Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0050/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0020

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 584kWORD 181k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016
P8_TA(2016)0020RC-B8-0050/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το ΣΑΔΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του για τις συζητήσεις σχετικά με υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 είναι έτη με σημαντικές επετείους που συνδέονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως: η 70ή επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, η 50ή επέτειος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), η 30ή και η 20ή αντίστοιχα επέτειος της Διακήρυξης του Δικαιώματος στην Ανεξαρτησία (1986) και της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (1995), καθώς και η 15η επέτειος του θεμελιώδους ψηφίσματος του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (2000) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, θρησκείας, τάξης, κάστας, φύλου ή χρώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη, ότι επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά – τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κεφαλαιώδης για την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και θεσπίζει την υποχρέωση σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου στη δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και ασφάλειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της μετανάστευσης, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανθρωπιστικής δράσης, της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απομονωμένα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν εγκρίνει και έχουν δεσμευτεί στο Θεματολόγιο 2030, το οποίο έχει ως όραμα έναν κόσμο καθολικού σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αποφυγή των διακρίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στις διεθνείς προσπάθειες για προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα μέλη του ΣΑΔΗΕ έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Choi Kyong-lim ως Προέδρου του ΣΑΔΗΕ για το 2016·

2.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που καλύπτει την 28η, 29η και 30ή σύνοδο του·

3.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται από κράτη που υποστηρίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη των ΗΕ να προωθήσουν κριτήρια επιδόσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται για οποιοδήποτε κράτος πρόκειται να εκλεγεί μέλος του ΣΑΔΗΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα από τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΣΑΔΗΕ· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποστηρίζουν την εκλογή στο ΣΑΔΗΕ χωρών που δεν υπερασπίζονται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και τονίζει ότι είναι σημαντική η προάσπιση αυτής της ανεξαρτησίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η Αρμοστεία μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την εντολή της με αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο· ζητεί, από την άποψη αυτή, να προσφερθεί επαρκής στήριξη και χρηματοδότηση στην OHCHR· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων ώστε να τους επιτρέπεται να εκπληρώνουν την αποστολή τους με κάθε αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας που επέδειξαν ορισμένα κράτη μέλη·

5.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον δεύτερο κύκλο εξέτασης, ο οποίος εστιάζεται στην εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν δεκτές στον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας UPR·

6.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι σε όλες τις πτυχές του έργου του ΣΑΔΗΕ θα συμμετέχει πλήρως ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ιδίως από την κοινωνία των πολιτών και εκφράζει την ανησυχία ότι σοβαροί περιορισμοί παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία UPR· καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να χρησιμοποιήσουν την UPR ως μέσο για την αξιολόγηση της δικής τους κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διατυπώσουν σχετικές συστάσεις·

7.  καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για την επακολούθηση των συστάσεων της UPR στους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να διερευνηθούν τρόποι και μέσα για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών μέσω στρατηγικών ανά χώρα και περιφερειακών στρατηγικών·

8.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για Αλλαγή, που δρομολογήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της συνολικής παρουσίας των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τη δημιουργία οκτώ περιφερειακών κόμβων για την παρακολούθηση και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άμεση συνεργασία με τους εταίρους έτσι ώστε να μετασχηματίζονται οι συστάσεις του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πραγματικές αλλαγές επιτόπου· ζητεί, με ευκαιρία τη 10η επέτειο του ΣΑΔΗΕ, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του οργάνου αυτού, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εντολή του και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του και άλλων αποφάσεων·

Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν δρομολογηθεί σε ορισμένες χώρες και αποβλέπουν στην αλλαγή του ορίου που έχει τεθεί στον αριθμό προεδρικών θητειών, ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις βία σχετική με τις εκλογές· επαναβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν δείκτες μιας δημοκρατικής, ανεκτικής και πολυφωνικής κοινωνίας·

10.  επαναλαμβάνει ότι οι ελεύθερες, γνήσιες και περιοδικά διεξαγόμενες εκλογές με βάση την καθολική και ίση ψηφοφορία αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 21 παράγραφος 3) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 25)· επαναβεβαιώνει ότι η ύπαρξη της ελευθερίας της έκφρασης και ενός παλλόμενου περιβάλλοντος που είναι πρόσφορο για μια ανεξάρτητη και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενα για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  φρονεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και δημιουργούν προκλήσεις για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο και για την ασφάλεια, δεδομένου ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες συχνά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εξτρεμιστική και τρομοκρατική προπαγάνδα και ως δίαυλος στρατολόγησης· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει ζητήματα επίβλεψης και ιδιωτικής ζωής, τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους στο διαδίκτυο και εκτός αυτού·

12.  καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας προκειμένου να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του φυλετικού, εθνοτικού και ξενοφοβικού μίσους και της σχετικής υποκίνησης μέσω του Διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας κατάλληλα νομοθετικά μέτρα, με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης·

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

13.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παρενόχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από τις κυβερνητικές δυνάμεις σε ορισμένες τρίτες χώρες· εκφράζει την ανησυχία του για την άδικη και περιοριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εσωτερικό, η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του χώρου για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθούν και να υποστηρίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό·

14.  θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη παρενόχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από ορισμένα κράτη μέλη του ΣΑΔΗΕ υπονομεύει την αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν σε επίπεδο ΗΕ μια πρωτοβουλία για την κατάρτιση μιας συνεκτικής και σφαιρικής απάντησης στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σε παγκόσμια κλίμακα, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα των γυναικών, για την υπεράσπιση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων στη γη και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών, σχετικά με τη διαφθορά και την ατιμωρησία, τη θρησκεία, όπως και οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών και των κοινωνικών μέσων, και να καταγγέλλουν συστηματικά τη δολοφονία τους·

15.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και κατά ιατρικών εγκαταστάσεων· υπενθυμίζει ότι κάθε τέτοια επίθεση απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) και καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ΔΑΔ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε η αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων να είναι πιο αποδοτική·

Θανατική ποινή

16.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για τη μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προωθεί το μορατόριουμ στη θανατική ποινή και τονίζει για μια ακόμα φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η υποστήριξη στην πολιτική καταπολέμησης των ναρκωτικών τρίτων χωρών, όπως είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση, η τεχνική ενίσχυση και η οικοδόμηση δυνατοτήτων, πρέπει να αποκλείει τη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά· εκφράζει την υποστήριξή του για τον ορισμό Ειδικού Εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική για τα ναρκωτικά·

17.  επαινεί την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα λίγα τελευταία χρόνια· καλεί τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ σε αυτήν να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην την επαναφέρουν·

Θρησκευτική ελευθερία

18.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· υπογραμμίζει επίσης πως η ελευθερία αυτή συνδέεται στενά με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, την ελευθερία να ασπάζεται θρησκευτικές, αγνωστικιστικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα να ασπάζεται, να μεταβάλλει και να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ΟΗΕ και καταφεύγουν σε πρακτικές κρατικής καταστολής που μπορεί να περιλαμβάνουν σωματική τιμωρία, ποινές φυλάκισης, υπέρογκα πρόστιμα, ακόμη και θανατική ποινή, κατά παράβαση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· εκφράζει ανησυχία για τον εντεινόμενο διωγμό μειονοτήτων λόγω του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών τους, καθώς και για την παράνομη καταστροφή των τόπων συνάθροισής τους· υποστηρίζει την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων σχετικά με βιαιότητες που διαπράττονται «στο όνομα της θρησκείας»· καλεί την ΕΕ να υλοποιήσει τις συστάσεις της σχετικά με τις πρωτοβουλίες διαθρησκειακού διαλόγου·

19.  επιδοκιμάζει την προσήλωση της ΕΕ στην προώθηση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων στα διεθνή βήματα διαλόγου, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και της ΓΣ του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό· ζητεί να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών, των αποστατών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, τόσο σε διεθνή όσο και σε περιφερειακά φόρουμ, μέσω της διεξαγωγής ενός ανοικτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

20.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΣΑΔΗΕ να θέσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση και με την ίδια έμφαση, μέσω της θέσπισης εντολοδόχων Ειδικών Διαδικασιών σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα· τονίζει, από την άποψη αυτή, ότι είναι σημαντική η κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου του ICESCR, το οποίο καθιερώνει μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και έρευνας

21.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/HRC/29/31) και υποστηρίζει τις προτάσεις του για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας· θεωρεί σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανισότητα έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια γενικά και ειδικότερα να προωθηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, ιδίως με διευκόλυνση της πρόσβασης στην τροφή, το νερό, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη στέγαση·

22.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συνιστούν απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύουν δημοκρατικές διαδικασίες, το κράτος δικαίου, την δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας· θεωρεί ότι η δράση για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, σε μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και στη δημοκρατική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

23.  τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου·

24.  καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να απαιτήσουν ότι όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες, τους νέους και τα άτομα με αναπηρία και να αναφέρουν τέτοιου είδους ζητήματα στο ΣΑΔΗΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των αυτόχθονων λαών στις συνόδους του ΣΑΔΗΕ· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

25.  υποστηρίζει την αποτελεσματική και σφαιρική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης· κρίνει ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντική η ανάληψη ηγετικού ρόλου από την ΕΕ και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

26.  καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να θέσουν στις πολυεθνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι είναι θύματα αντιποίνων, μεταξύ άλλων με απειλές, όχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες·

27.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρύνει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης έτσι ώστε να συμβάλλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις·

28.  παρατηρεί ότι μια ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας (IGWG) με αντικείμενο την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συγκροτήθηκε με ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ στις 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2015· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει προσπάθειες για ευθυγράμμιση των πολιτικών της με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και συνιστά να συμμετάσχουν εποικοδομητικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με έναν νομικά δεσμευτικό διεθνή μηχανισμό για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των ΗΕ·

Μετανάστευση και πρόσφυγες

29.  είναι καταθορυβημένο από τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προκληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εξαναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους εξαιτίας διωγμών, ένοπλης σύγκρουσης, γενικευμένης βίας και κλιματικής αλλαγής, και σε αναζήτηση προστασίας και καλύτερης ζωής, οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια· απευθύνει έκκληση για μια αποτελεσματική και συντονισμένη διεθνή δράση για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων της μετανάστευσης· απευθύνει επιπλέον έκκληση για μεγαλύτερες προσπάθειες σε επίπεδο ΟΗΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές μεταναστευτικές προκλήσεις με την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το ΣΑΔΗΕ, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και άλλα όργανα του ΟΗΕ που παρέχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες στους πρόσφυγες εντός και εκτός των περιοχών συγκρούσεων· υπογραμμίζει τη σημασία του έργου του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεών του·

30.  καλεί όλες τις χώρες να υιοθετήσουν μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη μετανάστευση, η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων στο πλαίσιο των μεταναστευτικών πολιτικών και της διαχείρισης της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιθωριοποιημένων και μειονεκτικών ομάδων μεταναστών και προσφύγων, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· καλεί όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη σχετική με το φύλο βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού της μεταναστευτικής πολιτικής από τη σκοπιά του φύλου ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους·

31.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προέλευσή τους και από το μεταναστευτικό καθεστώς τους· υπενθυμίζει ότι μια συνολική στρατηγική για τη μετανάστευση συνδέεται στενά με αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων ο ορισμός ανθρωπιστικών διαδρόμων και η χορήγηση ανθρωπιστικών ταξιδιωτικών θεωρήσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του, όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και οι συμφωνίες επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ να συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα των μεταναστών, με βάση εμπεριστατωμένες αποφάσεις και μόνο όταν υπάρχει εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους στη χώρα τους· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη σύλληψη και αυθαίρετη κράτηση μεταναστών· εκφράζει την ανησυχία του για τις διακρίσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων· καλεί, από την άποψη αυτή, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να σέβονται το δικαίωμα αίτησης και λήψης ασύλου·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία καλύπτει την προσαρμογή, τον μετριασμό, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και την οικοδόμηση ικανοτήτων· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα κράτη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους· εκφράζει τη λύπη του διότι από την UNFCCC απουσιάζει κάθε αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ζητεί όλες οι πολιτικές και οι δράσεις σε σχέση με την UNFCCC να βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα

33.  υπενθυμίζει ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει μια άμεση και δυνητικά μη αντιστρέψιμη παγκόσμια απειλή για την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι ο αντίκτυπός αυτός στις ευπαθείς ομάδες, που ήδη βρίσκονται σε επισφαλή θέση από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι σημαντικός· παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού·

34.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου διεθνούς ορισμού της·

Δικαιώματα των γυναικών

35.  χαιρετίζει το πρόσφατο ψήφισμα 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο ανάγει τις γυναίκες σε κεντρική συνιστώσα όλων των προσπαθειών για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων ο βίαιος εξτρεμισμός, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ειρήνη και η ασφάλεια· επαινεί τα πορίσματα της παγκόσμιας μελέτης του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπου τονίζεται η σημασία του ηγετικού ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στη διευθέτηση συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, και αναφέρεται ότι η συμμετοχή τους έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει ενισχύσει τις προσπάθειες των ειρηνευτικών δυνάμεων, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής βίας· καλεί τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του να λάβουν απτά μέτρα για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών, την ουσιαστική τους ένταξη στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης, αυξάνοντας την αντιπροσώπευσή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα και μηχανισμούς·

36.  εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, μετά την εμφάνιση βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων, όπως είναι το Daesh στη Συρία και το Ιράκ και η Boko Haram στη Δυτική Αφρική, η βία κατά των γυναικών έχει προσλάβει νέες διαστάσεις καθώς η σεξουαλική βία έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων, της ιδεολογίας και των πηγών εσόδων αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων, αντιπροσωπεύει δε μια σημαντική νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και τα όργανα του ΟΗΕ να εντείνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση των απεχθών αυτών εγκλημάτων και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γυναικών ώστε αυτές να αποκτήσουν δικαιοσύνη, επανόρθωση και επαρκή μέτρα στήριξης·

37.  θεωρεί ότι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι να εξασφαλιστεί η αυτονομία των γυναικών, με αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίες καθιστούν ευπαθείς τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιόδους συγκρούσεων· τονίζει την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων, σε περιοχές συγκρούσεων που πλήττονται από ακραία φτώχεια και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ξηρασία και πλημμύρες·

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα· υπογραμμίζει ότι η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας συμβάλλει στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία, η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και η πρόσβαση στο πλήρες φάσμα σεξουαλικών και αναπαραγωγικών υπηρεσιών αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων ενίσχυσης της ηγεσίας και της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων· καλεί τα κράτη να εξασφαλίσουν ίση αντιπροσώπευση των γυναικών στους δημόσιους θεσμούς και τη δημόσια ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη γυναικών από μειονότητες·

40.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να συνεχίσουν να προωθούν την πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων διαλόγων με τρίτες χώρες, μέσω της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο και εξασφαλίζοντας επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν·

Δικαιώματα των παιδιών

41.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την παιδική μαγεία, την εμπορία ανθρώπων, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και βοηθώντας τα παιδιά σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σε περιοχές που βιώνουν συγκρούσεις και καταυλισμούς προσφύγων·

42.  υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989 και αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζει μια σειρά δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του· καλεί όλους τους υπογράφοντες αυτής της συνθήκης να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους·

43.  χαιρετίζει την προγραμματισμένη παγκόσμια μελέτη που θα δρομολογηθεί από τον ΟΗΕ προκειμένου να χαρτογραφηθεί, μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης της αξιολόγησης, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται επί τόπου οι διεθνείς νόμοι και τα πρότυπα, και να αξιολογηθούν οι συγκεκριμένες δυνατότητες των κρατών να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις απαντήσεις τους· παροτρύνει όλα τα κράτη να υποστηρίξουν αυτή τη μελέτη και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν·

44.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένα άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο για εγκλήματα που διέπραξαν όταν ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών και εκτελέστηκαν σε χώρες σε όλο τον κόσμο το 2015, παρά την απαγόρευση της χρήσης θανατικής ποινής σε ανήλικους από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

45.  εκφράζει την ανησυχία του για την εμμονή των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων σε διάφορες χώρες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε χώρες στις οποίες πρόσφατα θεσπίστηκαν νόμοι κατά των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους «κατά της προπαγάνδας» οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και ισχύουν επίσης σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου·

46.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στο συνεχιζόμενο έργο του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και με τη νέα εκστρατεία με θέμα «Ελευθερία και ισότητα»· ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει τον αγώνα κατά των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εντείνει την υποστήριξή της προς αυτούς· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε όλους τους νομικούς θεσμούς·

Ενσωμάτωση και συνεκτικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

47.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

48.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να υιοθετήσει μια βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση και να ενσωματώσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και της ανάπτυξης, καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας; τονίζει επίσης ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ·

49.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών, για την αύξηση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ μέσω μιας έγκαιρης και ουσιαστικής διαβούλευσης, και να εκπέμπουν μήνυμα «με μία φωνή»· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της αυξανόμενης πρακτικής διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, της υποστήριξης ψηφισμάτων από κοινού και της ανάληψης ηγετικού ρόλου σε ψηφίσματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη προβολή των δράσεων της ΕΕ όλα τα πολυμερή φόρουμ·

50.  ζητεί από τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνεχίσει να ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και αναπτύσσοντας περαιτέρω στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και τις Ειδικές Διαδικασίες·

51.  υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη βελτίωσης της προετοιμασίας και του συντονισμού των θέσεων της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της συνέπειας μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

52.  υπενθυμίζει τη σημασία να διατηρηθεί η θεσμοθετημένη πρακτική της αποστολής αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου στο ΣΑΔΗΕ και στη ΓΣ του ΟΗΕ·

53.  ζητεί μια πιο συνεπή και μη επιλεκτική συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στο ΣΑΔΗΕ·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα όπλα

54.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και θα εξετάζονται θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η λογοδοσία, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την παραγωγή, την ανάπτυξη και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που συντάχθηκε από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μαζί με τρίτες χώρες, υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής και εξτρεμιστικής προπαγάνδας και των μεθόδων στρατολόγησης, ιδίως διαδικτυακά·

Εκδημοκρατισμός

56.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, στις οποίες οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο μία διάσταση, με στόχο τη θετική συνεισφορά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· θεωρεί ότι ο μερισμός των βέλτιστων πρακτικών για τη μετάβαση στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθούν και να εδραιωθούν άλλες διαδικασίες εκδημοκρατισμού σε παγκόσμια κλίμακα·

Ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα

57.  υπογραμμίζει τη σημασία του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 16 σχετικά με την ειρήνη και τη δικαιοσύνη του Θεματολογίου 2040, ο οποίος πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες για κάθε εξωτερική και εσωτερική δράση, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

Αθλητισμός και ανθρώπινα δικαιώματα

58.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι ορισμένα μεγάλης κλίμακας αθλητικά γεγονότα διοργανώνονται σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, στις οποίες σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΟΗΕ να θέτουν αυτό το ζήτημα, και να συνεργάζονται με εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, εταιρικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές πλευρές της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2022·

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

59.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του ΔΠΔ και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική, πολιτική και οικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Έθνη· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους ειδικούς εντεταλμένους της να προωθούν ενεργητικά το ΔΠΔ, την επιβολή των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ρώμης, μεταξύ άλλων με ενίσχυση και επέκταση της σχέσης της με το Συμβούλιο Ασφαλείας και με προώθηση της οικουμενικής κύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης και των τροποποιήσεων της Καμπάλα·

Χώρες που υπάγονται σε Καθολική Περιοδική Εξέταση (UPR)

Γεωργία

60.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Γεωργίας στο ΣΑΔΗΕ και την πρόσφατη UPR σχετικά με τη Γεωργία· παρατηρεί τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο και σε βελτιώσεις σε σχέση με τον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, την Εισαγγελία, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων·

61.  σημειώνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την πλήρη ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών και την κακομεταχείριση, ιδίως όσον αφορά την προφυλάκιση και την αποκατάσταση των θυμάτων, τη λογοδοσία για τις καταχρήσεις εξουσίας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τις έρευνες για καταχρήσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο παρελθόν και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών· υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία όλων των παιδιών από τη βία, και ζητεί ενδελεχή έλεγχο όλων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων για παιδιά· ζητεί να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάσταση των θυμάτων· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης παρατηρητών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· και καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει επακολούθηση των συστάσεων που διατυπώνονται στη διαδικασία UPR·

Λίβανος

62.  συγχαίρει τον Λίβανο για την πολιτική ανοικτών συνόρων και υποδοχής που ακολουθεί επί έτη απέναντι στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία· τονίζει ότι η χώρα, στην οποία ο ένας στους τέσσερις είναι πρόσφυγας, έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν συγκέντρωση προσφύγων σε όλο τον κόσμο, και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει περισσότερους πόρους και να συνεργαστεί στενά με τις λιβανικές αρχές ώστε να βοηθήσει τη χώρα να προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο· ως προς αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις που κάνουν λόγο για αυξημένο αριθμό γάμων παιδιών και/ή εξαναγκασμένων γάμων μεταξύ των Σύριων προσφύγων· ενθαρρύνει τη λιβανική κυβέρνηση να εξετάσει μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει την είσοδο και τη διαμονή στο Λίβανο, καθώς και την έξοδο από τη χώρα·

63.  υποστηρίζει τις συστάσεις της επιτροπής των ΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) όπου ζητούνται μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους βάσει της Σύμβασης CEDAW, της οποίας ο Λίβανος είναι συμβαλλόμενο κράτος· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να καταργηθεί το «σύστημα Kafala» και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων στην δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων με εγγυήσεις για την ασφάλεια και την διαμονή τους κατά τη διάρκεια των νομικών και διοικητικών διαδικασιών σχετικά με το καθεστώς τους·

Μαυριτανία

64.  επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση της Μαυριτανίας όσον αφορά την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση όλων των μορφών δουλείας και συναφών πρακτικών, η έλλειψη πραγματικής εφαρμογής συμβάλλει στην συνέχιση των πρακτικών αυτών· ζητεί από τις αρχές της χώρας να υιοθετήσουν έναν νόμο κατά της δουλείας, να δρομολογήσουν, σε εθνική κλίμακα, την συστηματική και τακτική συλλογή και κατάρτιση δεδομένων για κάθε μορφή δουλείας και να προβούν σε διεξοδική μελέτη της ιστορίας και της φύσης της δουλείας, βάσει τεκμηρίων, με στόχο την εξάλειψη της εν λόγω πρακτικής·

65.  παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας· απευθύνει επίσης έκκληση για την ελευθέρωση των Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane και Djiby Sow, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την ειρηνική εκστρατεία τους κατά της συνεχιζόμενης δουλείας, χωρίς τον φόβο παρενόχλησης ή εκφοβισμού·

Μιανμάρ

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πλουραλιστικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2015 και που αποτελούν ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την δημοκρατία· επιδοκιμάζει την έκφραση υποστήριξης των ψηφοφόρων της Μιανμάρ στον συνεχιζόμενο εκδημοκρατισμό της χώρας· παρατηρεί με ανησυχία, ωστόσο, το συνταγματικό πλαίσιο των εκλογών αυτών, δυνάμει του οποίου το 25 % των εδρών στο Κοινοβούλιο προορίζονται αποκλειστικά για τους στρατιωτικούς· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντοπίζοντας παράλληλα ορισμένα εναπομένοντα θέματα μείζονος ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

67.  καταδικάζει τις σοβαρές και εκτεταμένες διακρίσεις εις βάρος των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί την πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya και θεωρεί ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 και αποβλέπουν στην «προστασία της φυλής και της θρησκείας» εισάγουν σε ορισμένες πτυχές τους διακρίσεις με βάση το φύλο· επαναλαμβάνει το αίτημά του και εκφράζει την ανησυχία του διότι δεν έχει επιτραπεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) να εγκαταστήσει γραφείο στην χώρα· τονίζει την ανάγκη να διεξαχθεί πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την συμφωνία επενδύσεων ΕΕ-Μιανμάρ·

Νεπάλ

68.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, του νέου συντάγματος του Νεπάλ, το οποίο θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· εκφράζει την ελπίδα ότι θα διασκεδαστούν στο εγγύς μέλλον οι τελευταίες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική εκπροσώπηση των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των Dalits, και σχετικά με τους νόμους περί ιθαγένειας·

69.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη γενικευμένη έλλειψη της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν αμφότερα τα μέρη κατά τον εμφύλιο πόλεμο, τούτο δε παρά την υιοθέτηση, τον Μάιο του 2014, του νόμου περί αλήθειας, συμφιλίωσης και εξαφανίσεων· προτρέπει την κυβέρνηση του Νεπάλ να προσχωρήσει στην Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από βίαιες εξαφανίσεις· καταδικάζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες των θιβετιανών προσφύγων· ζητεί επιμόνως από την Ινδία να άρει τον ανεπίσημο αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην οικονομία του Νεπάλ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του Απριλίου 2015 προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και φέρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόμα Νεπαλέζους σε αδιέξοδο φτώχειας·

Ομάν

70.  συγχαίρει το Ομάν για τη συγκρότηση της κρατικής Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRC) και την πρόσκληση η οποία κατέστησε δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι με την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα του ειρηνικώς συνέρχεσθαι τον Σεπτέμβριο 2014· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτά τα εποικοδομητικά βήματα θα οδηγήσουν σε εντονότερη συνεργασία του Ομάν με εκπροσώπους των ΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

71.  ενθαρρύνει το Ομάν να αναλάβει τις αναγκαίες ενέργειες για την διάλυση αυτού που ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ περιέγραψε ως ένα διάχυτο κλίμα φόβου και εκφοβισμού στην χώρα· εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση, και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απαγόρευση όλων των πολιτικών κομμάτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσφέρουν την τεχνική και νομική αρωγή που χρειάζεται το Ομάν για να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Ρουάντα

72.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, της συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου για πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, και της απουσίας πρόσφορου περιβάλλοντος για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντας να ανοίξει ένα δημοκρατικό χώρο στον οποίο να μπορούν να δραστηριοποιούνται ελεύθερα όλα τα τμήματα της κοινωνίας·

73.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες συνταγματικές αλλαγές που επιτρέπουν στον απερχόμενο Πρόεδρο να είναι για τρίτη φορά υποψήφιος στις εκλογές· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να τηρεί τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

Νότιο Σουδάν

74.  χαιρετίζει τη Συμφωνία Ειρήνης που υπογράφτηκε από τα αντιμαχόμενα μέρη στις 28 Αυγούστου 2015 για τερματισμό του εμφυλίου πολέμου, η οποία περιλαμβάνει μεταβατικό μερισμό της εξουσίας, διευθετήσεις στον τομέα της ασφάλειας και συγκρότηση ενός υβριδικού δικαστηρίου το οποίο θα δικάσει όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης· υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων και προσφύγων·

75.  καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όσων αποτελούν διεθνή εγκλήματα, όπως είναι οι εξωδικαστικές δολοφονίες, η εθνοτικού χαρακτήρα βία, η σχετική με τη σύγκρουση σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, καθώς και η βία με βάση το φύλο, η στρατολόγηση και χρήση παιδιών, οι βίαιες εξαφανίσεις και οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·

76.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ του Ιουνίου 2015 και την ανάπτυξη αποστολής της OHCHR, για την παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν· ζητεί από το ΣΑΔΗΕ να υποστηρίξει τον ορισμό Ειδικού Εισηγητή για το Νότιο Σουδάν, η εντολή του οποίου θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με παραβιάσεις, την επικούρηση της κυβέρνησης ως προς την εφαρμογή των συστάσεων που θα διατυπωθούν από την αποστολή της OHCHR, καθώς και τη διατύπωση συστάσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής λογοδοσίας·

Βενεζουέλα

77.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού κλίματος τα τελευταία χρόνια· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης, μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και το κράτος δικαίου είναι ζωτικά στοιχεία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές που κρατούνται αυθαίρετα για την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

78.  χαιρετίζει τη διεξαγωγή εκλογών στις 6 Δεκεμβρίου 2015 και τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Εθνοσυνέλευσης· καταδικάζει οποιεσδήποτε προσπάθειες υπονόμευσης της πλήρους επιβολής των αποτελεσμάτων των εκλογών, που εκφράζουν τη θέληση του λαού της Βενεζουέλας, όπως είναι η αναστολή της συμμετοχής ορισμένων δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών· υπενθυμίζει ότι η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η ατιμωρησία, η λογοδοσία για εξωδικαστικές δολοφονίες, οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, οι δίκαιες δίκες, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι η συμμετοχή της Βενεζουέλας στο ΣΑΔΗΕ για περίοδο τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου 2016 αποτελεί ειδική ευθύνη για τη χώρα σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Συρία

79.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση και κατάσταση ασφαλείας στη Συρία· τονίζει την σημασία του έργου που επιτελεί η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Συρία· καταδικάζει την εσκεμμένη στοχοποίηση αμάχων, τις δυσανάλογες και αδιακρίτως στόχου επιθέσεις, τις επιθέσεις εις βάρος πολιτών και προστατευμένων αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την τιμωρητική επιβολή πολιορκιών και αποκλεισμών· τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας, στις γυναικείες οργανώσεις και στη συμμετοχή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια και τη διευθέτηση συγκρούσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμβάλουν προκειμένου η εξεταστική επιτροπή να χρηματοδοτηθεί επαρκώς ώστε να εκπληρώσει την αποστολή της, η οποία συνίσταται στην εξακρίβωση των γεγονότων και των περιστάσεων για όλες τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί και, όπου είναι δυνατό, στον εντοπισμό των υπεύθυνων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δράστες των παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων που ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, θα κληθούν να λογοδοτήσουν, μεταξύ άλλων με παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

80.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μια βιώσιμη λύση στην κρίση της Συρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν πολιτικό διακανονισμό χωρίς αποκλεισμούς που θα οδηγεί σε μια αυθεντική πολιτική μετάβαση που να ικανοποιεί τις θεμιτές βλέψεις του συριακού λαού και να του επιτρέπει να καθορίσει το μέλλον του ανεξάρτητα και δημοκρατικά· χαιρετίζει την τελική διακήρυξη της 30ής Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών για τη Συρία στη Βιέννη· χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 2015,

81.  είναι καταθορυβημένο για τους διωγμούς θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στη Συρία, οι οποίες εξαναγκάζονται σε αλλαξοπιστία και πληρωμή φόρου και υφίστανται επιθέσεις, τραυματισμούς, πωλούνται ως δούλοι και τους αφαιρούνται με τη βία όργανα αποκλειστικά λόγω της πίστης τους·

Μπουρούντι

82.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις στοχευμένες επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και μελών των οικογενειών τους· καταδικάζει σθεναρά την πολιτική βία, τις συνοπτικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να θέσουν τέλος σε αυτές τις παραβιάσεις και καταχρήσεις ως ζήτημα κρίσιμης σημασίας και επείγουσας προτεραιότητας, και να διενεργήσουν αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες με σκοπό να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης και να παρασχεθεί έννομη προστασία στα θύματα·

83.  εξακολουθεί να τρέφει βαθιά ανησυχία για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο που έχει η κρίση στον άμαχο πληθυσμό της χώρας και στην περιοχή συνολικά· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για μια συναινετική έκβαση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για αποκατάσταση ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς·

84.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της ειδικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στις 17 Δεκεμβρίου 2015 για την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την καθυστέρηση στη διοργάνωσή του· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη της αποστολής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με την αποστολή αυτή·

Σαουδική Αραβία

85.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη διαδεδομένη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ανησυχεί σοβαρά για το ανησυχητικό ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες τα δικαστήρια επιβάλλουν και εκτελούν τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία το 2015· αποδοκιμάζει τις μαζικές εκτελέσεις που διαπράχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες· ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να επιβάλει μορατόριουμ στη θανατική ποινή·

86.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν όλους τους κρατουμένους για λόγους συνείδησης, μεταξύ αυτών τον κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015 Raif Badawi· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεσή του·

87.  επαναλαμβάνει ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των κρατών που υποστηρίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν πλήρως με τις Ειδικές Διαδικασίες του ΣΑΔΗΕ και την Ύπατη Αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Λευκορωσία

88.  εκφράζει ικανοποίηση για την ελευθέρωση των εναπομενόντων πολιτικών κρατουμένων τον Αύγουστο 2015 και καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να τους αποδώσει και πάλι πλήρη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καταδικάζει την παρενόχληση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης, καθώς και τις διώξεις και κρατήσεις ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει τη Λευκορωσία να συνταχθεί με το παγκόσμιο μορατόριουμ στην εκτέλεση της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για τη μόνιμη κατάργησή της· καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή, και να δεσμευτεί στη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του Ειδικού Εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

89.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της ΑΠ/ΥΕ και του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή που εγκρίθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 2016, συμφωνεί απολύτως με το Συμβούλιο ότι η συμμόρφωση όλων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της λογοδοσίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι οι ισραηλινοί οικισμοί εποίκων είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την παραίτηση του Makarim Wibisono, ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη·

o
o   o

90.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου