Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2521(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0083/2016

Debatter :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0024

Antagna texter
PDF 249kWORD 304k
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Nordkorea
P8_TA(2016)0024RC-B8-0083/2016

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om Nordkorea (2016/2521(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nordkorea,

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 6 januari 2016 om det påstådda kärnvapenprovet i Nordkorea,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterare av den 6 januari 2016 om det av Nordkorea tillkännagivna kärnvapenprovet,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) och 2094(2013), som uttryckligen förbjuder Nordkorea att utföra kärnvapenprov,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 17 december 2015 om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea,

–  med beaktande av FN:s rapport Democratic People’s Republic of Korea 2015: Needs and Priorities från april 2015,

–  med beaktande av resolutionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 27 mars 2015 om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea,

–  med beaktande av undersökningskommissionens rapport av den 7 februari 2014 om de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, av vilka Nordkorea är part i samtliga,

–  med beaktande av 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionens råd och FN:s säkerhetsråd fördömde det som Nordkorea beskrev som ett ”framgångsrikt vätebombsprov” utfört den 6 januari 2016 i uppenbar strid mot landets internationella förpliktelser enligt resolutionerna från FN:s säkerhetsråd.

B.  Spridningen av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen samt bärare till dessa utgör ett hot mot den internationella freden och säkerheten. Nordkorea lämnade fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (icke-spridningsfördraget) 2003 och har utfört kärnvapenprov sedan 2006. År 2009 tillkännagav landet att det hade utvecklat ett kärnvapen, vilket innebär att hotet till följd av dess förbättrade kärnvapenkapacitet har vuxit betydligt. Olagliga program för kärnvapen och ballistiska robotar är en provokation mot det internationella systemet för icke-spridning av kärnvapen och riskerar att förvärra regionala spänningar.

C.  Landet är, med sin militärt inriktade ekonomi, långt ifrån att uppnå sitt uttalade mål att bli en stark och välmående nation och har i stället isolerat sin befolkning alltmer och gjort den allt fattigare genom sin strävan att utveckla massförstörelsevapen och bärare för sådana.

D.  EU stöder kraftfullt tanken på en kärnvapenfri Koreahalvö och anser att återupptagandet av sexpartssamtalen är av största vikt för att uppnå fred, säkerhet och stabilitet i regionen.

E.  Nordkoreas inriktning på militära investeringar kan anses vara en kriminell försummelse av medborgarnas grundläggande behov, med tanke på att runt 70 % av landets 24,6 miljoner invånare har osäker livsmedelsförsörjning och närmare 30 % av alla barn under fem år är akut undernärda.

F.  Människorättssituationen i Nordkorea har varit ytterst problematisk i många år. Nordkoreas regim har knappt samarbetat med FN och har förkastat människorättsrådets och generalförsamlingens alla resolutioner om de mänskliga rättigheterna i landet. Regimen har även underlåtit att samarbeta med FN:s särskilda rapportör om människorättssituationen i landet och har avvisat allt bistånd från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter enligt de särskilda förfarandena.

G.  Efter människorättsrådets resolution av den 27 mars 2015 hölls ett möte mellan nordkoreanska diplomater och Marzuki Darusman, människorättsrådets särskilda rapportör om de mänskliga rättigheterna i Nordkorea.

H.  Europeiska unionen en försvarare av och förespråkare för mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Människorättsdialogen mellan EU och Nordkorea har varit avbruten från Nordkoreas sida sedan 2013. EU och Nordkorea genomförde en politisk dialogomgång i juni 2015.

I.  FN:s undersökningskommission har utrett ”de systematiska, utbredda och allvarliga människorättskränkningarna” i Nordkorea och lade fram en rapport den 7 februari 2014. I denna kom undersökningskommissionen fram till att Pyongyangs människorättskränkningar ”saknar motstycke i dagens värld” och fann ”en nära nog fullständigt förvägrad rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet samt till åsikts-, yttrande-, informations- och föreningsfrihet”. I många fall fann undersökningskommissionen att människorättskränkningarna utgör brott mot mänskligheten. Människorättssituationen i Nordkorea har förvärrats sedan 2014.

J.  Nordkoreas regering tillåter ingen politisk opposition, inga fria och rättvisa val, inga fria medier och ingen religionsfrihet, föreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar eller rörelsefrihet.

K.  Nordkorea har ett omfattande och välstrukturerat säkerhetssystem som noga övervakar nära nog varje medborgares liv och inte tillåter någon form av grundläggande friheter i landet.

L.  De statliga myndigheterna i Nordkorea har satt i system att döda utan rättsliga förfaranden, godtyckligt fängsla och låta personer försvinna. De har även fört bort utländska medborgare, och de håller över 100 000 personer fångna i fängelser och s.k. omskolningsläger.

M.  Befolkningen i Nordkorea har i flera årtionden lidit av underutveckling med undermålig hälso- och sjukvård och omfattande undernäring bland mödrar och barn i en situation med politisk och ekonomisk isolering, återkommande naturkatastrofer och internationella prishöjningar på livsmedel och bränsle. Nordkorea kränker sin befolknings rätt till livsmedel.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt det fjärde kärnvapenprovet av den 6 januari 2016 som en onödig och farlig provokation, en kränkning av FN:s säkerhetsråds resolutioner på detta område och ett allvarligt hot mot freden och säkerheten på Koreahalvön och i den nordostasiatiska regionen. Parlamentet stöder meningsfulla och effektiva sanktioner till följd av det nyligen genomförda kärnvapenprovet, vilka bör beslutas av världssamfundet.

2.  Europaparlamentet uppmanar Nordkorea att avstå från fler provokativa handlingar genom att överge sina program för kärnvapen och ballistiska robotar på ett fullständigt, verifierbart och oåterkalleligt sätt, att upphöra med all relaterad verksamhet och att omedelbart fullgöra alla sina internationella förpliktelser, däribland resolutionerna från FN:s säkerhetsråd och IAEA:s styrelse samt andra internationella normer för nedrustning och icke-spridning. Parlamentet uppmanar Nordkorea att omedelbart underteckna och ratificera fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och att fullgöra sina åtaganden enligt det gemensamma uttalandet från sexpartssamtalen av den 19 september 2005.

3.  Europaparlamentet bekräftar sin önskan om en diplomatisk och fredlig lösning på den nordkoreanska kärnvapenfrågan. Parlamentet upprepar sitt stöd för sexpartssamtalen och vill att de återupptas. Parlamentet uppmanar med kraft alla deltagare i sexpartssamtalen att öka sina insatser. Parlamentet uppmanar Nordkorea att återuppta konstruktiva kontakter med världssamfundet, särskilt deltagarna i sexpartssamtalen, för att verka för varaktig fred och säkerhet på en kärnvapenfri Koreahalvö, vilket är det bästa sättet att säkra en mer välmående och stabil framtid för Nordkorea.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att det är dags för världssamfundet att vidta konkreta åtgärder för att få slut på förövarnas straffrihet. Parlamentet kräver att de huvudansvariga för de brott mot mänskligheten som begåtts i Nordkorea ska ställas till svars inför Internationella brottmålsdomstolen och bli föremål för riktade påföljder.

5.  Europaparlamentet understryker att de kränkningar som beskrivs i undersökningskommissionens rapport, av vilka många utgör brott mot mänskligheten, har pågått alldeles för länge mitt framför ögonen på världssamfundet.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Nordkoreas regering att genomföra undersökningskommissionens rekommendationer utan dröjsmål.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att utöva sitt förstärkta inflytande och sin politiska och ekonomiska tyngd gentemot Nordkorea för att se till att situationen inte trappas upp ytterligare. Parlamentet uppmanar Kina att, i samarbete med världssamfundet, vidta alla nödvändiga åtgärder för att återupprätta fred och säkerhet på Koreahalvön. Parlamentet noterar Kinas stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 2094(2013). Parlamentet noterar samsynen bland medlemmarna i FN:s säkerhetsråd i deras reaktion på Nordkoreas senaste kärnvapenprov.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Kinas regering att, i enlighet med sina förpliktelser som part i FN:s flyktingkonvention, inte neka nordkoreanska flyktingar som tar sig över gränsen till Kina deras rätt att söka asyl och att inte tvinga dem tillbaka till Nordkorea, utan att värna deras grundläggande mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar EU att utöva diplomatiska påtryckningar i detta syfte. Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla länder som tar emot flyktingar från Nordkorea att respektera 1951 års Genèvekonvention och 1967 års protokoll genom att inte skicka tillbaka några nordkoreanska flyktingar till Nordkorea.

9.  Europaparlamentet välkomnar FN:s generalförsamlings resolution av den 17 december 2015 om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea, som stöddes av alla EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att ta upp den allvarliga människorättssituationen i Nordkorea.

10.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, att dra nytta av Sydkoreas sakkunskap vid utformningen av EU:s strategi gentemot Nordkorea. Vice ordföranden/den höga representanten uppmanas att övervaka den vidare utvecklingen i Nordkorea och att rapportera tillbaka till parlamentet, så att de mänskliga rättigheterna i Nordkorea förblir en fråga högt upp på EU:s politiska dagordning. Parlamentet anser att EU kan spela en konstruktiv roll genom sitt kritiska engagemang i förbindelserna med den nordkoreanska regeringen.

11.  Europaparlamentet är djupt oroat över den ihållande försämringen av människorättssituationen i Nordkorea. Parlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina förpliktelser enligt de människorättsinstrument som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea ges tillträde till landet och garanteras nödvändigt samarbete.

12.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att omedelbart sluta att använda det systematiska undertryckandet av mänskliga rättigheter som ett politiskt redskap för att kontrollera och övervaka sin egen befolkning.

13.  Europaparlamentet fördömer skarpt den systematiska och storskaliga tillämpningen av dödsstraff i Nordkorea. Parlamentet uppmanar den nordkoreanska regeringen att utlysa ett moratorium för alla avrättningar för att i en nära framtid avskaffa dödsstraffet. Parlamentet uppmanar Nordkorea att upphöra med utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden, att frige politiska fångar och att låta medborgarna resa fritt, både inom och utanför landet. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för nationella och internationella medier och att låta alla medborgare i landet få ocensurerad tillgång till internet.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Nordkoreas regering att upphöra med sitt statsunderstödda program för tvångsarbete, genom vilket andra länder har anlitat tiotusentals nordkoreanska arbetstagare under olagliga villkor, främst i samband med gruv-, skogsavverknings-, textil- och byggprojekt, och vilket har genererat hårdvaluta som har hjälpt till att upprätthålla regimen. Parlamentet påpekar att ansvaret för att skydda arbetstagarnas rättigheter i detta fall sträcker sig till värdländerna, som bör se till att arbets- och människorättsnormer värnas.

15.  Europaparlamentet fördömer de kraftiga inskränkningarna i tanke-, samvets-, religions-, tros-, åsikts- och yttrandefriheten, friheten att delta i fredliga sammankomster samt föreningsfriheten, liksom även diskrimineringen på grundval av songbun-systemet, enligt vilket människor klassificeras utifrån sin av staten tilldelade samhällsklass och börd och där hänsyn även tas till politiska åsikter och religion.

16.  Europaparlamentet uttrycker sin särskilda oro över den allvarliga livsmedelssituation landet befinner sig i och situationens inverkan på befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och kommunikationskanaler med Nordkorea och att garantera trygga biståndsleveranser till de berörda delarna av befolkningen. Parlamentet uppmanar de nordkoreanska myndigheterna att se till att alla invånare, utgående från sina behov, kan få del av livsmedelshjälp och humanitärt bistånd, i enlighet med humanitära principer.

17.  Europaparlamentet uppmanar de nordkoreanska myndigheterna att i brådskande ordning lösa frågan om det systematiska bortförandet av människor, att överlämna all information om tredjelandsmedborgare, inklusive från Japan och Sydkorea, som tros ha blivit bortförda av nordkoreanska statliga agenter under de senaste årtiondena och att omedelbart återföra de bortförda personer som fortfarande hålls kvar till deras hemländer.

18.  Europaparlamentet uppmanar Nordkorea att fortsätta att arbeta konstruktivt med internationella samtalspartner i syfte att verka för konkreta förbättringar av människorättssituationen på plats, bland annat genom dialog, officiella besök i landet och fler direkta personkontakter.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, Nordkoreas regering och parlament, Sydkoreas regering och parlament, Kinas regering och parlament, Förenta staternas regering och parlament, Rysslands regering och parlament, Japans regering och parlament, FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea samt FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy