Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2548(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0134/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0134/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0039

Hyväksytyt tekstit
PDF 258kWORD 67k
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg
Muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävät, siitä koostuvat tai siitä valmistetut tuotteet
P8_TA(2016)0039B8-0134/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D042682 – 2016/2548(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti,

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea päätti äänestyksessä 18. marraskuuta 2015 olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 18. kesäkuuta 2015 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksesta (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 23. maaliskuuta 2012 Monsanto Europe SA toimitti Alankomaiden toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille;

B.  ottaa huomioon, että muuntogeeninen soija MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, ilmentää DMO-proteiineja, joiden ansiosta se kestää dikamba-pohjaisia rikkakasvien torjunta-aineita, ja CP4 EPSPS -proteiinia, jonka ansiosta se kestää glyfosaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita; ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön alainen Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus luokitteli 20. maaliskuuta 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi(5);

C.  toteaa, että ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi äänestettiin pysyvässä komiteassa 18. marraskuuta 2015 ja että komitea ei antanut asiasta lausuntoa;

D.  ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksensa perusteluissa valitettavana sitä, että kyseisen asetuksen tultua voimaan komissio oli hyväksynyt lupapäätökset sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ilman jäsenvaltioiden komiteoiden lausuntojen tukea ja että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen luvista päätettäessä oli muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä oli hyvin pitkälti poikkeus siitä, miten menettely kokonaisuutena toimii;

E.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen(6) sillä perusteella, että vaikka viljelyä harjoitetaankin vääjäämättä jonkin jäsenvaltion alueella, muuntogeenisiä organismeja kaupataan valtioiden rajojen yli, mikä tarkoittaa, että komission ehdottamaa kansallista myynti- ja käyttökieltoa ei ehkä kyettäisi panemaan täytäntöön palauttamatta maahantuontia koskevia rajatarkastuksia; ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi asetusta (EY) N:o 1829/2003 muuttavan lainsäädäntöehdotuksen ja kehotti komissiota peruttamaan ehdotuksensa ja antamaan uuden ehdotuksen;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden mukainen, sillä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005(7) tavoitteen kanssa; toteaa, että kyseisenä tavoitteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(8) vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisen elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoille suojelulle muutongeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

3.  kehottaa komissiota antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuvan uuden lainsäädäntöehdotuksen asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta ja ottamaan siinä huomioon toistuvasti esiin tuodut kansalliset huolenaiheet, jotka eivät liity pelkästään kysymyksiin, jotka koskevat muuntogeenisten organismien turvallisuutta terveydelle tai ympäristölle;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)”Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2012-108) for the placing on the market of the herbicide tolerant genetically modified soybean MON 87708 x MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto”, EFSA Journal 2015;13(6):4136, 26 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4136.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0456.
(5)IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20. maaliskuuta 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0379.
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23. helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28. tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö