprawek konstytucyjnych; podkreśla potrzebę osiągnięcia dalszych postępów w tych i innych dziedzinach, zwłaszcza w gospodarce, gdzie nadal priorytetowo należy traktować lepszą regulację i demonopolizację, wraz z reformami fiskalnymi, zwiększeniem przejrzystości i stworzeniem przyjaznego klimatu dla inwestycji; wyraża niepokój o stan ukraińskiej gospodarki oraz o ogólną sytuację finansową kraju; zauważa odnotowane nieznaczne postępy w stabilizowaniu wyników gospodarczych; pochwala przełomowe porozumienie co do umorzenia długu uzyskane przez Ukrainę z jej wierzycielami we wrześniu 2015 r.; przypomina, że społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza UE, międzynarodowe instytucje finansowe mające siedzibę w Europie, MFW i indywidualni darczyńcy krajowi obiecali bezprecedensową kwotę ok. 20 mld EUR;

41.  z zadowoleniem przyjmuje aktywne wsparcie i solidarność UE w sferze energetyki, co umożliwiło wznowienie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę w sezonie zimowym 2015/2016; wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania potencjału Ukrainy w zakresie tranzytu i do wzmocnienia współpracy, aby zabezpieczyć dostawy energii zarówno do UE, a także uniknąć budowy nowych gazociągów omijających Ukrainę, w szczególności jeśli chodzi o realizację projektu „Nord Stream II”, dotyczącego dostaw rosyjskiego gazu do Europy, który to projekt mógłby okazać się szkodliwy z punktu widzenia unijnej strategii dotyczącej dywersyfikacji źródeł energii oraz z punktu widzenia prawa UE; popiera zamiar wspierania przez UE pełnej integracji rynku energii z Ukrainą za pośrednictwem Wspólnoty Energetycznej oraz zmniejszenia zależności energetycznej bez nakładania nadmiernych obciążeń na gospodarstwa domowe; wzywa UE i rząd Ukrainy do wypracowania środków w celu zamortyzowania problemów społecznych;

42.  docenia efektywne i intensywne prace Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina polegające na monitorowaniu sytuacji politycznej, gospodarczej i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa Ukrainy, jak również jej zaangażowanie i wsparcie na rzecz usprawnienia ogólnych proeuropejskich procesów reformatorskich podejmowanych przez władze ukraińskie; przypomina podpisany w 2015 r. przez Parlament Europejski i Radę Najwyższą Ukrainy protokół ustaleń ustanawiający wspólne ramy wspierania i budowania potencjału parlamentarnego między oboma parlamentami;

43.  podkreśla potrzebę wzmocnienia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, tak by mogło doradzać władzom i wspierać je w realizacji obiecanych reform oraz skutecznie działać jako czujny obserwator i demaskator; przyjmuje z zadowoleniem owocną współpracę społeczności ekspertów z Najwyższą Radą nad realizacją reform i wdrażaniem AA/DCFTA; wyraża zadowolenie z faktu, że priorytety Najwyższej Rady są ustalane w kompleksowym dialogu ze społeczeństwem obywatelskim;

44.  odnotowuje zbliżające się holenderskie referendum konsultacyjne w sprawie AA/DCFTA między UE a Ukrainą; ufa, że holenderskie społeczeństwo podejmie decyzję na podstawie zalet umowy, uznając wymierne skutki, jakie będzie ona miała dla UE i dla Holandii w szczególności;

o
o   o

45.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim, rządom i parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0272.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności