Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2218(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0361/2015

Внесени текстове :

A8-0361/2015

Разисквания :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0021

Приети текстове
PDF 598kWORD 162k
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург
Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.
P8_TA(2016)0021A8-0361/2015

Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2016 г. за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (2014/2218(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно резултатите от разискванията на комисията по петиции,

—  като взе предвид член 10 и член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид значението на правото на петиция и ползата за Парламента да бъде информиран незабавно за конкретните въпроси, които предизвикват безпокойството на европейските граждани и на пребиваващите в ЕС лица, както е предвидено в членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 228 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който се отнася до правото на петиция до Европейския парламент,

—  като взе предвид разпоредбите на ДФЕС във връзка с производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и по-специално членове 258 и 260,

—   като взе предвид член 52, член 215 и член 216, параграф 8, член 217 и член 218 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8‑0361/2015),

A.  като има предвид, че през 2014 г. са получени 2714 петиции, което представлява спад с почти 6% в сравнение с 2013 г., през която Парламентът беше получил 2885 петиции; като има предвид, че 790 петиции бяха обявени за допустими и доведоха до последващи действия; като има предвид, че 1070 петиции бяха обявени за недопустими; като има предвид, че 817 петиции бяха обявени за допустими и разглеждането им беше приключено; като има предвид, че препоръките във връзка с 37 петиции бяха оспорени; като има предвид, че тези цифри показват, че броят на получените петиции е близо два пъти по-голям от броя на петициите, получени през 2009 г.; като има предвид, че не е имало никакво пропорционално увеличаване на броя служители, натоварени с обработването на тези петиции;

Б.  като има предвид, че целта на годишния доклад за дейността на комисията по петиции е да се представи анализ на петициите, получени през 2014 г., както и да се обсъдят възможностите за подобрение на процедурата и отношенията с други институции;

В.  като има предвид, че броят на получените петиции е скромен в сравнение с общото население на Съюза, което показва, че голяма част от гражданите не са запознати със съществуването на правото на петиция и неговата възможна полза като средство за привличане на вниманието на европейските институции и на държавите членки върху въпросите, които ги засягат и вълнуват; като има предвид, че въпреки че някои граждани са наясно с процеса на внасяне и разглеждане на петиции, все още съществува доста голяма неяснота относно сферата на дейност на ЕС, както личи от големия брой на получените недопустими петиции (39,4%);

Г.   като има предвид, че правилното обработване на петициите по време на целия процес е от решаващо значение, за да се гарантира, че е спазено правото на петиция; като има предвид, че обикновено вносителите на петиции са граждани, които са ангажирани с подобряването и бъдещото благоденствие на нашите общества; като има предвид, че опитът на тези граждани във връзка с начина, по който се разглеждат петициите им, може да определи бъдещото им мнение за европейския проект;

Д.  като има предвид, че през 2014 г. беше приключено разглеждането на 1887 петиции, от които 1070 бяха счетени за недопустими; като има предвид, че само 29,1% от петициите бяха обявени за допустими и по тях бяха предприети действия, 39,4% бяха обявени за недопустими, а 30,1% бяха обявени за допустими и тяхното разглеждане беше директно приключено;

Е.  като има предвид, че гражданите на Съюза се представляват пряко от единствената институция на Съюза, избрана от тях — Европейския парламент; като има предвид, че правото на петиция им предоставя възможността да привлекат вниманието на избраните от тях представители;

Ж.  като има предвид, че гражданите на ЕС и културата на обслужване в техен интерес следва винаги да имат приоритет в работата на Парламента, и по-специално на комисията по петиции, преди всякакви други съображения или критерии за ефективност; като има предвид, че сегашното равнище на наличните човешки ресурси в рамките на отдела по петиции излага на риск изпълнението на тези основни принципи;

З.  като има предвид, че правото на петиция, ако се спазва в пълна степен по същество, може да укрепи отзивчивостта на Парламента към гражданите на ЕС и пребиваващите в него, при условие че съществува открит, демократичен, приобщаващ и прозрачен механизъм на всички етапи на процедурата на внасяне и разглеждане на петиции с цел разрешаване на проблеми, свързани преди всичко с прилагането на законодателството на ЕС;

И.  като има предвид, че правото на петиция е ключов елемент от демокрацията на участието;

Й.  като има предвид, че с правото на петиция, както и чрез Европейския омбудсман, се цели намиране на решения в случаите на лошо администриране от страна на институциите на ЕС или националните институции при прилагането на правото на ЕС;

К.  като има предвид, че петициите действително осигуряват ценна обратна информация за законодателите и изпълнителните органи както на равнище на ЕС, така и на национално равнище, особено по отношение на възможни пропуски в прилагането на законодателството на ЕС; като има предвид, че петициите могат да бъдат ранно предупреждение към държавите членки, които изостават в прилагането на правото на ЕС;

Л.  като има предвид, че петициите, отправени до комисията по петиции, често са предоставяли на останалите комисии в Парламента полезен и пряк принос за тяхната законодателна работа в съответните им области;

М.  като има предвид, че гарантирането на надлежно зачитане на основното право на петиция не е задължение само на комисията по петиции, а по-скоро следва да е споделено усилие на всички комисии на Парламента, както и на другите институции на ЕС; като има предвид, че разглеждането на нито една петиция не следва да приключва, докато се чака отговор от други парламентарни комисии;

Н.  като има предвид, че комисията по петиции следва да се стреми да използва по-добре своите прерогативи и общите и специфичните инструменти на комисиите, като например въпроси с искане на устен отговор и кратки резолюции, така че да се даде гласност на различни проблеми, предизвикващи загрижеността на европейските граждани или на пребиваващите в ЕС лица, въз основа на получените петиции, като те бъдат поставяни на разискване на пленарно заседание на Парламента;

О.  като има предвид, че всяка петиция трябва да се оценява и разглежда внимателно, ефикасно, бързо, прозрачно и отделно, при спазване на правото на участие на членовете на комисията по петиции; като има предвид, че всеки вносител на петиция трябва да получи отговор в кратък срок, в който се посочват или основанията за приключване на петицията или последващите действия, изпълнението и мониторинга на предприетите мерки; като има предвид, че по-доброто институционално сътрудничество с институции на равнището на ЕС, на национално и регионално равнище е от съществено значение за своевременното решаване на повдигнатите от петициите проблеми;

П.  като има предвид, че ефикасното и бързо обработване на петиции трябва да бъде гарантирано включително и по време на смяната на законодателните мандати и свързаните с това промени в персонала;

Р.  като има предвид, че на първо място е в интерес на допустимите и обосновани петиции работата на комисията по петиции да не се обременява с прекалено дълги разглеждания на недопустими и необосновани петиции;

С.  като има предвид, че вносителят на петицията трябва да бъде надлежно информиран относно причините за недопустимостта на петицията;

Т.  като има предвид, че петициите се разискват на заседания на комисията по петиции и като има предвид, че вносителите на петиции могат да участват в тези разисквания и имат право да представят своите петиции, като внесат по-подробна информация и по този начин допринасят активно за работата на комисията, предоставяйки допълнителна информация на нейните членове, на Европейската комисия и на присъстващите евентуално представители на държавите членки; като има предвид, че през 2014 г. 127 вносители на петиции са присъствали на разискванията на комисията и са взели участие в тях; като има предвид, че дялът на пряко участие остава относително слаб и следва да бъде увеличен, включително чрез използване на средства за комуникация от разстояние и чрез планиране, за да могат вносителите на петиции да организират по-добре явяването си пред комисията;

У.  като има предвид, че в много случаи след публичния дебат в заседанията на комисията разглеждането на петициите остава отворено, като се предвижда по-нататъшно проследяване и се очаква отговор, по-специално допълнителна информация от страна на Комисията или от парламентарни комисии, или конкретен обмен със съответните национални или регионални органи;

Ф.  като има предвид, че, за да се позволи разглеждането на по-широк кръг от теми и да се гарантира качеството на всяко обсъждане, е необходимо повече заседателно време; като има предвид, че срещите с координаторите на политическите групи са от решаващо значение, за да се осигури плавното планиране и функциониране на работата на комисията, и следователно следва да се отдели достатъчно време, за да се даде възможност за демократично вземане на решения;

Х.  като има предвид, че дейността на комисията по петиции се основава на предоставената от вносителите на петиции писмена информация и на техния принос в устна и аудиовизуална форма, направен по време на заседанията, допълнени от експертен опит от Комисията, държавите членки, омбудсмана и други представителни политически органи;

Ц.  като има предвид, че въпросите, които предизвикват загрижеността на вносителите на петиции, следва да бъдат надлежно разглеждани по задълбочен начин по време на целия процес на внасяне и разглеждане на петиции; като има предвид, че този процес може да изисква преминаването през различни етапи, включително няколко кръга на изискване на обратна връзка от вносителя на петицията и от съответните европейски институции и национални органи;

Ч.  като има предвид, че установените критерии за определяне на допустимостта на петициите изискват, съгласно разпоредбите на Договора и Правилника за дейността на ЕП, петициите да отговарят на формалните условия за допустимост (член 215 от Правилника за дейността), а именно петицията трябва да се отнася до въпрос, попадащ в сферата на дейност на Европейския съюз и пряко засягащ вносителя на петицията, който трябва да бъде гражданин на Европейския съюз или да пребивава в него; като има предвид, че в резултат на това известен брой петиции са обявени за недопустими, защото не отговарят на тези формални критерии; като има предвид, че решението за допустимостта зависи по-скоро от такива правни и технически критерии и не следва да се определя от политически решения; като има предвид, че уеб порталът за петиции следва да бъде ефективен инструмент за предоставяне на необходимата информация и насоки за вносителите на петиции по отношение на критериите за допустимост;

Ш.  като има предвид, че вече е приет специфичен начин за разглеждане на петициите, засягащи деца, тъй като се признава фактът, че всяко забавяне по тези случаи представлява особено сериозна вреда за заинтересованите лица;

Щ.  като има предвид, че чрез използването на петиции гражданите на ЕС могат да контролират изготвянето и прилагането на правото на ЕС; като има предвид, че това позволява гражданите на ЕС да бъдат полезен източник на информация относно искания по отношение на правото на ЕС и случаи на нарушаването му, като последното е от особено значение за въпроси, свързани с околната среда, вътрешния пазар, признаването на професионални квалификации, защитата на потребителите и сектора на финансовите услуги;

AA.  като има предвид, че внасянето на петиция често съвпада с подаването едновременно с това на жалба до Комисията, която може да доведе до започване на производство за установяване на неизпълнение на задължения или иск за бездействие; като има предвид, че статистическите данни (вж. 23-тия доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (COM(2006)0416) показват, че между една четвърт, дори една трета от обработените петиции и жалби са свързани с производства за установяване на неизпълнение на задължения или водят до такива производства; като има предвид, че участието на Парламента в тези процедури на внасяне и разглеждане на петиции предоставя възможност за допълнителен контрол върху работата по разследване на съответните институции на ЕС; като има предвид, че разглеждането на петициите не следва да бъде прекратявано, докато е в ход разследване на Комисията;

АБ.  като има предвид, че основните въпроси, предизвикващи загриженост, които се поставят в петициите, се отнасят до широк кръг от въпроси като законодателството в областта на околната среда (по-специално по отношение на водата и управлението на отпадъците, дейностите за проучване и добиване на въглеводороди и големите проекти в областта на инфраструктурата и териториалното планиране), основните права (по-специално правата на децата и хората с увреждания, които са от съществено значение предвид това, че до една четвърт от избирателите в ЕС заявяват някаква степен на неравностойност или увреждане), свободното движение на хора, дискриминацията, имиграцията, заетостта, преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), хуманното отношение към животните, правоприлагането, социалното приобщаване на хората с увреждания;

АВ.  като има предвид, че уеб порталът на комисията по петиции беше открит с една година закъснение на 19 ноември 2014 г., за да замести старата електронна платформа за внасяне на петиции на разположение на портала Europarl, и беше замислен да насърчава правото на петиция и да засили активното участие на гражданите в живота на ЕС; като има предвид, че този портал, който все още не функционира в пълна степен, беше разработен, за да предоставя интегрирано решение, обхващащо специфичните нужди на процеса на внасяне на петиция, като предоставя на гражданите на ЕС, желаещи да внесат петиция, интернет инструмент, пригоден по-добре към потребностите им, включващ възможност за проследяване в реално време на различните етапи на петициите им; като има предвид, че бяха установени няколко недостатъка, особено по отношение на функцията за търсене, което подронва ролята на портала като публичен регистър на петициите, и като има предвид, че втората фаза, насочена към решаване на всички съществуващи пропуски, трябваше вече да е приключила; като има предвид, че порталът може да спомогне за подобряване на услугата и видимостта й за гражданите и членовете на комисията и ще служи за електронен регистър (съгласно член 216, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП), предоставяйки възможност на гражданите да внасят и да проследяват петиции, както и да поставят електронния си подпис в петициите си; като има предвид, че новият портал е замислен за увеличаване на прозрачността и интерактивността на процедурата на внасяне и разглеждане на петиции, като същевременно гарантира по-добра административна ефективност в интерес на вносителите на петиции, членовете на ЕП и широката общественост; като има предвид, че уеб порталът следва да бъде инструмент, чрез който прозрачността в процеса на подаване и разглеждане на петицията може да бъде увеличена, достъпът на вносителите на петиция до информация да бъде засилен и гражданите да бъдат информирани относно капацитета и възможностите на комисията по петиции да им помогне за подобряване на положението им; подчертава, че използването на нови информационни и комуникационни технологии следва да бъде увеличено и допълнително стимулирано, за да бъде приближена работата на комисията до гражданите;

АГ.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е важен инструмент, създаващ възможност за политическо участие на гражданите в процеса на вземане на решения от ЕС, и потенциалът му трябва да се използва в пълна степен; като има предвид, че за да се постигнат най-добри резултати по отношение на участието на гражданите, този инструмент следва допълнително да бъде подобрен, неговите равнища на представителност и практически аспекти да бъдат подчертани и следва той да се спазва и прилага в пълна степен от европейските институции (Комисията по-специално);

АД.  като има предвид, че комисията по петиции продължава да се интересува активно от прилагането на Регламента за Европейската гражданска инициатива и осъзнава необходимостта от нов регламент с цел премахване на множеството негови пропуски, пречки и слабости, както и тромавия характер на действащата правна рамка и необходимите механизми за стартиране и проследяване на ЕГИ, особено по отношение на самото събиране на подписи;

АЕ.  като има предвид, че три години след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011 на 1 април 2012 г. комисията по петиции счита, че е необходимо да се оцени неговото изпълнение, за да се открият пропуски и да се предложат устойчиви решения за неговото бързо преразглеждане, с цел да се подобри прилагането му;

АЖ.  като има предвид, че организирането на публичните изслушвания по сполучливите инициативи беше успех и като има предвид, че включването и участието на комисията по петиции като асоциирана комисия в изслушванията относно ЕГИ е високо ценено от членовете на ЕП и от гражданското общество; като има предвид, че комисията по петиции подкрепя този процес и предоставя натрупания си опит при работата с гражданите за постигането на тази цел; като има предвид, че от страна на Комисията ще се очакват конкретни последващи действия във връзка с всяка успешна ЕГИ;

АЗ.  като има предвид, че следва да се отбележи, че поради голямото работно натоварване на комисията по петиции и необходимостта от увеличаване на човешките ресурси на секретариата на комисията по петиции, по петициите — предмет на разследване през 2014 г., не бяха проведени констативни посещения; като има предвид, че занапред ще се провеждат констативни посещения във връзка с подходящи петиции;

АИ.  като има предвид, че редовният обем на констативните посещения следва да бъде възобновен през 2016 г., тъй като те представляват специфично правомощие на комисията и основна част от нейната работа, свързана с взаимодействието ѝ с гражданите и органите в съответните държави членки; като има предвид, че членове на тези делегации участват равноправно във всички свързани с посещенията дейности, включително докладването;

АЙ.  като има предвид, че комисията по петиции е отговорна пред Европейския омбудсман, който отговаря за разглеждането на жалбите на гражданите на ЕС относно възможни случаи на лошо администриране от страна на институциите и органите на ЕС, по отношение на които комисията изготвя и годишен доклад въз основа на годишния доклад на Омбудсмана; като има предвид, че през 2014 г. комисията взе активно и пряко участие в организирането на изборите за Европейски омбудсман съгласно член 204 от Правилника за дейността на ЕП; като има предвид, че г-жа Емили О’Райли беше преизбрана през декември 2014 г. за петгодишен мандат, който беше проведен по ефективен и прозрачен начин;

АК.  като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва също комисии по петиции на националните парламенти, където такива съществуват, и като има предвид, че е важно да се подчертае значението на това, парламентите на държавите членки да създадат комисии по петиции и да ги подкрепят, в случай че съществуват такива, както и да се подобри сътрудничеството между тях;

1.  Изтъква работата, която трябва да извърши комисията по петиции, създаваща възможност за известно участие на гражданите и на пребиваващите в ЕС лица при защитата и насърчаването на техните права и при упражняването на контрол върху правилното прилагане на разпоредбите на Съюза, тъй като чрез петициите въпросите, пораждащи безпокойство у гражданите, стават известни и така се намира решение по техните основателни оплаквания в разумен срок; изтъква, че допустимите петиции следва да се разглеждат от комисията по петиции в срок от девет месеца от регистрирането на петицията; отново заявява, че по-добрата институционална координация между институциите на равнището на ЕС, национално и регионално равнище, както и с други органи, е от съществено значение за своевременното решаване на повдигнатите в петициите проблеми;

2.  Подчертава, че комисията по петиции (в качеството ѝ на звено за контакт за гражданите), Европейският омбудсман и ЕГИ могат да образуват заедно набор от основни инструменти за по-голямо политическо участие на гражданите, за които трябва да се гарантира прозрачен и подходящ достъп до тях, както и правилно функциониране; подчертава отговорността, която те имат за насърчаването на европейското гражданство и засилването на видимостта и надеждността на институциите на ЕС; призовава за по-голямо внимание от страна на институциите на ЕС към работата на Европейския омбудсман; призовава за създаване на допълнителни механизми с цел осигуряване на пряко участие на гражданите в процеса на вземане на решение на европейските институции;

3.  Подчертава, че подобряването на сътрудничеството с националните, регионалните и местните органи по въпроси, свързани с прилагането на правото на ЕС, е от съществено значение за постигане на целта за възстановяване на връзката с гражданите на ЕС и укрепването на демократичната легитимност и отчетността в процеса на вземане на решения на Парламента; отбелязва, че сътрудничеството се засилва чрез проактивен обмен на информация на всички институционални равнища и че това е ключът за решаване на въпросите, повдигнати от вносителите на петиции; изразява съжаление, че в някои случаи националните, регионалните и местните органи не отговарят на запитванията на комисията по петиции;

4.  Предупреждава, че е налице продължаващо изоставане при обработването на петициите, което се дължи на ограничения наличен човешки ресурс в рамките на секретариата на комисията, което от своя страна оказва силно въздействие върху времето за разглеждане на петициите и особено по отношение на определянето на тяхната допустимост; счита, че подобни забавяния не са приемливи, ако целта е да се гарантира услуга с отлични постижения, както и че те не просто подкопават ефективното право на петиция, но и разрушават доверието на засегнатите граждани в европейските институции; призовава отговорните политически и административни инстанции на Парламента, в сътрудничество с комисията по бюджети, да намерят подходящо решение, за да се гарантира, че работата на комисията по петиции може да бъде изпълнявана в духа на Договорите;

5.  Подчертава необходимостта недопустимостта или приключването на дадена петиция поради необоснованост да бъдат старателно обяснявани на вносителя на петицията;

6.  Призовава комисията по петиции и, при необходимост, комисиите в Парламента, отговарящи за приемане на изменения в Правилника за дейността на ЕП, да структурират по-ясно разликата между критериите за определяне на основателността на дадена петиция и правилата за определяне на допустимостта й, и между задържане и приключване на дадена петиция, както и да разяснят тази структура на потенциалните вносители на петиции;

7.  Подчертава важната роля, която изпълнява Комисията, при оказване на съдействие за разглеждането на въпроси, повдигнати от вносителите на петиции, и я призовава да провежда проактивно и своевременно наблюдение на някои проекти, за които вносителите на петиции са докладвали, че правото на ЕС е било нарушено или ще бъде нарушено в бъдеще, чрез изпълнение на официалното планиране; призовава Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да коригира подобни случаи на неправилно или на липсващо транспониране на правото на ЕС, за които се съобщава в голям брой петиции, внесени в Парламента; призовава също така Комисията да не бъде толкова колеблива при използването на правото си за откриване на процедура за нарушение в тази връзка; подчертава, че при откриването на процедура за нарушение не следва да се оставя впечатление за съобразяване в по-голяма степен с по-големите държави членки; призовава Комисията редовно да информира комисията по петиции за напредъка и конкретните резултати във връзка с пряко свързаните с петиции процедури за нарушение;

8.  Призовава Комисията да се ангажира изцяло с процеса, свързан с петициите, по-конкретно като извършва задълбочени проверки на получените от нея допустими случаи и впоследствие своевременно предоставя точни и актуализирани отговори на вносителите на петициите в писмена форма; очаква тези отговори да бъдат доразвити при устните обсъждания на тези въпроси в рамките на публичните заседания на комисията по петиции; счита, че с оглед на доверието в институциите Комисията следва да бъде представлявана при тези обсъждания от официален служител с подходящ ранг; счита, че в качеството си на пазител на договорите Комисията следва да разглежда по-задълбочено и по същество случаите, като взема предвид духа на съответното законодателство на ЕС;

9.  Приканва — в името на прозрачността и в дух на добросъвестно сътрудничество между различните институции на ЕС — Комисията да улеснява достъпа до документи, съдържащи цялата необходима информация, свързана с процедурите по EU Pilot, по-специално във връзка с получените петиции, в т.ч. обмена на въпроси и отговори между Комисията и съответната държава членка, най-малкото при приключване на процедурите;

10.  Подчертава значението на активния мониторинг и навременните превантивни мерки от страна на Комисията, когато съществуват надлежно обосновани доказателства, че е възможно някои запланувани и публично обявени проекти да са в нарушение на законодателството на ЕС; изразява безпокойство във връзка с текущата тенденция в Комисията тя да възпрепятства разглеждането по същество на много петиции въз основа на чисто процедурни съображения; изразява несъгласие с повтарящите се предложения за приключване на разглеждането на много досиета, свързани с конкретни петиции, без да се изчакват резултатите от разглеждането на въпросите, повдигнати в тях, и счита, че това не е в съответствие с духа на основната роля на Комисията като пазител на Договорите; призовава за още по-голяма щателност и за предприемане на последващи действия, по-специално по отношение на представени от вносители на петиции случаи, свързани с евентуални нарушения на законодателството на ЕС от страна на самата Комисия, например в областта на публичния достъп до документи, който се гарантира от Конвенцията от Орхус;

11.  Посочва, че е важно Комисията да отговаря подробно, активно и във възможно най-кратки срокове на всички петиции;

12.  Призовава с оглед на специфичния характер на комисията по петиции и значителния обем на работата, свързана с поддържането на контакт с хилядите граждани и пребиваващи лица, които внасят петиции всяка година, да се увеличат човешките ресурси, с които разполага нейният секретариат;

13.  Подчертава необходимостта от подобряване на кореспонденцията с гражданите, свързана с обработката на техните искания;

14.  Счита, че е от съществено значение да се задълбочи сътрудничеството с националните парламенти и техните компетентни комисии и с правителствата на държавите членки и да се насърчават органите на държавите членки да транспонират и прилагат правото на ЕС в условия на пълна прозрачност; подчертава значението на сътрудничеството с Комисията и държавите членки с оглед на защитата на правата на гражданите по по-ефективен и по-прозрачен начин и насърчава присъствието на представители на държавите членки на заседанията; подчертава необходимостта представители на Съвета и Комисията с възможно най-висок ранг да присъстват на заседанията и изслушванията, когато съдържанието на обсъжданите въпроси налага участието на гореспоменатите институции; отново отправя призива, включен в резолюцията от 11 март 2014 г. относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.(1) за започване на засилен структуриран диалог с държавите членки, по-специално чрез провеждане на редовни заседания с членове на националните комисии по петиции или други компетентни органи;

15.  Призовава държавите членки да стандартизират по законодателен път задължението за създаване на добре функциониращи комисии по петиции в националните парламенти, което би повишило ефективността на сътрудничеството между комисията по петиции и националните парламенти;

16.  Счита, че е от съществено значение комисията по петиции да подобри сътрудничеството с другите комисии на Парламента, като иска тяхното становище по петициите, кани техни членове на разискванията, свързани със съответната им област на компетентност, и участва по-активно в тяхната дейност в качеството си на подпомагаща комисия за определени доклади, по-специално за докладите за правилното транспониране и прилагане на правото на ЕС в държавите членки; приканва компетентните комисии да разглеждат с необходимото внимание препратените им петиции и да предоставят обратна връзка, която е необходима за правилната обработка на петициите;

17.  Подчертава нарастващото значение на комисията по петиции като комисия за контрол, която следва да служи като отправна точка за транспонирането и прилагането на европейското законодателство на административно равнище в държавите членки; отново отправя призива, включен в резолюцията относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г., посочена по-горе, за провеждане на повече политически дебати по време на пленарните заседания и за по-активна комуникация във връзка с петициите на европейските граждани;

18.  Изразява съжаление, че няма възможност повече вносители на петиции пряко да представят своите случаи пред комисията по петиции, отчасти поради недостига на време за провеждане на срещи и на човешки ресурси в секретариата на комисията по петиции; призовава за подобряване на сроковете, в рамките на които вносителите на петиции биват уведомявани относно обработката на своите петиции, както и на сроковете за разглеждането на петициите в комисията; подкрепя по-широкото използване на видеоконференции или на други средства, които предоставят възможност на вносителите на петиции да участват активно в работата на комисията по петиции дори когато те не могат да присъстват физически;

19.  Призовава за бързото създаване на неформална мрежа за петиции в рамките на Парламента с участието на членове на ЕП, представляващи всяка комисия в Парламента, с цел да се осигури плавна и ефективна координация на работата, свързана с петициите, което ще подобри упражняването на правото на петиции;

20.  Изтъква важната роля на останалите комисии на Парламента, включително разглеждането от тях на заседанията им на въпроси, повдигнати в петиции и свързани с тяхната област на компетентност, и по целесъобразност използването от тях на получените петиции като източник на информация за целите на законодателните процедури;

21.  Изразява съжаление във връзка с факта, че Хартата на основните права не е приета във всички държави членки и че нейното прилагане се оказва недотам ясно и в известна степен разочароващо за много граждани; също така изразява съжаление във връзка с факта, че Европейската конвенция за правата на човека все още не е приета като такава от ЕС съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС и че европейските граждани няма достъп до достатъчна информация относно действащите процедури в това отношение; изразява съжаление във връзка със строгото тълкуване от страна на Комисията на член 51 от Хартата на основните права и на неговата формулировка, че разпоредбите на Хартата се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза; припомня, че в отговор на искания от страна на комисията по петиции Комисията често е заявявала, че не е в състояние да предприеме действия в областта на основните права, позовавайки се на член 51 от Хартата; подчертава факта, че очакванията на гражданите често надхвърлят това, което се допуска от строго правните разпоредби на Хартата; отправя искане към Комисията да положи допълнителни усилия, за да отговори на очакванията на гражданите, и да подходи по нов начин към тълкуването на член 51;

22.  Подчертава важната работа, извършвана от комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; във връзка с това надлежно взема под внимание заключителните бележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания относно първоначалния доклад на Европейския съюз(2); подчертава, че рамката на Европейския съюз следва да бъде обезпечена с подходящи ресурси в съответствие с изискванията на Конвенцията; във връзка с това призовава за повишаване на капацитета на комисията по петиции и нейния секретариат, което ще даде възможност на комисията да изпълнява пълноценно своята роля на защитник на правата на хората с увреждания; призовава да се определи конкретен служител, който да отговаря за обработката на въпросите, свързани с уврежданията; подчертава готовността на комисията да работи в тясно сътрудничество с други законодателни комисии, които участват в мрежата на Европейския парламент по въпросите на уврежданията; отбелязва необходимостта от допълнителни усилия и действия от страна на комисията в областта на защитата на хората с увреждания, например действия, насочени към насърчаване на бързото ратифициране на Маракешкия договор;

23.  Изтъква загрижеността на гражданите, изразени в многобройни петиции, получени през 2014 г., във връзка с преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, в които участва Европейската комисия; подчертава, че е важно Европейската комисия спешно да приложи препоръките, отправени от Европейския омбудсман по този въпрос;

24.  Насочва вниманието към становището, изготвено от комисията по петиции, относно препоръките към Комисията във връзка с преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), в което в съответствие с многобройните получени петиции се отхвърля инструментът за арбитраж, познат под наименованието „уреждане на спорове между инвеститор и държава“ (УСИД), и изразява съжаление, че Европейската гражданска инициатива относно ТПТИ беше отхвърлена;

25.  Изразява съжаление, че някои държави членки все още не са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и ги призовава да я подпишат и ратифицират във възможно най-кратки срокове;

26.  Призовава за ЕС и държавите членки да подпишат и ратифицират Факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания;

27.  Призовава държавите членки незабавно да подпишат и ратифицират Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали;

28.  Изтъква, че на някои петиции, свързани с проекта за проучване и експлоатация на евентуални залежи на нефт на Канарските острови, беше обърнато специално внимание; отчита, че вносителите, които се противопоставиха на проекта поради екологични съображения, допринесоха значително за изясняване на дебатите; отчита, че въпросите, свързани с околната среда, продължават да бъдат приоритет за вносителите на петиции, което е показателно за това, че държавите членки все още имат пропуски в тази област; отбелязва, че редица от тези петиции се отнасят до управлението на отпадъците, сигурността на водоснабдяването, ядрената енергия, хидравличното разбиване и защитата на животинските видове;

29.  Подчертава големия брой получени петиции, в които се отхвърля използването на технологията за хидравлично разбиване с цел извличане на природен газ и нефт от подпочвените пластове и се посочват последиците за околната среда, икономиката и обществото, свързани с използването на тази технология;

30.  Осъжда по-специално практиката на „фрагментиране“ на досиетата, която се прилага често по отношение на големите инфраструктурни проекти или проекти за сондажи, които са в основата на множество петиции по въпроси, свързани с околната среда;

31.  Отбелязва загрижеността на вносителите на петиции във връзка с предполагаеми случаи на несправедливост в рамките на административни и съдебни процедури за раздяла или развод на родители, при които възникват въпроси, свързани с попечителство над малки деца и принудителни осиновявания; отбелязва в този контекст, че в някои държави членки и в случаи на двойки, в които двамата души са с различно гражданство, съществува възможност за дискриминация на основата на гражданството в полза на страната по делото, която е гражданин на държавата членка, в която се води производството, и в ущърб на страната, която не е гражданин на тази държава, което води до сериозни и в много случаи много драматични последици за правата на детето; подчертава, че Парламентът е бил уведомяван за случаи, свързани с определени държави членки (Германия (по-специално във връзка с дейността на Службата за закрила на децата и младежите), Франция, Нидерландия, Словакия и Дания) и Норвегия, и във връзка с това посреща със задоволство преразглеждането, което предстои да се извърши през 2016 г., на Регламент „Брюксел IIа“; подчертава, че през 2015 г. в рамките на комисията по петиции беше създадена нова работна група, на която беше възложено да даде бърз и последователен отговор във връзка с тези въпроси, будещи безпокойство, и че тя е осъществила констативно посещение в Обединеното кралство, за да разследва оплаквания от подобно естество на място;

32.  Изтъква значителния брой получени петиции, в които се отправят остри критики и предупреждения за последиците от политиките в областта на миграцията, търговията и външната дейност на ЕС по отношение на съблюдаването на разпоредбите за спазване на правата на човека на мигрантите; посочва задължението на всички агенции, органи и институции на ЕС, в т.ч. Frontex, да гарантират във всеки един момент спазването на правата на човека и съблюдаването на Хартата на основните права в своите области на дейност;

33.  Приветства социалния диалог в рамките на „Европейския форум за правата на детето“, организиран ежегодно от 2007 г. насам по инициатива на Комисията, чиято цел е да подкрепи спазването на правата на детето в рамките на мерките на външната и вътрешната политика на ЕС; отбелязва, че в този диалог участват представители на държавите членки, организации за защита на правата на детето, Комитетът на регионите, Европейският икономически и социален комитет, Съветът на Европа, УНИЦЕФ и редица неправителствени организации;

34.  Подчертава разнообразието от теми, повдигнати в петициите на гражданите, например основните права, правата на човека, вътрешния пазар, правата на лицата с увреждания, правото в областта на опазването на околната среда, трудовите правоотношения, политиките в областта на миграцията, търговските споразумения, въпросите, свързани с общественото здраве, благосъстоянието на децата, транспорта, правата на животните и дискриминацията; призовава за допълнително специализиране на дейността на комисията по петиции по основните политики, които се упоменават от вносителите на петициите; отправя искане секретариатът на комисията по петиции да получи повече ресурси, за да може комисията да се справи с тази интензивна и широка гама от петиции;

35.  Счита, че организирането на публични изслушвания е важен способ за разглеждането на проблемите, повдигнати от вносителите на петиции; желае да привлече вниманието към публичните изслушвания, организирани съвместно с комисията по околна среда в отговор на Европейската гражданска инициатива под надслов „Право на вода“ и с комисията по правни въпроси в рамките на Европейската гражданска инициатива, озаглавена „Един от нас“; счита, че Европейската гражданска инициатива представлява инструмент, който стимулира транснационалната представителна демокрация с активно участие на гражданите, която след приемането на нов регламент може да предостави възможност за по-пряко участие на гражданите във формулирането, повдигането и степенуването по приоритет на политическите и законодателните въпроси в ЕС, по отношение на които следва да се предприемат действия; отново потвърждава ангажимента си да участва активно в организирането на публични изслушвания, свързани с успешните инициативи; поема ангажимент да отдаде предимство на институционално равнище на ефективността на този процес на участие и да гарантира, че се предприемат надлежни законодателни последващи действия, когато това е целесъобразно; приветства използването по време на изслушванията на приспособления за достъпност за лицата с увреждания, например изписване на текста на изказването върху екран;

36.  Изразява съжаление относно реакцията на Комисията в отговор на малкото успешни Европейски граждански инициативи, както и относно това, че във връзка с единствения инструмент за транснационална демокрация в ЕС се предприемат толкова малко последващи действия;

37.  Насочва вниманието към няколко свои резолюции, приети през 2014 г. под формата на доклади, например към резолюцията от 12 март 2014 г. относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., озаглавен „Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще“(3), която беше повод за разисквания относно хармонизирането на пенсионните права и правата на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите; насочва вниманието към годишния доклад на комисията относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г. (A7-0131/2014) и към своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2013 г.(4), по-специално по отношение на споразумението за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ);

38.  Приветства решението на Комисията да продължи през 2014 г. дейностите, започнати през 2013 г. в рамките на „Европейската година на гражданите“, с по-силен акцент върху изборите за Европейски парламент (които се проведоха от 22 до 25 май 2014 г.); приветства готовността на Комисията да информира гражданите относно инструментите, които са на тяхно разположение, за да могат да участват в процеса на вземане на решения на равнището на ЕС, както и нейната готовност да предостави впоследствие на гражданите на Съюза информация относно техните права и относно наличните демократични инструменти за защита на тези права; подчертава, че следва да се положат допълнителни усилия, за да се повиши осведомеността за изборите за Европейски парламент, като се има предвид фактът, че в много държави членки избирателната активност на изборите през 2014 г. беше под 50%;

39.  Подчертава, че е важно да се осигури, че комисията по петиции разполага с пълноценно функциониращ интернет портал, чрез който вносителите на петиции да могат да се регистрират ефективно, да внасят петиции, да прикачват придружаващи документи, да заявяват подкрепа за допустими петиции и да получават информация, както и автоматични съобщения по електронната поща, за промени в статуса на своите петиции и чрез който те да могат да се свързват директно с представители на институциите на ЕС с цел да получат пряка и ясна информация относно развитието по въпросите, повдигнати в техните петиции; изразява съжаление, че предвиденият график за изпълнение не е спазен и че много от предвидените елементи все още не са завършени; настоятелно призовава отговорните административни органи да ускорят необходимите стъпки за приключване на изпълнението на останалите етапи на проекта и да отстранят всички съществуващи недостатъци; подчертава, че следва да се предприемат допълнителни стъпки за повишаване на прозрачността на процеса, свързан с петициите;

40.  Призовава за общ подход на Европейския парламент, националните парламенти и органите на по-ниско равнище в държавите членки при наличие на съответните органи за приемане на жалби, с цел за гражданите да бъде пределно ясно към кое равнище и към коя инстанция те могат да адресират петицията си;

41.  Призовава за ефективна оценка на персонала на секретариата на комисията по петиции, която да се съсредоточи върху постигането както на качествена, така и на количествена адекватност във връзка с натрупването на голям брой петиции и с все още често срещаните забавяния при тяхната обработка; счита, че целесъобразната обработка и целесъобразното разглеждане на одобрените петиции, заедно с предоставянето на точна информация на вносителите на петиции при обратната връзка, е от ключово значение за укрепване на връзките между европейското гражданско общество и европейските институции;

42.  Подчертава необходимостта да се осигури предоставянето на по-конструктивна информация на гражданите чрез интернет портала на комисията по петиции посредством организирането на семинари за обучение в държавите членки;

43.  Подчертава важната роля на мрежата SOLVIT, която редовно разкрива и разрешава проблеми, свързани с прилагането на законодателството в областта на вътрешния пазар; настоятелно призовава Комисията да актуализира този инструмент, да предостави възможност на членовете на комисията по петиции за достъп до цялата информация, която е на разположение чрез SOLVIT, както и да ги информира редовно за случаите, свързани с регистрираните петиции;

44.  Подчертава необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството на комисията по петиции с други институции и органи на Съюза, както и с националните органи на държавите членки; счита, че засиленият диалог и системното сътрудничество с държавите членки, по-специално с комисиите по петиции на националните парламенти, са от съществено значение; отправя препоръка парламентите на всички държави членки да учредят комисии по петиции, ако все още не са направили това; счита, че посещението на 2 декември 2014 г. в комисията по петиции на ЕП от страна на делегация на комисията по петиции на шотландския парламент е пример за такова сътрудничество и че подобно партньорство ще предостави възможност за обмен на най-добрите практики, извличане на ползи от натрупания общ опит и разработване на систематична и ефективна процедура за предаване на петициите на компетентните органи;

45.  Подчертава, че тясното сътрудничество с държавите членки е изключително важно за работата на комисията по петиции; насърчава държавите членки да изпълняват активна роля при предоставянето на отговор по петициите, свързани с прилагането и налагането на спазването на правото на ЕС, и счита, че присъствието и активното сътрудничество на представителите на държавите членки по време на заседанията на комисията по петиции е от голямо значение; изтъква, че представители на гръцкото правителство присъстваха на заседанието от 10 февруари 2014 г., на което беше представен докладът от констативното посещение в Гърция (18—20 септември 2013 г.) във връзка с управлението на отпадъците;

46.  Припомня, че констативните посещения са един от най-важните инструменти за разследване, с които разполага комисията по петиции, както е предвидено в Правилника за дейността на ЕП, въпреки че през 2014 г. не беше осъществено нито едно подобно посещение; счита, че е от съществено значение проследяването на петициите, които са предмет на разследване по време на констативните посещения, да не се преустановява, включително през периодите между новите избори за Европейски парламент и структурирането на новия състав на Парламента, и призовава комисиите в Парламента да предприемат необходимите мерки в това отношение; подчертава необходимостта констативните посещения да водят до формулирането на ясни препоръки, насочени към разрешаването на проблемите на вносителите на петициите; очаква редовната дейност на комисията по петиции, по-конкретно що се отнася до констативните посещения, да бъде възобновена през 2016 г.;

47.  Призовава Гърция да вземе под внимание препоръките, представени в приетия през февруари 2014 г. от комисията по петиции доклад относно констативното посещение във връзка със събирането на отпадъците и местоположението на депата за отпадъци в Гърция; призовава Комисията да контролира внимателно използването на средствата, отпускани за събирането на отпадъците; призовава държавите членки да спазват директивите на ЕС относно рециклирането на отпадъци;

48.  Отдава голямо значение на присъствието и активното сътрудничество на представителите на държавите членки по време на заседанията на комисията по петиции; приветства и насърчава присъствието, участието и активното сътрудничество на представителите на публичните органи на съответната държава членка; насърчава всички държави членки да участват активно в процеса, свързан с петициите;

49.  Подчертава значението на сътрудничеството с Европейския омбудсман, както и на участието на Европейския парламент в Европейската мрежа на омбудсманите; приветства отличните отношения на институционално равнище между омбудсмана и комисията по петиции; оценява особено високо редовния принос на омбудсмана към работата на комисията по петиции през цялата година;

50.  Очаква с интерес да се задълбочи сътрудничеството с комисиите по петиции в националните и регионалните парламенти на различните държави членки, в които съществуват такива комисии; се ангажира да предостави насоки за учредяването на такива комисии в останалите държави членки, които имат желание да направят това;

51.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и доклада на комисията по петиции, на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на техните комисии по петиции и техните национални омбудсмани или подобни компетентни органи.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0204.
(2) Приети от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания на неговата четиринадесета сесия (17 август — 4 септември 2015 г.); вж.: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0233.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0009.

Правна информация - Политика за поверителност