Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2548(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0134/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0134/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0039

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 78k
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87708 × MON 89788
P8_TA(2016)0039B8-0134/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D042682 – 2016/2548(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ψήφισε στις 18 Νοεμβρίου 2015 να μην εκδώσει γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 18 Ιουνίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Μαρτίου 2012, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από σόγια MON 87708 × MON 89788·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει τις πρωτεΐνες DMO, που προσδίδoυν ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν ντικάμπα, και την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που προσδίδει ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν glyphosate· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο — η ειδική υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας — χαρακτήρισε στις 20 Μαρτίου 2015(5) το φυτοφάρμακο glyphosate ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στη Μόνιμη Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου 2015 χωρίς να εκδοθεί γνωμοδότηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Απριλίου 2015, η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της, στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για το γεγονός ότι μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις περί εγκρίσεως εκδόθηκαν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, χωρίς την υποστήριξη της γνώμης των επιτροπών των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, που συνιστά σε μεγάλο βαθμό εξαίρεση από την όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 της 22ας Απριλίου 2015 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2015(6) με το επιχείρημα ότι, μολονότι η καλλιέργεια πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο ΓΤΟ διασχίζει τα σύνορα, γεγονός που σημαίνει ότι μια εθνική απαγόρευση πώλησης και χρήσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 λαμβάνοντας υπόψη τις συχνά εκφραζόμενες σε εθνικό επίπεδο ανησυχίες που δεν αφορούν μόνο θέματα συνδεδεμένα με την ασφάλεια των ΓΤΟ για την υγεία ή το περιβάλλον·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση EFSA-GMO-NL-2012-108 για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788 ανθεκτικής στα ζιζανιοκτόνα, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από την Monsanto. EFSA Journal 2015;13(6):4136, 26 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4136.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 (αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 20 Μαρτίου 2015), http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0379.
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου