Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0810(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0007/2016

Ingediende teksten :

A8-0007/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/02/2016 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0028

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 59k
Dinsdag 2 februari 2016 - Straatsburg
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne *
P8_TA(2016)0028A8-0007/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2016 over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (11592/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0300/2015),

–  gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(1), en met name artikel 26 bis, lid 2,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A8-0007/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Eurojust.

(1) PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid