Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2521(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0083/2016

Debaty :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Głosowanie :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0024

Teksty przyjęte
PDF 337kWORD 89k
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg
Korea Północna
P8_TA(2016)0024RC-B8-0083/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie Korei Północnej (2016/2521(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Korei Północnej,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 6 stycznia 2016 r. w sprawie rzekomej próby jądrowej w KRLD,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 6 stycznia 2016 r. w sprawie próby jądrowej ogłoszonej przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) i 2094(2013), które jednoznacznie zakazują Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej przeprowadzania prób jądrowych,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

–  uwzględniając raport ONZ z kwietnia 2015 r. zatytułowany „Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna w 2015 r. – potrzeby i priorytety”,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

–  uwzględniając sprawozdanie komisji śledczej do spraw sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej z dnia 7 lutego 2014 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Konwencję o prawach dziecka oraz Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, których stroną jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r.,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Rada Unii Europejskiej i Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiły przeprowadzony w dniu 6 stycznia 2016 r. przez KRLD „udany test bomby wodorowej”, który jest wyraźnie sprzeczny z zobowiązaniami międzynarodowymi tego kraju wynikającymi z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

B.  mając na uwadze, że rozprzestrzenianie broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; mając na uwadze, że KRLD wystąpiła z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2003 r., od 2006 r. przeprowadza próby jądrowe, a w 2009 r. oficjalnie ogłosiła, że stworzyła broń atomową, co oznacza wyraźny wzrost zagrożenia zwiększeniem jej potencjału jądrowego; mając na uwadze, że dalsze prowadzenie nielegalnego programu jądrowego i programu rakietowych pocisków balistycznych jest poważnym naruszeniem międzynarodowych zasad nierozprzestrzeniania broni jądrowej i grozi zwiększeniem napięć w regionie;

C.  mając na uwadze, że ze swoją skoncentrowaną na zastosowaniach wojskowych gospodarką państwo to jest dalekie od osiągnięcia wyznaczonego przez siebie celu, jakim jest stworzenie silnego i zamożnego narodu, a jego dążenie do pozyskania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia prowadzi do coraz większej izolacji i ubóstwa obywateli tego kraju;

D.  mając na uwadze, że UE zdecydowanie popiera koncepcję denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i uznaje, że wznowienie rozmów sześciostronnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie;

E.  mając na uwadze, że ukierunkowanie KRLD na inwestycje wojskowe można uznać za karalne zaniedbanie podstawowych potrzeb jej obywateli w świetle faktu, że około 70 procent z 24,6 mln mieszkańców tego kraju dotyka problem braku bezpieczeństwa żywnościowego, a prawie 30 procent dzieci poniżej piątego roku życia jest skrajnie niedożywionych;

F.  mając na uwadze, że w KRLD od wielu lat panuje bardzo trudna sytuacja w zakresie praw człowieka; mając na uwadze, że reżim KRLD prawie w ogóle nie współpracował z ONZ i odrzucił wszystkie rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ i Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczące praw człowieka w Korei Północnej; mając na uwadze, że nie współpracował on ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju i odrzucił wszelką pomoc wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka w ramach specjalnych procedur;

G.  mając na uwadze, że w następstwie rezolucji Rady Praw Człowieka z dnia 27 marca 2015 r. odbyło się spotkanie północnokoreańskich dyplomatów z Marzukim Darusmanem, specjalnym sprawozdawcą Rady Praw Człowieka ds. praw człowieka w Korei Północnej;

H.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest obrońcą i orędownikiem praw człowieka i demokracji na świecie; mając na uwadze, że dialog na temat praw człowieka między UE a KRLD został zawieszony przez KRLD w 2013 r.; mając na uwadze, że UE i KRLD przeprowadziły jedną rundę dialogu politycznego w czerwcu 2015 r.;

I.  mając na uwadze, że komisja śledcza ONZ zbadała „regularne, powszechne i poważne naruszenia praw człowieka” w Korei Północnej oraz wydała sprawozdanie na ten temat dnia 7 lutego 2014 r.; mając na uwadze, że komisja śledcza stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że naruszenia praw człowieka, jakich dopuszcza się Pjongjang, „nie mają precedensu we współczesnym świecie”, a także odnotowała „niemal całkowite stłumienie wolności myśli, sumienia i religii, a także swobody wyrażania opinii, wolności słowa, prawa do informacji i wolności zrzeszania się”; mając na uwadze, że komisja śledcza stwierdziła, iż w wielu przypadkach naruszenia praw człowieka stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości; mając na uwadze, że od 2014 r. sytuacja w zakresie praw człowieka w KRLD uległa pogorszeniu;

J.  mając na uwadze, że rząd KRLD nie zezwala na istnienie żadnej opozycji politycznej, przeprowadzanie wolnych i sprawiedliwych wyborów, ogranicza wolność mediów, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, wolność zawierania układów zbiorowych i swobodę przemieszczania się;

K.  mając na uwadze, że KRLD posiada rozległy i dobrze zorganizowany system bezpieczeństwa, który ściśle monitoruje życie niemal każdego obywatela i nie pozwala na korzystanie z żadnej z podstawowych swobód w tym kraju;

L.  mając na uwadze, że władze państwowe KRLD regularnie dopuszczają się pozasądowych egzekucji i arbitralnych aresztowań oraz odpowiadają za zniknięcia obywateli, w tym uprowadzenia cudzoziemców, przetrzymując ponad 100 000 osób w więzieniach i obozach „reedukacji”;

M.  mając na uwadze, że ludność KRLD od dziesięcioleci boryka się z zacofaniem, niskim poziomem opieki zdrowotnej i wysokim poziomem niedożywienia matek i dzieci, w kontekście izolacji politycznej i gospodarczej, częstych klęsk żywiołowych oraz światowych podwyżek cen żywności i paliwa; mając na uwadze, że KRLD narusza prawo swoich obywateli do żywności;

1.  zdecydowanie potępia czwartą próbę jądrową przeprowadzoną dnia 6 stycznia 2016 r., uznając ją za niepotrzebną i niebezpieczną prowokację oraz za naruszenie odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim i w Azji Północno-Wschodniej; opowiada się za tym, aby po tej próbie jądrowej wspólnota międzynarodowa zdecydowała o nałożeniu poważnych i skutecznych sankcji;

2.  wzywa KRLD, aby powstrzymała się od dalszych prowokacyjnych działań i w sposób całkowity, weryfikowalny i nieodwracalny zrezygnowała z dalszego prowadzenia swojego programu jądrowego i programu rakietowych pocisków balistycznych, a także by zaprzestała prowadzenia wszelkich związanych z tym działań i natychmiast zapewniła zgodność z jej zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Zarządzających MAEA oraz innymi międzynarodowymi normami dotyczącymi rozbrojenia i nierozprzestrzeniania; wzywa KRLD do niezwłocznego podpisania i ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych oraz do dotrzymania swoich zobowiązań określonych we wspólnym oświadczeniu z rozmów sześciostronnych z dnia 19 września 2005 r.;

3.  potwierdza pragnienie znalezienia dyplomatycznego i politycznego rozwiązania problemu jądrowego w KRLD; ponownie wyraża poparcie dla rozmów sześciostronnych i wzywa do ich wznowienia; domaga się większego zaangażowania ze strony wszystkich uczestników rozmów; wzywa KRLD do ponownego podjęcia konstruktywnych kontaktów ze wspólnotą międzynarodową, w szczególności z uczestnikami rozmów sześciostronnych, tak by doprowadzić do trwałego pokoju i bezpieczeństwa na wolnym od broni jądrowej Półwyspie Koreańskim, uznając, że jest to najlepszy sposób zapewnienia KRLD bardziej dostatniej i stabilnej przyszłości;

4.  jest przekonany, że nadszedł odpowiedni czas na podjęcie przez wspólnotę międzynarodową konkretnych działań kładących kres bezkarności sprawców; oczekuje, że osoby, na których spoczywa największa odpowiedzialność za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w KRLD, odpowiedzą za swoje czyny, staną przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i zostaną objęte ukierunkowanymi sankcjami;

5.  podkreśla, że wspólnota międzynarodowa zdecydowanie zbyt długo przygląda się bezczynnie naruszeniom opisanym w sprawozdaniu komisji śledczej, z których wiele stanowi zbrodnie przeciwko ludzkości;

6.  wzywa rząd KRLD do niezwłocznego wdrożenia zaleceń komisji śledczej;

7.  wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej do wykorzystania swoich większych wpływów politycznych i gospodarczych w KRLD, aby zapobiec dalszej eskalacji tej sytuacji; wzywa Chińską Republikę Ludową do podjęcia we współpracy ze wspólnotą międzynarodową wszelkich niezbędnych kroków na rzecz przywrócenia pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim; zwraca uwagę, że Chińska Republika Ludowa poparła rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2094(2013); zwraca uwagę na konsensus wśród członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w odpowiedzi na niedawną próbę jądrową KRLD;

8.  wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej, aby zgodnie ze swymi zobowiązaniami jako strona konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców nie odmawiał uchodźcom z Korei Północnej, którzy przekraczają granicę z Chinami, prawa do ubiegania się o azyl i nie zawracał ich siłą do Korei Północnej, lecz aby chronił ich podstawowe prawa człowieka; wzywa UE do wywarcia w tym celu presji dyplomatycznej; ponawia apel do wszystkich krajów, do których przybywają uchodźcy z KRLD, aby przestrzegały konwencji genewskiej z 1951 r. i protokołu z 1967 r. i nie odsyłały żadnych północnokoreańskich uchodźców do KRLD;

9.  z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, którą poparły wszystkie państwa członkowskie UE; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby nadal podejmowały działania w celu poprawy trudnej sytuacji praw człowieka w KRLD;

10.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Federikę Mogherini do wykorzystania ekspertów z Republiki Korei przy określaniu strategii UE wobec KRLD; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel do monitorowania rozwoju sytuacji w KRLD i do przedstawienia Parlamentowi sprawozdania na ten temat, aby kwestia praw człowieka w KRLD pozostała istotnym elementem unijnej agendy politycznej; uważa, że UE ma do odegrania konstruktywną rolę dzięki krytycznemu zaangażowaniu wobec rządu KRLD;

11.  wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłym pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD; wzywa rząd KRLD do wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów praw człowieka, których jest stroną, oraz do zapewnienia organizacjom humanitarnym, niezależnym obserwatorom praw człowieka i specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD dostępu do tego kraju i niezbędnej współpracy;

12.  wzywa rząd KRLD, aby natychmiast przestał stosować praktykę systematycznego tłumienia praw człowieka jako narzędzia politycznego służącego kontroli i monitorowaniu własnych obywateli;

13.  zdecydowanie potępia systematyczne i szerokie stosowanie kary śmierci w KRLD; wzywa rząd KRLD do ogłoszenia moratorium na wykonanie wszystkich wyroków śmierci z myślą o zniesieniu kary śmierci w najbliższej przyszłości; wzywa KRLD do zaprzestania pozasądowych egzekucji i położenia kresu wymuszonym zaginięciom, do uwolnienia więźniów politycznych oraz zezwolenia obywatelom na swobodne podróżowanie, zarówno na obszarze kraju, jak i poza jego terytorium; wzywa KRLD do zapewnienia krajowym i międzynarodowym mediom wolności wypowiedzi i wolności prasy oraz do zezwolenia obywatelom na wolny od cenzury dostęp do internetu;

14.  wzywa rząd KRLD do rezygnacji ze państwowego programu pracy przymusowej, w ramach którego zagraniczne kraje zatrudniły nielegalnie dziesiątki tysięcy północnokoreańskich pracowników, głównie w górnictwie, przy wyrębie lasów, w przemyśle tekstylnym i budownictwie, i który był źródłem twardej waluty pomocnej w utrzymaniu reżimu; zwraca uwagę, że w tym przypadku odpowiedzialność za ochronę praw pracowniczych rozszerza się na państwa przyjmujące, które powinny zapewnić ochronę norm pracy i praw człowieka;

15.  potępia surowe ograniczenia wolności myśli, sumienia, religii i wyznania, wolności słowa i wolności wyrażania poglądów, wolności zgromadzeń i zrzeszania się, a także dyskryminację opartą na systemie songbun, który klasyfikuje ludzi na podstawie przypisywanej przez państwo klasy społecznej i urodzenia oraz bierze pod uwagę poglądy polityczne i religijne;

16.  wyraża szczególne zaniepokojenie dramatyczną sytuacją żywnościową panującą w tym kraju oraz jej wpływem na prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne ludności; wzywa Komisję do kontynuowania istniejących programów pomocy humanitarnej oraz utrzymania istniejących kanałów komunikacji z KRLD, a także do dopilnowania, aby pomoc bezpiecznie docierała do grup ludności, do których jest skierowana; wzywa władze KRLD do zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do żywności i pomocy humanitarnej w zależności od potrzeb i zgodnie z zasadami humanitarnymi;

17.  wzywa władze KRLD do pilnego rozwiązania problemu systematycznych uprowadzeń osób oraz do przekazania wszelkich informacji na temat obywateli państw trzecich, w tym obywateli Japonii i Republiki Korei, w odniesieniu do których istnieją podejrzenia, że w ostatnich dziesięcioleciach zostali uprowadzeni przez północnokoreańskich agentów, a także do umożliwienia uprowadzonym, którzy wciąż są przetrzymywani, natychmiastowego powrotu do swoich krajów;

18.  wzywa KRLD do dalszej konstruktywnej współpracy z partnerami międzynarodowymi w celu osiągnięcia konkretnej poprawy sytuacji praw człowieka w tym kraju, w tym za pomocą dialogu, oficjalnych wizyt w tym kraju oraz częstszych kontaktów osobistych;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka, rządowi i parlamentowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, rządowi i parlamentowi Republiki Korei, rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej, rządowi i parlamentowi Stanów Zjednoczonych, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, rządowi i parlamentowi Japonii, specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności