Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2267(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0014/2016

Indgivne tekster :

A8-0014/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/02/2016 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0032

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 65k
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Florian Philippots parlamentariske immunitet
P8_TA(2016)0032A8-0014/2016

Europa-Parlamentets afgørelse af 2. februar 2016 om anmodning om ophævelse af Florian Philippots immunitet (2015/2267(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 2. september 2015 om ophævelse af Florian Philippots immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks Justitsministerium i forbindelse med en verserende sag om ærekrænkelse ved retten i Nanterre (ref.nr. JIJI215000010), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 16. september 2015,

–  der har hørt Florian Philippot, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0014/2016),

A.  der henviser til, at de franske retsmyndigheder har anmodet om ophævelse af immuniteten for Florian Philippot, i forbindelse med en straffesag, der er blevet indledt af et tredjeland;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

C.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at det af artikel 26 i den franske forfatning fremgår, at medlemmer af det franske parlament ikke kan retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes eller dømmes for meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv, og at medlemmer af parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden parlamentets tilladelse;

E.  der henviser til, at Florian Philippot af et tredjeland, nærmere bestemt Qatar, anklages for at have krænket denne stat i en radioudsendelse den 9. januar 2015 og en tv-udsendelse den 19. januar 2015, idet han insinuerede, at Qatar finansierer terror;

F.  der henviser til, at det af såvel artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter som artikel 26 i den franske forfatning fremgår, at parlamentsmedlemmer hverken kan forfølges i en civil eller strafferetlig sag på grund af meningstilkendegivelser under udøvelsen af deres hverv;

G.  der henviser til, at bestemmelserne i det franske system, der beskytter folkerepræsentanter, der udfører deres opgaver, kan dateres tilbage til 1789 og afledes af respekten for ytringen af folkets vilje og nødvendigheden i en demokratisk stat af, at valgte repræsentanter udøver deres mandat frit uden frygt for retslige handlinger eller indvirkning, hverken fra den udøvende eller den dømmende magt(2);

H.  der henviser til, at denne immunitet for medlemmer af Europa-Parlamentet ikke kun dækker holdninger, der tilkendegives på Parlamentets officielle møder, men også andre steder, f.eks. i medierne, når der "foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv"(3);

I.  der henviser til, at meningstilkendegivelser om Den Europæiske Unions og tredjelandes udenrigspolitik falder ind under Europa-Parlamentets medlemmers hverv;

J.  der henviser til, at betingelserne for ophævelse af Florian Philippots immunitet derfor ikke er opfyldt;

K.  der henviser til, at selv hvis det antoges, hvilket ikke er tilfældet, at artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter ikke finder anvendelse i denne sag, så ville de franske myndigheders anmodning skulle behandles som en anmodning henhørende under artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter sammenholdt med artikel 26, stk. 2, i Den franske Republiks forfatning, dvs. en anmodning om tilladelse til at kunne udsætte Florian Philippot i strafferetligt øjemed for anholdelse eller anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning;

L.  der henviser til, at formålet med parlamentarisk immunitet helt generelt er at tillade den lovgivende magt at udøve sit forfatningsbestemte hverv uden uretmæssig indblanden udefra, især fra den udøvende magts side(4); der henviser til, at det er åbenlyst, at dette princip finder anvendelse, også hvor en straffesag for ærekrænkelse anlægges af et tredjeland mod et parlamentsmedlem;

M.  der henviser til, at det således ikke er nødvendigt at undersøge spørgsmålet om fumus persecutionis, dvs. hvorvidt formålet med straffesagen er at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager ikke at ophæve Florian Philippots immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til den kompetente myndighed i Den Franske Republik samt til Florian Philippot.

(1) Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. december 2002 i sag A./Det Forenede Kongerige, præmis 47.
(3) Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, præmis 33.
(4) Parliamentary Immunity. A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context, Sascha Hardt, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, No. 119, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, July 2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik