Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2542(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0168/2016

Ingediende teksten :

B8-0168/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/02/2016 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0037

Aangenomen teksten
PDF 156kWORD 61k
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg
Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011
P8_TA(2016)0037B8-0168/2016

Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over de ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift nr. 924/2011 (2016/2542(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de verzoekschriften van EU-burgers met een leeshandicap, en met name verzoekschrift nr. 924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), namens de Europese Blinden Unie (EBU)/"Royal National Institute of Blind People" (RNIB), over de toegang van blinden tot boeken en ander drukwerk,

–  gezien het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (het Verdrag van Marrakesh),

–  gezien het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van personen met een handicap (UNCRPD),

–  gezien artikel 216, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er volgens een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2010 in Europa 2 550 000 blinden en 23 800 000 slechtzienden waren, d.w.z. in totaal 26 350 000 personen met een visuele handicap;

B.  overwegende dat slechts 5 % van alle gepubliceerde werken in de ontwikkelde landen en minder dan 1 % van alle gepubliceerde werken in de ontwikkelingslanden in een toegankelijk formaat beschikbaar wordt gemaakt;

C.  overwegende dat de EU en de lidstaten partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

D.  overwegende dat de EU en de lidstaten in april 2014 het Verdrag van Marrakesh hebben ondertekend en daarmee de politieke verplichting zijn aangegaan om dit te ratificeren;

E.  overwegende dat het UNCRPD-comité in zijn slotopmerkingen over het eerste verslag van de Europese Unie over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag de Europese Unie heeft aangespoord alle passende maatregelen te treffen om het Verdrag van Marrakesh zo spoedig mogelijk te ratificeren en uit te voeren;

F.  overwegende dat de Commissie een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh heeft gepresenteerd (COM(2014)0638);

1.  herinnert eraan dat de artikelen 24 en 30 van het UNCRPD er de nadruk op leggen dat personen met een handicap recht hebben op onderwijs, zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen, en dat ervoor moet worden gezorgd dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen;

2.  stelt met grote verontwaardiging vast dat zeven EU-lidstaten samen een minderheidsblokkade hebben opgeworpen die het proces voor de ratificatie van het Verdrag belemmert; roept de Raad en de lidstaten op het ratificatieproces te bespoedigen, zonder ratificatie te laten afhangen van herziening van het wettelijk EU-kader of de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de lidstaten, de Europese Commissie alsmede aan het UNCRPD-comité.

Juridische mededeling - Privacybeleid