Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0168/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0168/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0037

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 387kWORD 64k
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011
P8_TA(2016)0037B8-0168/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που υποβλήθηκαν, και ιδίως της αναφοράς 924/2011 (2016/2542(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αναφορές που υποβλήθηκαν από πολίτες της ΕΕ με δυσκολίες στην ανάγνωση, και ιδίως την αναφορά 924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση των τυφλών σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση πρόσβασης των τυφλών, των ατόμων με περιορισμένη όραση και των λοιπών ατόμων με δυσκολίες στην ανάγνωση σε δημοσιευμένα έργα (η συνθήκη του Μαρακές),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2010 υπάρχουν στην Ευρώπη 2 550 000 τυφλοί και 23 800 000 άτομα με περιορισμένη όραση, ήτοι συνολικά 26 350 000 άτομα με δυσκολίες στην όραση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ανεπτυγμένες χώρες μόνο το 5 % και στις αναπτυσσόμενες χώρες λιγότερο από το 1 % των δημοσιευμένων βιβλίων παράγονται σε μορφές προσβάσιμες σε αυτά τα άτομα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη υπέγραψαν τον Απρίλιο 2014 τη συνθήκη του Μαρακές και, συνεπώς, έχουν δεσμευτεί πολιτικά ότι θα την κυρώσουν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της ΣΗΕΔΑΑ στις τελικές της παρατηρήσεις επί της αρχικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως η συνθήκη του Μαρακές να κυρωθεί και να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές (COM(2014)0638

1.  επισημαίνει στα άρθρα 24 και 30 της ΣΗΕΔΑΑ θεσπίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και υπό καθεστώς ισότητας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι οι διατάξεις περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν υπέρμετρους ή εισάγοντες διακρίσεις φραγμούς στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά·

2.  εκφράζει έντονη την οργή του για το γεγονός ότι επτά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σχηματίσει μια μειοψηφία που δημιουργεί προσκόμματα στη διαδικασία κύρωσης της συνθήκης· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τη διαδικασία κύρωσης, χωρίς ωστόσο η κύρωση να εξαρτάται από την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ ή την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, και την επιτροπή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου