Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0009/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0009/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0041

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 520kWORD 204k
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)
P8_TA(2016)0041A8-0009/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (2015/2233(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)(1), που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1995 ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης στο πλαίσιο του ΠΟΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 21ης Απριλίου 2011 που εκπόνησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών του ΠΟΕ, πρέσβης Fernando de Mateo, προς την Επιτροπή Εμπορικών Διαπραγματεύσεων, σχετικά με την ειδική σύνοδο διαπραγματεύσεων για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας «Πολύ Καλοί Φίλοι των Υπηρεσιών» (RGF) της 5ης Ιουλίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου 2013 και δημοσιοποιήθηκαν από το Συμβούλιο στις 10 Μαρτίου 2015(4) αφού προηγουμένως ήρθη ο απόρρητος χαρακτήρας τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες(5),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της 15ης Ιουλίου 2014 του Προέδρου Juncker προς τη νέα Επιτροπή με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το θεματολόγιό μου για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την αρχική έκθεση που εκπόνησε το Ecorys για λογαριασμό της Επιτροπής, στην τελική της μορφή, της 17ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)»(6),

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων που κατατέθηκαν από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA, ιδίως εκείνα των οποίων ήρθη ο απόρρητος χαρακτήρας και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 2014, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής προσφοράς της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Malmström της 5ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών στο πλαίσιο της TiSA(8),

–  έχοντας υπόψη τη κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 20ής Μαρτίου 2015 σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες(9) στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων TiSA και TTIP,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και το άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 ΣΕΕ και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που προάγουν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ως μία από τις βασικές αξίες της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14 και 106 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2003 σχετικά με τη Γενική Συμφωνία για τις υπηρεσίες στον τομέα του εμπορίου (GATS) στο πλαίσιο του ΠΟΕ, λαμβανομένης υπόψη της πολιτιστικής πολυμορφίας(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την τοπική και περιφερειακή διάσταση της Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (TiSA) (CDR 2700/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0009/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις TiSA πρέπει να επιτυγχάνουν ένα αποτελεσματικό διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο και όχι την υποβάθμιση του αντίστοιχου εγχωρίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η TiSA, στη σημερινή της μορφή και με τα υφιστάμενα διαπραγματευόμενα μέλη, αποτελεί πλειονομερή συμφωνία, πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη από τη συναφθείσα συμφωνία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για να καταστεί πολυμερής συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία πρέπει να παρέχει περισσότερα δικαιώματα και χαμηλότερες τιμές στους Ευρωπαίους καταναλωτές, περισσότερες θέσεις εργασίας και προστασία των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συμβάλει στο θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνάδει απόλυτα με αυτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία πρέπει να ανοίγει νέες αγορές για τις εταιρίες μας στο εξωτερικό και να αποτελεί ένα δίκτυ ασφαλείας για τους πολίτες μας στο εσωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA πρέπει να αυξήσει τη πρόσβαση σε ξένες αγορές, να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και να συμβάλει ώστε η παγκοσμιοποίηση να αποτυπώνει τις αξίες, τις αρχές και τα συμφέροντα της ΕΕ και να βοηθά τις επιχειρήσεις της ΕΕ να ευδοκιμούν στην εποχή των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν είναι εμπορικά εμπόδια αλλά μη διαπραγματεύσιμα δομικά στοιχεία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ βασίζεται στις αρχές της καθολικής πρόσβασης, της ποιότητας, της ασφάλειας, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα και της ίσης μεταχείρισης που πρέπει να είναι πάντα εξασφαλισμένες σε όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί την ισότητα των φύλων σε διεθνές επίπεδο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της "υπηρεσιοποίησης" και της ψηφιοποίησης τόσο των οικονομιών μας όσο και του διεθνούς εμπορίου, απαιτείται η ανάληψη επείγουσας πολιτικής δράσης για την ενίσχυση των διεθνών κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζωτικό συμφέρον να ενισχύσει τους παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες για τη ρύθμιση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα παραμένει το πλέον αποτελεσματικό πλαίσιο για την επίτευξη ανοικτού και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA αποτελεί ευκαιρία για την ΕΕ να εδραιώσει τη θέση της ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα υπηρεσιών στον κόσμο, που αντιπροσώπευε το 25% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών και αντιστοιχούσε σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 170 δισεκατομμυρίων EUR το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των εξαγωγών της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών διπλασιάστηκε κατά την τελευταία δεκαετία, φθάνοντας τα 728 δισεκατομμύρια EUR το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες απασχολούν περίπου το 70 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και αντιπροσωπεύουν το 40 % της αξίας των εμπορευμάτων που εξάγονται από την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στην ΕΕ μεταξύ 2013 και 2025 θα προέλθει από τους τομείς των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί από τη TiSA·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές σημαντικές αγορές, και σε αναδυόμενες οικονομίες, εξακολουθούν να είναι κλειστές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυάριθμα άσκοπα εμπόδια που τίθενται στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τα οποία εάν μεταφραστούν σε ισοδύναμους δασμούς αντιστοιχούν σε 15% για τον Καναδά, 16% για την Ιαπωνία, 25% για τη Νότια Κορέα, 44% για την Τουρκία και 68% για τη Κίνα, εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τις ευρωπαϊκές εταιρίες να καρπούνται πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν από την ανταγωνιστικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στην οποία ο ισοδύναμος δασμός των περιορισμών που τίθενται στις υπηρεσίες ανέρχεται μόνο σε 6%, είναι σημαντικά πιο ανοικτή από τους περισσότερους εταίρους της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση της ως του σημαντικότερου εισαγωγέα και εξαγωγέα υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μέσω της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και του θεμιτού ανταγωνισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη δασμολογικοί φραγμοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 50% του κόστους των διασυνοριακών υπηρεσιών, θίγουν δυσανάλογα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν το ένα τρίτο των φορέων εξαγωγής υπηρεσιών της ΕΕ και συχνά δεν διαθέτουν τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την υπέρβαση των εμποδίων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των περιττών εμποδίων θα διευκόλυνε τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, εφόσον οι φραγμοί αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής που τους υποστηρίζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη θεμιτών σκοπών δημόσιας πολιτικής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων αξίας αυξάνει τις εισαγωγές που περιέχονται τόσο στην εγχώρια παραγωγή όσο και στις εξαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο αγαθών και το εμπόριο υπηρεσιών είναι αλληλένδετα και ότι απαιτούνται παγκόσμιοι κανόνες για τη ρύθμιση αυτών των αλυσίδων εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας τα δεσμευτικά βασικά διεθνή πρότυπα καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξίσωση προς τα κάτω, καθώς και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, όχι μόνο με την εξασφάλιση ωφέλιμων αποτελεσμάτων από άποψη απασχόλησης και δημιουργίας πλούτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και με την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαφάνειας, δέσμευσης και λογοδοσίας μέσω της διατήρησης συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, με την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους και μέσω του καθορισμού σαφών κατευθυντήριων γραμμών κατά τις διαπραγματεύσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες δεσμεύσεις στο χρονοδιάγραμμα της ΕΕ σχετίζονται με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων επηρεάζει ιδίως τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων δεν αποτελεί οικονομικό βάρος, αλλά πηγή οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο έχει καθοριστική σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές δεδομένων είναι απαραίτητες για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά δεν πρέπει να υπονομεύσουν επ’ ουδενί το κεκτημένο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή «να δώσει συνέχεια στην πρόθεσή της να εκπονήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA θα οδηγήσει σε μετακινήσεις προσώπων μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία και ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβασή τους στο έδαφος των άλλων συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο, μέσω της διαδικασίας έγκρισης, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και ότι τα μέλη του θα αποφασίσουν μόνο εάν θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν την TiSA μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κύρωση, σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να απαιτηθεί κύρωση από τα περιφερειακά κοινοβούλια ή/και κοινοβουλευτικά σώματα εκπροσώπων σε περιφερειακό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του αφού εξετάσει ενδεχόμενες μελλοντικές προτάσεις και σχέδια κειμένων για τη συμφωνία TiSA·

1.  Απευθύνει, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τις ακόλουθες συστάσεις προς την Επιτροπή:

   α) όσον αφορά το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής:
   i. να θεωρήσει τις διαπραγματεύσεις για την TiSA ως σκαλοπάτι που θα οδηγήσει στον ορισμό νέων φιλόδοξων στόχων σε επίπεδο ΠΟΕ, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της GATS·
   ii. να επιβεβαιώσει ότι υποστηρίζει μια φιλόδοξη, συνολική και ισορροπημένη διαπραγμάτευση, η οποία θα αποδέσμευε το αναξιοποίητο δυναμικό μιας περισσότερο ολοκληρωμένης παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα απέτρεπε το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό ντάμπινγκ και θα διασφάλιζε πλήρως τη συμμόρφωση προς το κεκτημένο της ΕΕ· να διαμορφώσει και να ρυθμίσει τη παγκοσμιοποίηση και να ενισχύσει τα διεθνή πρότυπα, κατοχυρώνοντας παράλληλα στη νομοθεσία το δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων και το δικαίωμα επιδίωξης θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως είναι η δημόσια υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον· να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, θα έχουν αυξημένη πρόσβαση στην αγορά σε βασικούς τομείς ενδιαφέροντος, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες ειδικές ρυθμίσεις σε ευαίσθητους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημόσιων υπηρεσιών· να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές προσφέρουν θεμιτή και ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να θέσει φιλόδοξα πρότυπα στο εμπόριο των υπηρεσιών για τον 21ο αιώνα· να τηρεί τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως η ισότητα των φύλων· να προωθεί και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο·
   iii. να στοχεύσει στην πολυμερή προσέγγιση και να αντιταχθεί σε διατάξεις ή παραρτήματα τα οποία θα μπορούσαν να την εμποδίσουν, δεν θα ήταν συμβατά με την GATS και θα εμπόδιζαν ενδεχομένως τη μελλοντική ένταξη στο σύστημα του ΠΟΕ· να αποδεχθεί νέα συμβαλλόμενα μέρη υπό τον όρο ότι δέχονται τους ήδη συμπεφωνημένους κανόνες και το επίπεδο φιλοδοξιών· να παράσχει κίνητρα για ευρύτερη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις· να λάβει υπό σημείωση ότι τόσο τα μεγαλύτερα εμπόδια όσο και οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών εντοπίζονται στις χώρες BRICS και MINT· να αναγνωρίσει τη σημασία των εν λόγω χωρών για την ΕΕ, ως προορισμών εξαγωγών με μια ανερχόμενη μεσαία τάξη, ως πηγών ενδιάμεσων εισροών και ως βασικών κέντρων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· να προλειάνει το έδαφος για τη συμμετοχή αναδυόμενων και δυναμικών οικονομιών, πρόθυμων να αναλάβουν δεσμεύσεις, και να επιβεβαιώσει ότι υποστηρίζει το αίτημα της Κίνας να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις· να διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην TiSA θα μεριμνήσουν ώστε να δοθεί πολυμερής χαρακτήρας στην έκβαση των διαπραγματεύσεων· να διασφαλίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι στην TiSA θα συμπεριληφθούν οι διατάξεις του άρθρου IV της GATS·
   iv. να σημειώσει ότι, σύμφωνα με την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD), ο τομέας των υπηρεσιών αντιστοιχεί περίπου στο 51 % του ΑΕγχΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι αυξάνονται οι εξαγωγές υπηρεσιών από χώρες της Αφρικής· να αναγνωρίσει ότι το εμπόριο, περιλαμβανομένου του εμπορίου υπηρεσιών, θα μπορούσε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να δώσει ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να ενθαρρύνει την καινοτομία, διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογίας και επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω των ξένων επενδύσεων· να υποστηρίξει κατά συνέπεια την άποψη ότι η διευκόλυνση της δίκαιης πρόσβασης των αναπτυσσομένων χωρών στις παγκόσμιες αγορές υπηρεσιών μπορεί να ενισχύσει την οικονομική τους ολοκλήρωση και την προσαρμογή τους στην παγκοσμιοποίηση·
   v. να αναγνωρίσει ότι, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε προτιμησιακή βάση, τα οφέλη της συμφωνίας θα περιορίζονται στα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA έως ότου αυτή αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα· να απορρίψει την εφαρμογή της ρήτρας του πλέον ευνοούμενου κράτους στα μη συμβαλλόμενα μέρη της TiSA έως ότου η συμφωνία αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα· να απορρίψει, όπως και στην περίπτωση της GATS, την ενσωμάτωση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους·
   vi. να δώσει νέα ώθηση στις συζητήσεις για τις υπηρεσίες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα·
   vii. να διασφαλίσει συνέργειες και συνέπεια μεταξύ των διμερών, των πλειονομερών και των πολυμερών συμφωνιών που αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγματεύσεων, καθώς και με τις εξελίξεις της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά· να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και να προαγάγει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής· να τηρήσει την αρχή της Συνοχής της Αναπτυξιακής Πολιτικής και να ενθαρρύνει την εφαρμογή των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη οι οποίοι εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο 2015·
   viii. να προτείνει συγκεκριμένες διασφαλίσεις για τους τουρίστες, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των διεθνών τελών περιαγωγής και των τελών που εφαρμόζονται σε διεθνείς κλήσεις και μηνύματα, ούτως ώστε να περιοριστούν τα υπέρογκα τέλη που χρεώνονται στους καταναλωτές οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες εκτός Ευρώπης, και να διατηρηθεί το δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να εκδίδουν προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τουριστικών προορισμών·
   ix. να συμπεριλάβει ρήτρα αναθεώρησης για την καθιέρωση μηχανισμού που να επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να αποχωρήσουν από τη συμφωνία, ή να αναστείλουν ή ανακαλέσουν τις δεσμεύσεις για ελευθέρωση μιας υπηρεσίας, ιδίως σε περίπτωση παραβιάσεων των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων·
   x. να δημοσιεύσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία και να την επικαιροποιήσει αναλόγως μόλις οριστικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις επιπτώσεις της TiSA στους πολίτες, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, καθώς και στην κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ·στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης· να προβεί σε λεπτομερή και έγκαιρη αξιολόγηση των επιπτώσεων της GATS στην ευρωπαϊκή οικονομία από την έναρξη ισχύος της· να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφορία· να ζητήσει από τις υπηρεσίες έρευνας του Κοινοβουλίου να δημοσιεύσουν ολοκληρωμένη και ενημερωτική μελέτη σχετικά με την εμβέλεια και τον δυνητικό αντίκτυπο των διαπραγματεύσεων για την TiSA, μεταξύ άλλων και από τη σκοπιά του φύλου και υπό το πρίσμα της ανάγκης αντιμετώπισης φαινομένων όπως η γυάλινη οροφή και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· να διενεργήσει έλεγχο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ούτως ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να αποφασίσει βάσει στοιχείων αν θα εγκρίνει ή όχι την TiSA·
   xi. να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι δυνατή η «εισαγωγή» μηχανισμών επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους από άλλες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες δυνάμει της ρήτρας του πλέον ευνοούμενου κράτους·
   β) όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά:
   i. να εξαιρέσει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και να υιοθετήσει συνετή προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτιστικές υπηρεσίες με την επιφύλαξη των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της GATS· να επιδιώξει την ανάληψη φιλόδοξων δεσμεύσεων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και για όλους τους τομείς και τα επίπεδα διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά το άνοιγμα αγορών του εξωτερικού στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και των χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών·
   ii. να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα σε όλα τα επίπεδα· να υποστηρίξει την εφαρμογή οριζόντιων διατάξεων σχετικά με τις δεσμεύσεις ως μέσο για τον καθορισμό ενός κοινού επιπέδου φιλοδοξιών, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα XVI και XVII της GATS, και να λάβει υπό σημείωση ότι οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θέτουν σαφείς παραμέτρους για χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν· να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο IV της GATS, ευελιξία στις αναπτυσσόμενες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες κατά την αποδοχή του επιπέδου φιλοδοξίας της συμφωνίας· να εξασφαλίσει ότι η συμφωνία θα αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών και στο άνοιγμα νέων αγορών για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ·
   iii. να εξαιρέσει από τις δεσμεύσεις της ΕΕ την παροχή νέων υπηρεσιών που δεν περιέχονται στο σχετικό σύστημα ταξινόμησης, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν αργότερα σε αυτό·
   iv. να απορρίψει την εφαρμογή ρητρών διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης και ρητρών προσαρμογής σε όλες τις δεσμεύσεις για πρόσβαση στην αγορά και εθνική μεταχείριση και να απορρίψει την εφαρμογή τους σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι δημόσιες και πολιτιστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες συμβάσεις, ο τρόπος 4, οι μεταφορές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· να επιτρέψει επαρκή ευελιξία ώστε οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να τεθούν εκ νέου υπό δημόσιο έλεγχο· να διατηρήσει το δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών να τροποποιούν το χρονοδιάγραμμα των δεσμεύσεων σύμφωνα με την GATS·
   v. να αναλάβει περιορισμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 1, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των οδικών μεταφορών, ούτως ώστε να αποφευχθούν το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και το κοινωνικό ντάμπινγκ· να αναλάβει, ωστόσο, φιλόδοξες δεσμεύσεις και να αναγνωρίσει τα επιθετικά συμφέροντα στους τομείς των υπηρεσιών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, των θαλάσσιων μεταφορών και της αντασφάλισης· να αναγνωρίσει ότι οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να είναι εποικοδομητικές μόνον σε ένα καταλλήλως ρυθμιζόμενο περιβάλλον· να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση και επιβολή στους ξένους παρόχους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όταν μια εταιρία παρέχει υπηρεσία από το εξωτερικό στους ευρωπαίους καταναλωτές και να συμπεριλάβει διατάξεις που θα διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών τις ΕΕ σε διαδικασίες επανόρθωσης· να προσδιορίσει, παράλληλα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν συναλλάσσονται με παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, να παρέχει συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε αυτές τις περιπτώσεις και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα εφόσον κρίνεται αναγκαίο·
   vi. να υιοθετήσει φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο 3 επιδιώκοντας την άρση των εμποδίων που θέτουν τρίτες χώρες στην εμπορική παρουσία και στην εγκατάσταση, όπως ανώτατα όρια ξένων κεφαλαίων και απαιτήσεις για κοινές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των τρόπων 1 και 4 με ταυτόχρονη διατήρηση του σημερινού επιπέδου των επιφυλάξεων που εκφράζονται σε ολόκληρη την ΕΕ·
   vii. να λαμβάνει υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιθετικό συμφέρον να διαθέτουν οι εργαζόμενοι που διακινούνται προς το εξωτερικό υψηλή κατάρτιση· να μην αναλάβει νέες δεσμεύσεις πέραν της GATS όσον αφορά την κινητικότητα προς το εσωτερικό έως ότου τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη βελτιώσουν σημαντικά τις προσφορές τους· να αναγνωρίσει ότι η ρήτρα εργασίας διατηρεί τη νομική υποχρέωση των αλλοδαπών παρόχων υπηρεσιών να συμμορφώνονται με την κοινωνική και την εργατική νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και με τις συλλογικές συμβάσεις· να αναλάβει φιλόδοξες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 4 για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες βασίζονται οι δεσμεύσεις του τρόπου 3· να διατηρήσει την ικανότητα να διεξάγει δοκιμασίες με αντικείμενο τις οικονομικές ανάγκες και την κατάσταση της αγοράς εργασίας, για συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και ανεξάρτητους επαγγελματίες·
   viii. να σεβαστεί το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν ποιους τομείς θα ανοίξουν στον ξένο ανταγωνισμό και σε ποιον βαθμό μέσω περιορισμών και εξαιρέσεων· να αποφύγει την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη προκειμένου να μην ασκήσουν πλήρως αυτό το δικαίωμα·
   ix. να εξαιρέσει, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26, τις τρέχουσες και μελλοντικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ύδρευσης, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της επεξεργασίας αποβλήτων και των δημόσιων μεταφορών)· να διασφαλίσει ότι οι ενωσιακές, εθνικές και τοπικές αρχές θα διατηρούν πλήρως το δικαίωμα να θεσπίζουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν μέτρα που αφορούν την θέση σε λειτουργία, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών· να εφαρμόσει την εξαίρεση αυτή ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται και χρηματοδοτούνται οι δημόσιες υπηρεσίες· να εξασφαλίσει την εξαίρεση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας· να απορρίψει την πρόταση προσθήκης παραρτήματος σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών, με την οποία δε συμφωνεί η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην TiSA· να αναγνωρίσει τη μεγάλη σημασία που δίνουν οι ευρωπαίοι πολίτες σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή·
   x. να αντιταχθεί στην επιβολή περιορισμών επί της διεπιδότησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ίδιας τοπικής αρχής όταν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που υφίστανται δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών·
   xi. με την επιφύλαξη της GATS, να επιδιώξει τη θέσπιση μιας σαφούς ρήτρας «χρυσού κανόνα», η οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και η οποία θα διασφαλίζει ότι η ρήτρα περί οργανισμών κοινής ωφέλειας θα ισχύει για όλους τους τρόπους παροχής και για όλες τις υπηρεσίες που θεωρούνται δημόσιες υπηρεσίες από τις ευρωπαϊκές, τις εθνικές ή τις τοπικές αρχές σε οποιονδήποτε τομέα και ανεξάρτητα από το μονοπωλιακό καθεστώς της υπηρεσίας·
   xii. να διασφαλίσει, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης 2005, μέσω μιας οριζόντιας και νομικά δεσμευτικής ρήτρας που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη συμφωνία, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα διατηρούν το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να διατηρούν οποιοδήποτε μέτρο για την προστασία ή την προώθηση της πολιτιστικής ή της γλωσσικής πολυμορφίας, ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή την πλατφόρμα διανομής που χρησιμοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου·
   γ) όσον αφορά τους κανόνες για την ψηφιακή οικονομία:
   i. να διασφαλίσει διασυνοριακές ροές δεδομένων τηρουμένου του οικουμενικού δικαιώματος στην ιδιωτικότητα·
   ii. να προσεγγίσει με σύνεση τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τα κεφάλαια σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας·
   iii. να αναγνωρίσει ότι η προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα δεν συνιστούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 39 ΣΕΕ και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· να αναγνωρίσει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για να αναπτυχθεί μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα· να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία και τηρώντας πλήρως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τον ασφαλή λιμένα· να συμπεριλάβει μια συνολική, σαφή, οριζόντια, αυτοτελή και νομικά δεσμευτική διάταξη, με βάση το άρθρο XIV της GATS, που να εξαιρεί πλήρως το υφιστάμενο και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, χωρίς να υφίσταται προϋπόθεση ότι πρέπει να συνάδει με άλλα μέρη της TiSA· να εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις σε όλα τα άλλα παραρτήματα της TiSA· να υποστηρίξει άμεσα και επίσημα αυτές τις προτάσεις στο παράρτημα της TiSA για το ηλεκτρονικό εμπόριο· να υποστηρίξει προτάσεις που να εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά νομικά πλαίσια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών εφαρμόζονται με αμερόληπτο τρόπο· να εφαρμόσει τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων οι οποίες κατοχυρώνονται στο παράρτημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε όλα τα λοιπά παραρτήματα της TiSA, περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
   iv. να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων πολιτών θα ρέουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα τηρούνται πλήρως οι κανόνες περί προστασίας και ασφαλείας των δεδομένων που ισχύουν στην Ευρώπη· να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων που τους αφορούν· να απορρίψει, συνεπώς, όλες τις διατάξεις γενικού χαρακτήρα σχετικά με τις ροές δεδομένων που είναι αποσυνδεδεμένες από οποιαδήποτε αναφορά στην αναγκαία συμμόρφωση με τα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων·
   v. να αντιταχθεί πάραυτα και επίσημα στις προτάσεις των ΗΠΑ σχετικά με την κυκλοφορία των πληροφοριών
   vi. να λάβει υπόψη ότι ένα σαφώς καθορισμένο και αμοιβαία συμφωνημένο νομοθετικό πλαίσιο εγγυάται την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών όταν αυτή είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας· να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του άρθρου XIVα της GATS στο κυρίως κείμενο της TiSA· να διασφαλίσει ότι οι ρήτρες εθνικής ασφάλειας θα βασίζονται σε κατάλληλα κριτήρια αναγκαιότητας· να απορρίψει, ωστόσο, κατηγορηματικά, κάθε επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εξαίρεσης για λόγους εθνικής ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο XIV της GATS, καθώς και οποιεσδήποτε κερκόπορτες στον τομέα των τεχνολογιών· να αντιταχθεί αμέσως και επισήμως σε αυτές τις προτάσεις στην TiSA·
   vii. να παραδεχθεί ότι η ψηφιακή καινοτομία αποτελεί κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στο σύνολο της οικονομίας· να αναγνωρίσει ότι οι ροές δεδομένων συνιστούν βασικό μοχλό της οικονομίας των υπηρεσιών, ουσιαστικό κρίκο της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των παραδοσιακών μεταποιητικών επιχειρήσεων και στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· να επιδιώξει, ως εκ τούτου, γενική απαγόρευση των απαιτήσεων υποχρεωτικού εντοπισμού δεδομένων και να εξασφαλίσει ότι η TiSA θα περιέχει διαχρονικούς κανόνες και θα αποτρέπει τον κατακερματισμό του ψηφιακού κόσμου· να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι απαιτήσεις υποχρεωτικού εντοπισμού, οι οποίες θέτουν ως όρο στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τις τοπικές υποδομές ή να έχουν τοπική παρουσία προκειμένου να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, εμποδίζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις από και προς τα συμβαλλόμενα μέρη· να προσπαθήσει, ως εκ τούτου, να περιορίσει αυτές τις πρακτικές, στο μέτρο του δυνατού, εντός και εκτός της Ευρώπης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αναγκαίες εξαιρέσεις που γίνονται για νόμιμους δημόσιους σκοπούς, όπως η προστασία των καταναλωτών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   viii. να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις της τελικής συμφωνίας θα συνάδουν με την υφιστάμενη και μελλοντική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού της ΕΕ για μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και των 16 μέτρων που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ενιαία ψηφιακή αγορά· να διαφυλάξει την ουδετερότητα και τον ανοικτό χαρακτήρα του Διαδικτύου· να διασφαλίσει ότι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ένωσης θα είναι δυνατή μόνο εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων οι οποίες αφορούν τις μεταφορές σε τρίτες χώρες· να διασφαλίσει συγκεκριμένα ότι η ΕΕ θα διατηρήσει την ικανότητά της να απαγορεύει τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ προς τρίτες χώρες όταν οι κανόνες της τρίτης χώρας δεν πληρούν τα πρότυπα επάρκειας της ΕΕ, όταν οι εταιρίες δε χρησιμοποιούν εναλλακτικές δυνατότητες, όπως δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, και όταν δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ· να εμποδίσει τις πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και να προασπίσει την αρχή της ανοικτής διακυβέρνησης του Διαδικτύου· να συνεργαστεί με τα συμβαλλόμενα μέρη στα κατάλληλα φόρα με στόχο την υιοθέτηση αρκετά υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων·
   ix. να προωθήσει τον βασιζόμενο σε κανόνες ανταγωνισμό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών· να αντιμετωπίσει τις επίμονες κανονιστικές ασυμμετρίες που υπάρχουν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εμποδίζοντας τα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλλουν ανώτατα όρια ξένων κεφαλαίων, θεσπίζοντας ευνοϊκούς για τον ανταγωνισμό κανόνες σχετικά με την χονδρική πρόσβαση για τα δίκτυα των κατεστημένων φορέων, παρέχοντας σαφείς και αμερόληπτους κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση, διασφαλίζοντας την πραγματική πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας της ΕΕ σε υποδομές τελευταίου μιλίου στις εξαγωγικές αγορές, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των κανονιστικών φορέων, και στηρίζοντας τη θέσπιση ενός ευρέως ορισμού των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που να καλύπτει όλους τους τύπους δικτύων· να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους και ότι οι εταιρίες τρίτων χωρών από ολιγοπωλιακές αγορές δεν θα εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό της αγοράς της ΕΕ· να διασφαλίσει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA θα σέβονται την αρχή της ανοικτής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών στο Διαδίκτυο· να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι της ΕΕ θα έχουν δίκαιη και συμμετρική πρόσβαση στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των χωρών που συμμετέχουν στην TiSA, απαλλαγμένη από κάθε είδους μη δασμολογικούς φραγμούς και φραγμούς «μετά από τα σύνορα», συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών απαιτήσεων, της ασυμμετρίας των προτύπων και των τεχνολογικών επιβολών ή περιορισμών·
   x. να υποστηρίξει σθεναρά τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με την διεθνή περιαγωγή στην κινητή τηλεφωνία και να τις επεκτείνει στις διεθνείς κλήσεις και τα μηνύματα· να ενισχύσει βραχυπρόθεσμα τις πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό σχετικά με τις τιμές λιανικής και να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα τη θέσπιση ανώτατων ορίων με σκοπό τη μείωση των τιμών· να εξασφαλίσει ότι η TiSA δεν θα δημιουργεί κανένα εμπόδιο στις διμερείς συμφωνίες στον συγκεκριμένο τομέα· να ασκήσει πίεση για την εξασφάλιση επιγραμμικής προστασίας των καταναλωτών, ιδίως έναντι των ανεπίκλητων διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων·
   xi. να εξασφαλίσει αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας της ψηφιακής οικονομίας, με βάση τις εργασίες της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, και να διασφαλίσει ειδικότερα τη σύνδεση μεταξύ της φορολογίας και της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του τομέα·
   δ) όσον αφορά τους κανόνες για την κινητικότητα:
   i. να εξασφαλίσει ότι τίποτε δεν θα εμποδίσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν, να βελτιώσουν και να εφαρμόζουν τις εργασιακές και κοινωνικές διατάξεις τους, τις συλλογικές συμφωνίες και τη νομοθεσία σχετικά με την είσοδο ή την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο έδαφος της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους της, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για να διασφαλιστούν οι ελεγχόμενες μετακινήσεις των φυσικών προσώπων στα σύνορά της όπως, μεταξύ άλλων, εισδοχή ή όροι εισδοχής και εισόδου· να εξασφαλίσει, σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, την εφαρμογή των ελάχιστων όρων και συνθηκών απασχόλησης της χώρας υποδοχής σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών που αποκτούν πρόσβαση στην ΕΕ, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον· να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής και ότι θα γίνεται σεβαστή η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία· να εξασφαλίσει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA θα κυρώσουν και θα εφαρμόζουν ουσιαστικά τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· να ζητήσει από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τα βασικά πρότυπα της ΔΟΕ και να προωθήσουν άλλες συναφείς συμβάσεις της ΔΟΕ και ψηφίσματα του ΟΗΕ· να εξασφαλίσει ότι στην επικράτεια της ΕΕ θα τηρούνται η εργατική νομοθεσία και οι συλλογικές συμβάσεις της ΕΕ και των κρατών μελών· να ενισχύσει τον μηχανισμό παρακολούθησης και επιβολής της ΕΕ προκειμένου να αποτρέπονται οι παραβάσεις· να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους που διαθέτουν για τις επιθεωρήσεις εργασίας· να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει επειγόντως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και το είδος των παρόχων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ στο πλαίσιο του τρόπου 4, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας διαμονής τους· να εξασφαλίσει πολύ πιο αποτελεσματική διασυνοριακή πρόσβαση σε δεδομένα εντός της ΕΕ στο μέλλον· να συμπεριλάβει μια ρήτρα ασφαλείας που θα εμποδίζει τις εταιρίες να παρακάμπτουν ή να υπονομεύουν το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση με τη χρήση εργαζομένων από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για συλλογικές συμβάσεις και εργατικές διαφορές, και να επιτρέψει στους συμμετέχοντες στην TiSA να εφαρμόζουν οποιεσδήποτε διασφαλίσεις είναι αναγκαίες σε περίπτωση που ασκείται πίεση στους εγχώριους μισθούς, τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα των ημεδαπών εργαζομένων ή παραβιάζονται άλλα συμφωνηθέντα πρότυπα, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο X της GATS· να ενθαρρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
   ii. να υπενθυμίσει ότι οι δεσμεύσεις του τρόπου 4 πρέπει να ισχύουν μόνο για την κυκλοφορία των επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης, όπως δηλαδή των προσώπων που κατέχουν πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή απασχολούνται ως υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη, για συγκεκριμένο σκοπό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία και από σύμβαση που τηρεί αυτήν την εθνική νομοθεσία· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να λαμβάνεται υπόψη και να εφαρμόζεται το άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/EΚ)· να απορρίψει ουσιαστικές τροποποιήσεις των κανόνων του τρόπου 4 όπως ορίζονται στη GATS και να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 2014/66/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης·
   iii. να αναγνωρίσει το παράρτημα για τον τρόπο 4 ως επιθετικό συμφέρον για την Ευρώπη, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες της ΕΕ έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και χαρακτηρίζονται από κινητικότητα και ότι οι εταιρείες απαιτούν όλο και συχνότερα τα ειδικά προσόντα των αλλοδαπών επαγγελματιών εντός της Ευρώπης και του προσωπικού τους εκτός Ευρώπης, προκειμένου να υποστηριχθεί η δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· να εξασφαλίσει ότι αυτή η κινητικότητα θα είναι επωφελής όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά και για τους ευρωπαίους εργαζόμενους·
   iv. να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε διάταξη αφορά τις θεωρήσεις και άλλες διαδικασίες εισόδου, εκτός από εκείνες που στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας και στον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών· να εξασφαλίσει ότι η TiSA δεν θα εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας συμβαλλόμενου μέρους ούτε σε μέτρα που αφορούν την ιθαγένεια, τη διαμονή ή την απασχόληση σε μόνιμη βάση· να ορίσει επαρκείς διασφαλίσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι προσωρινοί πάροχοι υπηρεσιών θα επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους·
   v. να επιδιώξει την οριζόντια απαγόρευση της απαίτησης σύστασης εμπορικής παρουσίας ή διαμονής, ως προϋπόθεσης για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών· να περιορίσει την εμβέλεια του παραρτήματος για τις επαγγελματικές υπηρεσίες στον κατάλογο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος·
   vi. να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία πλαισίου για την αμοιβαία αναγνώριση της κατάρτισης, των ακαδημαϊκών επιπέδων και των επαγγελματικών προσόντων, ιδίως στους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της λογιστικής και της νομικής, διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα του προμηθευτή και, κατά συνέπεια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για τα επαγγελματικά προσόντα, αποφεύγοντας συγχρόνως την αυτόματη και ποσοτική αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων·
   vii. να ζητήσει σαφή ορισμό των εργαζομένων που καλύπτονται από το παράρτημα για τον τρόπο 4·
   ε) όσον αφορά τους κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες:
   i. να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας που να περιλαμβάνει φιλόδοξο αλλά και ισορροπημένο παράρτημα το οποίο θα καλύπτει την παροχή όλων των τύπων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως τραπεζικών και ασφαλιστικών, θα προχωρεί πέρα από το παράρτημα της GATS για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και θα προάγει την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· να επιδιώξει την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τη διασφάλιση πλήρους συνέπειας με το κανονιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε μετά την κρίση και την εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας που να εξασφαλίζει αξία και προστασία στους ευρωπαίους καταναλωτές υπό μορφή σύγκλισης προς τα επάνω στις χρηματοπιστωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και ευρύτερης επιλογής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να επιδιώξει τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας δεδομένων και του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα καθώς και της παροχής κατανοητής και ορθής πληροφόρησης, στοιχείων απαραίτητων για να μειωθεί η ασυμμετρία πληροφοριών·
   ii. να δεσμεύσει τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA υπέρ της υλοποίησης και της εφαρμογής των διεθνών προτύπων για τη ρύθμιση και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως εκείνων που εγκρίθηκαν από την G 20, την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων και τη Διεθνή Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών· να αναλάβει δράση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα ενταχθούν στην TiSA τα βασικά στοιχεία του μνημονίου συμφωνίας του ΠΟΕ και παράλληλα να βελτιώσει τη διατύπωση του Μνημονίου, ώστε να το ευθυγραμμίσει απολύτως με την τρέχουσα πολιτική της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς· να εξασφαλίσει ότι η TiSA θα συμβάλλει στον περιορισμό της διπλής φορολόγησης και δεν θα διευκολύνει ούτε θα αφήνει με κανέναν τρόπο «παραθυράκια» για φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· να επιδιώξει την ανάληψη εκτεταμένων δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, εκ μέρους χωρών που δε συμμετέχουν σήμερα σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Χονγκ Κoνγκ και η Ταϊβάν ή που έχουν πολύ περιορισμένες δεσμεύσεις σε επίπεδο ΠΟΕ, όπως π.χ. η Χιλή και η Τουρκία, ή πολύ περιορισμένες διμερείς δεσμεύσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως το Μεξικό·
   iii. να συμπεριλάβει στην TiSA μία προληπτική εξαίρεση βασισμένη σε αυτήν που ήδη εμπεριέχεται στη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), διατηρώντας το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε μέρους να παρεκκλίνει από τις εμπορικές του δεσμεύσεις και να λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει αναγκαίο για να ρυθμίζει τον χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό του τομέα για προληπτικούς και ελεγκτικούς λόγους, με σκοπό να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος κάθε μέρους·
   iv. να εξασφαλίσει ότι δεν θα αναληφθεί καμία νέα δέσμευση, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία θα υπονόμευε τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ υποχρεώνοντας την ΕΕ να εγκαταλείψει το ενισχυμένο κανονιστικό της πλαίσιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα ή εμποδίζοντας την ΕΕ να χρησιμοποιεί νομοθετικά μέσα για να περιορίζει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· να διασφαλίσει ότι καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα περιορίζει την ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν οποιοδήποτε υπάρχον ή νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ·
   v. με την επιφύλαξη της ανάγκης ενίσχυσης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα, δεδομένης της σημασίας τους για την ανάπτυξη και την οικονομία, να εξαιρέσει τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από τις δεσμεύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, έως ότου υπάρξει σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σε ανώτατο επίπεδο, εκτός από πολύ περιορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως οι υπηρεσίες αντασφάλισης που παρέχονται σε διεπιχειρηματικό επίπεδο· να λάβει, ειδικότερα, υπόψη ότι χρειάζονται σαφείς και σταθεροί κανόνες και διαδικασίες χορήγησης άδειας στις εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα η οποία θα τους επιτρέπει να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες στην ΕΕ, και, όπου είναι σκόπιμο, η ρητή αναγνώριση εκ μέρους της ΕΕ ότι η χώρα προέλευσης των εν λόγω εταιριών διαθέτει εφαρμόσιμο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο ισοδύναμο με το ενωσιακό, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δραστηριότητας από μη εποπτευόμενες οντότητες στην Ένωση και ότι θα επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και αλλοδαπών εταιριών, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία εγκατάστασής τους· να λάβει άμεσα μέτρα, παράλληλα με την TiSA, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφόρων τρόπων με τους οποίους οι χώρες αναγνωρίζουν σήμερα την ισοδυναμία των ρυθμιστικών και εποπτικών καθεστώτων άλλων δικαιοδοσιών, δεδομένου ότι οι διαφορές αυτές προκαλούν σήμερα κατακερματισμό των παγκόσμιων αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας την κοινή αντίληψη ότι η απόφαση περί ισοδυναμίας θα πρέπει να λαμβάνεται με διαφανή διαδικασία στην οποία θα αξιολογείται αν οι κανόνες της κάθε δικαιοδοσίας επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους και πως, παρότι η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται μετά από έγκαιρο και τακτικό διάλογο σε διμερές επίπεδο, μπορεί να είναι μονομερής, αν δεν είναι δυνατή η αμοιβαία αναγνώριση·
   vi. να ζητήσει τη διεξαγωγή μιας διεξοδικής και ανεξάρτητης εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων για την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της περαιτέρω ελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα στο πλαίσιο της TiSA·
   vii. να αναγνωρίσει ότι οι ενέργειες εκ νέου ρύθμισης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με ορισμένες νομικές μορφές, τις διασπάσεις (π.χ. διαχωρισμός τραπεζών), τις αλλαγές δραστηριοτήτων ή τη μείωση του προσωπικού·
   στ) όσον αφορά τους κανόνες για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής:
   i. να επιδιώξει ένα φιλόδοξο αλλά ισορροπημένο αποτέλεσμα για τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος έχει καθοριστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· να αυξήσει την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών, προς όφελος των πελατών των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων χρηστών και εργαζομένων· να διασφαλίσει τη συνέπεια με την κλιματική πολιτική της ΕΕ· να μη λησμονεί τη σημασία των υπηρεσιών μεταφορών και παράδοσης για την ευρωπαϊκή οικονομία και απασχόληση, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν το 40 % του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, ότι η βιομηχανία αερομεταφορών στηρίζει πάνω από πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ότι η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία αντιπροσωπεύει πάνω από τη μισή παγκόσμια παραγωγή σιδηροδρομικού εξοπλισμού και υπηρεσιών και ότι οι οδικές μεταφορές παραμένουν σημαντικές για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής στην ΕΕ· να αναγνωρίσει ως εκ τούτου τις δυνατότητες των υπηρεσιών μεταφορών να συμβάλουν στη μείωση του επιπέδου ανεργίας στην Ευρώπη· να διασφαλίσει ότι στις διαπραγματεύσεις θα ληφθούν υπόψη ο ταχέως μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του τομέα των μεταφορών και η αυξανόμενη σημασία που έχουν τα μέσα μεταφοράς συνεργατικής οικονομίας για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων· να απαιτεί από τις αλλοδαπές εταιρίες να συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες κανονιστικές προδιαγραφές της ΕΕ όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα μεταφορών ή παράδοσης εντός της ενωσιακής επικράτειας·
   ii. να επιδιώξει τη βελτίωση της πρόσβασης στις ξένες αγορές και τη μείωση των επιζήμιων για τον ανταγωνισμό ρυθμιστικών πρακτικών, και κυρίως εκείνων που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και επιφέρουν μείωση της αποδοτικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών και των περιορισμών που επιβάλλονται από χώρες εκτός ΕΕ σε σχέση με το αλλοδαπό καθεστώς ιδιοκτησίας, κατοχυρώνοντας, παράλληλα, νομικά το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών και να εγγυώνται τη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών· να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στον τομέα του καμποτάζ και να μεριμνήσει ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή άδειων μεταφορικών μέσων από την χώρα υποδοχής τους, ιδίως στα παραρτήματα για τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές·
   iii. να προωθήσει διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, ειδικά στο παράρτημα για τις εναέριες μεταφορές, καθώς και όσον αφορά όλα τα μέσα μεταφοράς, έτσι ώστε οι καταναλωτές να ωφεληθούν επίσης από την παρούσα συμφωνία·
   iv. να διαφυλάξει τα δικαιώματα των κρατών μελών όσον αφορά τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς εθνικούς κανονισμούς και τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τις άδειες διαμετακόμισης· να εξαιρέσει κάθε διάταξη που διευκολύνει την είσοδο και παραμονή των επαγγελματιών οδηγών από το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος για τις οδικές μεταφορές· να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για ανάληψη δεσμεύσεων στο πλαίσιο του τρόπου 4 στον τομέα των οδικών μεταφορών·
   v. να εξασφαλίσει τη συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα, όπως εκείνα που έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, να τα θεωρήσει ελάχιστα πρότυπα και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε υποβάθμιση αυτών των διεθνών σημείων αναφοράς· να επιδιώξει, εν είδει μακρόπνοου στόχου, τη θέσπιση δεσμευτικών διεθνών εμπορικών κανόνων για τους τομείς των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών· να διασφαλίσει την εφαρμογή των Συμβάσεων της ΔΟΕ στους τομείς της εφοδιαστικής και των μεταφορών, όπως η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας· να τονίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών της προσφέρει οφέλη στους εργαζομένους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία τους, στους καταναλωτές και στο περιβάλλον· να υπογραμμίσει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών στην ΕΕ, τόσο αλλοδαποί όσο και εγχώριοι, οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτήν τη νομοθεσία· να αναγνωρίσει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της απασχόλησης και τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια·
   vi. να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελευθέρωσης του ανταγωνιστικού ταχυδρομικού τομέα, ο οποίος είναι το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και της ψηφιακής οικονομίας, και της προστασίας των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες παίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· να αποτρέψει, για τον λόγο αυτό, τις επιζήμιες για τον ανταγωνισμό διασταυρούμενες επιδοτήσεις και να αυξήσει την πρόσβαση στις αγορές χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος·
   vii. να υπενθυμίσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές στην παγκόσμια οικονομία, τόσο ως αυτόνομη βιομηχανία όσο και ως φορέας διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου· να προωθήσει ένα σαφές κείμενο με ισχυρές δεσμεύσεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους λιμένες και στις αγορές καθώς και η εθνική μεταχείριση για τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών·
   ζ) όσον αφορά τους κανόνες για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαφάνεια:
   i. να κατοχυρώσει νομικά το δικαίωμα των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον κατά τρόπο που να μην είναι πιο περιοριστικός από την GATS και να μην υπόκειται σε δοκιμές αναγκαιότητας· να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις των παραρτημάτων δεν θα είναι πιο περιοριστικές από τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο VI της GATS ή στη νομοθεσία της ΕΕ·
   ii. να αναγνωρίσει ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη ασπάζονται το κράτος δικαίου και διαθέτουν ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα, με δυνατότητες προσφυγής που εγγυώνται τα δικαιώματα επενδυτών και πολιτών·
   iii. να προωθήσει την χρηστή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τις ορθές πρακτικές στις διοικητικές, κανονιστικές και νομοθετικές διαδικασίες, ενθαρρύνοντας την ευρεία υιοθέτηση μέτρων που ενισχύουν την ανεξαρτησία των φορέων λήψης αποφάσεων, αυξάνουν τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία των αποφάσεων, και μειώνουν την γραφειοκρατία· να τονίσει ότι η προστασία και η ασφάλεια των καταναλωτών, της υγείας και του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώματα, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των κανονιστικών προσπαθειών· να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα ενωσιακά επίπεδα κανονιστικής προστασίας θα μπορεί να γίνει μόνο προς τα πάνω και ποτέ προς τα κάτω·
   iv. να διασφαλίσει την κατοχύρωση της αρχής της καθολικής υπηρεσίας, έτσι ώστε για παράδειγμα τα πρόσωπα που διαβιούν σε απομακρυσμένες, παραμεθόριες ή ορεινές περιοχές, ή σε νησιά να απολαμβάνουν τα ίδια επίπεδα υπηρεσιών και να μην πληρώνουν περισσότερο από ό,τι τα πρόσωπα που ζουν σε αστικές περιοχές·
   v. να αναγνωρίσει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της GATS, το παράρτημα για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόζουν συγκαλυμμένους εμπορικούς φραγμούς και να επιβαρύνουν χωρίς λόγο τις αλλοδαπές εταιρείες, ιδίως όταν υποβάλλουν αιτήσεις για διαφορετικούς τύπους αδειών· να διασφαλίσει ότι οι εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις θα εξακολουθήσουν να ικανοποιούν τους στόχους δημόσιας πολιτικής·
   vi. να εξασφαλίσει ότι οι συμφωνηθέντες κανόνες θα ισχύουν μόνο για τα μέτρα που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές, όπως τα επαγγελματικά προσόντα και οι απαιτήσεις και διαδικασίες αδειοδότησης, και μόνο σε τομείς όπου ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει αναλάβει υποχρεώσεις·
   vii. να ζητήσει και να δημοσιεύσει νομική γνωμοδότηση πριν από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί της τελικής συμφωνίας, με σκοπό την αναλυτική αξιολόγηση των δύο παραρτημάτων για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαφάνεια, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της ΕΕ και να εκτιμήσει κατά πόσο γίνονται ήδη σεβαστές στην ΕΕ οι νομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτά τα παραρτήματα·
   viii. να καθορίσει με σαφήνεια τις νομοθετικές αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι έννοιες αυτές δεν θα μετατραπούν σε περισυλλεκτικές διατάξεις·
   ix. να δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο τις πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές και με τον τρόπο διαχείρισής τους, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο· να δώσει έμφαση στους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων· να ασκήσει συγκεκριμένα πιέσεις για τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαδικτυακής πληροφόρησης μέσω μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ και να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στον σχεδιασμό του·
   x. να εξασφαλίσει ότι τα διοικητικά τέλη που χρεώνονται στις ξένες εταιρείες θα είναι δίκαια και αμερόληπτα, ότι τόσο οι ξένοι όσο και οι εγχώριοι πάροχοι θα έχουν εξίσου εύκολη πρόσβαση σε επαρκή ένδικα μέσα που θα επιτρέπουν την υποβολή καταγγελίας σε εθνικά δικαστήρια και ότι οι αποφάσεις θα εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·
   xi. να διατηρήσει την πρακτική διεξαγωγής δημόσιων διαβουλεύσεων που εφαρμόζει η ΕΕ πριν από την υποβολή νομοθετικών προτάσεων· να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων θα παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·
   xii. να εναντιωθεί σε οιαδήποτε πρόταση για υποχρεωτική υποβολή νομοθετικών προτάσεων σε τρίτα μέρη πριν από τη δημοσίευσή τους· να έχει κατά νου ότι δεν έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε πόρους και εμπειρογνωμοσύνη και να διασφαλίσει ότι η θέσπιση μιας εθελοντικής διαδικασίας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους στην TiSA δεν θα οδηγήσει στη μεροληπτική μεταχείριση των οργανώσεων που λαμβάνουν καλύτερη χρηματοδότηση·
   η) όσον αφορά τους κανόνες που περιέχονται σε άλλα κανονιστικά πλαίσια:
   i. να αναγνωρίσει ότι η TiSA συνιστά ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός από τους κανόνες και όχι για τους κανόνες·
   ii. να εξασφαλίσει την έμπρακτη τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί σε αμοιβαία βάση, να επιτρέψει την αποτελεσματική λήψη αντιμέτρων και να εξασφαλίσει την παροχή αντικινήτρων για παραβάσεις· να συμπεριλάβει, ως εκ τούτου, στην συμφωνία έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών, ο οποίος θα χρησιμοποιείται μέχρις ότου η συμφωνία αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα και καταστούν διαθέσιμοι οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 654/2014 σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ θα μπορεί να λάβει αντίμετρα στους τομείς των υπηρεσιών·
   iii. να υπερασπιστεί την προσθήκη ενός ρυθμιστικού παραρτήματος για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μη εγχώριες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα ενωσιακά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προσφορών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που βασίζονται στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας-τιμής και τα όρια κάτω από τα οποία δεν ισχύουν οι δεσμεύσεις· να ξεπεράσει την έλλειψη διαφάνειας και τους φραγμούς εισόδου στην αγορά όσον αφορά τις μη ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προσφορών και να καταγγείλει την έλλειψη αμοιβαιότητας σε αυτόν τον τομέα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως καταδεικνύει η προτιμησιακή μεταχείριση που απολαμβάνουν οι εγχώριες εταιρείες σε πολλές χώρες, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιλογής των δεσμεύσεων για πρόσβαση στην αγορά και εθνική μεταχείριση, σύμφωνα με το πνεύμα της πολυμερούς προσέγγισης· να ενθαρρύνει την κύρωση και την εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και της αναθεώρησής της του 2011 από όσα συμβαλλόμενα μέρη δεν το έχουν πράξει ήδη· να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει, κατά το πρότυπο του αμερικανικού νόμου περί επιχειρήσεων «American Business Act», έναν ευρωπαϊκό νόμο περί επιχειρήσεων («European Business Act») με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·
   iv. να διασφαλίσει την προστασία των μικρομεσαίων παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των παρόχων υπηρεσιών εκτός της ΕΕ,
   v. να περιορίσει τα περιττά εμπόδια που παρακωλύουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, και ειδικότερα εκείνων που αφορούν την ανάπτυξη και την προαγωγή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα διατύπωσης επιφυλάξεων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση σε όλους τους τρόπους παροχής σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιών, όπως π.χ. η εγκατάσταση, η διαχείριση και η επισκευή, πωλούνται μαζί με τα προϊόντα στους δύο αυτούς τομείς· να αναγνωρίσει ρητά την κυριαρχία κάθε συμβαλλόμενου μέρους επί των ενεργειακών πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και να κατοχυρώσει νομικά, μέσω βελτίωσης των σχετικών διατάξεων της GATS, το δικαίωμα της ΕΕ να εκδίδει κανονιστικές ρυθμίσεις, με τον συγκεκριμένο σκοπό να εκπληρωθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι της βιωσιμότητας, της πολιτικής για το κλίμα, της ασφάλειας και του προσιτού κόστους·
   vi. να διασφαλίσει ότι οι προσεχείς δεσμεύσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων δεν θα υπερισχύουν της τοπικής ή εθνικής νομοθεσίας των συμβαλλομένων·
   θ) όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού και την ενημέρωση σε πολιτικό επίπεδο:
   i. να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, διαλόγου και λογοδοσίας·
   ii. να τηρεί πλήρως και άμεσα ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων· να εξασφαλίσει ότι όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λαμβάνουν όλα τα διαπραγματευτικά έγγραφα που σχετίζονται με την TiSA, καθώς και τα εσωτερικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως λεπτομερείς περιλήψεις των γύρων διαπραγματεύσεων και ενδελεχείς αξιολογήσεις των προσφορών των μερών της TiSA, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δέουσα εμπιστευτικότητα· σύμφωνα με την πολιτική του ΠΟΕ, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα διαβαθμισμένα έγγραφα και τους περιορισμούς που κατοχυρώνονται στο κεκτημένο της ΕΕ, και ειδικότερα στον κανονισμό (EK) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, να δημοσιοποιεί τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης, με εξαίρεση τα έγγραφα που πρέπει να διαβαθμίζονται, κατά περίπτωση, με σαφή αιτιολόγηση·
   iii. να τηρήσει θετική στάση έναντι των σημαντικών πιέσεων που ασκούνται υπέρ της διαφάνειας έναντι των πολιτών από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 και μετά, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης προσφορών πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ και της εντολής που ανέθεσε το Συμβούλιο· να προωθήσει τις προσπάθειες αυτές, παρέχοντας ενημερωτικά δελτία στα οποία θα εξηγούνται με σαφή και κατανοητό τρόπο όλα τα μέρη της συμφωνίας και δημοσιεύοντας στον δικτυακό τόπο Europa τεκμηριωμένες εκθέσεις σχετικά με την απήχηση κάθε διαπραγματευτικού γύρου. να παροτρύνει τους εταίρους μας στις διαπραγματεύσεις να ενισχύσουν τη διαφάνεια, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις για την TiSA να μην πραγματοποιούνται σε πιο αδιαφανείς συνθήκες απ᾽ ό,τι οι διαπραγματεύσεις που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΠΟΕ·
   iv. να εξασφαλίσει τη σοβαρή και συνεχή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας· να ζητήσει την προοδευτική εντατικοποίηση αυτής της συνεργασίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να ληφθούν πλήρως υπόψη οι προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών· να τονίσει ότι τα κράτη μέλη, τα οποία ορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της διαπραγμάτευσης, μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο εν προκειμένω·
   v. να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και την διαβούλευση μαζί τους, και να τα τηρεί επαρκώς ενήμερα σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·
   vi. να καλέσει τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που εκπροσωπούνται σε επίπεδο ΕΕ από την Επιτροπή των Περιφερειών, στους διαλόγους που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή και στο τέλος κάθε γύρου διαπραγματεύσεων·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη το παρόν ψήφισμα και να απαντήσει σε αυτό εντός έξι μηνών από την έγκρισή του·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διοικητικούς φορείς και στα κοινοβούλια όλων των συμβαλλόμενων μερών της TiSA.

(1) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
(2) TN/S/36.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm
(4) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0325.
(6) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(7) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
(10) ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 289.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου