Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2218(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0361/2015

Predkladané texty :

A8-0361/2015

Rozpravy :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0021

Prijaté texty
PDF 377kWORD 150k
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg
Činnosť Výboru pre petície za rok 2014
P8_TA(2016)0021A8-0361/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o činnosti Výboru pre petície počas roku 2014 (2014/2218(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na význam petičného práva a prospešnosť toho, aby bol Európsky parlament okamžite informovaný o konkrétnych obavách občanov a obyvateľov Únie, ako sa ustanovuje v článkoch 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 228 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 44 Charty základných práv Európskej únie o práve obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú konania o porušení povinnosti, najmä na články 258 a 260,

–   so zreteľom na články 52 a 215, článok 216 ods. 8 a články 217 a 218 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0361/2015),

A.  keďže v roku 2014 bolo prijatých 2 714 petícií, čo predstavuje takmer 6 % pokles v porovnaní s rokom 2013, počas ktorého prijal Európsky parlament 2 885 petícií; keďže 790 petícií bolo posúdených ako prípustné a boli prijaté nadväzujúce opatrenia; keďže 1 070 petícií bolo posúdených ako neprípustné; keďže 817 petícií bolo prípustných a boli uzavreté; keďže v prípade 37 petícií boli napadnuté odporúčania; keďže tieto údaje predstavujú takmer dvojnásobok prijatých petícií v porovnaní s rokom 2009; keďže nedošlo k úmernému zvýšeniu počtu úradníkov poverených spracúvaním týchto petícií;

B.  keďže účelom výročnej správy o činnosti Výboru pre petície je predložiť analýzu petícií prijatých v roku 2014 a prediskutovať prípadné zlepšenia postupov a vzťahov s ostatnými inštitúciami;

C.  keďže počet prijatých petícií je vzhľadom na celkovú populáciu Únie nízky, čo naznačuje, že prevažná väčšina občanov EÚ ešte nie je informovaná o existencii petičného práva alebo jeho prípadnej užitočnosti ako prostriedku, ktorým môžu upozorniť európske inštitúcie a členské štáty na problémy, ktoré sa ich týkajú a ktoré ich trápia; keďže aj napriek tomu, že niektorí občania EÚ vedia o petičnom postupe, ešte stále nie je celkom jasná oblasť činnosti EÚ, ako to dokazuje vysoký počet doručených neprípustných petícií (39,4 %);

D.  keďže riadne spracovanie petícií v rámci celého postupu je rozhodujúce pre zabezpečenie uznania, že petičné právo sa dodržiava; keďže predkladateľmi petície bývajú občania, ktorí sa zapájajú do zlepšovania a budúcej prosperity našich spoločností; keďže skúsenosti týchto občanov, pokiaľ ide o spôsob spracovania ich petícií, by mohli ovplyvniť ich budúci názor na európsky projekt;

E.  keďže v roku 2014 sa uzavrelo 1 887 petícií, z ktorých 1 070 petícií bolo neprípustných; keďže iba 29,1 % petícií bolo vyhlásených za prípustné a boli ďalej spracované, 39,4 % bolo vyhlásených za neprípustné a 30,1 % bolo vyhlásených za prípustné a hneď boli uzavreté;

F.  keďže občanov EÚ zastupuje jediná inštitúcia EÚ, ktorú priamo volia, a to Európsky parlament; keďže petičné právo im ponúka možnosť pritiahnuť pozornosť svojich volených zástupcov;

G.  keďže občania EÚ a kultúra služieb, ktoré sa im poskytujú, by mali mať v rámci činnosti Európskeho parlamentu, a najmä Výboru pre petície, vždy prednosť pred akýmikoľvek inými hľadiskami alebo kritériami účinnosti; keďže súčasná úroveň ľudských zdrojov dostupných v rámci oddelenia pre petície ohrozuje splnenie týchto základných zásad;

H.  keďže plné dodržiavanie petičného práva v jeho podstate môže posilniť schopnosť Európskeho parlamentu reagovať na potreby občanov a obyvateľov EÚ, ak bude vo všetkých fázach petičného procesu fungovať otvorený, demokratický, inkluzívny a transparentný mechanizmus zameraný na riešenie problémov súvisiacich predovšetkým s uplatňovaním právnych predpisov EÚ;

I.  keďže petičné právo je kľúčovým prvkom participatívnej demokracie;

J.  keďže cieľom petičného práva aj európskeho ombudsmana je riešiť nesprávny úradný postup zo strany inštitúcií EÚ alebo vnútroštátnych inštitúcií pri uplatňovaní práva Únie;

K.  keďže petície poskytujú cennú spätnú väzbu pre zákonodarcov i výkonné orgány na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, najmä o prípadných nedostatkoch pri vykonávaní právnych predpisov EÚ; keďže petície môžu byť včasným varovaním pre členské štáty, ktoré zaostávajú v uplatňovaní práva Únie;

L.  keďže petície, ktoré boli adresované Výboru pre petície, v mnohých prípadoch poskytli ďalším výborom Európskeho parlamentu cenné a priame podnety pre ich legislatívnu činnosť v oblastiach, ktorými sa zaoberajú;

M.  keďže za zabezpečenie náležitého dodržiavania základného petičného práva nezodpovedá len Výbor pre petície, ale malo by byť skôr spoločným úsilím všetkých výborov Európskeho parlamentu, ako aj ostatných inštitúcií EÚ; keďže žiadna petícia by nemala byť uzavretá, kým sa čaká na spätnú väzbu od ostatných parlamentných výborov;

N.  keďže Výbor pre petície by sa mal snažiť o väčšie využitie svojich výsad a všeobecných alebo konkrétnych nástrojov výboru, ako sú otázky na ústne zodpovedanie a krátke uznesenia, aby na základe prijatých petícií zviditeľnil rôzne problémy, ktoré trápia občanov a obyvateľov EÚ, prostredníctvom ich predloženia na plenárnom zasadnutí tohto Európskeho parlamentu;

O.  keďže každá petícia musí byť predmetom starostlivého, účinného, rýchleho, transparentného a individuálneho posúdenia a spracovania spôsobom, ktorý členom Výboru pre petície ponecháva účastnícke práva; keďže každý predkladateľ musí v krátkej lehote dostať odpoveď, v ktorej budú uvedené buď dôvody uzavretia petície, alebo prijaté nadväzujúce opatrenia a opatrenia na vykonanie a monitorovanie; keďže lepšia inštitucionálna koordinácia s inštitúciami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je nevyhnutná na urýchlené riešenie problémov, na ktoré sa poukazuje v petíciách;

P.  keďže je nutné zaručiť účinné a rýchle spracovanie petícií, a to aj počas prechodu medzi volebnými obdobiami a počas následných zmien personálu;

Q.  keďže je najmä v záujme prípustných a opodstatnených petícií, aby Výbor pre petície nebol pri svojej práci zaťažený neprimerane dlhým riešením neprípustných alebo neopodstatnených petícií;

R.  keďže predkladateľ petície musí byť riadne informovaný o dôvodoch uznania petície za neprípustnú;

S.  keďže petície sa prerokúvajú na schôdzach Výboru pre petície a keďže predkladatelia sa na týchto rokovaniach môžu zúčastňovať a majú právo prezentovať svoje petície spolu s podrobnejšími informáciami, čím môžu aktívne prispievať k činnosti výboru, pretože poskytnú jeho členom, Komisii, ako aj eventuálne prítomným zástupcom členských štátov dodatočné informácie; keďže v roku 2014 bolo na rokovaniach výboru prítomných a zúčastnilo sa na nich 127 predkladateľov; keďže tento pomer priamej účasti je stále pomerne nízky a mal by sa zvýšiť, a to aj prostredníctvom využívania diaľkových komunikačných prostriedkov a prostredníctvom plánovania s cieľom umožniť predkladateľom, aby lepšie zorganizovali svoju účasť vo výbore;

T.  keďže v mnohých prípadoch zostávajú petície po verejnej diskusii na schôdzach výborov otvorené, plánujú sa ďalšie nadväzujúce opatrenia a očakáva sa spätná väzba, konkrétne ďalšie vyšetrovania Komisie alebo parlamentných výborov či konkrétna výmena informácií s príslušnými vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi;

U.  keďže na to, aby bolo možné prediskutovať širokú škálu tém a zabezpečila sa kvalita každej diskusie, treba vyčleniť viac času na schôdze; keďže schôdze koordinátorov politických skupín majú rozhodujúci význam pre zabezpečenie hladkého plánovania a riadenia činnosti výboru, a preto by sa mal poskytnúť dostatok času s cieľom umožniť demokratické rozhodovanie;

V.  keďže aktivity Výboru pre petície vychádzajú z písomných informácií, ktoré poskytnú predkladatelia, a z ich ústnych a audiovizuálnych príspevkov na schôdzach, ktoré dopĺňajú odborné znalosti Komisie, členských štátov, ombudsmana a iných politických zastupiteľských orgánov;

W.  keďže obavy predkladateľov petícií by sa mali náležite a dôkladne riešiť počas celého petičného postupu; keďže tento postup si môže vyžadovať rôzne fázy vrátane niekoľkých kôl spätnej väzby od predkladateľa petície a príslušných európskych inštitúcií a vnútroštátnych orgánov;

X.  keďže kritériá stanovené na určenie prípustnosti petície na základe zmluvy a rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vyžadujú, aby petície spĺňali podmienky formálnej prípustnosti (článok 215 rokovacieho poriadku), to znamená, že vec petície musí patriť do pôsobnosti Európskej únie a priamo sa týkať predkladateľa, ktorý musí byť občanom Európskej únie alebo v nej musí mať bydlisko; keďže v dôsledku toho je určité množstvo prijatých petícií vyhlásené za neprípustné, pretože nespĺňa tieto formálne kritériá; keďže rozhodnutie o prípustnosti sa zakladá skôr na takýchto právnych a technických kritériách a nemalo by byť určené politickými rozhodnutiami; keďže webový portál pre petície by mal byť účinným nástrojom pri poskytovaní potrebných informácií a usmernení pre predkladateľov petícií, pokiaľ ide o kritériá prípustnosti;

Y.  keďže v súčasnosti bol prijatý osobitný spôsob vybavovania petícií týkajúcich sa detí, a to vzhľadom na skutočnosť, že každé oneskorenie v týchto prípadoch predstavuje mimoriadne vážnu ujmu pre zúčastnené osoby;

Z.  keďže prostredníctvom využívania petícií môžu občania EÚ monitorovať vypracúvanie a uplatňovanie práva EÚ; keďže občania EÚ tak môžu byť užitočným zdrojom informácií, čo sa týka žiadostí súvisiacich s právom Únie a porušovania tohto práva, pričom v druhom prípade ide najmä o otázky životného prostredia, vnútorného trhu, uznávania odborných kvalifikácií, ochrany spotrebiteľa a sektora finančných služieb;

AA.  keďže podanie petície sa neraz časovo zhoduje s podaním sťažnosti Komisii, ktorá môže viesť k začatiu konania o porušení povinnosti alebo k žalobe pre nečinnosť; keďže štatistiky ukazujú (pozri 23. správu Komisie o kontrole uplatňovania práva EÚ (COM(2006)0416)), že štvrtina, ba dokonca až tretina spracovaných petícií a sťažností bola spojená s konaniami o porušení povinnosti alebo bola podnetom na takéto konania; keďže zapojenie Európskeho parlamentu do týchto petičných postupov zaručuje osobitnú kontrolu vyšetrovacej činnosti príslušných inštitúcií EÚ; keďže žiadne petície by sa nemali uzavrieť, kým ich Komisia vyšetruje;

AB.  keďže hlavné problémy, na ktoré sa upozornilo v petíciách, sa týkajú širokej škály otázok, ako sú právne predpisy v oblasti životného prostredia (najmä pokiaľ ide o hospodárenie s vodou a nakladanie s odpadom, prieskum a ťažbu uhľovodíkov a hlavné projekty v oblasti infraštruktúry a rozvoja), základné práva (predovšetkým práva detí a osôb so zdravotným postihnutím, najmä vzhľadom na to, že až jedna štvrtina voličov v EÚ uvádza určitý stupeň poruchy alebo zdravotného postihnutia), voľný pohyb osôb, diskriminácia, prisťahovalectvo, zamestnanie, rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), dobré životné podmienky zvierat, uplatňovanie spravodlivosti a sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím;

AC.  keďže 19. novembra 2014 bol s ročným oneskorením spustený webový portál Výboru pre petície, ktorý nahradil elektronickú platformu na predkladanie petícií, ktorá bola predtým k dispozícii na portáli Europarl, a bol skoncipovaný s cieľom podporiť petičné právo a zvýšiť aktívnu účasť občanov na živote EÚ; keďže cieľom tohto portálu, ktorý ešte nie je plne funkčný, je zabezpečiť integrované riešenie na pokrytie špecifických potrieb súvisiacich s petičným procesom a poskytnúť občanom EÚ, ktorí chcú podať petíciu, internetový nástroj lepšie prispôsobený ich potrebám vrátane možnosti sledovať rôzne fázy vybavovania ich petícií v reálnom čase; keďže bolo zistených viacero nedostatkov, najmä pokiaľ ide o funkciu vyhľadávania, ktoré narúšajú úlohu portálu ako verejného registra petícií, a keďže druhá fáza zameraná na odstránenie všetkých existujúcich nedostatkov by už mala byť ukončená; keďže portál môže pomôcť zlepšiť služby a ich viditeľnosť pre občanov a členov výboru a bude slúžiť ako elektronický register (podľa článku 216 ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu), ktorý občanom umožní podávať alebo sledovať petície a pridávať svoj elektronický podpis na vlastné petície; keďže nový portál má zabezpečiť väčšiu transparentnosť a interaktívnosť petičného postupu a zaistiť lepšiu administratívnu účinnosť v záujme predkladateľov petícií, poslancov a širokej verejnosti; keďže webový portál by mal byť nástrojom, prostredníctvom ktorého možno zvýšiť transparentnosť petičného postupu, zlepšiť prístup predkladateľov petícií k informáciám a zvýšiť povedomie občanov o schopnosti a možnostiach Výboru pre petície pomôcť im pri náprave ich situácie; zdôrazňuje, že používanie novej informačnej a komunikačnej technológie by sa malo zvýšiť a ďalej stimulovať s cieľom priblížiť prácu výboru občanom;

AD.  keďže európska iniciatíva občanov je dôležitým nástrojom, ktorý občanom umožňuje zúčastňovať sa na politickom rozhodovacom procese EÚ, a jej potenciál treba naplno využívať; keďže v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov, čo sa týka účasti občanov, by sa tento nástroj mal ďalej zlepšovať, mali by sa posilniť jeho úrovne zastúpenia i súvisiace praktické aspekty a európske inštitúcie (najmä Komisia) by ho mali plne rešpektovať a implementovať;

AE.  keďže Výbor pre petície sa naďalej aktívne zaujíma o uplatňovanie nariadenia o európskej iniciatíve občanov, pričom si uvedomuje nutnosť nového nariadenia zameraného na odstránenie jeho mnohých nedostatkov, prekážok a slabých stránok, ako aj ťažkopádny charakter existujúceho právneho rámca a potrebu mechanizmov na začatie európskej iniciatívy občanov a zabezpečenie nadväzujúcich opatrení, najmä pokiaľ ide o súčasné zbieranie podpisov;

AF.  keďže Výbor pre petície sa domnieva, že tri roky po tom, čo nariadenie (EÚ) č. 211/2011 nadobudlo 1. apríla 2012 účinnosť, by sa malo posúdiť jeho vykonávanie, aby sa identifikovali nedostatky a navrhli uskutočniteľné riešenia pre jeho urýchlenú revíziu s cieľom zlepšiť jeho realizáciu;

AG.  keďže verejné vypočutia zorganizované v prípade zdarných iniciatív boli úspechom a keďže zapojenie Výboru pre petície ako pridruženého výboru do vypočutí týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov a jeho účasť na nich veľmi ocenili poslanci aj občianska spoločnosť; keďže Výbor pre petície podporuje tento proces a v záujme tohto cieľa ponúka svoje dlhoročné skúsenosti práce s občanmi; keďže od Komisie by sa v prípade všetkých úspešných európskych iniciatív občanov očakávali konkrétne nadväzujúce opatrenia;

AH.  keďže je potrebné poznamenať, že vzhľadom na pracovné zaťaženie Výboru pre petície a potrebu posilniť ľudské zdroje na sekretariáte tohto výboru sa v súvislosti s petíciami, v prípade ktorých prebiehalo v roku 2014 vyšetrovanie, neuskutočnila žiadna služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností; keďže takéto cesty v súvislosti s príslušnými petíciami sa v budúcnosti uskutočnia;

AI.  keďže v roku 2016 by sa mal obnoviť bežný počet služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností, pretože sú osobitnou výsadou výboru a základnou súčasťou jeho práce, ktorá zahŕňa interakciu s občanmi a orgánmi v príslušných členských štátoch; keďže členovia daných delegácií sa za rovnakých podmienok zúčastňujú na všetkých súvisiacich činnostiach vrátane predkladania správ;

AJ.  keďže Výbor pre petície má povinnosti vo vzťahu k úradu európskeho ombudsmana, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností občanov Únie na možný nesprávny úradný postup v rámci inštitúcií a orgánov Únie a v súvislosti s ktorým výbor takisto vypracúva výročnú správu vychádzajúcu z výročnej správy samotného európskeho ombudsmana; keďže výbor sa v roku 2014 aktívne a priamo zapojil do organizácie voľby európskeho ombudsmana podľa článku 204 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu; keďže Emily O'Reilly bola vo voľbách v decembri 2014, ktoré prebehli účinným a transparentným spôsobom, opätovne zvolená do funkcie ombudsmana na obdobie piatich rokov;

AK.  keďže Výbor pre petície je členom Európskej siete ombudsmanov, ktorá zahŕňa aj petičné výbory národných parlamentov, ak existujú, a keďže je dôležité, aby parlamenty členských štátov ustanovili petičné výbory a v prípade, že už existujú, ich posilňovali a aby sa zlepšila spolupráca medzi nimi;

1.  zdôrazňuje prácu, ktorú má vykonať Výbor pre petície s cieľom umožniť občanom a obyvateľom EÚ určité zapojenie do obhajoby a podpory ich práv a do monitorovania správneho uplatňovania nariadení Únie, pretože ich petície zabezpečujú oboznamovanie s obavami občanov, aby sa ich legitímne sťažnosti mohli vyriešiť v rámci primeraných lehôt; poukazuje na to, že by sa prípustné petície mali vo výbore diskutovať do deviatich mesiacov od ich predloženia; opätovne pripomína, že lepšia inštitucionálna koordinácia s inštitúciami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj s ostatnými orgánmi je nevyhnutná na urýchlené riešenie problémov, na ktoré sa poukazuje v petíciách;

2.  zdôrazňuje, že Výbor pre petície (ako kontaktné miesto pre občanov), európsky ombudsman a európska iniciatíva občanov spolu tvoria súbor základných nástrojov pre väčšiu politickú účasť občanov, ktorým treba zaručiť transparentný a náležitý prístup k nim a ich riadne fungovanie; zdôrazňuje zodpovednosť, ktorú majú pri podpore európskeho občianstva a zvyšovaní viditeľnosti a dôveryhodnosti inštitúcií EÚ; vyzýva inštitúcie EÚ, aby väčšmi zohľadňovali prácu, ktorú vykonáva európsky ombudsman; požaduje vytvorenie ďalších mechanizmov s cieľom zabezpečiť priame zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu európskych inštitúcií;

3.  zdôrazňuje, že intenzívnejšia spolupráca s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v otázkach týkajúcich sa uplatňovania práva Únie má zásadný význam, pokiaľ ide o úsilie priblížiť sa k občanom EÚ a posilniť demokratickú legitímnosť a zodpovednosť v rámci rozhodovacieho procesu Európskeho parlamentu; poznamenáva, že spoluprácu posilňuje aktívna výmena informácií na všetkých inštitucionálnych úrovniach a že takýto postup je kľúčový pre riešenie podnetov, na ktoré poukazujú predkladatelia petícií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v niektorých prípadoch nereagujú na žiadosti Výboru pre petície;

4.  varuje pred pretrvávajúcim hromadením nespracovaných petícií z dôvodu obmedzených ľudských zdrojov, ktoré má sekretariát výboru k dispozícii, čo má zjavný vplyv na čas, ktorý možno venovať spracúvaniu petícií a najmä stanoveniu ich prípustnosti; domnieva sa, že takéto meškanie je neprijateľné, pokiaľ je cieľom zabezpečiť excelentnosť služieb, a že sa tak nielenže porušuje účinné petičné právo, ale zároveň sa poškodzuje dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach dotknutých občanov; vyzýva zodpovedné politické a administratívne orgány Európskeho parlamentu, aby v spolupráci s Výborom pre rozpočet našli primerané riešenie a zabezpečili, že práca Výboru pre petície bude môcť byť v súlade s duchom zmlúv;

5.  zdôrazňuje požiadavku, aby sa neprípustnosť alebo uzavretie petície z dôvodu jej neopodstatnenosti predkladateľovi petície dôkladne zdôvodnilo;

6.  vyzýva Výbor pre petície a v prípade potreby parlamentné výbory zodpovedné za zmenu rokovacieho poriadku, aby jasnejšie sformulovali rozdiel medzi kritériami na určenie toho, či je petícia opodstatnená, a pravidlami na stanovenie jej prípustnosti a medzi ponechaním petície otvorenej či jej uzavretím, a aby túto formuláciu zároveň ozrejmili potenciálnym predkladateľom petícií;

7.  zdôrazňuje významnú úlohu Komisie, ktorá pomáha pri riešení prípadov, na ktoré upozornili predkladatelia petícií, a vyzýva ju, aby aktívne a včas monitorovala určité projekty, ktoré predkladatelia oznámili a v súvislosti s ktorými bolo alebo v budúcnosti bude porušené právo EÚ prostredníctvom realizácie oficiálneho plánovania; vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby napravila takéto prípady nesprávnej transpozície alebo netransponovania práva EÚ, na ktoré sa upozorňuje v početných petíciách predložených Európskemu parlamentu; takisto vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti menej váhala, pokiaľ ide o využitie začatia konania o porušení povinnosti; zdôrazňuje, že je potrebné potlačiť dojem, že pri začatí konania o porušení povinnosti sa väčšmi zohľadňujú väčšie členské štáty; žiada Komisiu, aby pravidelne informovala Výbor pre petície o vývoji a konkrétnom výsledku konaní o porušení povinnosti, ktoré priamo súvisia s akoukoľvek petíciou;

8.  vyzýva Komisiu, aby sa plne zapájala do petičného procesu, najmä prostredníctvom vedenia dôkladného vyšetrovania prípustných prípadov, ktoré jej boli postúpené, a nakoniec predkladateľom petícií písomne poskytla presné a aktualizované odpovede v primeranom čase; očakáva, že tieto odpovede budú ďalej rozvinuté v ústnych diskusiách o týchto otázkach na verejných schôdzach Výboru pre petície; domnieva sa, že v záujme inštitucionálnej dôveryhodnosti by Komisia mala byť v týchto diskusiách zastúpená úradníkom s príslušným postavením; domnieva sa, že Komisia by ako strážkyňa zmlúv mala komplexnejšie riešiť podstatu jednotlivých prípadov so zreteľom na základného ducha príslušných právnych predpisov EÚ;

9.  žiada, aby Európska komisia v záujme transparentnosti a v duchu lojálnej spolupráce medzi rôznymi inštitúciami EÚ zjednodušila prístup k dokumentom obsahujúcim všetky podstatné informácie týkajúce sa postupov v rámci projektu EU Pilot, najmä pokiaľ ide o prijaté petície, vrátane výmeny otázok a odpovedí medzi Komisiou a dotknutými členskými štátmi, a to aspoň vtedy, keď sa postupy uzavrú;

10.  zdôrazňuje význam aktívneho monitorovania a včasných preventívnych opatrení zo strany Komisie, keď existujú podložené dôkazy, že určité plánované a zverejnené projekty môžu porušiť právne predpisy EÚ; je znepokojený súčasnou tendenciou v rámci Komisie, ktorá spočíva v spomaľovaní vyšetrovania podstaty mnohých petícií len v dôsledku procesných dôvodov; nesúhlasí s opakovanými návrhmi na uzavretie mnohých spisov týkajúcich sa konkrétnych petícií bez toho, aby sa čakalo na výsledky skúmania otázok, na ktoré poukazujú, a je presvedčený, že to nie je v súlade s duchom základnej úlohy Komisie ako ochrankyne zmlúv; požaduje ešte väčšiu pozornosť a následné opatrenia, najmä vo veciach predložených predkladateľmi petícií, ktoré zahŕňajú možné porušenie právnych predpisov EÚ samotnou Komisiou, ako napríklad v oblasti prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý je zaručený Aarhuským dohovorom;

11.  poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť, aby Komisia podrobne a aktívne odpovedala na všetky petície, a to čo najrýchlejšie;

12.  žiada, aby sa vzhľadom na osobitný charakter tohto výboru a značné pracovné zaťaženie súvisiace s jeho kontaktom s tisíckami občanov a obyvateľov, ktorí každoročne predkladajú petície, zvýšil počet ľudských zdrojov, ktoré má jeho sekretariát k dispozícii;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť korešpondenciu s občanmi na účel spracovania ich požiadaviek;

14.  domnieva sa, že je prvoradé posilniť spoluprácu s národnými parlamentmi a ich príslušnými výbormi, ako aj s vládami členských štátov a nabádať orgány členských štátov na plnú transparentnosť pri transpozícii a uplatňovaní práva Únie; zdôrazňuje význam spolupráce s Komisiou a členskými štátmi v záujme účinnejšej a transparentnejšej ochrany práv občanov a podporuje prítomnosť zástupcov členských štátov na schôdzach; podčiarkuje potrebu, aby boli zástupcovia Rady a Komisie s najvyšším možným postavením prítomní na schôdzach a vypočutiach výboru, keď si obsah diskutovanej záležitosti vyžaduje účasť uvedených inštitúcií; opakuje žiadosť obsiahnutú v jeho uznesení z 11. marca 2014 o činnosti Výboru pre petície za rok 2013(1), aby sa začal posilnený štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi, a to prostredníctvom pravidelných schôdzí s členmi národných výborov pre petície alebo iných príslušných orgánov;

15.  vyzýva členské štáty EÚ, aby prostredníctvom právnych predpisov štandardizovali povinnosť zriaďovať v národných parlamentoch riadne fungujúce petičné výbory, čím by sa zvýšila účinnosť spolupráce medzi Výborom pre petície a národnými parlamentmi;

16.  považuje za zásadné, aby výbor posilnil spoluprácu s ostatnými výbormi Európskeho parlamentu tým, že ich bude žiadať o stanovisko k petíciám, bude ich členov pozývať na diskusie patriace do ich príslušnej oblasti pôsobnosti a bude sa viac zapájať do ich činnosti ako výbor požiadaný o stanovisko k určitým správam, najmä správam týkajúcim sa správnej transpozície a uplatňovania práva EÚ v členských štátoch; žiada, aby príslušné výbory náležite prerokúvali petície, ktoré sú im postúpené, a poskytovali spätnú väzbu potrebnú na správne spracúvanie petícií;

17.  zdôrazňuje rastúci význam Výboru pre petície ako kontrolného výboru, ktorý by mal byť referenčným bodom pre transpozíciu a vykonávanie európskych právnych predpisov na úrovni správnych orgánov v členských štátoch; opakuje žiadosť, ktorú vyjadril vo svojom vyššie uvedenom uznesení o činnosti Výboru pre petície za rok 2013, a síce aby sa počas plenárnych zasadnutí konalo viac politických diskusií a aby prebiehala živšia komunikácia o petíciách európskych občanov;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Výboru pre petície nemôže svoju vec priamo predložiť viac predkladateľov petícií, a to čiastočne pre nedostatok času na schôdze a ľudských zdrojov na sekretariáte výboru; požaduje zlepšenie lehôt, v rámci ktorých sú predkladatelia petícií informovaní o vybavovaní svojich petícií a o ich postupe pred výborom; podporuje väčšiu mieru využívania videokonferencií alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré predkladateľom petícií umožnia aktívne sa zapájať do práce Výboru pre petície, a to aj v prípade, keď nemôžu byť fyzicky prítomní;

19.  žiada, aby sa v rámci Európskeho parlamentu urýchlene zriadila neformálna petičná sieť s účasťou poslancov zastupujúcich každý výbor Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť hladkú a účinnú koordináciu práce súvisiacej s petíciami, čím sa zlepší vykonávanie petičného práva;

20.  poukazuje na to, že ostatné výbory Európskeho parlamentu musia zohrávať dôležitú úlohu vrátane prerokúvania otázok uvedených v petíciách, ktoré sa týkajú ich príslušných oblastí pôsobnosti, na schôdzach a v prípade potreby využívania doručených petícií ako zdroja informácií pre legislatívne procesy;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Charta základných práv nebola prijatá vo všetkých členských štátoch a že pre mnohých občanov sa jej vykonávanie ukázalo ako nejasné a do istej miery neuspokojivé; vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ zatiaľ neprijala Európsky dohovor o ľudských právach ako taký v zmysle článku 6 ods. 2 ZEÚ a že európski občania nemajú prístup k dostatočným informáciám týkajúcim sa postupov, ktoré boli v tejto súvislosti zavedené; vyjadruje nesúhlas s prísnym výkladom Komisie, pokiaľ ide o článok 51 Charty základných práv, podľa ktorého sú ustanovenia charty pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie; pripomína, že Komisia sa v mnohých prípadoch vyjadrila, že nemôže konať v oblasti základných práv, keď ju o to výbor požiadal, pričom citovala článok 51 charty; zdôrazňuje skutočnosť, že očakávania občanov často presahujú to, čo umožňujú striktne právne ustanovenia charty; žiada Komisiu, aby vynaložila viac úsilia o naplnenie očakávaní občanov a zaujala nový prístup, pokiaľ ide výklad článku 51;

22.  poukazuje na dôležitú činnosť, ktorú Výbor pre petície vykonal v rámci realizácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; berie v tejto súvislosti náležite do úvahy záverečné pripomienky výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k prvotnej správe Európskej únie(2); zdôrazňuje, že rámec Európskej únie by mal byť vybavený primeranými zdrojmi v súlade s požiadavkami dohovoru; v tejto súvislosti žiada o posilnenie kapacity Výboru pre petície a jeho sekretariátu, ktorá výboru umožní riadne plniť svoju ochrannú úlohu; požaduje vymenovanie povereného úradníka zodpovedného za spracúvanie otázok týkajúcich sa zdravotného postihnutia; zdôrazňuje ochotu výboru úzko spolupracovať s inými legislatívnymi výbormi zapojenými do siete Európskeho parlamentu v oblasti zdravotného postihnutia; berie na vedomie potrebu ďalšieho úsilia a opatrení v mene výboru na ochranu ľudí so zdravotným postihnutím, ako sú opatrenia zamerané na podporu rýchlej ratifikácie Marrákešskej zmluvy;

23.  zdôrazňuje znepokojenie občanov pokiaľ ide o rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), na ktorých sa Komisia zúčastňuje, ako bolo zdôraznené v mnohých petíciách doručených v roku 2014; poukazuje na to, že je dôležité, aby Komisia urýchlene vykonala odporúčania, ktoré v tejto súvislosti vydala európska ombudsmanka;

24.  poukazuje na stanovisko, ktoré výbor vydal v súvislosti s odporúčaniami Komisie k rokovaniam o TTIP a v ktorom, ako bolo zdôraznené v mnohých doručených petíciách, odmieta arbitrážny nástroj známy ako urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS), a vyjadruje poľutovanie nad tým, že európska iniciatíva občanov proti TTIP bola zamietnutá;

25.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty ešte neratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a vyzýva ich, aby ho čo najskôr podpísali a ratifikovali;

26.  žiada EÚ a členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím;

27.  vyzýva členské štáty, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali Marrákešskú zmluvu o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania;

28.  poukazuje na osobitnú pozornosť venovanú niektorým petíciám, ktoré sa týkajú projektu prieskumu a využívania prípadných zásob ropy na Kanárskych ostrovoch; uznáva, že predkladatelia, ktorí z environmentálnych dôvodov s projektom nesúhlasili, prispeli výraznou mierou k objasneniu diskusie; uznáva, že pre predkladateľov petícií zostávajú prioritou otázky životného prostredia, čo poukazuje na nedostatky členských štátov v tejto oblasti; poukazuje na to, že mnohé z týchto petícií sa zaoberajú nakladaním s odpadom, bezpečnosťou dodávok vody, jadrovou energiou, hydraulickým štiepením a ochranou živočíšnych druhov;

29.  zdôrazňuje vysoký počet doručených petícií, ktoré odmietajú používanie hydraulického štiepenia na ťažbu ropy a zemného plynu z podložia a podčiarkujú environmentálne, hospodárske a sociálne dôsledky spojené s používaním tejto techniky;

30.  odsudzuje najmä prax delenia spisov, ktoré sa opakovane používa, pokiaľ ide o veľké infraštruktúrne alebo vrtné projekty, ktoré tvoria základ mnohých petícií o otázkach životného prostredia;

31.  poukazuje na obavy predkladateľov v súvislosti s údajnou nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza pri administratívnych a súdnych postupoch týkajúcich sa odlúčenia alebo rozvodu rodičov, v rámci ktorých sa riešia otázky zverenia malých detí do opatrovníctva a nútené adopcie; v tejto súvislosti konštatuje, že v niektorých členských štátoch môže v prípade párov s rozličnou štátnou príslušnosťou dochádzať k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti toho z rodičov, ktorý nie je štátnym príslušníkom štátu, v ktorom prebieha konanie, v prospech štátneho príslušníka tohto štátu, čo má vážne a často veľmi dramatické dôsledky pre práva dieťaťa; zdôrazňuje, že mu boli oznámené prípady zahŕňajúce viacero členských štátov (Nemecko – najmä s ohľadom na činnosť úradu starostlivosti o deti a mládež –, Francúzsko, Holandsko, Slovensko, Dánsko) a Nórsko, a v tejto súvislosti víta nadchádzajúcu revíziu nariadenia Brusel IIa v roku 2016; zdôrazňuje, že v roku 2015 bola v rámci Výboru pre petície zriadená nová pracovná skupina poverená poskytovaním rýchlej a ucelenej odpovede na tieto obavy, ktorá podnikla cestu na účely zistenia potrebných skutočností do Spojeného kráľovstva s cieľom vyšetriť sťažnosti tohto druhu priamo na mieste;

32.  poukazuje na veľký počet doručených petícií, ktoré dôrazne kritizujú migračnú, obchodnú a vonkajšiu politiku EÚ, pokiaľ ide o dodržiavanie ustanovení zabezpečujúcich ľudské práva migrantov, a varujú pred dôsledkami týchto politík; poukazuje na to, že všetky agentúry, orgány a inštitúcie EÚ vrátane agentúry Frontex sú povinné neustále vo svojich príslušných oblastiach činnosti zabezpečovať dodržiavanie ľudských práv a súlad s Chartou základných práv;

33.  víta sociálny dialóg s názvom Európske fórum o právach dieťaťa, ktorý sa od roku 2007 každoročne organizuje z iniciatívy Komisie a ktorého cieľom je podporovať práva detí ako súčasť vnútorných a vonkajších opatrení EÚ; poukazuje na to, že účastníkmi tohto dialógu sú predstavitelia členských štátov, zástupcovia práv detí, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Rada Európy, UNICEF a mnoho mimovládnych organizácií;

34.  vyzdvihuje širokú škálu tém, ktorými sa zaoberajú petície predkladané občanmi, ako napríklad základné práva, ľudské práva, práva osôb so zdravotným postihnutím, vnútorný trh, právo v oblasti životného prostredia, pracovné vzťahy, migračné politiky, obchodné dohody, otázky verejného zdravia, blahobyt detí, doprava, práva zvierat a diskriminácia; vyzýva Výbor pre petície, aby svoju činnosť ďalej špecializoval pre hlavné politiky, na ktoré odkazujú predkladatelia petícií; požaduje, aby sa sekretariátu pridelilo viac zdrojov a výbor sa tak mohol zaoberať celou touto rozsiahlou a rôznorodou škálou petícií;

35.  domnieva sa, že organizovanie verejných vypočutí je užitočným spôsobom, ako preskúmať problémy, na ktoré upozorňujú predkladatelia petícií; chce upriamiť pozornosť na verejné vypočutia organizované spolu s Výborom pre životné prostredie v reakcii na európsku iniciatívu občanov s názvom Voda je ľudské právo a s Výborom pre právne veci v reakcii na európsku iniciatívu občanov s názvom Jeden z nás; domnieva sa, že európska iniciatíva občanov je nástrojom, ktorý podporuje nadnárodnú, participatívnu a zastupiteľskú demokraciu a ktorý môže po schválení nového nariadenia umožniť občanom priamejšie sa zapájať do zostavovania politík EÚ a legislatívnych otázok, ktorými sa treba zaoberať, poukazovania na ne a stanovovania priorít; opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie aktívne sa zapájať do organizovania verejných vypočutí v súvislosti s úspešnými iniciatívami; zaväzuje sa, že na inštitucionálnej úrovni bude jeho prioritou účinnosť tohto participatívneho procesu a v prípade potreby zabezpečovanie náležitých nadväzujúcich legislatívnych opatrení; víta skutočnosť, že počas vypočutí sa využívajú prvky zabezpečujúce prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, ako je napríklad čítač obrazovky;

36.  vyjadruje nesúhlas s odpoveďou Komisie na zopár úspešných európskych iniciatív občanov a ľutuje, že na jediný nástroj nadnárodnej demokracie v EÚ nadviazalo iba málo opatrení;

37.  upozorňuje na viacero uznesení prijatých v roku 2014, ako je napríklad jeho uznesenie z 12. marca 2014 o Správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť(3), ktoré vyvolalo diskusie o harmonizácii dôchodkových práv a práva občanov voliť a byť volený; upriamuje pozornosť na výročnú správu výboru o činnosti výboru za rok 2013 (A7-0131/2014), ako aj na uznesenie z 15. januára 2015 o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013(4), najmä pokiaľ ide o dohodu o TTIP;

38.  víta rozhodnutie Komisie pokračovať v roku 2014 v činnosti, ktorá sa začala v roku 2013 v rámci Európskeho roku občanov, s väčším dôrazom na európske voľby (ktoré sa konali 22. – 25. mája 2014); víta ochotu Komisie informovať občanov o nástrojoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa mohli zapájať do rozhodovacieho procesu EÚ, ako aj pripravenosť poskytovať občanom EÚ pri tejto príležitosti informácie a poradenstvo v oblasti ich práv a demokratických nástrojov, ktoré majú k dispozícii na svoju obranu; zdôrazňuje, že treba vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie informovanosti o európskych voľbách vzhľadom na skutočnosť, že v mnohých členských štátoch nedosiahla účasť vo voľbách v roku 2014 ani 50 %;

39.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby Výbor pre petície mal plne funkčný internetový portál, ktorý ponúka predkladateľom petícií účinnú možnosť zaregistrovať sa, podať petíciu, preniesť sprievodné dokumenty, podporiť prípustné petície, získať informácie o svojej petícii a byť informovaný o zmenách stavu svojej petície prostredníctvom automatických e-mailov a pomocou ktorého sa môžu priamo obrátiť na úradníkov EÚ s cieľom získať jasné a priamočiare informácie o pokroku v otázkach, ktoré sú predmetom ich petícií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že očakávaný časový rámec realizácie nebol dodržaný a že mnohé z plánovaných funkcií zostávajú nedokončené; vyzýva zodpovedné správne orgány, aby urýchlili opatrenia potrebné na ukončenie realizácie zvyšných fáz projektu a na nápravu existujúcich nedostatkov; zdôrazňuje, že by sa mali prijať ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti petičného procesu;

40.  vyzýva na spoločný prístup Európskeho parlamentu, národných parlamentov a orgánov na nižších úrovniach v členských štátoch s príslušnými odvolacími orgánmi, aby sa občanom transparentným spôsobom objasnilo, na ktorú úroveň a ktorú inštanciu sa môžu so svojimi petíciami obrátiť;

41.  požaduje účinné vyhodnotenie zamestnancov sekretariátu Výboru pre petície so zameraním na zabezpečenie ich kvalitatívnej a kvantitatívnej adekvátnosti, a to vzhľadom na hromadenie veľkého množstva petícií a pretrvávajúce meškanie pri ich spracúvaní; domnieva sa, že primerané spracovanie a posúdenie schválených petícií spolu s poskytnutím riadnej spätnej väzby predkladateľom petícií je kľúčom k posilneniu väzieb medzi európskou občianskou spoločnosťou a európskymi inštitúciami;

42.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť pomocou organizovania školiacich seminárov v členských štátoch konštruktívnejšie informovanie občanov prostredníctvom webového portálu Výboru pre petície;

43.  zdôrazňuje dôležitú úlohu siete SOLVIT, ktorá pravidelne odhaľuje a rieši problémy spojené s uplatňovaním právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby tento nástroj zdokonalila, umožnila členom Výboru pre petície prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú prostredníctvom siete SOLVIT k dispozícii, a pravidelne ich informovala o prípadoch týkajúcich sa predložených petícií;

44.  zdôrazňuje potrebu zintenzívniť spoluprácu Výboru pre petície s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch; domnieva sa, že posilnené dialógy a systematická spolupráca s členskými štátmi, najmä s petičnými výbormi národných parlamentov, majú zásadný význam; odporúča, aby všetky parlamenty členských štátov, ktoré tak doteraz neurobili, zriadili petičné výbory; domnieva sa, že návšteva petičného výboru škótskeho parlamentu vo výbore, ktorá sa uskutočnila 2. decembra 2014, bola príkladom takejto spolupráce a že partnerstvá tohto druhu umožnia výmenu najlepších postupov, spoločné využívanie nadobudnutých skúseností a zavedenie účinnej a systematickej praxe, pokiaľ ide o postupovanie petícií príslušným orgánom;

45.  zdôrazňuje, že úzka spolupráca s členskými štátmi je pre činnosť Výboru pre petície mimoriadne dôležitá; nabáda členské štáty, aby aktívne reagovali na petície týkajúce sa uplatňovania a presadzovania práva EÚ, a považuje za veľmi dôležité, aby zástupcovia členských štátov boli prítomní na schôdzach Výboru pre petície a aktívne spolupracovali; poukazuje na prítomnosť zástupcov gréckej vlády na schôdzi 10. februára 2014, na ktorej bola predložená správa o služobnej ceste na účely zistenia potrebných skutočností v Grécku (18. – 20. septembra 2013), pokiaľ ide o nakladanie s odpadom;

46.  pripomína, že služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností sú jedným z najdôležitejších nástrojov vyšetrovania, ktoré má Výbor pre petície k dispozícii, ako je stanovené v predpisoch, i keď v roku 2014 sa žiadna takáto cesta neuskutočnila; považuje za nevyhnutné, aby sa počas služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností nezastavili nadväzujúce opatrenia týkajúce sa prešetrovaných petícií, a to ani v období medzi európskymi voľbami a opätovným ustanovením Európskeho parlamentu, a vyzýva parlamentné výbory, aby prijali príslušné opatrenia; zdôrazňuje, že je potrebné, aby výsledkom služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností boli jasné odporúčania zamerané na riešenie problémov predkladateľov petícií; očakáva, že pravidelná činnosť Výboru pre petície, pokiaľ ide o služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností, sa v roku 2016 obnoví;

47.  žiada Grécko, aby vzalo do úvahy odporúčania uvedené v správe o služobnej ceste na účely zistenia potrebných skutočností, ktorá bola prijatá vo výbore vo februári 2014 a týkala sa zberu odpadu a miest skládok v Grécku; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala využívanie finančných prostriedkov vyčlenených na zber odpadu; žiada členské štáty, aby dodržiavali smernice EÚ v oblasti recyklácie odpadu;

48.  kladie veľký dôraz na prítomnosť a aktívnu spoluprácu zástupcov členských štátov na schôdzach Výboru pre petície; víta a podporuje prítomnosť zástupcov verejných orgánov príslušného členského štátu, ich účasť a aktívnu spoluprácu; nabáda všetky členské štáty, aby sa aktívne zúčastňovali na petičnom procese;

49.  zdôrazňuje význam spolupráce s európskym ombudsmanom a zapojenia Európskeho parlamentu do Európskej sieti ombudsmanov; víta vynikajúce vzťahy medzi ombudsmanom a Výborom pre petície v inštitucionálnom rámci; osobitne oceňuje pravidelný prínos ombudsmana k činnosti Výboru pre petície počas celého roka;

50.  teší sa na posilnenie spolupráce s petičnými výbormi národných a regionálnych parlamentov jednotlivých členských štátov, kde tieto výbory existujú; je odhodlaný poskytovať poradenstvo pri zriaďovaní takýchto výborov vo zvyšných členských štátoch, ktoré tak chcú urobiť;

51.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov, ich petičným výborom a ich národným ombudsmanom alebo obdobným príslušným orgánom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0204.
(2) Prijaté výborom OSN na jeho štrnástom zasadnutí (17. augusta – 4. septembra 2015); pozri: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0233.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia