Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2218(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0361/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0361/2015

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0021

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 530kWORD 165k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014
P8_TA(2016)0021A8-0361/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το έτος 2014 (2014/2218(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του δικαιώματος υποβολής αναφοράς και τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένες ανησυχίες των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων της Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, ιδίως τα άρθρα 258 και 260,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 52, 215, 216 παράγραφος 8, 217 και 218 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0361/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ελήφθησαν 2 714 αναφορές, αριθμός που σηματοδοτεί πτώση κατά περίπου 6% σε σύγκριση με το 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο 2 885 αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 790 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους συνεχίστηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 070 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 817 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους περατώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 37 αναφορές προβλήθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σχεδόν στο διπλάσιο των αναφορών που ελήφθησαν το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διεκπεραίωση των εν λόγω αναφορών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών είναι να παρουσιάσει μια ανάλυση των αναφορών που ελήφθησαν το 2014 και να συζητήσει πιθανές βελτιώσεις ως προς τη διαδικασία και τις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν είναι χαμηλός σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ εξακολουθεί να αγνοεί την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής αναφοράς, ή την ενδεχόμενη χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας ως μέσου που εφιστά την προσοχή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών στα θέματα που αφορούν και απασχολούν τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ορισμένοι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τη διαδικασία υποβολής αναφοράς, υπάρχει πάντα ευρεία σύγχυση σχετικά με το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως προκύπτει από τον υψηλό αριθμό μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν (39,4%)·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσήκουσα επεξεργασία των αναφορών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχει καίρια σημασία προκειμένου να αναγνωριστεί ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς γίνεται σεβαστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες είναι συνήθως πολίτες που ενδιαφέρονται ενεργά για τη βελτίωση και τη μελλοντική ευημερία των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των εν λόγω πολιτών όσον αφορά την επεξεργασία των αναφορών τους μπορεί να καθορίσει τη μελλοντική τους άποψη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 περατώθηκε η εξέταση 1 887 αναφορών, 1 070 εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 29,1% των αναφορών χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους συνεχίστηκε, ότι το 39,4% χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές, και ότι το 30,1% χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους περατώθηκε αμέσως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται από το μόνο θεσμικό όργανο της Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους ίδιους, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς τους δίνει την ευκαιρία να προσελκύσουν την προσοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ, και το πνεύμα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, πρέπει πάντα να τίθενται στο επίκεντρο του έργου του Κοινοβουλίου και πολύ περισσότερο της Επιτροπής Αναφορών, πριν από οιοδήποτε άλλο θέμα ή κριτήριο αποδοτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο επίπεδο διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στη μονάδα αναφορών θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση των θεμελιωδών αυτών αρχών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών και μόνιμων κατοίκων της Ένωσης, εφόσον υπάρχει ένας ανοιχτός, δημοκρατικός και διαφανής μηχανισμός, χωρίς αποκλεισμούς, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναφορών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς αποτελεί βασικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στοχεύει, παράλληλα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στην αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης από πλευράς θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή εθνικών θεσμικών οργάνων, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους νομοθέτες και τα εκτελεστικά όργανα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά πιθανά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές μπορούν να αποτελούν έγκαιρη προειδοποίηση για την υστέρηση των κρατών μελών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών αποδείχθηκαν συχνά ιδιαίτερα χρήσιμες και συνέβαλαν άμεσα στις νομοθετικές δραστηριότητες άλλων επιτροπών στους αντίστοιχους τομείς τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση του δέοντος σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος υποβολής αναφοράς δεν αποτελεί ευθύνη μόνο της Επιτροπής Αναφορών, αλλά θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια όλων των επιτροπών του Κοινοβουλίου, καθώς και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να περατώνεται η εξέταση καμίας αναφοράς όσο αναμένεται ενημέρωση από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προνόμιά της και τα γενικά και ειδικά εργαλεία των επιτροπών, όπως οι προφορικές ερωτήσεις ή τα σύντομα ψηφίσματα, προκειμένου να προβάλει διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και μόνιμους κατοίκους της ΕΕ, βάσει των αναφορών που λαμβάνει, προωθώντας τα στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά πρέπει να εξετάζεται και να διεκπεραιώνεται προσεκτικά, αποτελεσματικά, γρήγορα, με διαφάνεια και μεμονωμένα, κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφέρων πρέπει να λαμβάνει απάντηση, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, στην οποία θα αναφέρονται είτε οι λόγοι που οδήγησαν στην περάτωση της εξέτασης της αναφοράς είτε τα μέτρα συνέχειας, εκτέλεσης και παρακολούθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση του θεσμικού συντονισμού με τα θεσμικά όργανα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ζητήματα που θίγονται στις αναφορές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και γρήγορη διεκπεραίωση των αναφορών ακόμη και στο μεταβατικό διάστημα μεταξύ κοινοβουλευτικών περιόδων και των επακόλουθων αλλαγών στο προσωπικό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι το έργο της Επιτροπής Αναφορών δεν επιβαρύνεται με άστοχη δαπάνη χρόνου σε μη παραδεκτές ή μη αιτιολογημένες αναφορές αποβαίνει κυρίως προς όφελος των παραδεκτών και βάσιμων αναφορών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μια αναφορά χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές συζητούνται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και ότι οι αναφέροντες μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση και έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν τις αναφορές τους μαζί με αναλυτικότερες πληροφορίες και να συμβάλουν έτσι ενεργά στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, παρέχοντας συμπληρωματικές πληροφορίες στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους τυχόν παριστάμενους εκπροσώπους των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, 127 αναφέροντες παρέστησαν και συμμετέσχον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό άμεσης συμμετοχής παραμένει σχετικά χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί, μεταξύ άλλων με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας και με έναν σχεδιασμό που θα επιτρέπει στους αναφέροντες να οργανώσουν καλύτερα την προσέλευσή τους στην Επιτροπή Αναφορών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολλές φορές μετά τη δημόσια συζήτηση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, οι αναφορές παραμένουν ανοικτές εν αναμονή περαιτέρω συνέχειας και ενημέρωσης, ήτοι πρόσθετων ερευνών της Επιτροπής ή κοινοβουλευτικών επιτροπών, ή συγκεκριμένων ανταλλαγών με τις εμπλεκόμενες εθνικές ή περιφερειακές αρχές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται αύξηση του χρόνου συνεδριάσεων προκειμένου να συζητείται ευρύ φάσμα θεμάτων και να διασφαλίζεται η ποιότητα κάθε συζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεδριάσεις των συντονιστών των πολιτικών ομάδων έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση του ομαλού σχεδιασμού και της διεξαγωγής του έργου της Επιτροπής Αναφορών και, ως εκ τούτου, πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος ώστε να εξασφαλίζεται μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται σε γραπτές πληροφορίες που προσκομίζουν οι αναφέροντες και στις προφορικές και οπτικοακουστικές εισηγήσεις τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, των κρατών μελών, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή άλλων αντιπροσωπευτικών πολιτικών σωμάτων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες των πολιτών πρέπει να έχουν τη δέουσα και ενδελεχή αντιμετώπιση σε όλη τη διαδικασία που σχετίζεται με την αναφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτεί διαφορετικά στάδια, μεταξύ των οποίων πολλούς γύρους υποβολής πληροφοριών από τον αναφέροντα και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις οικείες εθνικές αρχές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών και δυνάμει της Συνθήκης και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, οι αναφορές πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού (άρθρο 215 του Κανονισμού), γεγονός που σημαίνει ότι το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης και να αφορά άμεσα τον αναφέροντα, ο οποίος πρέπει να είναι πολίτης της Ένωσης ή να κατοικεί μόνιμα σε αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ορισμένες αναφορές κηρύσσονται μη παραδεκτές επειδή δεν πληρούν αυτά τα τυπικά κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση επί του παραδεκτού ανταποκρίνεται κυρίως στα εν λόγω νομικά και τεχνικά κριτήρια και δεν πρέπει να καθορίζεται από πολιτικές αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και καθοδήγησης προς τους αναφέροντες όσον αφορά τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον προβλέπεται ειδική μεταχείριση των αναφορών που σχετίζονται με τα παιδιά, δεδομένου ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση επεξεργασίας των εν λόγω φακέλων αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της χρήσης των αναφορών οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να παρακολουθούν την εκπόνηση και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να λειτουργούν ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και τις παραβιάσεις του, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία σε θέματα όπως το περιβάλλον, η εσωτερική αγορά, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η προστασία των καταναλωτών και ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθεση μιας αναφοράς συμπίπτει συχνά με την ταυτόχρονη υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει ή να ασκήσει προσφυγή κατά παράλειψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία (βλέπε την 23η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης (COM(2006)0416)) καταδεικνύουν ότι το ένα τέταρτο, αν όχι το ένα τρίτο, των αναφορών και καταγγελιών που εξετάστηκαν, συνδέονται με διαδικασίες επί παραβάσει ή αποτέλεσαν το έναυσμα για την κίνηση τέτοιων διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες υποβολής αναφοράς παρέχει επιπλέον έλεγχο του διερευνητικού έργου των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να περατώνεται η εξέταση μιας αναφοράς όσο τελεί υπό διερεύνηση από την Επιτροπή·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους αναφέροντες αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως την περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία, θέματα μεγάλης σημασίας δεδομένου μάλιστα ότι το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού εκλογικού σώματος δηλώνει ότι πάσχει από κάποιου βαθμού διαταραχή ή αναπηρία), την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, την απασχόληση, τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ), την καλή διαβίωση των ζώων, την απονομή δικαιοσύνης και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών εγκαινιάστηκε, με καθυστέρηση ενός έτους, στις 19 Νοεμβρίου 2014 για να αντικαταστήσει τη μέχρι τότε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αναφορών στην πύλη Europarl και ότι σχεδιάστηκε με σκοπό την προαγωγή του δικαιώματος υποβολής αναφοράς και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη ζωή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη, η οποία δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργική, σχεδιάστηκε προκειμένου να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση που θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της διαδικασίας υποβολής αναφοράς και θα προσφέρει ένα αρτιότερο διαδικτυακό εργαλείο στους πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας των αναφορών τους σε πραγματικό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εντοπιστεί διάφορες ανεπάρκειες, ιδίως στη λειτουργία αναζήτησης, οι οποίες υποβαθμίζουν τον ρόλο της πύλης ως δημόσιου μητρώου αναφορών και ότι το δεύτερο στάδιο, που έχει ως στόχο την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πύλη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υπηρεσίας και της προβολής της για τους πολίτες και τα μέλη της επιτροπής και ότι θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικός κατάλογος (όπως προβλέπεται στο άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου) που θα επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν και να παρακολουθούν αναφορές και να προσθέτουν την ηλεκτρονική τους υπογραφή στις αναφορές που υποβάλλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος αυτής της νέας πύλης είναι να αυξηθούν η διαφάνεια και η διαδραστικότητα της διαδικασίας και να βελτιωθούν οι διοικητικές πτυχές, προς το συμφέρον των αναφερόντων, των βουλευτών και του ευρύτερου κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο μέσω του οποίου θα αυξηθεί η διαφάνεια στη διαδικασία των αναφορών, θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες και θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με την ικανότητα και τις δυνατότητες της Επιτροπής Αναφορών να τους βοηθά να βρουν λύση στο πρόβλημά τους· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί και να τονωθεί περαιτέρω η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας προκειμένου να έρθει το έργο της Επιτροπής εγγύτερα στους πολίτες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί σημαντικό μέσο που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, οι δυνατότητες του οποίου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε επίπεδο συμμετοχής των πολιτών, το μέσο αυτό θα πρέπει βελτιωθεί περαιτέρω, τα επίπεδα εκπροσώπησης – και οι πρακτικές ρυθμίσεις του – θα πρέπει να ενισχυθούν και θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό και να εφαρμόζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (πρωτίστως από την Επιτροπή)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και ότι γνωρίζει ότι απαιτείται ένας νέος κανονισμός προκειμένου να δοθεί τέλος στις πολυάριθμες ελλείψεις, εμπόδια και αδυναμίες καθώς και στην πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και ότι απαιτούνται μηχανισμοί για τη δρομολόγηση και την παρακολούθηση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή υπογραφών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, την 1η Απριλίου 2012, η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί αναγκαίο να αξιολογηθεί η εφαρμογή του ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να προταθούν βιώσιμες λύσεις για την ταχεία αναθεώρησή του, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν για επιτυχημένες πρωτοβουλίες στέφθηκαν με επιτυχία και ότι η εμπλοκή και η συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών ως συνδεδεμένης επιτροπής στις ακροάσεις της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών εκτιμήθηκε πολύ, τόσο από τους βουλευτές όσο και από την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία και θέτει την τεράστια εμπειρία που έχει αποκομίσει από το έργο της με τους πολίτες στην υπηρεσία αυτού του στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται από την Επιτροπή να δώσει συγκεκριμένη συνέχεια σε κάθε επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ότι ,λόγω του φόρτου εργασίας της Επιτροπής Αναφορών και της ανάγκης ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων της γραμματείας της, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αποστολή ενημέρωσης για τις αναφορές που τελούσαν υπό διερεύνηση κατά τη διάρκεια του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικά θα διενεργηθούν αποστολές σε συνδυασμό με κατάλληλες αναφορές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, οι αποστολές ενημέρωσης αναμένεται ότι θα επανέλθουν στον συνήθη αριθμό τους, δεδομένου ότι αποτελούν ειδικό προνόμιο της Επιτροπής Αναφορών και θεμελιώδες κομμάτι του έργου της, που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τις αρχές των οικείων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη των εν λόγω αντιπροσωπειών συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υπόλογη έναντι του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εξέταση των καταγγελιών των πολιτών της Ένωσης για κρούσματα κακοδιαχείρισης των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης, σχετικά με το οποίο η Επιτροπή Αναφορών εκπονεί επίσης ετήσια έκθεση με βάση την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε ενεργά και άμεσα στην οργάνωση της διαδικασίας εκλογής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δυνάμει του άρθρου 204 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2014, η κ. Emily O'Reilly επανεκλέχτηκε στη θέση του Διαμεσολαβητή για πενταετή θητεία μέσα από μια εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιτροπές αναφορών εθνικών κοινοβουλίων, όπου αυτές υπάρχουν, και ότι πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της συγκρότησης επιτροπών αναφορών στα κοινοβούλια των κρατών μελών, της ενίσχυσής τους, εάν υπάρχουν ήδη, και της βελτίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας·

1.  επισημαίνει το έργο που πρέπει να επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων της Ένωσης στην προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων τους και στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ, δεδομένου ότι με τις αναφορές αυτές γίνονται γνωστές οι ανησυχίες των πολιτών με σκοπό την επίτευξη λύσης στις νόμιμες αιτιάσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· επισημαίνει ότι η προθεσμία για τις παραδεκτές αναφορές που απαιτούν διαβούλευση λήγει 9 μήνες μετά από την υποβολή τους στην Επιτροπή Αναφορών· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση του θεσμικού συντονισμού με τα θεσμικά όργανα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με άλλους οργανισμούς, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ζητήματα που θίγονται στις αναφορές·

2.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, ως σημείο επαφής για τους πολίτες, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών μπορούν να συναποτελέσουν ένα σύνολο βασικών εργαλείων για να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαφανής και ενδεδειγμένη πρόσβασή τους στα εργαλεία αυτά, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των εργαλείων· υπογραμμίζει την ευθύνη των εν λόγω εργαλείων όσον αφορά την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την ενίσχυση της προβολής και της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το έργο που επιτελεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν υφίστανται περισσότεροι μηχανισμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

3.  υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι απαραίτητη με στόχο την επανασύνδεση με τους πολίτες της ΕΕ και την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της λογοδοσίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι η συνεργασία ενισχύεται μέσω της προορατικής ανταλλαγής πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά επίπεδα και έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θίγουν οι αναφέροντες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ενίοτε οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν αποκρίνονται στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών·

4.  προειδοποιεί για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην εξέταση των αναφορών λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που έχει στη διάθεσή της η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, γεγονός που έχει, με τη σειρά του, σαφή αντίκτυπο στο χρονικό διάστημα που παρέχεται για την εξέταση των αναφορών, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό του παραδεκτού· θεωρεί ότι οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν είναι αποδεκτές εφόσον σκοπός είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών και ότι όχι μόνο υπονομεύουν το αποτελεσματικό δικαίωμα υποβολής αναφοράς, αλλά βλάπτουν επίσης την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα μάτια των ενδιαφερόμενων πολιτών· παρακινεί τις αρμόδιες πολιτικές και διοικητικές αρχές του Κοινοβουλίου να βρουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατάλληλη λύση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο της Επιτροπής Αναφορών ανταποκρίνεται στο πνεύμα των Συνθηκών·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αιτιολογείται διεξοδικά στον αναφέροντα το μη παραδεκτό ή η περάτωση της αναφοράς ως μη βάσιμης·

6.  καλεί την Επιτροπή Αναφορών και, εφόσον χρειαστεί, τις επιτροπές του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για την τροποποίηση του Κανονισμού, να διαμορφώσουν με σαφέστερο τρόπο τα κριτήρια για τον καθορισμό του βάσιμου και τους κανόνες για τον καθορισμού του παραδεκτού, καθώς και της συνέχισης ή της περάτωσης μιας αναφοράς, και να φροντίσουν επιπλέον ώστε οι δυνητικοί αναφέροντες να έχουν σαφή εικόνα·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή συμβάλλοντας στη εξέταση ζητημάτων που θίγουν οι αναφέροντες και ζητά από την Επιτροπή να παρακολουθεί, με προορατικότητα και εγκαίρως, ορισμένα έργα για τα οποία οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι έχει παραβιαστεί, ή θα παραβιαστεί στο μέλλον, το δίκαιο της Ένωσης, μέσω της υλοποίησης του επίσημου σχεδιασμού· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να παρεμβαίνει διορθωτικά σε αυτές τις περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, ή μη μεταφοράς του, τις οποίες καταγγέλλουν πολλές από τις αναφορές που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο· καλεί επίσης την Επιτροπή να επιδεικνύει εν προκειμένω μικρότερο δισταγμό ως προς την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει· υπογραμμίζει ότι κατά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει πρέπει να αναιρείται η εντύπωση ότι τα μεγάλα κράτη μέλη τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει σε τακτική βάση την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις και τη συγκεκριμένη έκβαση των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται άμεσα με οιαδήποτε αναφορά·

8.  καλεί την Επιτροπή να συμμετέχει πλήρως στην όλη διαδικασία των αναφορών, συγκεκριμένα διεξάγοντας διεξοδικές έρευνες επί των παραδεκτών υποθέσεων που της υποβάλλονται, και, εν τέλει, να παρέχει σε εύθετο χρόνο εγγράφως ακριβείς και ενημερωμένες απαντήσεις στους αναφέροντες· αναμένει οι εν λόγω απαντήσεις να αναπτύσσονται περαιτέρω στις προφορικές συζητήσεις επί των ζητημάτων αυτών στις δημόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· θεωρεί ότι, για λόγους θεσμικής αξιοπιστίας, η Επιτροπή πρέπει να εκπροσωπείται στις εν λόγω συζητήσεις από υπάλληλο κατάλληλης βαθμίδας· θεωρεί ότι, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει να εισέρχεται περισσότερο στην ουσία και να λαμβάνει υπόψη το ύψιστο πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ·

9.  ζητεί, για λόγους διαφάνειας και στο πνεύμα της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να διευκολύνει η Επιτροπή την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις πιλοτικές διαδικασίες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις ληφθείσες αναφορές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ερωτήσεων και απαντήσεων μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, τουλάχιστον όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία·

10.  τονίζει τη σημασία της προληπτικής παρακολούθησης και της έγκαιρης αποτρεπτικής δράσης εκ μέρους της Επιτροπής όπου υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι ορισμένα προγραμματισμένα και δημοσιοποιημένα έργα μπορεί να παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία· εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα τάση της Επιτροπής να παρεμποδίζει την ουσιαστική διερεύνηση πολλών αναφορών, για αμιγώς διαδικαστικούς λόγους· διαφωνεί με τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις για αρχειοθέτηση πολλών φακέλων που σχετίζονται με συγκεκριμένες αναφορές χωρίς να αναμένεται το αποτέλεσμα από την εξέταση των ζητημάτων που θέτουν, και πιστεύει ότι τούτο δεν συνάδει με το πνεύμα του ύψιστου ρόλου της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· ζητεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και συνακόλουθη δράση, ιδίως όσον αφορά τις υποθέσεις που παρουσιάζουν οι αναφέροντες και στις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ από την ίδια την Επιτροπή, για παράδειγμα στον τομέα της πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα, όπως διασφαλίζεται από τη σύμβαση του Άαρχους·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε όλες τις αναφορές κατά τρόπο ενδελεχή και προορατικό και εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας·

12.  ζητεί, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Επιτροπής Αναφορών και του σημαντικού φόρτου εργασίας της που οφείλεται στην επικοινωνία της με τους χιλιάδες πολίτες και κατοίκους που υποβάλλουν αναφορές κάθε χρόνο, να αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθεται στη γραμματεία της·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της αλληλογραφίας με τους πολίτες με στόχο τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους·

14.  θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να ενισχυθεί η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και τις συναφείς επιτροπές τους και με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και να ενθαρρύνονται οι αρχές των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με στόχο την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, και ενθαρρύνει την παρουσία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να παρίστανται εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής του υψηλότερου δυνατού βαθμού στις συνεδριάσεις και τις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών στις οποίες το περιεχόμενο των θεμάτων που συζητούνται απαιτεί τη συμμετοχή των προαναφερόμενων θεσμικών οργάνων· επαναλαμβάνει την έκκληση που περιέχεται στο ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013(1) για τη δρομολόγηση ενισχυμένου διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της διεξαγωγής τακτικών συνεδριάσεων με μέλη των εθνικών επιτροπών αναφορών ή άλλες αρμόδιες αρχές·

15.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσμοθετήσουν την υποχρέωση σύστασης λειτουργικών επιτροπών αναφορών στα εθνικά κοινοβούλια, πράγμα που θα βελτίωνε σημαντικά την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα εθνικά κοινοβούλια·

16.  εκτιμά ότι έχει πρωταρχική σημασία να ενισχύσει η επιτροπή τη συνεργασία της με τις άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, ζητώντας την άποψή τους για τις αναφορές, προσκαλώντας τα μέλη τους στις συζητήσεις που εμπίπτουν στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους και συμμετέχοντας περισσότερο στο έργο τους ως γνωμοδοτική επιτροπή για ορισμένες εκθέσεις, ιδίως για τις εκθέσεις που αφορούν την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα κράτη μέλη· ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αναφορές που τους διαβιβάζονται και να παρέχουν τις παρατηρήσεις που είναι απαραίτητες για την ορθή εξέταση των αναφορών·

17.  υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της Επιτροπής Αναφορών ως επιτροπής ελέγχου, η οποία πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε διοικητικό επίπεδο στα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει την έκκληση για περισσότερες πολιτικές συζητήσεις στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ολομέλειας και για εντονότερη επικοινωνία σχετικά με τις αναφορές των ευρωπαίων πολιτών, την οποία διατύπωσε στο ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013·

18.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν παρέχεται σε περισσότερους αναφέροντες η δυνατότητα να εκθέσουν απευθείας το ζήτημά τους στην Επιτροπή Αναφορών, εν μέρει ελλείψει χρόνου στις συνεδριάσεις και ελλείψει ανθρώπινων πόρων στη γραμματεία της επιτροπής· ζητεί να βελτιωθούν οι προθεσμίες εντός των οποίων ειδοποιούνται οι αναφέροντες για την επεξεργασία των αναφορών τους και για την εξέτασή τους από την Επιτροπή Αναφορών· στηρίζει την ευρύτερη χρήση της τηλεδιάσκεψης ή οιουδήποτε άλλου μέσου επιτρέπει στους αναφέροντες να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών, ακόμη και αν δεν μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως·

19.  ζητεί την ταχεία συγκρότηση ανεπίσημου δικτύου αναφορών εντός του Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή βουλευτών που εκπροσωπούν κάθε επιτροπή του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ομαλός και αποτελεσματικός συντονισμός του έργου που σχετίζεται με τις αναφορές, πράγμα που θα βελτιώσει την άσκηση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς·

20.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι υπόλοιπες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων εξετάζοντας στις συνεδριάσεις τους ζητήματα που θίγονται στις αναφορές σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητές τους και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις αναφορές ως πηγή πληροφοριών στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών·

21.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη και ότι, για πολλούς πολίτες, η εφαρμογή του αποδείχθηκε ελάχιστα σαφής και, σε ορισμένο βαθμό, απογοητευτική· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει εγκρίνει ακόμα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ΣΕΕ, και ότι δεν παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες επαρκές επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτό το πλαίσιο· εκφράζει τη λύπη του για την αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Επιτροπή, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δηλώνει συχνά αδυναμία παρέμβασης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν η Επιτροπή Αναφορών υποβάλλει σχετικό αίτημα, επικαλούμενη το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι προσδοκίες των πολιτών συχνά υπερβαίνουν τα όρια του επιτρεπτού βάσει των αυστηρά νομικών διατάξεων του Χάρτη· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και να αναζητήσει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51·

22.  υπογραμμίζει το σημαντικό έργο που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)· επισημαίνει ότι το ενωσιακό πλαίσιο πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης· ζητεί, εν προκειμένω, να ενισχυθεί η ικανότητα της Επιτροπής Αναφορών και της γραμματείας της, προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή Αναφορών να εκπληρώνει σωστά τον προστατευτικό της ρόλο· ζητεί τον διορισμό υπαλλήλου που θα είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία· τονίζει την προθυμία της Επιτροπής Αναφορών να συνεργαστεί στενά με άλλες νομοθετικές επιτροπές που συμμετέχουν στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρία· καταγράφει την ανάγκη να καταβάλει η Επιτροπή Αναφορών περισσότερες προσπάθειες και να αναλάβει περαιτέρω δράση για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, όπως δράσεις με στόχο την προώθηση της ταχείας κύρωσης της Συνθήκης του Μαρακές·

23.  αναγνωρίζει τον προβληματισμό των πολιτών για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) και τις διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η Επιτροπή, όπως επισημαίνεται σε πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν το 2014· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσει η Επιτροπή επειγόντως τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

24.  επισημαίνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, στην οποία, όπως επισημάνθηκε σε πολυάριθμες αναφορές, απορρίπτει τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS), και εκφράζει τη λύπη του για την απόρριψη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών κατά της ΤΤΙΡ·

25.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να την υπογράψουν και να την κυρώσουν το συντομότερο δυνατό·

26.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με μειωμένη όραση ή τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων·

28.  επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται σε ορισμένες αναφορές που αφορούν το έργο της διερεύνησης και εκμετάλλευσης ενδεχόμενων κοιτασμάτων πετρελαίου στα Κανάρια Νησιά· αναγνωρίζει ότι οι αναφέροντες που αντιτάχθηκαν στο έργο για περιβαλλοντικούς λόγους συνέβαλαν σημαντικά στην αποσαφήνιση του διαλόγου· αναγνωρίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν προτεραιότητα για τους αναφέροντες, γεγονός που αναδεικνύει την αδυναμία των κρατών μελών στον τομέα αυτό· διαπιστώνει ότι πολλές από αυτές τις αναφορές αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, την ασφαλή υδροδότηση, την πυρηνική ενέργεια, την υδραυλική ρωγμάτωση και την προστασία ζωικών ειδών·

29.  τονίζει τον υψηλό αριθμό αναφορών που απορρίπτουν τη χρήση της τεχνικής της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την εξόρυξη αερίου και πετρελαίου από το υπέδαφος και οι οποίες επισημαίνουν τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση της εν λόγω τεχνικής·

30.  καταγγέλλει ιδίως την πρακτική του «κατακερματισμού» των υποθέσεων, η οποία παρατηρείται κατά κόρον όταν πρόκειται για μεγάλα έργα υποδομών ή δραστηριότητες γεώτρησης που αποτελούν το αντικείμενο πολυάριθμων αναφορών περιβαλλοντικού χαρακτήρα·

31.  επισημαίνει τις ανησυχίες αναφερόντων σχετικά με εικαζόμενες περιπτώσεις αδικίας που σημειώθηκαν στο πλαίσιο διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών για υποθέσεις διάστασης ή διαζυγίου γονέων στις οποίες ανέκυψαν ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια ανηλίκων και εξαναγκαστικές υιοθεσίες· παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στην περίπτωση συζύγων διαφορετικής ιθαγένειας, ασκούνται συχνά διακρίσεις λόγω εθνικότητας υπέρ του γονέα που κατάγεται από το κράτος μέλος στο οποίο διεξάγονται οι σχετικές διαδικασίες και κατά του μη υπηκόου του κράτους αυτού, γεγονός που έχει σοβαρές και συχνά δραματικότατες επιπτώσεις στα δικαιώματα του παιδιού· υπογραμμίζει ότι έχει λάβει καταγγελίες για περιστατικά στα οποία εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη (Γερμανία (ιδίως σε σχέση με περιστατικά που αφορούν τις δραστηριότητες της γερμανικής υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων), Γαλλία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Δανία) και η Νορβηγία, και χαιρετίζει, εν προκειμένω, την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξελλών ΙΙα εντός του 2016· τονίζει ότι, το 2015, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών μια νέα ομάδα εργασίας, επιφορτισμένη με την παροχή ταχείας και συνεκτικής ανταπόκρισης σε αυτές τις ανησυχίες, η οποία πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ερευνήσει καταγγελίες αυτού του είδους επί τόπου·

32.  επισημαίνει τον σημαντικό αριθμό αναφορών που ελήφθησαν και οι οποίες καταγγέλλουν σε έντονο ύφος και προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής, εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών· τονίζει την υποχρέωση που υπέχουν όλα τα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, περιλαμβανομένου του Frontex, να εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων δράσης τους, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

33.  χαιρετίζει τον κοινωνικό διάλογο «Ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού» που διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 2007, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και έχει ως στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων της ΕΕ· σημειώνει ότι οι συμμετέχοντες στον διάλογο αυτό είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών, συνήγοροι για τα δικαιώματα των παιδιών, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNICEF και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

34.  υπογραμμίζει την πολυμορφία των θεμάτων που θίγονται στις αναφορές των πολιτών, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η εσωτερική αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία,οι εργασιακές σχέσεις, οι μεταναστευτικές πολιτικές, οι εμπορικές συμφωνίες, ζητήματα δημόσιας υγείας, η προστασία των παιδιών, οι μεταφορές, τα δικαιώματα των ζώων και οι διακρίσεις· ζητεί περαιτέρω εξειδίκευση του έργου της Επιτροπής Αναφορών για τις σημαντικές πολιτικές τις οποίες θίγουν οι αναφέροντες· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την εντατική και εκτεταμένη υποβολή αναφορών·

35.  εκτιμά ότι η διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων συνιστά σημαντικό εργαλείο για την εξέταση των προβλημάτων που θίγουν οι πολίτες· επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στις δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν με την Επιτροπή Περιβάλλοντος σε απάντηση στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα», και με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από εμάς»· εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είναι ένα εργαλείο που προάγει τη διεθνική, συμμετοχική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία και το οποίο, κατά την έγκριση ενός νέου κανονισμού, μπορεί να επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα στη χάραξη, την ανάδειξη και την ιεράρχηση προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει προδραστικά στη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων για επιτυχημένες πρωτοβουλίες· δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα, σε θεσμικό επίπεδο, στη βελτίωση αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας και στη διασφάλιση της δέουσας νομοθετικής συνέχειας όπου ενδείκνυται· επικροτεί τη χρήση χαρακτηριστικών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στις ακροάσεις, όπως η οθόνη μετατροπής κειμένου σε ομιλία·

36.  εκφράζει τη λύπη του για την απόκριση της Επιτροπής στις λιγοστές επιτυχείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, καθώς και για το γεγονός ότι δεν δόθηκε επαρκής συνέχεια στο μόνο μέσο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ·

37.  εφιστά την προσοχή στον μεγάλο αριθμό ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν το 2014 όπως το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ, Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας»(3), η οποία άνοιξε τον διάλογο σχετικά με την εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι· εφιστά την προσοχή στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το 2013 (Α7-0131/2014) και στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013(4), όσον αφορά κυρίως τη συμφωνία για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)·

38.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να συνεχίσει το 2014 τις δραστηριότητες που είχε δρομολογήσει το 2013 στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών», δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ευρωπαϊκές εκλογές (που πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014)· επικροτεί τη βούληση της Επιτροπής να ενημερώνει τους πολίτες για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την προθυμία της να παρέχει εν προκειμένω πληροφορίες και συμβουλές στους πολίτες της Ένωσης για τα δικαιώματά τους και για τους δημοκρατικούς μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να τα υπερασπίζονται· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα των ευρωπαϊκών εκλογών, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2014 ήταν χαμηλότερο από 50%·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει μια πλήρως λειτουργική πύλη στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας οι αναφέροντες μπορούν πράγματι να εγγράφονται, να υποβάλλουν αναφορές, να τηλεφορτώνουν συνοδευτικά έγγραφα, να υποστηρίζουν τις παραδεκτές αναφορές, να λαμβάνουν πληροφορίες για τις αναφορές και να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις για αλλαγές της κατάστασης της αναφοράς τους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, καθώς επίσης να έρχονται σε άμεση επαφή με τους υπαλλήλους της ΕΕ για να έχουν σαφή και απευθείας ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των ζητημάτων που εγείρουν στις αναφορές τους· εκφράζει τη λύπη του για τη μη τήρηση του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και για το γεγονός ότι πολλά από τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά δεν έχουν ολοκληρωθεί· παροτρύνει τα αρμόδια διοικητικά όργανα να επιταχύνουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εναπομεινάντων σταδίων του έργου και για τη διόρθωση τυχόν υφιστάμενων ελλείψεων· επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας υποβολής αναφοράς·

40.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και τις αρχές σε κατώτερο επίπεδο στα κράτη μέλη που διαθέτουν αντίστοιχα όργανα καταγγελιών, να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση με σκοπό να πληροφορούνται με απόλυτη σαφήνεια οι πολίτες σε ποιο επίπεδο και σε ποια αρχή μπορούν να απευθύνουν τις αναφορές τους·

41.  ζητεί την αποτελεσματική αξιολόγηση του προσωπικού της γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών, με γνώμονα την εξασφάλιση ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας, δεδομένης της μεγάλης συσσώρευσης αναφορών και των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην επεξεργασία τους· θεωρεί ότι η προσήκουσα επεξεργασία και εξέταση των αναφορών που έχουν εγκριθεί, σε συνδυασμό με την παροχή επαρκών πληροφοριών στους αναφέροντες, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

42.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια πιο εποικοδομητική ενημέρωση των πολιτών μέσα από τη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στα κράτη μέλη·

43.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT, το οποίο σε τακτικά χρονικά διαστήματα αποκαλύπτει και λύνει προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να αναβαθμίσει αυτό το εργαλείο, να επιτρέψει την πρόσβαση των μελών της Επιτροπής Αναφορών στο σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του SOLVIT και να παρέχει τακτική ενημέρωση στα μέλη σχετικά με τις υποθέσεις που σχετίζονται με υποβληθείσες αναφορές·

44.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα άλλα όργανα και φορείς της ΕΕ και με τις εθνικές αρχές στα κράτη μέλη· εκτιμά ότι η βελτίωση του διαλόγου και της συστηματικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ιδίως με τις επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων, έχει καίρια σημασία· συνιστά στα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών που δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής να συγκροτήσουν επιτροπές αναφορών· θεωρεί ότι η επίσκεψη αντιπροσωπείας της επιτροπής αναφορών του σκοτσέζικου κοινοβουλίου στην Επιτροπή Αναφορών, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, αποτελεί παράδειγμα αυτής της συνεργασίας και ότι εταιρικές σχέσεις αυτού του είδους καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την από κοινού αξιοποίηση εμπειριών και την τελειοποίηση της πρακτικής για μια συστηματική και αποτελεσματική διαβίβαση των αναφορών στα αρμόδια όργανα·

45.  υπογραμμίζει ότι η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προδραστικό ρόλο απαντώντας σε αναφορές που αφορούν την εφαρμογή και την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία και την ενεργό συνεργασία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· υπογραμμίζει την παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης στη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2014, στην οποία υποβλήθηκε η έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2013) για το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων·

46.  υπενθυμίζει ότι οι διερευνητικές επισκέψεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διερεύνησης που διαθέτει η Επιτροπή Αναφορών, όπως προβλέπεται στους κανόνες, παρόλο που το 2014 δεν πραγματοποιήθηκε καμία τέτοια επίσκεψη· θεωρεί απαραίτητο να μη σταματά η διεκπεραίωση αναφορών, ιδίως όσον αφορά τις απαραίτητες διερευνητικές επισκέψεις, ούτε στο διάστημα μεταξύ των εκλογών και της σύστασης του νέου Κοινοβουλίου, και καλεί τις επιτροπές του Κοινοβουλίου να λάβουν τα δέοντα μέτρα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι αποστολές ενημέρωσης να οδηγούν σε σαφείς συστάσεις που εστιάζουν στην επίλυση των προβλημάτων των αναφερόντων· αναμένει να συνεχιστεί από το 2016 η τακτική δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών όσον αφορά τις διερευνητικές επισκέψεις·

47.  καλεί την Ελλάδα να λάβει υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης σχετικά με τη συλλογή των αποβλήτων και τους χώρους διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αναφορών τον Φεβρουάριο του 2014· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει προσεκτικά με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται για τη συλλογή απορριμμάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της ΕΕ στον τομέα της ανακύκλωσης απορριμμάτων·

48.  αποδίδει μεγάλη σημασία στην παρουσία και την ενεργό συνεργασία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· επικροτεί και ενθαρρύνει την παρουσία εκπροσώπων των δημόσιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τη συμμετοχή τους και την ενεργό τους συνεργασία· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αναφοράς·

49.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπως και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις άριστες σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών εντός του θεσμικού πλαισίου· εκτιμά ιδιαίτερα την τακτική συνεισφορά της Διαμεσολαβήτριας στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών σε όλη τη διάρκεια του έτους·

50.  προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις επιτροπές αναφορών, εφόσον υπάρχουν, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των διαφόρων κρατών μελών· δεσμεύεται να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών αυτού του είδους στα υπόλοιπα κράτη μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή·

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις επιτροπές αναφορών τους και στους εθνικούς διαμεσολαβητές τους ή παρόμοιους αρμόδιους φορείς.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0204.
(2) Εγκρίθηκε από την επιτροπή του ΟΗΕ στη δέκατη τέταρτη σύνοδό της (17 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2015)· Βλέπε: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0233.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου