Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0080(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0365/2015

Внесени текстове :

A8-0365/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0036

Приети текстове
PDF 470kWORD 67k
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I
P8_TA(2016)0036A8-0365/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0155),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0091/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0365/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) .../2016 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикаляне, предвиден в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
P8_TC1-COD(2015)0080

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/401.)

Правна информация - Политика за поверителност