Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0124(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0172/2015

Ingediende teksten :

A8-0172/2015

Debatten :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Stemmingen :

PV 02/02/2016 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0033

Aangenomen teksten
PDF 248kWORD 70k
Dinsdag 2 februari 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2016 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0221),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 153, lid 2, onder a) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0144/2014),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het Lagerhuis van het Verenigd Koninkrijk, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 september 2014(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 7 oktober 2014(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 20 november 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0172/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 458 van 19.12.2014, blz. 43
(2) PB C 415 van 20.11.2014, blz. 37.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2016 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk
P8_TC1-COD(2014)0124

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2016/344.)

Juridische mededeling - Privacybeleid