Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0124(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0172/2015

Ingivna texter :

A8-0172/2015

Debatter :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Omröstningar :

PV 02/02/2016 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0033

Antagna texter
PDF 242kWORD 302k
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 februari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0221),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0144/2014),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrandet från det brittiska underhuset som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 september 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 november 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0172/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 458, 19.12.2014, s. 43.
(2) EUT C 415, 20.11.2014, s. 37.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/… om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete
P8_TC1-COD(2014)0124

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/344.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy