Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2521(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0083/2016

Forhandlinger :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Afstemninger :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0024

Vedtagne tekster
PDF 175kWORD 74k
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg
Nordkorea
P8_TA(2016)0024RC-B8-0083/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 21. januar 2016 om Nordkorea (2016/2521(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nordkorea,

–  der henviser til erklæring af 6. januar 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om de påståede atomprøvesprængninger i Nordkorea,

–  der henviser til erklæring fra FN's generalsekretær af 6. januar 2016 om de atomprøvesprængninger, der annonceredes af Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) og 2094(2013), som udtrykkeligt forbyder atomprøvesprængninger fra Den Demokratiske Folkerepublik Koreas side,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 17. december 2015 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til FN’s rapport "Democratic People’s Republic of Korea 2015: Needs and Priorities" (Den Demokratiske Folkerepublik Korea 2015: behov og prioriteter) fra april 2015,

–  der henviser til resolution fra FN's Menneskerettighedsråd af 27. marts 2015 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til rapporten fra Undersøgelseskommissionen om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea af 7. februar 2014,

–  der henviser til FN's menneskerettighedserklæring, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som alle er tiltrådt af Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–  der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union og FN’s Sikkerhedsråd fordømte det, Nordkorea erklærede for at være en "vellykket brintbombetest", som blev gennemført den 6. januar 2016, og som er i klar modstrid med landets internationale forpligtelser i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolutioner;

B.  der henviser til, at spredning af nukleare, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmidler udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed; der henviser til, at Nordkorea havde trukket sig ud af ikke-spredningstraktaten (NPT) i 2003, siden 2006 har gennemført atomprøvesprængninger og i 2009 officielt erklærede, at det havde udviklet et atomvåben, hvilket betyder, at truslen om udvikling af landets nukleare kapaciteter klart er blevet forstærket; der henviser til, at gennemførelsen af ulovlige nukleare og ballistiske missilprogrammer udgør en udfordring for den internationale ordning for ikke-spredning af atomvåben og kan risikere at medføre en forværring af de regionale spændinger;

C.  der henviser til, at landet med sin økonomi, der er fokuseret på militæret, langt fra har nået sit erklærede mål om at blive en stærk og velstående nation, men i stedet i stigende grad har isoleret og forarmet sin befolkning gennem sin stræben efter masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler;

D.  der henviser til, at EU kraftigt støtter tanken om en atomfri Koreansk Halvø og betragter en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne som afgørende for fred og stabilitet i regionen;

E.  der henviser til, at Nordkoreas fokus på militære investeringer kan anses for en strafbar forsømmelighed over for borgernes grundlæggende behov i betragtning af, at ca. 70 procent af landets 24,6 mio. indbyggere lider under fødevaremangel, og at næsten 30 procent af alle børn under fem år er akut underernærede;

F.  der henviser til, at Nordkorea har haft en yderst problematisk menneskerettighedssituation i mange år; der henviser til, at det nordkoreanske regime næsten ikke har samarbejdet med FN og har afvist alle FN’s Menneskerettighedsråds og Generalforsamlings resolutioner vedrørende menneskerettighederne i Nordkorea; der henviser til, at regimet har undladt at samarbejde med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i landet og har afvist enhver assistance fra FN's højkommissær for menneskerettigheder under den særlige procedure;

G.  der henviser til, at der fandt et møde sted efter Menneskerettighedsrådets resolution af 27. marts 2015 mellem nordkoreanske diplomater og Marzuki Darusman, Menneskerettighedskomitéens særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Nordkorea;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Union forsvarer og fremmer menneskerettigheder og demokrati i verden; der henviser til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Nordkorea har været suspenderet fra Nordkoreas side siden 2013; der henviser til, at EU og Nordkorea afholdt en politisk dialog i juni 2015;

I.  der henviser til, at FN's Undersøgelseskommission undersøgte "de systematiske, udbredte og alvorlige menneskerettighedskrænkelser" i Nordkorea og udsendte en rapport den 7. februar 2014; der henviser til, at Undersøgelseskommissionen i sin rapport konkluderede, at Pyongyangs menneskerettighedskrænkelser er "uden sidestykke i nutidens verden" og at der hersker "en næsten fuldstændig fornægtelse af retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, samt af retten til menings-, ytrings-, informations- og foreningsfriheden"; der henviser til, at Undersøgelseskommissionen i mange tilfælde fandt, at overtrædelserne af menneskerettighederne udgør forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Nordkorea er blevet forværret siden 2014;

J.  der henviser til, at Nordkoreas regering ikke tillader nogen politisk opposition, frie og retfærdige valg, frie medier, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, kollektive overenskomstforhandlinger eller fri bevægelighed;

K.  der henviser til, at Nordkorea har et omfattende og velstruktureret sikkerhedssystem, som nøje overvåger næsten alle borgere og ikke tillader nogen form for grundlæggende frihed i landet;

L.  der henviser til, at Nordkoreas statslige myndigheder systematisk gennemfører udenretlige henrettelser, vilkårlige tilbageholdelser og forsvindinger, herunder i form af bortførelser af udenlandske statsborgere, og internerer mere end 100 000 mennesker i fængsels- og "genopdragelseslejre";

M.  der henviser til, at befolkningen i Nordkorea har været udsat for årtiers underudvikling med dårlig sundhedspleje og høje forekomster af underernæring blandt mødre og børn på en baggrund af politisk og økonomisk isolation, gentagne naturkatastrofer og internationalt stigende priser på fødevarer og brændstoffer; der henviser til, at Nordkorea krænker sin befolknings ret til fødevarer;

1.  fordømmer på det kraftigste den fjerde atomprøvesprængning den 6. januar 2016 som en unødvendig og farlig provokation og en krænkelse af de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd og en alvorlig trussel mod freden og stabiliteten på Den Koreanske Halvø og den nordøstasiatiske region; støtter vedtagelsen af meningsfulde og effektive sanktioner fra det internationale samfunds side efter den seneste atomprøvesprængning;

2.  opfordrer indtrængende Nordkorea til at afstå fra yderligere provokerende handlinger ved at opgive sine nukleare og ballistiske missilprogrammer på en fuldstændig, kontrollerbar og uigenkaldelig måde, indstille alle relaterede aktiviteter og straks efterkomme alle sine internationale forpligtelser, herunder FN’s Sikkerhedsråds og IAEA’s styrelsesråds resolutioner samt andre internationale normer for nedrustning og ikke-spredning; opfordrer Nordkorea til omgående at undertegne og ratificere traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger og til at opfylde sine forpligtelser i henhold til den fælles erklæring fra sekspartsdrøftelserne den 19. september 2005;

3.  bekræfter sit ønske om en diplomatisk og politisk løsning på det nukleare problem i Nordkorea; bekræfter sin støtte til sekspartsforhandlingerne og opfordrer til, at de genoptages; opfordrer indtrængende alle deltagere i sekspartsforhandlingerne til at intensivere deres bestræbelser; opfordrer Nordkorea til på ny at indgå i en konstruktiv dialog med det internationale samfund, og navnlig med deltagerne i sekspartsforhandlingerne, med det formål at arbejde hen imod varig fred og sikkerhed på en atomvåbenfri Koreansk Halvø og som det bedste middel til at sikre en mere velstående og stabil fremtid for Nordkorea;

4.  er overbevist om, at tiden er inde til, at det internationale samfund tager konkrete skridt til at gøre en ende på gerningsmændenes straffrihed; kræver, at de hovedansvarlige for de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i Nordkorea, stilles til ansvar ved Den Internationale Straffedomstol og pålægges målrettede sanktioner;

5.  understreger, at de overtrædelser, der er beskrevet i Undersøgelseskommissionens rapport, hvoraf mange udgør forbrydelser mod menneskeheden, har fundet sted alt for længe under overvågelse fra det internationale samfunds side;

6.  opfordrer indtrængende den nordkoreanske regering til at gennemføre Undersøgelseskommissionens henstillinger snarest muligt;

7.  opfordrer regeringen i Folkerepublikken Kina til at anvende sin øgede indflydelse og politiske og økonomiske vægt i forhold til Nordkorea til at sikre, at situationen ikke eskalerer yderligere; opfordrer Folkerepublikken Kina til at træffe alle fornødne foranstaltninger til i samarbejde med det internationale samfund at genskabe fred og stabilitet på Den Koreanske Halvø; noterer sig, at Folkerepublikken Kina støtter FN’s Sikkerhedsråds resolution 2094(2013); bemærker, at der er konsensus mellem medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd i deres reaktioner på Nordkoreas nylige atomprøvesprængning;

8.  opfordrer indtrængende regeringen i Folkerepublikken Kina til i overensstemmelse med sine forpligtelser som deltagerstat i FN’s flygtningekonvention, ikke at nægte nordkoreanske flygtninge, der krydser grænsen til Kina, deres ret til at søge asyl eller at tilbagesende dem med magt til Nordkorea, men at beskytte deres grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer EU til at udøve diplomatisk pres i denne retning; gentager sin opfordring til alle lande, der modtager flygtninge fra Nordkorea, om at overholde Genèvekonventionen fra 1951 og protokollen fra 1967 ved ikke at sende nogen nordkoreanske flygtninge tilbage til Nordkorea;

9.  glæder sig over FN’s Generalforsamlings resolution af 17. december 2015 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, som blev støttet af alle EU’s medlemsstater; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte med at gøre noget ved den alvorlige menneskerettighedssituation i Nordkorea;

10.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini til at anvende den faglige kapacitet i Republikken Korea under formuleringen af EU’s strategi over for Nordkorea; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at overvåge den videre udvikling i Nordkorea og til at rapportere tilbage til Parlamentet, således at spørgsmålet om menneskerettighederne i Nordkorea forbliver højt oppe på EU’s politiske dagsorden; mener, at EU kan spille en konstruktiv rolle gennem sin kritiske dialog med regeringen i Nordkorea;

11.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forringelse af menneskerettighedssituationen i Nordkorea; opfordrer Nordkoreas regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som landet er part i, og sikre, at humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Nordkorea har adgang til landet og ydes det nødvendige samarbejde;

12.  opfordrer Nordkoreas regering til straks at ophøre med at anvende systematisk undertrykkelse af menneskerettighederne som et politisk redskab til at kontrollere og overvåge sin egen befolkning;

13.  fordømmer på det kraftigste den systematiske og omfattende anvendelse af dødsstraffen i Nordkorea; opfordrer regeringen til at udstede et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid; opfordrer Nordkorea til at sætte en stopper for udenretlige henrettelser og tvungne forsvindinger, til at løslade politiske fanger og give landets borgere ret til at rejse frit, både inden for og uden for landet; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier samt tillade landets borgere ucensureret adgang til internettet;

14.  opfordrer indtrængende den nordkoreanske regering til at standse landets statsstøttede tvangsarbejdsprogram, inden for rammerne af hvilket fremmede lande har ansat titusinder af nordkoreanske arbejdere på ulovlige betingelser, navnlig til minedrift, skovhugst, tekstil- samt bygge- og anlægsprojekter, og som har skaffet hård valuta til at opretholde ordningen; påpeger, at ansvaret for at beskytte arbejdstagernes rettigheder i dette tilfælde udstrækker sig til de lande, der modtager arbejdskraften, og som bør sikre beskyttelse af arbejdstager- og menneskerettighedsstandarder;

15.  fordømmer de alvorlige begrænsninger for tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed, menings- og ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed samt diskrimination baseret på songbun-systemet, der klassificerer personer på grundlag af en statsbestemt social klasse og fødsel, og desuden omfatter overvejelser om politiske anskuelser og religion;

16.  udtrykker sin særlige bekymring over alvoren af den fødevaresituation, landet befinder sig i, og dens indvirkning på befolkningens økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; opfordrer Kommissionen til at opretholde de eksisterende humanitære bistandsprogrammer og kommunikationskanaler til Nordkorea og til at sikre, at de når sikkert frem til målgrupperne i befolkningen; opfordrer de nordkoreanske myndigheder til i overensstemmelse med humanitære principper at sikre alle borgere adgang til fødevarer og humanitær bistand på grundlag af behov;

17.  opfordrer indtrængende myndighederne i Nordkorea til omgående at løse spørgsmålet om systematisk bortførelse af personer, til at udlevere alle oplysninger om tredjelandsstatsborgere, herunder statsborgere fra Japan og Republikken Korea, som menes at være blevet bortført af nordkoreanske statsagenter i de forgangne årtier, og til omgående at tilbagesende bortførte personer, der stadig tilbageholdes, til deres hjemlande;

18.  opfordrer Nordkorea til at fortsat at engagere sig konstruktivt med internationale partnere med henblik på at fremme konkrete forbedringer af menneskerettighedssituationen på stedet, herunder gennem dialoger, officielle besøg i landet og flere mellemfolkelige kontakter;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, regeringen og parlamentet i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, regeringen og parlamentet i Republikken Korea, regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina, regeringen og parlamentet i USA, regeringen og parlamentet i Den Russiske Føderation, Japans regering og parlament, FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea og FN’s generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik