Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2218(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0361/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0361/2015

Rasprave :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0021

Usvojeni tekstovi
PDF 445kWORD 149k
Četvrtak, 21. siječnja 2016. - Strasbourg
Aktivnosti Odbora za predstavke za 2014.
P8_TA(2016)0021A8-0361/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 21. siječnja 2016. o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2014. (2014/2218(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o ishodu razmatranja Odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir članke 10. i 11. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir važnost prava na podnošenje predstavki te to da je za Parlament korisno da odmah bude obaviješten o tome što posebno brine građane EU-a i osobe koje u njemu borave, kao što je predviđeno člancima 24. i 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 228. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 44. Povelje o temeljnim pravima Europske unije o pravu na podnošenje predstavki Europskom parlamentu,

–  uzimajući o obzir odredbe UFEU-a u vezi s postupkom zbog kršenja, posebno članke 258. i 260.,

–   uzimajući u obzir članak 52., članak 215., članak 216. stavak 8., članak 217. i članak 218. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8-0361/2015),

A.  budući da je 2014. zaprimljeno 2714 predstavki, što je gotovo 6 % manje u odnosu na 2013. kad je Parlament zaprimio 2885 predstavki; budući da je 790 predstavki ocijenjeno dopuštenima i popraćeno daljnjim koracima; budući da 1070 predstavki nije ocijenjeno dopuštenima; budući da je 817 predstavki dopušteno, ali i zaključeno; budući da je za 37 predstavki uložen prigovor na preporuke; budući da su te brojke gotovo dvostruko veće od broja predstavki zaprimljenih 2009.; budući da nema razmjernog povećanja u broju javnih službenika zaduženih za obrađivanje predstavki;

B.  budući da je svrha godišnjeg izvješća o aktivnostima Odbora za predstavke da se predstavi analiza predstavki zaprimljenih tijekom 2014. te da se održi rasprava o mogućim poboljšanjima u postupcima i u odnosima s drugim institucijama;

C.  budući da je broj zaprimljenih predstavki skroman u usporedbi s brojem ukupnog stanovništva EU-a, što pokazuje da većina građana EU-a još uvijek nije svjesna prava na podnošenje predstavke, odnosno njezine moguće koristi kao sredstva skretanja pažnje europskih institucija i država članica na pitanja koja utječu na njih i koja ih brinu; budući da, premda je određeni broj građana EU-a svjestan postupka podnošenja predstavke, još uvijek postoji niz nejasnoća u vezi s područjem djelatnosti EU-a, što pokazuje visoki postotak zaprimljenih nedopuštenih predstavki (39,4 %);

D.   budući da je odgovarajuće obrađivanje predstavki tijekom cijelog postupka ključno kako bi se zajamčilo poštovanje prava na podnošenje predstavke; budući da su podnositelji predstavki često građani koji se zauzimaju za unapređenje i buduće blagostanje naših društava; budući da bi iskustvo tih građana u odnosu na način postupanja s njihovim predstavkama moglo odrediti njihovo buduće mišljenje o europskom projektu;

E.  budući da je tijekom 2014. zaključeno 1887 predstavki, od čega je 1070 proglašeno nedopuštenima; budući da je samo 29,1 % predstavki proglašeno dopuštenima i u vezi s njima su poduzeti daljnji koraci, 39,4 % njih je proglašeno nedopuštenima, a 30,1 % je proglašeno dopuštenima te je izravno zaključeno;

F.  budući da europske građane predstavlja jedina institucija Unije koju oni izravno biraju – Europski parlament; budući da im pravo na podnošenje predstavki daje priliku da privuku pozornost svojih izabranih predstavnika;

G.  budući da bi građani EU-a i kultura služenja građanima uvijek trebali imati prioritet u radu Parlamenta, a posebno Odbora za predstavke u odnosu na sva ostala razmatranja ili kriterije učinkovitosti; budući da se trenutačnom razinom raspoloživih ljudskih resursa unutar odjela za predstavke ugrožava ostvarenje tih temeljnih načela;

H.  budući da se pravom na predstavku, u slučaju potpunog poštovanja njegove suštine, može jačati odgovornost Parlamenta prema građanima i stanovnicima EU-a ako postoji otvoreni, demokratski, uključiv i transparentan mehanizam u svim fazama postupka podnošenja predstavke u cilju rješavanja problema povezanih u prvom redu s primjenom zakonodavstva EU-a;

I.  budući da je pravo na podnošenje predstavke ključan element participativne demokracije;

J.  budući da je cilj prava na podnošenje predstavke, kao i Europskog ombudsmana, da se riješe nepravilnosti u provedbi prava EU-a za koje su odgovorne institucije EU-a ili nacionalne institucije;

K.  budući da predstavke pružaju vrijednu povratnu informaciju zakonodavcima i izvršnim tijelima na razini EU-a i država članica, posebno o mogućim nedostacima u provedbi prava EU-a; budući da predstavke mogu biti rano upozorenje državama članicama koje zaostaju u provedbi prava EU-a;

L.  budući da se predstavkama upućenim Odboru za predstavke često pružaju iznimno korisne i izravne informacije drugim odborima Parlamenta za njihov zakonodavni rad u područjima za koja su nadležni;

M.  budući da za jamčenje poštovanja temeljnog prava na podnošenje predstavki nije isključivo odgovoran Odbor za predstavke, nego bi to trebao biti zajednički zadatak svih odbora Parlamenta, kao i ostalih institucija EU-a; budući da se nijedna predstavka ne bi trebala zaključiti dok se čeka povratna informacija drugih parlamentarnih odbora;

N.  budući da bi Odbor za predstavke trebao nastojati pojačano koristiti svoja ovlaštenja te opće i specifične instrumente odbora kao što su usmena pitanja i kratke rezolucije kako bi se na temelju zaprimljenih predstavki skrenulo pozornost na razna pitanja koja brinu građane i stanovnike EU-a iznoseći ih na vidjelo na plenarnim sjednicama Parlamenta;

O.  budući da se svaku predstavku mora pažljivo, učinkovito, ažurno, transparentno i pojedinačno ocijeniti te obraditi na način kojim se štiti pravo članova Odbora za predstavke na sudjelovanje; budući da svaki podnositelj predstavke mora primiti odgovor u kratkom vremenskom roku u kojem se iznose razlozi za zaključenje predstavke ili poduzimanje popratnih, provedbenih ili nadzornih mjera; budući da je bolja suradnja s institucijama na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini od ključne važnosti ako se želi brzo riješiti pitanja iz predstavki;

P.  budući da se mora jamčiti učinkovito i brzo obrađivanje predstavki, među ostalim i tijekom izmjene parlamentarnih saziva i u slučaju naknadnih kadrovskih promjena;

Q.  budući da je prvenstveno u interesu dopuštenih i dobro utemeljenih predstavki da rad Odbora za predstavke nije opterećen neopravdano dugim obrađivanjem nedopuštenih ili neutemeljenih predstavki;

R.  budući da se podnositelja predstavke mora detaljno obavijestiti o razlozima proglašenja predstavke nedopuštenom;

S.  budući da se predstavke razmatraju tijekom sjednica Odbora za predstavke te da podnositelji predstavki imaju pravo sudjelovati u raspravi i predstaviti svoje predstavke s detaljnijim informacijama i da tako mogu aktivno pridonijeti radu Odbora pružajući dodatne informacije članovima Odbora i Europskoj komisiji te eventualno prisutnim predstavnicima država članica; budući da je 2014. godine 127 podnositelja predstavki prisustvovalo raspravama Odbora i u njima sudjelovalo; budući da je udio izravne uključenosti i dalje nizak te bi ga trebalo povećati, između ostalog korištenjem sredstava komunikacije na daljinu i planiranjem u cilju omogućavanja podnositeljima predstavki da bolje pripreme svoj dolazak pred odbor;

T.  budući da u mnogim slučajevima nakon javne rasprave na sastancima odbora predstavke ostaju otvorene te se predviđaju popratne mjere i očekuju povratne informacije, to jest dodatni upiti Komisije ili parlamentarnih odbora ili konkretna razmjena s nadležnim nacionalnim ili regionalnim tijelima;

U.  budući da je potrebno više vremena za sastanke kako bi se omogućila rasprava o širokom rasponu tema te zajamčila kvaliteta svake rasprave; budući da su sastanci koordinatora klubova zastupnika ključni kako bi se zajamčilo neometano planiranje i odvijanje rada Odbora, te bi stoga trebalo osigurati dovoljno vremena kako bi se omogućilo demokratsko donošenje odluka;

V.  budući da se rad Odbora za predstavke temelji na pisanim podacima koje pružaju podnositelji predstavki i na njihovim usmenim i audiovizualnim doprinosima na sjednicama te na stručnom mišljenju Europske komisije, država članica, Ombudsmana i drugih političkih predstavničkih tijela;

W.  budući da bi se pitanjima podnositelja predstavke trebalo temeljito baviti tijekom cijelog postupka podnošenja predstavke; budući da taj postupak može iziskivati različite faze, uključujući nekoliko krugova povratnih informacija podnositelja predstavke i nadležnih europskih institucija te nacionalnih tijela;

X.  budući da prema kriterijima za prihvaćanje predstavki iz Ugovora i Poslovnika Europskog parlamenta predstavke moraju zadovoljiti formalne uvjete za prihvaćanje (članak 215. Poslovnika), odnosno da se moraju odnositi na pitanja koja pripadaju područjima djelovanja Europske unije i izravno se ticati podnositelja predstavke, koji mora biti građanin Unije ili u njoj boraviti; budući da je zbog toga određeni broj primljenih predstavki proglašen nedopuštenim jer ne ispunjavaju navedene formalne kriterije; budući da odluka o dopuštenosti prije odgovara takvim pravnim i tehničkim kriterijima te se ne bi trebala donositi političkim odlukama; budući da bi mrežni portal za predstavke trebao biti učinkovit instrument u pogledu pružanja potrebnih informacija i smjernica podnositeljima predstavki u vezi s kriterijima za dopuštenost;

Y.  budući da je sada usvojen specifičan način obrađivanja predstavki koje se odnose na djecu, čime se prepoznaje činjenica da svako odgađanje u tim slučajevima nanosi posebno tešku štetu onima na koje se predstavka odnosi;

Z.  budući da s pomoću korištenja predstavkama građani EU-a mogu nadzirati izradu i primjenu prava EU-a; budući da to građanima EU-a omogućuje da djeluju kao koristan izvor informacija o zahtjevima u vezi s pravom EU-a i njegovim kršenjem, što je posebno važno za pitanja koja se tiču okoliša, unutarnjeg tržišta, priznavanja stručnih kvalifikacija, zaštite potrošača i sektora financijskih usluga;

AA.  budući da se uz predstavku često istodobno podnosi pritužba Europskoj komisiji koja može dovesti do pokretanja postupka zbog kršenja ili tužbe zbog propusta djelovanja; budući da je iz statistika (vidi 23. izvješće Komisije o nadzoru primjene prava Unije (COM(2006)0416)) vidljivo da je četvrtina, odnosno čak trećina obrađenih predstavki i pritužbi povezana s postupcima zbog kršenja ili je dovela do pokretanja takvih postupaka; budući da se sudjelovanjem Parlamenta u tim postupcima podnošenja predstavki omogućava dodatan nadzor istražnog rada nadležnih institucija EU-a; budući da ne bi trebalo zaključivati predstavke prije nego što ih Komisija prouči;

AB.  budući da se ključna pitanja postavljena u predstavkama odnose na veliki broj područja, kao što su zakonodavstvo o okolišu (posebno u vezi s upravljanjem vodom i otpadom, bušenjem u svrhu istraživanja ležišta ugljikovodika i njegova crpljenja te velikim infrastrukturnim i razvojnim projektima), temeljna prava (osobito prava djece i osoba s invaliditetom, što je od posebne važnosti s obzirom na to da se gotovo jedna četvrtina biračkog tijela EU-a tuži na određeni stupanj ograničenja ili invaliditeta), slobodno kretanje osoba, diskriminacija, imigracija, zapošljavanje, pregovori o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP), dobrobit životinja, primjena pravde i socijalna uključenost osoba s invaliditetom;

AC.  budući da je mrežni portal odbora za predstavke pokrenut 19. studenoga 2014., s godinom dana zakašnjenja, kako bi se nadomjestila elektronička platforma za podnošenje predstavki koja je bila dostupna na portalu Europskog parlamenta te je smišljen na način kako bi se promicalo pravo na podnošenje predstavke i unaprijedilo aktivno sudjelovanje građana u životu EU-a; budući da je taj portal, koji još nije u potpunosti operativan, izrađen kako bi se ponudilo cjelovito rješenje kojim se pokrivaju posebne potrebe postupka podnošenja predstavki stavljajući građanima EU-a koji žele podnijeti predstavku na raspolaganje internetski alat koji je bolje prilagođen njihovim potrebama s praćenjem različitih faza njihovih predstavki u stvarnom vremenu; budući da je utvrđeno nekoliko nedostataka, osobito u vezi s funkcijom pretraživanja, kojima se narušava uloga portala kao javnog registra predstavki te budući da je druga faza usmjerena na rješavanje svih postojećih rupa u sustavu već trebala biti zaključena; budući da se portalom može doprinijeti poboljšanju usluge i njegove vidljivosti za građane i članove Odbora i da će poslužiti kao elektronički registar (predviđeno člankom 216. stavkom 4. Poslovnika Parlamenta) s pomoću kojega građani mogu podnositi i pratiti predstavke i staviti elektronički potpis na vlastite predstavke; budući da se novim portalom namjerava poboljšati administrativnu učinkovitost te istodobno pospješiti transparentnost i interaktivnost postupka podnošenja predstavki, u interesu podnositelja predstavki i zastupnika u Europskom parlamentu te šire javnosti; budući da bi mrežni portal trebao biti instrument s pomoću kojeg će se povećati transparentnost u postupku podnošenja predstavki, unaprijediti pristup podnositelja predstavki informacijama i senzibilizirati građane na mogućnost Odbora za predstavke da im pomogne popraviti situaciju u kojoj se nalaze; ističe da bi se trebalo povećati i dodatno potaknuti korištenje novim informacijama i komunikacijskim tehnologijama kako bi se rad Odbora približio građanima;

AD.  budući da je europska građanska inicijativa važan instrument kojim se građanima omogućuje sudjelovanje u postupku donošenja političkih odluka u EU-u te se njezin potencijal treba u potpunosti iskoristiti; budući da bi se u cilju postizanja najboljih rezultata u pogledu sudjelovanja građana taj instrument trebao dodatno poboljšati, njegove razine predstavljanja i povezane praktične aspekte unaprijediti te bi ga europske institucije, posebno Komisija, trebale u potpunosti poštovati i primjenjivati;

AE.  budući da Odbor za predstavke i dalje pokazuje aktivno zanimanje za provedbu Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi te je svjestan potrebe za novom uredbom u cilju uklanjanja mnogobrojnih nedostataka, prepreka i slabosti, kao i teške prirode postojećeg zakonskog okvira i potrebnih mehanizama za pokretanje i praćenje europskih građanskih inicijativa, posebno u pogledu stvarnog prikupljanja potpisa;

AF.  budući da tri godine nakon stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 211/2011 od 1. travnja 2012. Odbor za predstavke smatra da je potrebno ocijeniti njezinu provedbu kako bi se utvrdili mogući nedostaci i predložila održiva rješenja za njezinu hitnu reviziju i tako poboljšala njezina provedba;

AG.  budući da su javna saslušanja koja su organizirana za uspješne inicijative polučila uspjeh te da i zastupnici i civilno društvo cijene uključenost i sudjelovanje Odbora za predstavke kao pridruženog odbora u raspravama europskih građanskih inicijativa; budući da Odbor za predstavke podržava taj postupak te svoje bogato iskustvo rada s građanima stavlja u službu ostvarivanja tog cilja; budući da se od Komisije za sve uspješne građanske inicijative očekuju opipljive popratne mjere;

AH.  budući da treba napomenuti da zbog velike količine posla Odbora za predstavke i potrebe povećanja ljudskih resursa u tajništvu Odbora za predstavke nije organiziran nijedan posjet u svrhu utvrđivanja činjenica u vezi s predstavkama o kojima se vodila istraga tijekom 2014.; budući da će se posjeti u svrhu utvrđivanja činjenica u vezi s odgovarajućim predstavkama provoditi u budućnosti;

AI.  budući da bi tijekom 2016. trebalo doći do uobičajenog broja posjeta u svrhu utvrđivanja činjenica s obzirom na to da oni predstavljaju posebnu povlasticu Odbora i temeljan dio njegova rada koji zahtijeva interakciju s građanima i tijelima u odgovarajućim državama članicama; budući da članovi takvih izaslanstava ravnopravno sudjeluju u svim povezanim aktivnostima, uključujući i izvještavanje;

AJ.  budući da Odbor za predstavke ima odgovornost u odnosu na ured Europskog ombudsmana, koji je nadležan za istraživanje pritužbi građana EU-a o mogućim nepravilnostima unutar institucija i tijela EU-a, o čemu Odbor sastavlja godišnje izvješće na temelju godišnjeg izvješća Europskog ombudsmana; budući da je 2014. Odbor aktivno i izravno sudjelovao u organizaciji izbora Europskog ombudsmana na temelju članka 204. Poslovnika Parlamenta; budući da je nakon izbora u prosincu 2014. koji su provedeni na učinkovit i transparentan način gđa Emily O'Reilly ponovno imenovana Europskim ombudsmanom na mandat od pet godina;

AK.  budući da je Odbor za predstavke član Europske mreže pučkih pravobranitelja kojoj, u slučaju da postoje, pripadaju i odbori za predstavke nacionalnih parlamenata i budući da je važno da parlamenti država članica imenuju odbore za predstavke i da ih jačaju tamo gdje već postoje te da se poboljša njihova međusobna suradnja;

1.  ističe aktivnosti treba poduzeti Odbor za predstavke, a kojima se građanima i stanovnicima EU-a omogućava da budu uključeni u zaštitu i promicanje svojih prava te u nadzor nad ispravnom primjenom propisa Unije s obzirom na to da se predstavkama jamči vidljivost pitanja koja zabrinjavaju građane kako bi se njihove legitimne pritužbe mogle riješiti u razumnom vremenskom roku; ističe važnost postupanja u skladu s administrativnom reformom koju je 2014. proveo glavni tajnik Parlamenta, da o dopuštenim predstavkama za koje je potrebna rasprava treba raspravljati u Odboru najkasnije u roku od devet mjeseci od podnošenja predstavke; ponavlja da je bolja koordinacija s institucijama na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini, kao i s drugim tijelima, od ključne važnosti ako se žele brzo riješiti pitanja iz predstavki;

2.  ističe da Odbor za predstavke u ulozi kontaktne točke za građane, Europski ombudsman i europska građanska inicijativa zajedno predstavljaju skup osnovnih instrumenata za veću političku uključenost građana, kojima treba zajamčiti transparentan i odgovarajući pristup te njihovo nesmetano funkcioniranje; naglašava odgovornost tih instrumenata u promicanju europskog građanstva i jačanju vidljivosti i vjerodostojnosti europskih institucija; poziva europske institucije da u većoj mjeri vode računa o radu Europskog ombudsmana; poziva na dodatne mehanizme za jamčenje izravne uključenosti građana u postupke donošenja odluka u europskim institucijama;

3.  naglašava da pojačana suradnja s nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima o pitanjima u vezi s primjenom europskih zakona ima ključnu ulogu u ostvarivanju cilja povezivanja s europskim građanima i jačanja demokratske legitimnosti i odgovornosti postupka donošenja odluka u Parlamentu; napominje da se suradnja može unaprijediti proaktivnom razmjenom informacija na svim institucijskim razinama i da je to ključan aspekt u rješavanju pitanja koja iznose podnositelji predstavki; žali zbog toga što u određenim slučajevima nacionalna, regionalna i lokalna tijela ne odgovaraju na zahtjeve Odbora za predstavke;

4.  upozorava na neprekidan zaostatak u obrađivanju predstavki, do čega dolazi zbog ograničenja u raspoloživim ljudskim resursima u tajništvu Odbora, što s druge strane ima jasan utjecaj na vrijeme raspoloživo za obrađivanje predstavki i posebno određivanje njihove dopuštenosti; smatra da takva kašnjenja nisu prihvatljiva ako je u cilju osigurati vrhunsku uslugu i da se njima ne narušava samo učinkovito pravo na podnošenje predstavke, nego i šteti vjerodostojnosti europskih institucija u očima zabrinutih građana; preporučuje nadležnim političkim i administrativnim instancama Parlamenta da u suradnji s Odborom za proračune pronađu prikladno rješenje kako bi se zajamčilo da rad Odbora za predstavke može zaživjeti u duhu Ugovora;

5.  ističe potrebu da se nedopuštenost ili zaključenje predstavke zbog njezine neutemeljenosti mora pažljivo opravdati u odnosu na podnositelja predstavke;

6.  poziva Odbor za predstavke i po potrebi parlamentarne odbore nadležne za izmjenu Poslovnika da jasnije odrede razliku između kriterija za određivanje utemeljenosti predstavke i pravila za određivanje njezine dopuštenosti te odluke o nastavku obrađivanja predstavke ili njezinu zaključenju, odnosno da potencijalne podnositelje predstavki upoznaju s tom distinkcijom;

7.  naglašava važnu ulogu Komisije, koja pomaže u obradi slučajeva koje iznose podnositelji predstavki te traži od nje da s pomoću primjene službenog planiranja proaktivno i pravovremeno nadzire određene projekte na koje se pozivaju podnositelji predstavki i u kojima se krši ili će se ubuduće kršiti pravo EU-a; poziva Komisiju da u svojstvu čuvarice ugovora riješi pojave neispravnog prijenosa zakonodavstva EU-a ili izostanka njegova prijenosa, o čemu je riječ u brojnim predstavkama podnesenima Parlamentu; također poziva Komisiju da u tom pogledu ne oklijeva u korištenju mehanizma pokretanja postupka zbog kršenja; ističe da se treba suprotstaviti utisku da se u većoj mjeri vodi računa o velikim državama članicama u slučaju pokretanja postupka zbog kršenja; poziva Komisiju da redovno obavještava Odbor za predstavke o napretku i konkretnom ishodu postupaka zbog kršenja izravno povezanih s predstavkama;

8.  traži od Komisije da se u potpunosti uključi u postupak podnošenja predstavki, posebno provođenjem temeljitih istraga o dopuštenim pitanjima koja su joj upućena te da podnositeljima predstavki na kraju pravovremeno uputi precizne i ažurirane pisane odgovore; očekuje da se o tim odgovorima dodatno raspravi u okviru odgovarajućih usmenih rasprava tijekom javnih sastanaka Odbora za predstavke; smatra da bi u svrhu institucionalne vjerodostojnosti Komisiju u tim raspravama trebao zastupati dužnosnik odgovarajućeg ranga; smatra da bi Komisija kao čuvarica Ugovora trebala dublje ući u sadržaj predmeta, vodeći računa o temeljnom duhu relevantnog zakonodavstva EU-a;

9.  zahtijeva od Komisije da radi transparentnosti i u duhu pouzdane suradnje među različitim europskim institucijama olakša pristup dokumentima sa svim relevantnim informacijama povezanima s postupcima EU Pilot, posebno kada je riječ o zaprimljenim predstavkama, uključujući razmjene pitanja i odgovora između Komisije i odgovarajućih država članica, barem nakon zaključenja postupaka;

10.  naglašava važnost proaktivnog praćenja i pravodobnih preventivnih mjera od strane Komisije ako postoji utemeljeni dokaz da bi se određenim planiranim i objavljenim projektima moglo kršiti zakonodavstvo EU -a; zabrinut je zbog trenutačnog trenda Komisije da sprečava istragu sadržaja brojnih predstavki na temelju čisto postupovnih razloga; ne slaže se s opetovanim prijedlozima o zatvaranju mnogih spisa povezanih s konkretnim predstavkama, a da se pritom ne čeka na ishod istraživanja iznesenih pitanja te smatra da to nije u skladu s duhom konačne uloge Komisije kao čuvarice ugovora; poziva na još savjesnije praćenje i posljedično djelovanje, posebno u slučajevima koje iznose podnositelji predstavki u vezi s mogućih kršenjima zakonodavstva EU-a koje vrši sama Komisija, na primjer u području javnog pristupa dokumentima koji se jamči Konvencijom iz Aarhusa;

11.  ističe da je važno zajamčiti odgovore Komisije na sve predstavke na detaljan i proaktivan način te u što kraćem vremenskom roku;

12.  traži da se raspoloživi ljudski resursi u tajništvu Odbora povećaju u svjetlu njegove specifične prirode i značajne količine posla povezane s njegovim kontaktom s tisućama građana i stanovnika koji svake godine podnose predstavke;

13.  ističe da je potrebno poboljšati korespondenciju s građanima u cilju obrađivanja njihovih zahtjeva;

14.  smatra da je nužno ojačati suradnju s nacionalnim parlamentima i njihovim odgovarajućim odborima, kao i vladama država članica te potaknuti nadležna tijela država članica da potpuno transparentno prenesu i provedu zakonodavstvo EU-a; ističe da je važno surađivati s Komisijom i državama članicama u cilju učinkovitije i transparentnije zaštite prava građana te potiče prisutnost predstavnika država članica na sastancima; naglašava da je potrebno da predstavnici Vijeća i Komisije od najvišeg mogućeg ranga budu prisutni na sastancima i saslušanjima Odbora na kojima sadržaj pitanja o kojima se raspravlja zahtijeva uključenje spomenutih institucija; ponavlja poziv iz rezolucije od 11. ožujka 2014. o djelatnostima Odbora za predstavke tijekom 2013. godine(1) za pokretanje pospješenog strukturiranog dijaloga s državama članicama, to jest održavanjem redovnih sastanaka s članovima nacionalnih odbora za predstavke ili drugim nadležnim tijelima;

15.  poziva države članice da zakonski standardiziraju obvezu osnivanja dobro funkcionirajućih odbora za predstavke u nacionalnim parlamentima, čime bi se povećala učinkovitost suradnje između Odbora za predstavke i nacionalnih parlamenata;

16.  smatra da je ključno da Odbor za predstavke ojača suradnju s drugim odborima Parlamenta tako što će ih pitati za mišljenje o predstavkama, pozivati njihove članove na rasprave koje se odnose na područja njihovih nadležnosti te kao odbor koji daje mišljenja o provedbi određenih izvješća i osobito izvješća o ispravnom prenošenju i primjeni prava Unije u državama članicama više sudjelovati u njihovom radu; traži da nadležni odbori detaljno razmotre predstavke koje im se podnose te da pruže potrebne povratne informacije za ispravno obrađivanje predstavki;

17.  ističe sve važniju ulogu Odbora za predstavke kao odbora koji nadzire i koji bi trebao biti referentna točka za prenošenje i provedbu europskog zakonodavstva na administrativnoj razini u državama članicama; ponavlja svoj poziv za većim brojem političkih rasprava tijekom plenarnih sjednica te za živahnijom komunikacijom u vezi s predstavkama europskih građana, kao što je navedeno u gore spomenutoj rezoluciji o djelatnostima Odbora za predstavke tijekom 2013. godine;

18.  žali zbog toga što više podnositelja predstavki ne može izravno iznijeti svoje slučajeve Odboru za predstavke, jednim dijelom zbog nedostatka vremena za sastanke i manjka ljudskih resursa u tajništvu Odbora; poziva na to da se poboljšaju vremenski rokovi u kojima se podnositelje predstavki obavještava o obrađivanju njihovih predstavki, kao i o raspravi o njima pred odborom; podržava veću upotrebu videokonferencija ili drugih sredstava kojima se podnositeljima predstavki omogućuje aktivno sudjelovanje u radu Odbora za predstavke, čak i ako ne mogu biti osobno nazočni;

19.  poziva na brzo uspostavljanje neformalne mreže predstavki unutar Parlamenta uz sudjelovanje zastupnika u Europskom parlamentu koji predstavljaju svaki odbor u Parlamentu kako bi se zajamčila neometana i učinkovita koordinacija rada u vezi s predstavkama, čime će se poboljšati izvršenje prava na podnošenje predstavki;

20.  ističe važnu ulogu koju moraju preuzeti drugi odbori Parlamenta, uključujući to da u okviru sjednica obrađuju pitanja iznesena u predstavkama koja se odnose na njihova područja odgovornosti te se, po potrebi, koriste zaprimljenim predstavkama kao izvorom informacija za zakonodavne postupke;

21.  žali zbog toga što Povelja o temeljnim pravima nije usvojena u svim državama članicama i što se njezina provedba pokazala nejasnom i u određenoj mjeri razočaravajućom za mnoge građane; također žali zbog toga što EU još nije usvojio Europsku konvenciju o ljudskim pravima u smislu značenja članka 6. stavka 2. UEU-a te zbog toga što europski građani nemaju pristup dovoljnoj količini informacija u vezi s postupcima koji se u tom smislu odvijaju; žali zbog striktnog načina na koji je Komisija protumačila članak 51. Povelje o temeljnim pravima i zahtjev da se odredbe Povelje odnose na institucije, tijela, urede i agencije Unije, uz poštovanje načela supsidijarnosti, i na države članice samo kada primjenjuju pravo Unije; podsjeća na to da je Komisija citirajući članak 51. Povelje u više navrata izjavila da ne može djelovati u području temeljnih prava unatoč traženju Odbora; naglašava da očekivanja građana često nadilaze ono što je predviđeno strogo zakonskim odredbama Povelje; poziva Komisiju da pojača napore kako bi se ispunila očekivanja građana i da pronađe novi pristup tumačenju članka 51.;

22.  ističe važan posao koji Odbor za predstavke obavlja u kontekstu provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom; u tom pogledu prima na znanje zaključna zapažanja Odbora UN-a o pravima osoba s invaliditetom o početnom izvješću Europske unije(2); ističe da bi se Okvir Europske unije trebao primjereno financirati, u skladu sa zahtjevima Konvencije; u tom pogledu poziva na povećanje kapaciteta Odbora za predstavke i njegova tajništva, čime bi se Odboru omogućilo da na adekvatan način ispuni svoju zaštitnu ulogu; poziva na uvođenje položaja imenovanog dužnosnika odgovornog za obrađivanje pitanja povezanih s invaliditetom; naglašava spremnost Odbora da usko surađuje s drugim zakonodavnim odborima uključenima u mrežu Parlamenta o invaliditetu; napominje da su potrebni dodatni napori i djelovanja u ime Odbora u području zaštite osoba s invaliditetom, kao što su aktivnosti usmjerene na promicanje brze ratifikacije Ugovora iz Marakeša;

23.  ističe zabrinutost građana u pogledu pregovora o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) u kojima sudjeluje Komisija, kao što je naglašeno u brojnim predstavkama zaprimljenima tijekom 2014.; ističe da je važno da Komisija u tom pogledu hitno provede preporuke Europskog ombudsmana;

24.  ističe mišljenje Odbora u vezi s preporukama Komisije o pregovorima o TTIP-u, u kojem se, kao što je naglašeno u brojnim zaprimljenim predstavkama, odbija arbitražni instrument poznat kao mehanizam rješavanja sporova između ulagača i države te žali zbog toga što je odbijena europska građanska inicijativa protiv TTIP-a;

25.  žali zbog toga što neke države članice još nisu ratificirale Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i poziva te države da što prije potpišu i ratificiraju tu Konvenciju;

26.  poziva EU i države članice da potpišu i ratificiraju Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom;

27.  poziva države članice da bez odgađanja potpišu i ratificiraju Ugovor iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slabovidnim osobama i osobama koje se ne mogu koristiti tiskom;

28.  primjećuje da se posebna pozornost posvećuje određenim predstavkama povezanima s projektom istraživanja i iskorištavanja mogućih zaliha nafte na Kanarskim otocima; priznaje da su podnositelji predstavki koji su se iz ekoloških razloga suprotstavili projektu znatno doprinijeli pojašnjavanju rasprave; priznaje da su pitanja u vezi s okolišem i dalje prioritet za podnositelje predstavki, što ukazuje na to da države članice ne uspijevaju riješiti probleme u tom području; primjećuje da se velik broj tih predstavki tiče upravljanja otpadom, sigurnosti voda, nuklearne energije, hidrauličkog frakturiranja i zaštite životinjskih vrsta;

29.  naglašava velik broj zaprimljenih predstavki u kojima se odbacuje upotreba hidrauličkog frakturiranja za ekstrakciju plina i nafte iz podzemlja i u kojima se ističu ekološke, ekonomske i socijalne posljedice povezane s upotrebom te tehnike;

30.  posebno osuđuje praksu podjele radova na dijelove koja se opetovano upotrebljava u vezi s velikim infrastrukturnim projektima ili projektima bušenja na kojima se temelje mnogobrojne predstavke o pitanjima okoliša;

31.  primjećuje zabrinutost podnositelja predstavki o očitim pojavama nepravde do kojih dolazi tijekom administrativnih i sudskih postupaka u vezi s razdvajanjem ili razvodom roditelja u kojima se postavljaju pitanja o skrbi o maloj djeci i prisilnim posvajanjima; u tom kontekstu primjećuje da u nekim državama članicama u slučaju parova različite nacionalnosti postoji mogućnost diskriminacije na temelju nacionalnosti u korist supružnika iz države članice u kojoj se odvijaju postupci i na štetu osobe koja nije državljanin te države, s ozbiljnim i često vrlo negativnim posljedicama za prava djeteta; naglašava da je upozoren na slučajeve u koje je uključeno nekoliko država članica (Njemačka, ponajprije u vezi s djelatnostima ureda za dobrobit djece i mladih, Francuska, Nizozemska, Slovačka i Danska) i Norveška te u tom pogledu pozdravlja predstojeću reviziju Uredbe Bruxelles II.a tijekom 2016.; naglašava da je 2015. unutar Odbora za predstavke osnovana nova radna skupina sa zadatkom pružanja brzog i usklađenog odgovora na ta pitanja te da je proveden posjet Ujedinjenoj Kraljevini u svrhu utvrđivanja činjenica kako bi se na licu mjesta istražile pritužbe na tu temu;

32.  ističe velik broj zaprimljenih predstavki u kojima se oštro kritiziraju politike EU-a na području migracije, trgovine i vanjskih poslova te se upozorava na njihove posljedice u smislu njihove usklađenosti s odredbama za jamčenje ljudskih prava migranata; ističe obvezu svih agencija, tijela i institucija EU-a, uključujući i Frontex, da u svojim područjima djelovanja u svako doba zajamče poštovanje ljudskih prava i usklađenost s Poveljom o temeljnim pravima;

33.  pozdravlja socijalni dijalog „Europski forum o pravima djetetaˮ koji se od 2007. svake godine organizira na inicijativu Komisije i čiji je cilj podržati prava djece kao dio unutarnjih i vanjskih mjera EU-a; napominje da su sudionici tog dijaloga predstavnici država članica, aktivisti za dječja prava, predstavnici Odbora regija, Europskog ekonomskog i socijalnog odbora, Vijeća Europe, UNICEF-a i brojnih nevladinih udruga;

34.  naglašava različitost tematskih područja predstavki koje građani podnose, kao što su temeljna prava, ljudska prava, prava osoba s invaliditetom, unutarnje tržište, zakon o okolišu, radni odnosi, migracijska politika, trgovinski sporazumi, pitanja javnog zdravstva, dobrobit djece, prijevoz, prava životinja i diskriminacija; traži od Odbora za predstavke da dodatno specijalizira svoj rad o glavnim područjima politike na koje se predstavke odnose; traži da se tajništvu Odbora dodijeli više sredstava kako bi se Odbor mogao pozabaviti širokim sadržajnim spektrom predstavki;

35.  smatra da je organizacija javnih rasprava važno sredstvo preispitivanja problema na koje građani ukazuju; želi skrenuti pažnju na javne rasprave s Odborom za okoliš kao odgovor na europsku građansku inicijativu „Pravo na voduˮ i s Odborom za pravna pitanja u okviru europske građanske inicijative „Jedan od nasˮ; smatra da je europska građanska inicijativa instrument kojim se promiče prekogranična, participativna i predstavnička demokracija kojom se, nakon što se potvrdi nova uredba, građanima može omogućiti izravnija uključenost u određivanje okvira i prioriteta politika EU-a i zakonodavnih pitanja koja treba riješiti; ponovno ističe da se zauzima za proaktivnu organizaciju javnih rasprava za uspješne inicijative; obvezuje se na to da će na institucionalnoj razini dati prednost učinkovitosti participativnog postupka i, po potrebi, jamčenju zakonodavnih popratnih mjera; pozdravlja to što se u saslušanjima upotrebljavaju značajke pristupačnosti za osobe s invaliditetom, kao što je ekran za pretvaranje teksta u govor;

36.  ne odobrava odgovor Komisije na nekoliko uspješnih europskih građanskih inicijativa te žali zbog toga što gotovo i nema popratnih mjera u odnosu na jedini instrument prekogranične demokracije u Europskoj uniji;

37.  skreće pozornost na nekoliko rezolucija usvojenih 2014., kao što je njegova Rezolucija od 12. ožujka 2014. o Izvješću o građanstvu EU-a za 2013. – „građani EU-a: vaša prava, vaša budućnostˮ(3), koja je dovela do rasprave o usklađivanju mirovinskih prava i o pravu građana na glasovanje i kandidiranje na izborima; skreće pozornost na godišnji izvještaj Odbora o djelatnostima Odbora tijekom 2013. godine (A7-0131/2014) i na svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2015. o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine(4), posebno u vezi sa sporazumom o TTIP-u;

38.  pozdravlja odluku Komisije da 2014. nastavi s aktivnostima pokrenutima 2013. u okviru „Europske godine građanaˮ uz veći naglasak na europskim izborima (koji su se održavali od 22. do 25. svibnja 2014.); pozdravlja volju Komisije da informira građane o alatima koji im stoje na raspolaganju za bolje sudjelovanje u postupku donošenja odluka u EU-u, kao i volju da tom prilikom građanima Unije pruži informacije i savjete o njihovim pravima i demokratskim instrumentima koji su im dostupni kako bi ostvarili ta prava; ističe da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se podigla razina osviještenosti o europskim izborima, s obzirom na to da je stopa izlaska na izbore 2014. u mnogim državama članicama bila ispod 50 %;

39.  ističe da je važno zajamčiti da Odbor za predstavke raspolaže u potpunosti operativnim internetskim portalom s pomoću kojeg se podnositelji predstavki mogu učinkovito registrirati i zatim podnijeti svoju predstavku, učitati dodatne dokumente, podržati dopuštene predstavke i primiti informacije o svojim predstavkama, kao i automatske obavijesti e-poštom o izmjenama njihova statusa te s pomoću kojeg mogu izravno kontaktirati dužnosnike EU-a kako bi dobili jasne i neposredne informacije u vezi s napretkom obrađivanja pitanja koja su iznijeli u svojim predstavkama; žali zbog toga što nije realiziran očekivani vremenski okvir za provedbu te što mnogi očekivani aspekti ostaju nedovršeni; potiče nadležna administrativna tijela da ubrzaju potrebne korake kako bi se dovršila provedba preostalih faza projekta i ispravili svi postojeći nedostaci; ističe da bi trebalo poduzeti dodatne korake kako bi se poboljšala transparentnost postupka podnošenja predstavki;

40.  poziva na zajednički pristup Parlamenta, nacionalnih parlamenata i vlasti na nižim razinama u državama članicama s odgovarajućim žalbenim tijelima u cilju transparentnog pojašnjenja građanima na kojoj razini i kojoj instanci se mogu obratiti sa svojim predstavkama;

41.  poziva na učinkovitu procjenu osoblja tajništva Odbora za predstavke želeći osigurati primjerenost u kvalitativnom i kvantitativnom smislu i prepoznajući veliko nagomilavanje predstavki i trenutačno kašnjenje u njihovu obrađivanju; smatra da je odgovarajuće obrađivanje i razmatranje prihvaćenih predstavki, uz pružanje nepristranih povratnih informacija podnositeljima predstavki, ključno za jačanje veza između europskog civilnog društva i europskih institucija;

42.  ističe da je potrebno građanima osigurati više konstruktivnih informacija kroz mrežni portal Odbora za predstavke s pomoću organizacije seminara za obuku u državama članicama;

43.  naglašava važnu ulogu mreže SOLVIT koja redovito otkriva i rješava probleme povezane s provedbom zakonodavstva o unutarnjem tržištu; potiče Komisiju da unaprijedi to sredstvo, omogući članovima Odbora za predstavke da imaju pristup svim dostupnim informacijama s pomoću SOLVIT-a te da ih obavještava u slučajevima koji se odnose na podnesene predstavke;

44.  ističe da je potrebno ojačati suradnju Odbora za predstavke i ostalih institucija i tijela EU-a te nacionalnih vlasti država članica; smatra od ključne važnosti unapređenje dijaloga i sustavnu suradnju s državama članicama, posebno s odborima za predstavke nacionalnih parlamenata; preporučuje da svi parlamenti država članica koji to još nisu učinili uspostave odbore za predstavke; smatra da je posjet izaslanstva odbora za predstavke škotskog parlamenta Odboru za predstavke od 2. prosinca 2014. primjer takve suradnje te da će takvo partnerstvo omogućiti razmjenu najboljih praksi i iskustava i razvoj sustavne i učinkovite prakse prenošenja predstavki nadležnim tijelima;

45.  naglašava da je uska suradnja s državama članicama ključna za rad Odbora za predstavke; potiče države članice da preuzmu proaktivnu ulogu pri odgovoru na predstavke koje se odnose na primjenu i provedbu europskog prava te smatra prisutnost i aktivnu suradnju predstavnika država članica na sjednicama Odbora za predstavke iznimno važnima; ističe prisutnost predstavnika grčke vlade na predstavljanju Izvješća o posjetu Grčkoj radi utvrđivanja činjenica (18. – 20. rujna 2013.) o upravljanju otpadom na sjednici od 10. veljače 2014.;

46.  podsjeća na to da su posjeti radi utvrđivanja činjenica jedan od najvažnijih u pravilima predviđenih istražnih instrumenata Odbora za predstavke, iako nijedan takav posjet nije proveden 2014.; smatra da je od ključne važnosti da se ne zaustavljaju popratne mjere u vezi s predstavkama koje se istražuju tijekom posjeta radi utvrđivanja činjenica, uključujući vremensko razdoblje između europskih izbora i rekonstitucije Parlamenta te poziva odbore Parlamenta da provedu odgovarajuće postupke; ističe da je potrebno da posjeti radi utvrđivanja činjenica rezultiraju jasnim preporukama koje su usredotočene na rješavanje problema podnositelja predstavke; očekuje da će se redovne aktivnosti Odbora za predstavke u smislu posjeta radi utvrđivanja činjenica nastaviti od 2016. godine;

47.  traži od Grčke da uzme u obzir preporuke iz izvješća o posjetu radi utvrđivanja činjenica o sakupljanju otpada i lokacijama odlagališta u Grčkoj koje je Odbor usvojio u veljači 2014.; traži od Komisije da pažljivo nadzire upotrebu sredstava dodijeljenih za sakupljanje otpada; traži od država članica da poštuju direktive Unije o recikliranju otpada;

48.  pridaje veliku važnost prisutnosti i aktivnoj suradnji predstavnika država članica na sjednicama Odbora za predstavke; pozdravlja i potiče prisutnost predstavnika javnih tijela odgovarajućih država članica, njihovo sudjelovanje i njihovu aktivnu suradnju; potiče sve države članice da aktivno sudjeluju u postupku podnošenja predstavki;

49.  naglašava važnost suradnje s Europskim ombudsmanom i sudjelovanja Parlamenta u Europskoj mreži pučkih pravobranitelja; pozdravlja odlične odnose unutar institucionalnog okvira između Ombudsmana i Odbora za predstavke; posebno cijeni redovan doprinos Ombudsmana radu Odbora za predstavke tijekom cijele godine;

50.  sa zanimanjem iščekuje jačanje suradnje s odborima za predstavke nacionalnih i regionalnih parlamenata različitih država članica, u kojima oni postoje; predan je pružanju smjernica u uspostavljanju tih odbora u onim preostalim državama članicama koje to žele učiniti;

51.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu te vladama i parlamentima država članica, njihovim odborima za predstavke i nacionalnim ombudsmanima ili sličnim nadležnim tijelima.

(1)Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0204.
(2)Usvojio Odbor UN-a na svojoj četrnaestoj sjednici (od 17. kolovoza do 4. rujna 2015.); Vidi: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3)Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0233.
(4)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0009.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti