Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0079(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0364/2015

Indgivne tekster :

A8-0364/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/02/2016 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0035

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 61k
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse i associeringsaftalen mellem EU og Moldova ***I
P8_TA(2016)0035A8-0364/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. februar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0154),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0092/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0364/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016 /... om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side
P8_TC1-COD(2015)0079

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/400.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik