Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2522(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0085/2016

Debatter :

PV 21/01/2016 - 12.1
CRE 21/01/2016 - 12.1

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 14.1

Antagna texter :

P8_TA(2016)0022

Antagna texter
PDF 158kWORD 293k
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt estniska och brittiska sjömän
P8_TA(2016)0022RC-B8-0085/2016

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om de estniska och brittiska sjömän som är frihetsberövade i Indien (2016/2522(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, särskilt artiklarna 9, 10 och 14,

–  med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos),

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 12 oktober 2013 greps den 35 man starka besättningen (inklusive fjorton ester och sex britter, liksom indier och ukrainare) på det USA-baserade, Sierra Leone-flaggade och privatägda fartyget MV Seaman Guard Ohio i delstaten Tamil Nadu (Indien) och åtalades för olagligt innehav av vapen på indiskt vatten.

B.  Besättningen var uppenbarligen ute på ett piratbekämpningsuppdrag, har inte uppträtt aggressivt mot indiska medborgare och har konsekvent förnekat att de gjort något fel.

C.  Åtalet lades ner strax därefter, men de indiska myndigheterna överklagade och Högsta domstolen beordrade att rättegången skulle fortsätta. Männen har inte kunnat lämna Indien eller arbeta under denna period.

D.  Omfattande och regelbundna samråd har ägt rum på högsta nivå mellan de indiska myndigheterna och deras brittiska och estniska motparter, även på minister- och premiärministernivå. Detta har inbegripit en begäran om ett snabbt återbördande av de fjorton esterna och sex britterna bland besättningen, med hänvisning till deras familjers ekonomiska svårigheter och psykiska lidande.

E.  Den 12 januari 2016 dömdes var och en av de 35 sjömännen och vakterna till maximistraffet fem års ”strängt fängelse” och böter på 3 000 rupier (40 euro). Männen befinner sig nu i fängelset Palayamkottai i Tamil Nadu. De överväger att överklaga domarna inom de föreskrivna 90 dagarna.

F.  Denna händelseutveckling har väckt förvåning och bestörtning på många håll.

1.  Europaparlamentet respekterar Indiens suveränitet över sitt territorium och landets domstolars behörighet, och erkänner det indiska rättssystemets integritet.

2.  Europaparlamentet delar Indiens välgrundade farhågor och vaksamhet, som bygger på aktuella erfarenheter, i samband med terrorism.

3.  Europaparlamentet konstaterar att den inblandade personalen enligt uppgift ska ha deltagit i piratbekämpning. Skyddsgrupper ombord har visat sig vara den enskilt mest effektiva åtgärden mot piratdåd och förtjänar stöd från det internationella samfundet, inbegripet Indien.

4.  Europaparlamentet uppmanar de indiska myndigheterna att se till att fallet med besättningen på MV Seaman Guard Ohio behandlas med fullständig respekt för de svarandes mänskliga och juridiska rättigheter, i enlighet med de skyldigheter som anges i de olika stadgor, fördrag och konventioner om mänskliga rättigheter som Indien har undertecknat.

5.  Europaparlamentet vädjar till de indiska myndigheterna att visa välvilja i detta fall, att lösa det rättsliga förfarandet så snabbt som möjligt och att frige all berörd personal i avvaktan på slutförande av rättsprocesserna i syfte att minimera de negativa effekterna för de berörda personerna och deras familjer.

6.  Europaparlamentet rekommenderar Indien att överväga att underteckna Montreuxdokumentet av den 18 september 2008, som bland annat fastställer hur internationell rätt tillämpas på den verksamhet som privata militära företag och säkerhetsföretag bedriver.

7.  Europaparlamentet understryker de sedan länge utmärkta förbindelserna mellan EU och dess medlemsstater och Indien. Indien och de berörda europeiska länderna uppmanas med eftertryck att se till att denna incident inte inverkar negativt på de övergripande förbindelserna. Parlamentet betonar vikten av en nära ekonomisk, politisk och strategisk relation mellan Indien och EU:s medlemsstater samt EU själv.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och Indien att öka samarbetet i frågor om sjöfartsskydd och bekämpning av piratdåd, bland annat genom att utveckla internationella doktriner och operativa standardförfaranden i syfte att fullt ut utnyttja den potential som erbjuds av Indiens roll i regionen. Vidare menar parlamentet bestämt att detta kommer att bidra till att förebygga liknande omstridda fall i framtiden.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Indiens regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy