Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0359/2015

Внесени текстове :

A8-0359/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0025

Приети текстове
PDF 468kWORD 66k
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) ***I
P8_TA(2016)0025A8-0359/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст) (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0008),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви б) и д) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0008/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид член 103 и член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0359/2015),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2015)0006

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/399.)

Правна информация - Политика за поверителност