Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2240(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0016/2016

Ingivna texter :

A8-0016/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0031

Antagna texter
PDF 249kWORD 299k
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet
P8_TA(2016)0031A8-0016/2016

Europaparlamentets beslut av den 2 februari 2016 om begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewiczs immunitet (2015/2240(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewiczs immunitet som översändes den 13 augusti 2015 av Republiken Polens allmänna åklagare med anledning av det förfarande som Polens allmänna vägtransportinspektör ska inleda (med referensnummer CAN-PST-SCW.7421.1158450.2014.5.A.0475) och som tillkännagavs i kammaren den 9 september 2015,

–  med beaktande av att Robert Jarosław Iwaszkiewicz avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artiklarna 105.2 och 108 i Republiken Polens författning och artiklarna 7b.1 och 7c.1 jämförd med artikel 10b i Polens lag av den 9 maj 1996 om utövandet av mandatet som ledamot av sejmen eller senaten,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0016/2016), och av följande skäl:

A.  Republiken Polens allmänna åklagare har översänt en begäran från Polens allmänna vägtransportinspektör om upphävande av immuniteten för Robert Jarosław Iwaszkiewicz, polsk ledamot av Europaparlamentet, med anledning av en förseelse enligt artikel 92a i lagen om ringa förseelser av den 20 maj 1971 jämförd med artikel 20.1 i vägtrafiklagen av den 20 juni 1997.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter på sin egen medlemsstats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöter i medlemsstatens parlament.

C.  I artiklarna 105.2 och 108 i Republiken Polens författning anges att en ledamot av sejmen eller senaten inte får bli föremål för straffrättsligt ansvar utan samtycke från sejmen respektive senaten.

D.  Det åligger nu Europaparlamentet att besluta huruvida Robert Jarosław Iwaszkiewiczs immunitet ska upphävas.

E.  Robert Jarosław Iwaszkiewicz anklagas för att inte ha anpassat sig till hastighetsbegränsningen i ett tätbebyggt område.

F.  Det påstådda brottet har inget direkt eller uppenbart samband med Robert Jarosław Iwaszkiewiczs utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, och det rör inte heller yttranden som gjorts eller röster som avlagts under utövandet av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.  I detta fall har parlamentet inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att begäran har gjorts i avsikt att tillfoga den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Robert Jarosław Iwaszkiewiczs immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Robert Jarosław Iwaszkiewicz.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy