Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0079(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0364/2015

Ingivna texter :

A8-0364/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2016 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0035

Antagna texter
PDF 241kWORD 63k
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I
P8_TA(2016)0035A8-0364/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 februari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0154),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0092/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0364/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om genomförande av den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
P8_TC1-COD(2015)0079

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/400.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy