Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2267(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0014/2016

Predkladané texty :

A8-0014/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0032

Prijaté texty
PDF 338kWORD 75k
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Floriana Philippota
P8_TA(2016)0032A8-0014/2016

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 2. februára 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Floriana Philippota (2015/2267(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Floriana Philippota, ktorú 2. septembra 2015 predložilo Ministerstvo spravodlivosti Francúzskej republiky v súvislosti so súdnym konaním vo veci ohovárania prebiehajúcom na súde prvého stupňa v Nanterre (spis č. JIJI215000010) a ktorá bola oznámená na plenárnom zasadnutí 16. septembra 2015,

–  po vypočutí Floriana Philippota v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0014/2016),

A.  keďže francúzsky súd požiadal o zbavenie Floriana Philippota imunity na účely trestného konania, ktoré bolo iniciované v krajine mimo územia Európskej únie;

B.  keďže v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní alebo stíhaní pre vyjadrené názory alebo vykonané hlasovanie počas výkonu svojej funkcie;

C.  keďže okrem toho podľa článku 9 uvedeného protokolu požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného štátu;

D.  keďže v článku 26 francúzskej ústavy sa stanovuje, že „žiadny poslanec parlamentu nesmie byť stíhaný, vyšetrovaný, zatknutý, zadržaný alebo súdený pre svoje názory, ktoré vyjadrí počas výkonu svojej funkcie, alebo pre hlasovanie vykonané pri výkone svojej funkcie“ a že „žiadny poslanec parlamentu nesmie byť z dôvodu trestného činu alebo iného závažného priestupku zatknutý, ani nesmú byť proti nemu použité žiadne iné opatrenia, ktorými by bol zbavený slobody alebo by bola jeho sloboda obmedzená,“ bez toho, aby to schválila príslušná komora parlamentu;

E.  keďže Florian Philippot bol vládou tretej krajiny, konkrétne Kataru, obvinený z toho, že uvedenú krajinu v priebehu rozhlasového vysielania 9. januára 2015 a televízneho vysielania 19. januára 2015 ohováral, keď naznačil, že Katar financuje terorizmus;

F.  keďže ako článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, tak aj článok 26 francúzskej ústavy zakazujú vedenie akéhokoľvek občianskoprávneho alebo trestného konania proti poslancovi v súvislosti s jeho názormi vyjadrenými počas výkonu jeho funkcie;

G.  keďže „ustanovenia zakotvené vo francúzskom systéme na ochranu zástupcov ľudu pri výkone ich funkcie sú z roku 1789 a vychádzajú z úcty, ktorú požíva vyjadrenie vôle ľudu, a z nutnosti umožniť voleným zástupcom vykonávať ich mandát v demokratickom štáte slobodne, bez strachu z právnych krokov alebo zasahovania zo strany výkonných alebo súdnych orgánov“(2);

H.  keďže v prípade poslancov Európskeho parlamentu táto absolútna imunita znamená, že názory nemožno napadnúť, či už sú vyjadrené na oficiálnych schôdzach Európskeho parlamentu, alebo inde, napríklad v médiách, ak existuje „súvislosť medzi vyjadreným názorom a […] parlamentnými funkciami(3)“;

I.  keďže pri verejnom vyjadrovaní názorov na zahraničnú politiku Európskej únie a tretích krajín konajú poslanci Európskeho parlamentu v rámci rozsahu svojich funkcií;

J.  keďže neboli teda splnené podmienky pre zbavenie Floriana Philippota imunity;

K.  keďže ak by sa aj predpokladalo – čo by však nebola pravda –, že článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie nemožno uplatniť na tento prípad, potom by žiadosť francúzskych orgánov musela byť posudzovaná ako žiadosť podľa článku 9 uvedeného protokolu v spojení s článkom 26 druhým odsekom francúzskej ústavy, teda ako žiadosť o súhlas so zatknutím Floriana Philippota „pre trestný čin alebo iný závažný priestupok“, alebo aby sa proti nemu použilo „akékoľvek iné opatrenie, ktorým by bol zbavený slobody alebo by bola jeho sloboda obmedzená“;

L.  keďže cieľom poslaneckej imunity je vo všeobecnosti umožniť legislatívnym orgánom vykonávať ich ústavnú funkciu bez akýchkoľvek nežiaducich vonkajších zásahov, najmä zo strany výkonnej moci(4); keďže je zjavné, že táto zásada sa vzťahuje aj na trestné konania, ktoré iniciuje krajina mimo územia Európskej únie voči poslancovi z dôvodu ohovárania;

M.  keďže nie je teda potrebné skúmať, či ide o fumus persecutionis, t.j. o podozrenie, že účelom trestného konania je poškodiť politickú činnosť poslanca;

1.  rozhodol nezbaviť Floriana Philippota imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Francúzskej republiky a Florianovi Philippotovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, 149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.
(2) Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo 17. decembra 2002 A./Spojené kráľovstvo, odsek 47.
(3) Rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543, odsek 33.
(4) Parliamentary Immunity. A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context, Sascha Hardt, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, No. 119, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, júl 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia