Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2549(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0135/2016

Внесени текстове :

B8-0135/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0040

Приети текстове
PDF 491kWORD 78k
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788
P8_TA(2016)0040B8-0135/2016

Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042681 — 2016/2549(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като има предвид факта, че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, гласува на 18 ноември 2015 г. да не представя становище,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 16 юли 2015 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS‑ZMØØ3‑2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 11 август 2011 г. Monsanto Europe S.A. подаде до компетентния орган на Нидерландия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от соя MON 87705 × MON 89788;

Б.  като има предвид, че при генетично модифицираната соя MON-877Ø5-6 × MON‑89788-1, както е описана в заявлението, е намалена експресията на ензимите Δ12‑мастна киселина-десатураза (FAD2) и палмитоил-[ацил-пренасящ белтък]-тиоестераза (FATB), което води до профил с увеличено съдържание на олеинова киселина и намалено съдържание на линолова киселина, и се експресира протеин CP4 EPSPS, който придава устойчивост към хербициди на основата на глифозат; като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората(5);

В.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 18 ноември 2015 г., без да бъде представено становище;

Г.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Д.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(6) въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(7), която съгласно общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(8), е да се създаде основа за осигуряването на високо равнище на защита на човешкия живот и човешкото здраве, здравето и благосъстоянието на животните, околната среда и интересите на потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

2.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  Призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се имат предвид често изразяваните опасения на национално равнище, които са свързани не само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище по заявление (EFSA-GMO-NL-2011-110) за пускане на пазара на устойчива на хербициди генетично модифицирана соя с увеличено съдържание на олеинова киселина MON 87705 x MON 89788 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Monsanto. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.; 13(7):4178, 30 стр. doi:10.2903/j.efsa.2015.4178.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(7) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност