Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0124(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0172/2015

Indgivne tekster :

A8-0172/2015

Forhandlinger :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Afstemninger :

PV 02/02/2016 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0033

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 70k
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg
En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. februar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0221),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0144/2014),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af britiske Underhus, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 10. september 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 7. oktober 2014(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. november 2015 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0172/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 458 af 19.12.2014, s. 43.
(2) EUT C 415 af 20.11.2014, s. 37.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016 /... om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde
P8_TC1-COD(2014)0124

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/344.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik