Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3035(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0050/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2016 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0020

Vedtagne tekster
PDF 231kWORD 115k
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg
EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016
P8_TA(2016)0020RC-B8-0050/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 21. januar 2016 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (2015/3035(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN's konventioner om menneskerettighederne og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om UNHRC,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om krænkelse af menneskerettigheder, herunder sine beslutninger om debatter om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet,

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området(1),

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, og artikel 18, 21, 27 og 47,

–  der henviser til UNHRC's årsberetning 2015 til FN's Generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at 2015 og 2016 er år med vigtige årsdage for så vidt angår udøvelse af menneskerettigheder, fred og sikkerhed: 70-året for grundlæggelsen af De Forenede Nationer og 50-året for den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) samt henholdsvis 30- og 20-året for FN's erklæring om retten til udvikling (1986) og Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet (1995) og 15-året for FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolution om kvinder, fred og sikkerhed (2000) og 2015-målene (2000);

B.  der henviser til, at beskyttelse af respekten for menneskerettighederne uanset race, oprindelse, religion, klasse, kaste, køn, seksuel orientering eller hudfarve er en forpligtelse, der påhviler alle stater; der fastholder sit standpunkt om, at menneskerettighederne er udelelige (det være sig borgerlige, politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle rettigheder) og indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige, og der henviser til, at berøvelse af én af disse rettigheder har direkte og negative konsekvenser for de øvrige; der henviser til, at alle stater er forpligtet til at respektere deres respektive befolkningers grundlæggende rettigheder og har pligt til at tage konkrete skridt til at fremme respekten for disse rettigheder på nationalt plan, og til at samarbejde på internationalt niveau om at fjerne hindringerne for gennemførelsen af menneskerettighederne inden for alle områder;

C.  der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet; der henviser til, at kohærens på menneskerettighedsområdet, både indadtil og udadtil, er afgørende for EU's menneskerettighedspolitiks troværdighed i udlandet;

D.  der henviser til, at EU's handlinger som led i forbindelserne med tredjelande er underlagt artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, som fastslår, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er universelle og udelelige og stadfæster forpligtelsen til i indsatsen på den internationale scene at respektere den menneskelige værdighed og principperne om lighed og solidaritet samt principperne i FN-pagten og folkeretten;

E.  der henviser til, at respekt for menneskerettighederne bør integreres i alle politikområder vedrørende fred og sikkerhed, udviklingssamarbejde, handel og investering, humanitær indsats, klimaændringer, migration og bekæmpelse af terrorisme, da disse ikke kan behandles isoleret i forhold til respekten for menneskerettighederne;

F.  der henviser til, at FN's medlemsstater har vedtaget og forpligtet sig til 2030-dagsordenen, der indeholder en vision om en verden af universel respekt for menneskerettighederne og den menneskelige værdighed, retsstatsprincippet, retfærdighed, lighed og ikke-forskelsbehandling;

G.  der henviser til, at de ordinære samlinger i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), udnævnelsen af særlige rapportører, mekanismen for den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) og de særlige procedurer, som enten behandler situationen i bestemte lande eller bestemte tematiske spørgsmål, alle bidrager til den internationale indsats til fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet;

H.  der henviser til, at nogle af medlemmerne af Menneskerettighedsrådet anses for at være blandt de alvorligste menneskerettighedsovertrædere og har tvivlsomme resultater med hensyn til samarbejdet med FN's særlige procedurer og overholdelsen af deres indberetningsforpligtelser over for FN's menneskerettighedsorganer;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  glæder sig over udnævnelsen af ambassadør Choi Kyong–lim til formand for UNHRC i 2016;

2.  glæder sig over UNHRC's årlige rapport til FN's Generalforsamling, der dækker dens 28., 29. og 30. samling;

3.  gentager sin holdning om, at UNCHR-medlemmerne bør vælges blandt stater, som fastholder respekten for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet, og anmoder indtrængende FN's medlemsstater om bl.a. at fremme resultatbaserede kriterier for menneskerettigheder ved valg af stater til medlemmer af UNHRC; udtrykker bekymring over krænkelser af menneskerettighederne i en række stater, der er nyvalgte medlemmer af UNHRC; mener, at medlemsstaterne ikke bør støtte valg til UNHRC af lande, der ikke overholder menneskerettighederne;

4.  understreger, at det er vigtigt at støtte den uafhængighed og integritet, der kendetegner FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR), for at sikre, at OHCHR fortsat kan varetage sit mandat effektivt og upartisk; opfordrer i denne forbindelse til, at OHCHR tildeles tilstrækkelig støtte og finansiering; gentager sin støtte til de særlige procedurer og mandatindehavernes – såsom de særlige rapportørers – uafhængige status, der sætter dem i stand til at udfylde deres funktioner helt uvildigt, og opfordrer alle stater til at samarbejde med disse procedurer; beklager det manglende samarbejde fra visse medlemsstaters side;

5.  bekræfter på ny betydningen af at bevare den universelle karakter af den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) med henblik på at nå frem til en fuldstændig forståelse af menneskerettighedssituationen i alle FN-medlemsstater og gentager sin støtte til den anden gennemgangsrunde, som særligt fokuserer på gennemførelsen af de henstillinger, der blev accepteret i første runde; opfordrer imidlertid endnu en gang til, at de henstillinger, som staterne ikke kunne acceptere under den første runde, bliver taget op til fornyet behandling i løbet af den videre UPR-proces;

6.  understreger behovet for at sikre, at et bredt spektrum af interessehavere, herunder civilsamfundet, deltager fuldt ud i alle aspekter af UNHCR's arbejde, og udtrykker sin bekymring over, at alvorlige begrænsninger har hæmmet civilsamfundets deltagelse i UPR-processen; opfordrer FN's medlemsstater, herunder EU's medlemsstater, til at anvende UPR som et middel til at vurdere deres egen menneskerettighedssituation og fremsætte henstillinger i den forbindelse;

7.  opfordrer EU til at følge op på UPR-henstillingerne i EU's politiske dialoger med de berørte lande for at finde måder og midler til at gennemføre henstillingerne ved hjælp af landestrategierne og de regionale strategier;

8.  glæder sig over initiativet til forandring fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, som skal forbedre og styrke tilstedeværelsen af FN's menneskerettighedskontorer globalt med oprettelsen af otte regionale knudepunkter, der skal beskytte og fremme respekten for menneskerettighederne ved i direkte samarbejde med forskellige partnere at omsætte henstillinger fra menneskerettighedsmekanismerne til reelle forandringer på stedet; henstiller, at der i anledning af 10-året for oprettelsen af FN's Menneskerettighedsråd gennemføres en evaluering af, hvilken indvirkning dette råd har haft, herunder dets mandat og implementeringen af dets resolutioner og andre beslutninger;

Borgerlige og politiske rettigheder

9.  udtrykker bekymring over de forfatningsændringer, der er iværksat i visse lande, med henblik på at ændre den grænse, der er fastsat for præsidentens embedsperiode, hvilket i nogle tilfælde har ført til valgrelateret vold; bekræfter, at respekten for borgerlige og politiske rettigheder, herunder den individuelle og kollektive ytringsfrihed samt forsamlings- og foreningsfriheden, er indikatorer for et demokratisk, tolerant og pluralistisk samfund;

10.  gentager, at frie ægte valg, der afholdes regelmæssigt på grundlag af almindelig og lige valgret, er en grundlæggende rettighed, som alle borgere bør nyde godt af i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder (artikel 21, stk. 3) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (artikel 25); bekræfter, at eksistensen af ytringsfrihed og et levende miljø, der er befordrende for et uafhængigt og pluralistisk civilsamfund, er forudsætninger for fremme af respekten for menneskerettighederne;

11.  mener, at moderne digitale teknologier frembyder fordele og udfordringer for beskyttelsen af retten til privatlivets fred, for udøvelsen af ytringsfrihed online i hele verden og for sikkerheden, fordi moderne digitale teknologier kan anvendes til ekstremistisk og terroristisk propaganda og som rekrutteringskanaler; glæder sig i denne forbindelse over udpegelsen af FN's særlige rapportør om retten til privatlivets fred i den digitale tidsalder, hvis mandat omfatter spørgsmål vedrørende overvågning og beskyttelse af privatlivets fred, som har konsekvenser for mennesker online eller offline;

12.  opfordrer FN's medlemsstater, herunder EU's medlemsstater, til at implementere henstillingerne fra FN's særlige rapportør om nutidige former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance med det formål at bekæmpe udbredelsen af racistisk, etnisk baseret og xenofobisk had og tilskyndelse hertil over internettet og på sociale medienetværker ved at tage passende lovgivningsmæssige skridt, under fuldstændig overholdelse af ytrings- og meningsfriheden;

Menneskerettighedsforkæmpere

13.  fordømmer regeringsstyrkers fortsatte chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsmedlemmer i en række tredjelande; udtrykker sin bekymring med hensyn til urimelig og restriktiv lovgivning, herunder restriktioner for udenlandsk finansiering, hvilket betyder færre muligheder for aktiviteter i civilsamfundet; opfordrer alle regeringer til at fremme og støtte mediefrihed, civilsamfundsorganisationers frihed og menneskerettighedsforkæmperes aktiviteter og gøre det muligt for dem at udføre deres arbejde uden frygt, undertrykkelse eller intimidering;

14.  mener, at den vedvarende chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsprofiler, som finder sted i en række UNHRC-medlemslande, undergraver UNHRC's troværdighed; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at fremme et initiativ på FN-niveau med henblik på at udarbejde et sammenhængende og omfattende svar på de store udfordringer, som menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder med kvinders rettigheder, med beskyttelse af miljø, jord og oprindelige folks rettigheder, med korruption og med straffrihed, religion, journalister, og andre menneskerettighedsforkæmpere, der anvender medierne, herunder internettet og sociale medier, står over for på verdensplan, og til systematisk at fordømme mord på dem;

15.  er yderst bekymret over det stigende antal angreb på humanitære hjælpearbejdere og behandlingsfaciliteter, understreger, at alle sådanne angreb er klart forbudt i henhold til den humanitære folkeret, og opfordrer konfliktens parter til at respektere den humanitære folkerets bestemmelser; understreger betydningen af at forbedre sikkerheden for hjælpearbejdere for at kunne reagere mere effektivt på angreb;

Dødsstraf

16.  minder om EU's nultolerance over for dødsstraf og gentager sin vedvarende modstand mod dødsstraf, tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og straf i alle tilfælde og under alle omstændigheder; understreger betydningen af, at EU fortsat fremmer moratoriet for dødsstraf, og understreger endnu en gang, at afskaffelse af dødsstraffen bidrager til at fremme den menneskelige værdighed; gentager, at støtte til tredjelandes håndhævelse af narkotikapolitikker, såsom finansiel støtte, teknisk bistand og kapacitetsopbygning, kun skal ydes, hvis man kan udelukke anvendelsen af dødsstraf for narkorelaterede lovovertrædelser; udtrykker sin støtte til oprettelsen af en særlig rapportør om menneskerettigheder og narkotikapolitik;

17.  påskønner de væsentlige fremskridt, der hidtil er gjort, og som har medført, at mange lande har suspenderet dødsstraffen, mens andre har truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger til at afskaffe dødsstraffen; udtrykker ikke desto mindre sin beklagelse over genoptagelsen af henrettelser i en række lande i løbet af de seneste år; opfordrer de stater, der har afskaffet dødsstraf, eller har et længerevarende moratorium for dødsstraf, til at holde fast ved deres forpligtelser og ikke genindføre dødsstraf;

Religionsfrihed

18.  minder om, at tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed er grundlæggende menneskerettigheder, der er fastsat i verdenserklæringen om menneskerettigheder, og som er garanteret ved artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; minder ligeledes om, at disse rettigheder er indbyrdes forbundne med andre menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder og omfatter retten til at tro eller ikke at tro såvel som frihed til at praktisere teistiske, ikke-teistiske og ateistiske overbevisninger og retten til at vælge, ændre, opgive eller genoptage en tro efter eget valg; udtrykker bekymring over, at visse lande fortsat undlader at overholde FN's standarder og anvender statslig undertrykkelse, som kan omfatte fysisk afstraffelse, fængsling, urimeligt høje bøder og endog dødsstraf, i overtrædelse af religions- eller trosfriheden; er bekymret over den tiltagende forfølgelse af mindretal på grund af deres religion eller tro samt over retsstridige skader på deres forsamlingssteder; støtter rapporten fra FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed om vold begået "i religionens navn"; opfordrer EU til at gennemføre sine henstillinger om interreligiøse dialoginitiativer;

19.  glæder sig over EU's indsats for at fremme religions- og trosfrihed i internationale fora, herunder ved at støtte mandatet til FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed; støtter fuldt ud EU's praksis med at stille sig i spidsen for tematiske resolutioner i UNHRC og FN's Generalforsamling om dette emne; anmoder om konkrete tiltag til at beskytte religiøse mindretal, ikke-troende, frafaldne og ateister, der er ofre for blasfemilove; mener, at der bør træffes foranstaltninger både i internationale og regionale fora ved at opretholde en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med religiøse sammenslutninger og samfund som anført i artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

Sociale og økonomiske rettigheder

20.  anerkender UNHRC's bestræbelser på, at sikre, at alle menneskerettigheder gives samme status og samme vægt, ved at indføre mandatindehavere for særlige procedurer vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; fremhæver i den forbindelse betydningen af ratifikation af den valgfri protokol til ICESCR om klage og undersøgelsesmekanismer;

21.  giver udtryk for sin dybe bekymring over stigningen i den ekstreme fattigdom, der truer den fulde udøvelse af alle menneskerettigheder; glæder sig i denne forbindelse over UNHRC's særlige rapportørs rapport om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder (A/HRC/29/31) og støtter hans forslag om afskaffelse af ekstrem fattigdom; anser det for vigtigt at gøre noget ved voksende uligheder med henblik på at bekæmpe fattigdom generelt og at fremme sociale og økonomiske rettigheder, navnlig ved at lette adgangen til føde, vand, uddannelse, sundhedspleje og boliger;

22.  mener, at korruption, skatteunddragelse, lemfældig forvaltning af offentlige goder og manglende ansvarlighed truer muligheden for, at alle i lige grad kan nyde godt af menneskerettighederne, og underminerer demokratiske processer, retsstatsprincippet, et retfærdigt retsvæsen og offentlige tjenester, såsom uddannelse og basale sundhedsydelser; mener, at en indsats til sikring af respekten for menneskerettighederne, navnlig retten til information, ytrings- og forsamlingsfrihed, et uafhængigt retsvæsen og demokratisk deltagelse i offentlige anliggender, bidrager afgørende til at bekæmpe korruption;

23.  understreger, at minoritetssamfund i tredjelande har særlige behov, og at deres ligestilling bør fremmes inden for alle områder af det økonomiske, sociale, politiske og kulturelle liv;

24.  opfordrer indtrængende FN's medlemsstater, herunder EU's medlemsstater, til at henstille, at alle mandatindehavere under de særlige procedurer er særligt opmærksomme på spørgsmål vedrørende kvinder, unge samt handicappede fra de oprindelige folk, og at de systematisk aflægger rapport herom til UNHRC; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte, at de oprindelige folk deltager i UNHRC's samlinger; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til aktivt at støtte udarbejdelsen af en handlingsplan for oprindelige folk for det samlede system, navnlig hvad angår afholdelse af regelmæssige høringer af oprindelige folk;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

25.  går ind for en effektiv og omfattende gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; opfordrer indtrængende FN's medlemsstater, herunder EU's medlemsstater, til at udvikle og gennemføre nationale handlingsplaner; mener, at handel og menneskerettigheder kan kombineres, og at erhvervslivet spiller en vigtig rolle for at fremme menneskerettigheder og demokrati; gentager, at det er vigtigt, at de europæiske og multinationale virksomheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme internationale standarder for virksomheder og menneskerettigheder;

26.  opfordrer FN og EU til at tage spørgsmålet om land grabbing og forkæmpere for ejendomsret til jord, der er ofre for repressalier, herunder trusler, chikane, vilkårlige anholdelser, overfald og mord, op med multinationale og europæiske virksomheder;

27.  glæder sig over initiativet fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om at fremme projektet om ansvarlighed og retsmidler med henblik på at bidrage til et retfærdigt og mere effektivt system af nationale retsmidler, navnlig i tilfælde af grove krænkelser af menneskerettighederne i erhvervslivet; opfordrer alle regeringer til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til at sikre respekten for menneskerettighederne og adgangen til retlig prøvelse for ofre, der oplever både praktiske og retlige udfordringer med hensyn til at få adgang til retsmidler på nationalt og internationalt plan med hensyn til virksomhedsrelaterede menneskerettighedsovertrædelser;

28.  bemærker, at en åben mellemstatslig arbejdsgruppe (IGWG) om udarbejdelse af et internationalt retligt bindende instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder, der er nedsat ved Menneskerettighedsrådets resolution af 26. juni 2014, holdt sit første møde i juli 2015; opfordrer EU til at støtte bestræbelser på at tilpasse dets politikker til OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og anbefaler, at EU og dets medlemsstater deltager konstruktivt i debatten om et retligt bindende internationalt instrument for erhvervslivet og menneskerettighederne inden for rammerne af FN-systemet;

Migration og flygtninge

29.  er alarmeret over den alvorligste migrationskrise siden Anden Verdenskrig, der skyldes, at et voksende antal personer er tvunget til at forlade deres hjem på grund af forfølgelse, væbnede konflikter, udbredt vold og klimaændringer og søger beskyttelse og et bedre liv og sætter livet på spil på farlige rejser; opfordrer til en effektiv og koordineret international indsats til at tackle de grundlæggende årsager til migration; opfordrer endvidere til, at der gøres en større indsats på FN-niveau for at tage fat på de aktuelle og fremtidige migrationsmæssige udfordringer ved at sikre tilstrækkelig finansiering til UNHCR, WFP og andre FN-organer, der beskæftiger sig med tilvejebringelse af basale tjenesteydelser til flygtninge i og uden for konfliktområder; fremhæver betydningen af det arbejde, der udføres af FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, herunder hans anbefalinger;

30.  opfordrer alle lande til at vedtage en menneskerettighedsbaseret tilgang til migration, som beskytter migranters og flygtninges rettigheder i migrationspolitikken og håndteringen med særlig vægt på situationen for marginaliserede og dårligt stillede grupper af migranter og flygtninge, såsom kvinder og børn; opfordrer alle stater til at beskæftige sig med kønsrelateret vold mod kvinder og piger og understreger vigtigheden af at udforme migrationspolitik ud fra et kønsperspektiv for at imødekomme deres særlige behov;

31.  minder om, at alle stater har en forpligtelse til at respektere og beskytte menneskerettighederne for alle personer under deres jurisdiktion uanset deres nationalitet eller oprindelse og uanset deres indvandrerstatus; minder om, at en samlet strategi for migration er tæt forbundet med udviklingspolitikken og den humanitære bistandspolitik, herunder etablering af humanitære korridorer og levering af humanitære visa; gentager sin opfordring til, at alt samarbejde på migrationsområdet og alle tilbagetagelsesaftaler med lande uden for EU skal overholde folkeretten; minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør gennemføres med fuld respekt for migranternes menneskerettigheder på grundlag af frie og informerede beslutninger, og kun når beskyttelsen af deres rettigheder er garanteret i deres hjemland; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for vilkårlige anholdelser og vilkårlig tilbageholdelse af migranter; udtrykker bekymring over forskelsbehandlingen af migranter og flygtninge og krænkelser af disse personers rettigheder; opfordrer i den forbindelse FN's medlemsstater, herunder EU's medlemsstater, til at respektere retten til at søge om og få asyl;

Klimaændringer og menneskerettigheder

32.  glæder sig over Parisaftalen inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter tilpasning, afbødning, teknologiudvikling og -overførsel samt kapacitetsopbygning; opfordrer alle signatarstaterne til at opfylde deres forpligtelser; beklager den manglende henvisning til verdenserklæringen om menneskerettighederne i UNFCCC og opfordrer til, at alle UNFCCC's politikker og aktioner baseres på menneskerettighederne;

33.  minder om, at klimaændringernes negative indvirkninger udgør en overhængende og potentielt uafvendelig global trussel mod den fulde udøvelse af menneskerettighederne, og at de har en betydelig indvirkning på sårbare grupper, hvis rettighedssituation allerede er vanskelig; bemærker med bekymring, at klimarelaterede hændelser, såsom stigende havniveau og ekstreme vejrændringer med tørke og oversvømmelser, forventes at føre til yderligere tab af menneskeliv, fordrivelse af befolkninger og mangel på mad og drikkevand;

34.  opfordrer det internationale samfund til at afhjælpe de juridiske mangler i forbindelse med begrebet "klimaflygtning", herunder udarbejde en eventuel international definition deraf;

Kvinders rettigheder

35.  glæder sig over FN's Sikkerhedsråds nylige resolution 2242 om kvinder, fred og sikkerhed, som gør kvinder til det centrale element i alle bestræbelser på at tackle globale udfordringer, herunder voksende voldelig ekstremisme, klimaændringer, migration, bæredygtig udvikling, fred og sikkerhed; glæder sig over konklusionerne i FN's globale undersøgelse om gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, der understregede betydningen af kvinders ledelse og deltagelse i konfliktløsning og fredsopbygning og fremhævede, at deres inddragelse har forbedret den humanitære bistand, styrket fredsbevarende styrkers indsats, fremmet afslutningen af fredsforhandlinger og bidraget til at bekæmpe voldelig ekstremisme; opfordrer FN og alle FN's medlemsstater til at tage konkrete skridt til at sikre kvindernes selvstændighed og deres meningsfulde inddragelse i forebyggelse og løsning af konflikter samt i fredsforhandlinger og fredsopbyggende processer ved at øge deres repræsentation på alle niveauer i beslutningsprocessen, herunder i nationale, regionale og internationale institutioner og mekanismer;

36.  giver udtryk for sin bekymring over den omstændighed, at vold mod kvinder siden fremkomsten af voldelige ekstremistiske grupper, såsom Daesh i Syrien og Irak og Boko Haram i Vestafrika, har fået en helt ny dimension, idet seksuel vold er blevet en integrerende del af målene, ideologien og kilden til indtægter for disse ekstremistiske grupper og har skabt en afgørende ny udfordring for det internationale samfund; opfordrer alle regeringer og FN's institutioner til at intensivere deres indsats til bekæmpelse af disse afskyelige forbrydelser og genoprettelse af kvinders værdighed, således at de får en retfærdig dom, erstatning og passende støtteforanstaltninger;

37.  mener, at sikring af kvinders selvstændighed ved at gøre noget ved de underliggende uligheder mellem kvinder og mænd, som gør kvinder sårbare i tider med konflikter, er en måde at bekæmpe ekstremisme; understreger behovet for kontinuitet i pigernes uddannelse i flygtningelejre, i konfliktramte områder med ekstrem fattigdom og ekstreme miljøvilkår, såsom tørke og oversvømmelser;

38.  understreger vigtigheden af, at man ikke undergraver Beijinghandlingsplanens resultater vedrørende adgang til uddannelse og sundhed som en grundlæggende menneskerettighed; understreger, at universel adgang til ydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed bidrager til at reducere spædbørns- og mødredødeligheden; påpeger, at familieplanlægning, mødres sundhed, let adgang til prævention og alle ydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed er elementer, der bidrager afgørende til at redde kvinders liv og hjælpe dem med at genopbygge deres liv, hvis de er blevet udsat for voldtægt; understreger behovet for at give disse politikker en central plads i udviklingssamarbejdet med tredjelande;

39.  understreger betydningen af foranstaltninger til styrkelse af kvinders ledelse og deltagelse på alle stadier i beslutningsprocesser; opfordrer staterne til at sikre lige repræsentation af kvinder i offentlige institutioner og i det offentlige liv, med særlig vægt på inddragelsen af mindretalskvinder;

40.  opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR) til fortsat at fremme politisk og økonomisk inddragelse af kvinder og piger ved at integrere ligestilling mellem kønnene i alle eksterne politikker og programmer, herunder gennem strukturerede dialoger med tredjelande, ved offentligt at tage kønsrelaterede spørgsmål op og ved at sikre tilstrækkelige ressourcer til dette formål;

Børns rettigheder

41.  støtter EU's bestræbelser på at fremme børns rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, ved at sikre rehabilitering og reintegration af børn, der er indrulleret i væbnede grupper, ved at udrydde børnearbejde, tortur, hekseanklager mod børn, menneskehandel, børneægteskaber og seksuel udnyttelse og ved at hjælpe børn i væbnede konflikter og sikre deres adgang til uddannelse i konfliktramte områder og flygtningelejre;

42.  minder om, at konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, og som er den mest ratificerede internationale menneskerettighedskonvention, indeholder en række rettigheder for børn, herunder retten til liv, sundhed, uddannelse og til at lege, samt retten til respekt for familielivet, beskyttelse mod vold og forskelsbehandling og retten til at blive hørt; opfordrer alle signatarer af denne traktat til at opfylde deres forpligtelser i denne forbindelse;

43.  glæder sig over den planlagte globale undersøgelse, som FN vil iværksætte, og som gennem overvågning og evaluering skal kortlægge, hvordan eksisterende internationale love og standarder gennemføres i praksis, og vurdere, hvilke konkrete muligheder staterne har for at forbedre deres politikker og tiltag; opfordrer indtrængende alle stater til at støtte og deltage aktivt i undersøgelsen;

44.  bemærker med bekymring, at flere personer er blevet dømt til døden for lovovertrædelser, de havde begået, inden de fyldte 18 år, og er blevet henrettet i lande rundt om i verden i 2015 trods forbuddet mod anvendelse af dødsstraf for unge i FN's konvention om barnets rettigheder;

LGBTI-personers rettigheder

45.  udtrykker bekymring over den fortsatte eksistens af diskriminerende love og praksisser samt af voldshandlinger mod enkeltpersoner i forskellige lande på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; opfordrer til nøje overvågning af situationen for LGBTI-personer i lande, hvor der for nylig er blevet vedtaget LGBTI-diskriminerende love; udtrykker sin stærke bekymring over såkaldte "antipropagandalove", der begrænser ytrings- og forsamlingsfriheden, herunder i lande på det europæiske kontinent;

46.  gentager sin støtte til højkommissærens fortsatte arbejde med at fremme og beskytte LGTBI-personers udøvelse af alle deres menneskerettigheder, navnlig gennem erklæringer, rapporter og Free & Equal-kampagnen; opfordrer højkommissæren til at fortsætte bekæmpelsen af diskriminerende love og praksisser; er bekymret over begrænsninger af de grundlæggende frihedsrettigheder for LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere og opfordrer EU til at øge sin støtte til dem; bemærker, at der er større sandsynlighed for, at de grundlæggende rettigheder for LGBTI-personer respekteres, hvis de har adgang til alle retsinstitutioner;

EU's integrering af menneskerettighederne og sammenhæng på menneskerettighedsområdet

47.  opfordrer EU til at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten for Den Europæiske Union og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

48.  gentager sin opfordring til EU om at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og til at integrere respekten for menneskerettighederne i handel, investeringspolitikker, offentlige tjenester, udviklingssamarbejde og i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; understreger ligeledes, at EU's menneskerettighedspolitik bør sikre, at dets interne og eksterne politikker er sammenhængende og i overensstemmelse med EU's traktatfæstede forpligtelser;

49.  gentager desuden, at det er vigtigt, at EU aktivt og vedholdende deltager i FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig i 3. Komité, FN's Generalforsamling og UNHRC; anerkender den indsats, som EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne i New York og Genève og EU's medlemsstater har gjort for at øge EU's kohærens vedrørende menneskerettighedsspørgsmål på FN-niveau ved at sikre betimelige drøftelser og udsende et enstemmigt budskab; opfordrer EU til at øge sin indsats for at gøre sine synspunkter gældende, bl.a. ved at intensivere den tiltagende praksis med tværregionale initiativer og ved at være med til at støtte resolutioner og gå i brechen for dem; gentager sin opfordring til en større synlighed af EU's foranstaltninger og bistand i alle multilaterale fora;

50.  anmoder EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder om fortsat at øge effektiviteten, sammenhængen og synligheden af EU's menneskerettighedspolitik i forbindelse med UNHRC og om yderligere at udvikle det tætte samarbejde med OHCHR og de særlige procedurer;

51.  understreger på det kraftigste behovet for at forbedre forberedelsen og samordningen af EU-holdninger til samlingerne i UNHRC og at håndtere spørgsmålet om sammenhæng mellem EU's eksterne og interne menneskerettighedspolitik;

52.  minder om betydningen af at opretholde den institutionelle praksis med at sende parlamentariske delegationer til UNHRC og FN's Generalforsamling;

53.  opfordrer EU's medlemsstater til et mere principfast og ikkeselektivt engagement i UNHRC;

Droner og fuldautomatiske våben

54.  gentager sin opfordring til Rådet om at fastlægge en fælles EU-holdning til brugen af væbnede droner, idet overholdelsen af menneskerettigheder og den humanitære folkeret gives højeste prioritet, og til at tage hånd om spørgsmål såsom de retlige rammer, proportionalitet, ansvarlighed, beskyttelse af civile og gennemsigtighed; opfordrer indtrængende EU til endnu engang at forbyde fremstilling, udvikling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding; fastholder, at menneskerettigheder bør indgå i alle dialoger om terrorbekæmpelse med tredjelande;

Bekæmpelse af terrorisme

55.   ser positivt på vejledningen om terrorbekæmpelse, som er udarbejdet af EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen med henblik på at sikre respekt for menneskerettighederne i planlægningen og gennemførelsen af bistandsprojekter til bekæmpelse af terrorisme sammen med tredjelande; minder i denne forbindelse om, at respekten for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder er grundlaget for vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker, herunder anvendelse af digitale overvågningsteknologier; understreger, at det er nødvendigt at udvikle effektive kommunikationsstrategier for at imødegå terroristisk og ekstremistisk propaganda og rekrutteringsmetoder, navnlig online;

Demokratisering

56.  anbefaler, at EU øger sine bestræbelser på at udvikle en mere samlet tilgang til demokratiseringsprocesser, hvoraf frie og retfærdige valg kun udgør én dimension, for at bidrage positivt til at styrke de demokratiske institutioner; mener, at udveksling af bedste praksis for overgang til demokrati inden for rammerne af udvidelses- og naboskabspolitikkerne bør anvendes til at støtte og konsolidere andre demokratiseringsprocesser overalt i verden;

Udvikling og menneskerettigheder

57.  fremhæver betydningen af det bæredygtige udviklingsmål nr. 16 om fred og retfærdighed i 2030-dagsordenen, som bør være en af prioriteterne for alle eksterne og interne aktioner, navnlig når det drejer sig om finansiering af udviklingssamarbejde;

Sport og menneskerettigheder

58.  er alvorligt bekymret over, at autoritære stater, hvor menneskerettigheder krænkes, er vært for visse store sportslige begivenheder; opfordrer FN's og EU's medlemsstater til aktivt at rejse dette spørgsmål og til at forhandle med nationale sportsorganisationer, erhvervssponsorer og civilsamfundsorganisationer om de praktiske vilkår for deres deltagelse i disse arrangementer, herunder FIFA-verdensmesterskabet i Rusland i 2018 og i Qatar i 2022 og De Olympiske Lege i Beijing i 2022;

Den Internationale Straffedomstol

59.  gentager sin fulde støtte til det arbejde, Den Internationale Straffedomstol (ICC) udfører for at bekæmpe straffrihed for gerningsmændene bag de mest alvorlige forbrydelser, der berører verdenssamfundet, og for at sikre, at retfærdigheden sker fyldest for ofrene for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; er fortsat på vagt over for ethvert forsøg på at undergrave ICC's legitimitet og uafhængighed; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at samarbejde med ICC og give den stærk diplomatisk, politik og finansiel støtte, herunder i FN-sammenhæng; opfordrer EU og dets medlemsstater og dets særlige repræsentanter til aktivt at fremme ICC, fuldbyrdelsen af dens afgørelser og bekæmpelsen af straffrihed for forbrydelser, der er omfattet af Romstatutten, bl.a. ved at styrke og udbygge sine forbindelser med Sikkerhedsrådet og ved at fremme en universel ratifikation af Romstatutten og Kampala-ændringerne;

Lande under den universelle regelmæssige gennemgang (UPR)

Georgien

60.  glæder sig over Georgiens medlemskab af UNHRC og den nylige universelle regelmæssige gennemgang af Georgien; noterer sig de lovgivningsmæssige reformer, der har resulteret i visse fremskridt med hensyn til retsvæsenet og den retshåndhævende sektor, anklagemyndigheden, bekæmpelse af mishandling, børns rettigheder og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og internt fordrevne personer (IDP'er);

61.  bemærker imidlertid, at der er behov for en yderligere indsats med hensyn til et fuldt ud uafhængigt retssystem og til mishandling, navnlig hvad angår varetægtsfængsling og rehabilitering af ofre, med hensyn til ansvarlighed i tilfælde af overgreb fra retshåndhævende instansers side, med hensyn til undersøgelser af tidligere krænkelser foretaget af regeringsembedsmænd og med hensyn til mindretals og kvinders rettigheder; understreger det ansvar, som påhviler regeringen i medfør af den internationale menneskerettighedslovgivning, for at beskytte alle børn mod vold, og opfordrer til, at der foretage en kontrol med alle velgørende institutioner; opfordrer til, at der fastsættes bestemmelser om rehabilitering af ofre; er fortsat bekymret med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed samt den manglende adgang for observatører til de besatte områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, hvor der fortsat sker udbredte krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer den georgiske regering til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre en opfølgning af henstillingerne i UPR-processen;

Libanon

62.  roser Libanon for den politik med åbne grænser og modtagelse, som det har ført i årevis over for flygtninge fra Palæstina, Irak og Syrien; understreger, at Libanon, hvor én ud af fire personer er flygtning, har den største koncentration af flygtninge pr. indbygger i hele verden, og opfordrer Den Europæiske Union til at afsætte flere ressourcer og til at arbejde tæt sammen med de libanesiske myndigheder om at hjælpe landet med at opretholde beskyttelsen af flygtninges og asylansøgeres rettigheder; er i denne forbindelse bekymret over det angiveligt betydelige antal børneægteskaber og/eller tvangsægteskaber blandt de syriske flygtninge; opfordrer den libanesiske regering til at overveje en reform af den lovgivning, der regulerer indrejse og ophold i samt udrejse fra Libanon;

63.  støtter henstillingerne fra FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW-Komitéen), hvori der opfordres til at træffe foranstaltninger til at øge bevidstheden blandt kvindelige vandrende husarbejdere om deres menneskerettigheder i henhold til CEDAW-konventionen, som Libanon er part i; understreger især, at det er nødvendigt at afskaffe "kafala-systemet" og sikre effektiv domstolsadgang for kvindelige vandrende husarbejdere, herunder ved at garantere deres sikkerhed og ophold i forbindelse med retlige og administrative procedurer vedrørende deres status;

Mauretanien

64.  understreger, at den mauretanske regering ganske vist har gjort fremskridt med at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at bekæmpe alle former for slaveri og slaverilignende forhold, men at den manglende reelle gennemførelse bidrager til, at denne praksis fortsætter; opfordrer myndighederne til at vedtage en lov om bekæmpelse af slaveri, iværksætte en landsdækkende, systematisk og regelmæssig indsamling af opdelte data om alle former for slaveri og gennemføre en grundig evidensbaseret undersøgelse af baggrunden for og arten af slaveri for at udrydde denne praksis;

65.  opfordrer indtrængende de mauretanske myndigheder til at tillade ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i overensstemmelse med internationale konventioner og Mauretaniens egen nationale lovgivning; opfordrer endvidere til løsladelse af Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane og Djiby Sow, for at de kan fortsætte deres ikke-voldelige kampagne mod videreførelsen af slaveri uden frygt for chikane eller intimidering;

Myanmar

66.  glæder sig over afholdelsen af valg med deltagelse af kandidater fra flere partier den 8. november 2015, hvilket er en vigtig milepæl i landets overgang til demokrati; noterer sig med tilfredshed de myanmarske vælgeres erklæring om støtte til fortsat demokratisering af landet; bemærker imidlertid med bekymring den forfatningsmæssige ramme for dette valg, i henhold til hvilken 25 % af pladserne i parlamentet er forbeholdt militæret; anerkender de fremskridt, der hidtil er gjort med hensyn til menneskerettigheder, idet der dog samtidig henvises til en række områder, der stadig giver anledning til alvorlig bekymring, herunder mindretals rettigheder og ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

67.  fordømmer den alvorlige og udbredte diskrimination imod rohingyaerne, der forværres af, at dette samfund ikke har nogen juridisk status, og af tiltagende hadefulde ytringer mod ikke-buddhister; opfordrer til en fuldstændig, gennemsigtig og uafhængig efterforskning af alle forlydender om overtrædelser af menneskerettighederne mod rohingyaerne; mener, at de fire love, der blev vedtaget af parlamentet i 2015 med sigte på "at beskytte race og religion", indeholder kønsdiskriminerende aspekter; gentager sin anmodning om og udtrykker bekymring over, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) ikke får tilladelse til at oprette et kontor i landet; understreger behovet for en fuldstændig konsekvensanalyse, der skal gennemføres, inden forhandlingerne om bilaterale investeringsaftaler mellem EU og Myanmar er afsluttet;

Nepal

68.  glæder sig over ikrafttrædelsen den 20. september 2015 af Nepals nye forfatning, der bør danne grundlag for landets fremtidige politiske stabilitet og økonomiske udvikling; håber, at de resterende problemer omkring den politiske repræsentation af mindretal, herunder dalitterne, og lovgivningen om statsborgerskab vil blive behandlet i den nærmeste fremtid;

69.  beklager den udbredte mangel på klare ansvarsforhold vedrørende menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået af begge parter under borgerkrigen trods vedtagelsen i maj 2014 af loven om sandhed, forsoning og forsvinding; opfordrer indtrængende Nepals regering til at tiltræde den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; fordømmer begrænsningerne af de tibetanske flygtninges grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende Indien til at ophæve sin uofficielle blokade af Nepals økonomi, som sammen med det altødelæggende jordskælv i april 2015 har skabt en humanitær krise og presser næsten en million flere nepalesere ind i en blindgyde af fattigdom;

Oman

70.  roser Oman for oprettelsen af den statslige nationale menneskerettighedskommission (NHRC) og for den indbydelse, der muliggjorde det banebrydende besøg af FN's særlige rapportør om retten til fredelig forsamling i september 2014; udtrykker håb om, at disse konstruktive skridt vil føre til, at Oman intensiverer kontakterne med FN's menneskerettighedsrepræsentanter og uafhængige menneskerettighedsorganisationer;

71.  tilskynder Oman til at tage de nødvendige skridt til at afbøde det, som FN's særlige rapportør beskrev som en udpræget atmosfære af frygt og intimidering i landet, er fortsat bekymret over - og opfordrer regeringen til i denne forbindelse at genoverveje - forbuddet mod alle politiske partier; opfordrer EU-institutionerne og EU's medlemsstater til at tilbyde teknisk og juridisk bistand for at bistå Oman med at skabe et sikkert og gunstigt klima for civilsamfundsorganisationer;

Rwanda

72.  udtrykker bekymring over menneskerettighedssituationen i Rwanda, herunder begrænsningerne af ytrings- og foreningsfriheden, indskrænkningen af det demokratiske rum for oppositionens politiske partier og uafhængige civilsamfundsaktiviteter samt fraværet af et klima, der er befordrende for retsvæsenets uafhængighed; opfordrer den rwandiske regering til at etablere et demokratisk rum, hvori alle samfundsgrupper kan operere frit;

73.  er bekymret over de nylige forfatningsmæssige ændringer, der gør det muligt for den siddende præsident at stille op til en tredje periode; opfordrer Rwandas regering til at respektere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse;

Sydsudan

74.  glæder sig over den fredsaftale, der blev undertegnet den 28. august 2015 af de stridende parter med henblik på at stoppe borgerkrigen, der omfatter midlertidig magtdeling, sikkerhedsforanstaltninger og oprettelse af en hybrid domstol til at retsforfølge alle forbrydelser, der er begået, siden konflikten begyndte; minder om, at konflikten har krævet tusinder af liv og har resulteret i hundredtusinder af fordrevne og flygtninge;

75.  opfordrer alle parter til at afholde sig fra at begå menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder internationale forbrydelser såsom udenretslige drab, etnisk målrettet vold, konfliktrelateret seksuel vold, herunder voldtægt, samt kønsbaseret vold, rekruttering og brug af børn, tvungne forsvindinger og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser;

76.  glæder sig over UNHRC's resolution fra juni 2015 og udsendelsen af en OHCHR-mission til at overvåge og rapportere om menneskerettighedssituationen i Sydsudan; opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til at støtte udpegelsen af en særlig rapportør for Sydsudan med et mandat til at overvåge og offentligt rapportere om krænkelser, herunder at bistå regeringen med at gennemføre de henstillinger, der skal fremsættes af OHCHR-missionen, og fremsætte henstillinger med henblik på at opnå effektiv ansvarlighed;

Venezuela

77.  udtrykker sin bekymring over den dystre menneskerettighedssituation i landet som følge af det forværrede økonomiske, politiske og sociale klima i de seneste år; gentager, at ytringsfrihed, et uafhængigt retsvæsen og retsstatsprincippet er elementer af afgørende betydning for ethvert demokratisk samfund; opfordrer de venezuelanske myndigheder til omgående at løslade oppositionsledere og alle fredelige demonstranter, der er fængslet vilkårligt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og grundlæggende rettigheder;

78.  glæder sig over afholdelsen af valg den 6. december 2015 og dannelsen af den nye nationalforsamling; fordømmer ethvert forsøg på at hindre, at valgresultatet, som er udtryk for det venezuelanske folks vilje, omsættes fuldt ud, f.eks. ved suspension af visse demokratisk valgte medlemmer; minder om, at den nye regering vil skulle tackle en lang række menneskerettighedsspørgsmål, såsom straffrihed, ansvarlighed for udenretslige henrettelser, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, en retfærdig rettergang og retsvæsenets uafhængighed, forsamlings- og foreningsfrihed og mediefrihed; understreger, at Venezuelas medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd for en treårig periode, som begynder den 1. januar 2016, medfører et særligt ansvar for at respektere menneskerettighederne;

Syrien

79.   udtrykker sin bekymring over den dramatiske humanitære og sikkerhedsmæssige situation i Syrien; fremhæver betydningen af det arbejde, der udføres af FN's uafhængige internationale undersøgelseskommission om Syrien; fordømmer de målrettede angreb på civile, vilkårlige og uforholdsmæssige angreb, angreb på civile og beskyttede kulturarvsgenstande og den urimelige brug af belejringer og blokader; understreger, at det er nødvendigt, at der tages særligt hensyn og ydes støtte til kvinder, der er ofre for vold, kvindeorganisationer og deres deltagelse i humanitær bistand og konfliktløsning; opfordrer EU og medlemsstaterne til at bidrage til at sikre, at undersøgelseskommissionen har tilstrækkelige midler til at opfylde sit mandat, der består i at fastslå de faktiske forhold og omstændigheder ved alle alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der er begået, og til om muligt at finde frem til de ansvarlige for at sikre, at gerningsmændene bag krænkelserne, herunder krænkelser, der kan udgøre forbrydelser mod menneskeheden, drages til ansvar, bl.a. ved indbringelse af sager for Den Internationale Straffedomstol;

80.  gentager sin overbevisning om, at der kun kan opnås en bæredygtig løsning på den syriske konflikt gennem en inklusiv politisk aftale, som kan føre til et reelt politisk skifte, der opfylder det syriske folks legitime forventninger og gør det muligt for det at bestemme sin egen fremtid på en uafhængig og demokratisk måde; glæder sig over sluterklæringen af 30. oktober 2015 om resultaterne af forhandlingerne om Syrien i Wien; glæder sig over vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 (2015) af 18. december 2015;

81.  er foruroliget over forfølgelsen af religiøse og etniske mindretal i Syrien, som tvinges til at konvertere og betale særlig skat, og som angribes, såres og sælges til slaveri og høstes for organer udelukkende på grund af deres tro;

Burundi

82.  udtrykker dyb bekymring over de målrettede angreb på menneskerettighedsforkæmpere, journalister og deres familiemedlemmer; fordømmer kraftigt den politiske vold, summariske henrettelser og andre menneskerettighedskrænkelser; opfordrer indtrængende de burundiske myndigheder til at standse disse krænkelser og overgreb som en afgørende og uopsættelig prioritet og at foretage en upartisk og uafhængig efterforskning med henblik på at retsforfølge de ansvarlige og give ofrene oprejsning;

83.  er fortsat dybt bekymret over de humanitære følger af krisen på civilbefolkningen i landet og i regionen som helhed; opfordrer EU til at arbejde hen imod en konsensus mellem regeringen og oppositionen med henblik på at genetablere et inklusivt og demokratisk politisk system;

84.  glæder sig over afholdelsen af en særlig samling i FN’s Menneskerettighedsråd den 17. december 2015 om hindring af en yderligere forværring af menneskerettighedssituationen i Burundi, men beklager, at det tog lang tid, inden den blev afholdt; opfordrer til en hurtig udsendelse af missionen bestående af uafhængige eksperter, og opfordrer indtrængende de burundiske myndigheder til fuldt ud at samarbejde med denne mission;

Saudi-Arabien

85.  er fortsat alvorligt bekymret over de systematiske krænkelser af menneskerettighederne i Saudi-Arabien; er alvorligt bekymret over den foruroligende hastighed, hvormed der er truffet retsafgørelser om dødsstraf og håndhævet disse i Saudi-Arabien i 2015; beklager dybt de massehenrettelser, der er begået i de seneste uger; opfordrer Saudi-Arabien til at indføre et moratorium for dødsstraf;

86.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at løslade alle samvittighedsfanger, herunder modtageren af Sakharovprisen i 2015, Raif Badawi; opfordrer EU til at følge hans særlige sag nøje;

87.  gentager, at UNHRC-medlemmer skal vælges blandt lande, der opretholder respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet, hvilket ikke er tilfældet i Saudi-Arabien i øjeblikket; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til fuldt ud at samarbejde med Menneskerettighedsrådets særlige procedurer og FN's Menneskerettighedskontor;

Hviderusland

88.  glæder sig over løsladelsen af de resterende politiske fanger i august 2015 og opfordrer den hviderussiske regering til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem deres fulde borgerlige og politiske rettigheder tilbage; udtrykker dyb bekymring over de fortsatte begrænsninger af ytringsfriheden og foreningsfriheden og forsamlingsfriheden; fordømmer, at uafhængige journalister fra oppositionen bliver chikaneret, og at menneskerettighedsaktivister bliver chikaneret og tilbageholdt; opfordrer indtrængende Hviderusland til at tilslutte sig et fælles moratorium for gennemførelse af dødsstraf som et første skridt mod permanent afskaffelse af dødsstraffen; opfordrer regeringen til fuldt ud at samarbejde med den særlige rapportør og forpligte sig til at indlede reformer for at beskytte menneskerettighederne, herunder ved at gennemføre henstillingerne fra den særlige rapportør og andre menneskerettighedsmekanismer;

Fredsprocessen i Mellemøsten

89.  noterer sig konklusionerne fra NF/HR og Rådet af 18. januar 2016 om fredsprocessen i Mellemøsten; er helt enigt med Rådet i, at alles overholdelse af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder ansvarlighed, er en hjørnesten for fred og sikkerhed, og at Israels bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten og undergraver tostatsløsningens holdbarhed; beklager dybt, at FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i de palæstinensiske områder, Makarim Wibisono, er trådt tilbage;

o
o   o

90.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0470.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik