Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0080(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0365/2015

Ingediende teksten :

A8-0365/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0036

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 62k
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg
Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme ***I
P8_TA(2016)0036A8-0365/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0155),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Commissie het voorstel aan het Parlement heeft voorgelegd (C8-0091/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 16 december 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0365/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 februari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat is opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds
P8_TC1-COD(2015)0080

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/401.)

Juridische mededeling - Privacybeleid