Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2233(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0009/2016

Predkladané texty :

A8-0009/2016

Rozpravy :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Hlasovanie :

PV 03/02/2016 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0041

Prijaté texty
PDF 430kWORD 179k
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg
Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)
P8_TA(2016)0041A8-0009/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) (2015/2233(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o obchode so službami (GATS)(1), ktorá nadobudla účinnosť v januári 1995 ako výsledok uruguajského kola rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

–  so zreteľom na správu z 21. apríla 2011 o osobitnom rokovacom zasadnutí o obchode so službami, ktorú predložil predseda Rady WTO pre obchod so službami, veľvyslanec Fernando de Mateo, Výboru WTO pre obchodné rokovania(2),

–  so zreteľom na stanovisko skupiny „Really Good Friends of Services“ (RGF) z 5. júla 2012(3),

–  so zreteľom na smernice EÚ týkajúce sa rokovaní o dohode o obchode so službami (TiSA), ktoré Rada prijala 8. marca 2013 a ktoré odtajnila a zverejnila 10. marca 2015(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o službách(5),

–  so zreteľom na politické usmernenia predsedu Junckera z 15. júla 2014 určené pre budúcu Európsku komisiu s názvom Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na konečné znenie úvodnej správy zo 17. júla 2014, ktorú pre Komisiu vypracovala spoločnosť Ecorys, s názvom Posúdenie trvalého vplyvu obchodu na podporu rokovaní o viacstrannej dohode o obchode so službami (TiSA)(6),

–  so zreteľom na dokumenty, o ktorých sa rokuje a ktoré boli predložené všetkými stranami TiSA, najmä na dokumenty, ktoré Komisia odtajnila a zverejnila 22. júla 2014, vrátane pôvodnej ponuky EÚ(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie komisárky Malmströmovej z 5. februára 2015 týkajúce sa mobility pacientov v TiSA(8),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ – USA z 20. marca 2015 o verejných službách(9) v súvislosti s rokovaniami o TiSA a TTIP,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–  so zreteľom na článok 39 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), článok 8 Charty základných práv Európskej únie o ochrane osobných údajov a na článok 12 Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 ZEÚ a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorých sa presadzuje rovnosť medzi ženami a mužmi ako jedna zo základných hodnôt EÚ,

–  so zreteľom na články 14 a 106 ZFEÚ a na protokol 26 k tejto zmluve o službách všeobecného záujmu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2003 o Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS) v rámci WTO vrátane kultúrnej rozmanitosti(10),

–  so zreteľom na článok 21 ZEÚ,

–  so zreteľom na články 207 a 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na zásadu súdržnosti v záujme rozvoja stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k miestnemu a regionálnemu rozmeru dohody o obchode so službami (TiSA) (CDR 2700/2015),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre občianske slobody a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0009/2016),

A.  keďže rokovania o TiSA by mali zabezpečiť účinnejšiu medzinárodnú reguláciu, a nie oslabiť domácu reguláciu;

B.  keďže hoci je TiSA vo svojej súčasnej podobe a so súčasnými členmi rokovaní mnohostrannou dohodou, cieľom by malo byť, aby uzavretá dohoda dosiahla potrebný počet strán na to, aby mohla byť mnohostrannou dohodou v rámci WTO;

C.  keďže akákoľvek obchodná dohoda musí poskytnúť viac práv a nižšie ceny pre európskych spotrebiteľov, viac pracovných miest a väčšiu ochranu pracovníkov; keďže musia tiež prispievať k podpore trvalo udržateľného rozvoja, sociálnej zodpovednosti podnikov na celosvetovej úrovni a zaisťovať rovnaké podmienky pre európske spoločnosti; keďže obchodná politika by mala prispievať k programu dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie práce a k programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 OSN a byť s nimi v plnom súlade;

D.  keďže akákoľvek obchodná dohoda musí otvárať trh pre naše spoločnosti v zahraničí a byť záchrannou sieťou pre našich občanov doma; keďže TiSA by mala zlepšiť prístup na zahraničné trhy, podporovať najlepšie postupy a formovať globalizáciu, s cieľom zabezpečiť, aby odrážala hodnoty, zásady a záujmy EÚ a pomáhala podnikom EÚ prosperovať v ére globálnych hodnotových reťazcov; keďže spotrebiteľské práva, ako aj sociálne a environmentálne normy nie sú prekážkami obchodu, ale nespochybniteľnými piliermi stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; keďže obchodná politika EÚ musí presadzovať ciele hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovené v článku 174 ZFEÚ; keďže poskytovanie služieb v EÚ vychádza zo zásad všeobecného prístupu, kvality, bezpečnosti, cenovej dostupnosti a rovnakého zaobchádzania, ktoré musia byť nepretržite zaručené vo všetkých mestách a regiónoch; keďže EÚ by mala podporovať rodovú rovnosť na medzinárodnej úrovni;

E.  keďže v kontexte globalizácie, orientácie na služby a digitalizácie našich hospodárstiev a medzinárodného obchodu je naliehavo potrebné prijať politické opatrenia na posilnenie medzinárodných pravidiel; keďže EÚ má zásadný záujem na posilňovaní pravidiel svetového obchodu s cieľom riadiť svetové dodávateľské reťazce; keďže viacstranný obchodný systém je ešte stále tým najúčinnejším rámcom na dosiahnutie otvoreného a spravodlivého obchodu na celosvetovej úrovni;

F.  keďže TiSA je pre EÚ príležitosťou na upevnenie pozície celosvetovo najväčšieho vývozcu služieb, ktorý predstavoval 25 % celosvetového vývozu služieb a vytváral obchodný prebytok vo výške 170 miliárd EUR v roku 2013; keďže hodnota vývozu EÚ v službách sa za posledných 10 rokov zdvojnásobila a v roku 2014 dosiahla sumu 728 miliárd EUR; keďže služby zamestnávajú približne 70 % pracovnej sily EÚ a predstavujú 40 % hodnoty tovaru vyvážaného z Európy; keďže 90 % nových pracovných miest, ktoré sa vytvoria v EÚ v rokoch 2013 až 2025, sa zakladá na odvetví služieb; keďže táto dohoda má potenciál podporiť tvorbu pracovných miest v EÚ;

G.  keďže obchod so službami je motorom pre zamestnanosť a rast v EÚ, čo by sa dohodou TiSA mohlo posilniť;

H.  keďže mnoho dôležitých trhov, v neposlednom rade v rozvíjajúcich sa ekonomikách, je pre európske podniky stále zatvorených; keďže zbytočné prekážky obchodu so službami, ktoré pri prepočte na ekvivalentné colné sadzby predstavujú 15 % pre Kanadu, 16 % pre Japonsko, 25 % pre Južnú Kóreu, 44 % pre Turecko a 68 % pre Čínu, naďalej bránia európskym spoločnostiam plne využívať výhody svojej konkurencieschopnosti; keďže EÚ, kde ekvivalentná colná sadzba obmedzení pre služby predstavuje len 6 %, je podstatne otvorenejšia než väčšina jej partnerov; keďže EÚ by mala využiť svoju pozíciu najvýznamnejšieho dovozcu a vývozcu služieb, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky prostredníctvom recipročného prístup na trh a spravodlivej hospodárskej súťaže;

I.  keďže necolné prekážky obchodu, ktoré v priemere predstavujú vyše 50 % nákladov na cezhraničné služby, neúmerne zaťažujú malé a stredné podniky (MSP), ktoré tvoria jednu tretinu poskytovateľov vyvážaných služieb z EÚ a ktorým často chýbajú ľudské a finančné zdroje potrebné na prekonanie týchto prekážok; keďže odstránením zbytočných prekážok by sa uľahčila internacionalizácia MSP, pokiaľ tieto prekážky možno odstrániť bez toho, aby sa ohrozilo plnenie cieľov verejnej politiky, o ktoré sa opierajú; keďže by sa mali zachovať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej politiky;

J.  keďže globalizáciou hodnotových reťazcov sa zvyšuje dovozný obsah domácej výroby a vývozu; keďže obchod s tovarom a obchod so službami sú vzájomne prepojené a globálne pravidlá sú potrebné na riadenie týchto dodávateľských reťazcov; keďže v kontexte globálnych hodnotových reťazcov sú záväzné základné medzinárodné normy ešte viac potrebné s cieľom predchádzať pretekom ku dnu, ako aj sociálnemu a environmentálnemu dumpingu;

K.  keďže dôveru občanov v obchodnú politiku EÚ treba podporiť tým, že sa nielenže zabezpečia pozitívne výsledky z hľadiska zamestnanosti a vytvárania bohatstva pre občanov a podniky, ale aj zaručí najvyššia úroveň transparentnosti, zapojenia a zodpovednosti, a to udržiavaním neustáleho dialógu so sociálnymi partnermi, s občianskou spoločnosťou, miestnymi a regionálnymi orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami a stanovením jasných usmernení pri rokovaniach;

L.  keďže väčšina záväzkov v pláne EÚ odkazuje na vnútroštátne právne predpisy členských štátov; keďže plnenie záväzkov ovplyvňuje najmä regionálne a miestne samosprávy;

M.  keďže ochrana údajov nie je hospodárskou záťažou, ale zdrojom hospodárskeho rastu; keďže obnovenie dôvery v digitálny svet má zásadný význam; keďže toky údajov sú pre obchod so službami nevyhnutné, ale nikdy by nemali ohroziť acquis EÚ v oblasti ochrany údajov a práva na súkromie;

N.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. júla 2013 o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o službách požadoval, aby Komisia pracovala na svojom zámere pripraviť „posúdenie vplyvu na udržateľnosť“;

O.  keďže TiSA prinesie aj pohyb fyzických osôb medzi krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, a keďže v tejto súvislosti by sa malo so všetkými európskymi občanmi zaobchádzať rovnako, pokiaľ ide o prístup na územie ostatných zmluvných strán dohody;

P.  keďže Európsky parlament má prostredníctvom postupu súhlasu posledné slovo vo veci obchodných dohôd a jeho poslanci rozhodnú o schválení alebo zamietnutí TiSA až po skončení rokovaní; keďže ratifikácia si v niektorých členských štátoch môže vyžadovať ratifikáciu regionálnymi parlamentmi a/alebo parlamentnými komorami zastupujúcimi regionálnu úroveň;

Q.  keďže Európsky parlament si vyhradzuje právo vyjadriť stanovisko po konzultovaní akýchkoľvek budúcich návrhov znenia dohody o TiSA;

1.  v súvislosti s pokračujúcimi rokovaniami o dohode o obchode so službami adresuje Komisii tieto odporúčania:

   a) v súvislosti s kontextom a rozsahom:
   i. považovať rokovania o TiSA za odrazový mostík k obnoveným ambíciám na úrovni WTO s cieľom opätovne otvoriť rokovania o reformovanej dohody GATS;
   ii. opätovne zdôrazniť podporu ambicióznych, komplexných a vyvážených rokovaní, ktoré by mali využiť plný potenciál integrovanejšieho trhu globálnych služieb, a pritom predchádzať sociálnemu, environmentálnemu a hospodárskemu dampingu a plne zabezpečiť súlad s acquis EÚ; formovať a regulovať globalizáciu a posilňovať medzinárodné normy a zároveň právne zaistiť právo regulovať a presadzovať legitímne ciele verejnej politiky, ako napr. verejné zdravie, bezpečnosť a životné prostredie; zabezpečiť lepší prístup na trh pre európskych dodávateľov služieb vrátane MSP v kľúčových odvetviach záujmu so zahrnutím možnosti osobitných výnimiek pre citlivé odvetvia vrátane všetkých verejných služieb; zabezpečiť, aby tieto rokovania spravodlivo a podstatne prispievali k vytváraniu pracovných miest a inkluzívnemu rastu, a stanoviť ambiciózne normy v oblasti obchodu so službami pre 21. storočie; rešpektovať politické, sociálne a kultúrne modely EÚ a členských štátov, ako aj základné zásady zakotvené v zmluvách EÚ, a modely, ktoré sú obsiahnuté v Charte základných práv Európskej únie, ako je rodová rovnosť; podporovať a chrániť ľudské práva, demokraciu a právny štát na celom svete;
   iii. zamerať sa na mnohostrannosť a odmietnuť akékoľvek ustanovenia alebo prílohy, ktoré by jej zabraňovali, čo by bolo nezlučiteľné s dohodou GATS a bránilo budúcej integrácii do systému WTO; prijímať nové zmluvné strany pod podmienkou, že prijmú už dohodnuté pravidlá a úroveň ambícií; podnietiť širšiu účasť na rokovaniach; upozorniť, že v krajinách BRICS a MINT sa nachádza najviac prekážok spolu s najväčším rastovým potenciálom, pokiaľ ide o obchod so službami; uznať dôležitosť týchto krajín pre EÚ ako vývozných destinácií s rastúcou strednou triedou, ako zdrojov medziproduktov a ako kľúčových uzlov globálnych hodnotových reťazcov; otvoriť cestu pre účasť zodpovedných rozvíjajúcich sa a dynamických ekonomík a opätovne potvrdiť svoju podporu žiadosti Číny o vstúpenie do rokovaní; zabezpečiť záväzok všetkých účastníkov dohody TiSA týkajúci sa multilateralizácie výsledkov rokovaní; zaistiť, aby sa osobitná pozornosť venovala rozvojovým krajinám, a zahrnúť do dohody TiSA ustanovenia obsiahnuté v článku IV dohody GATS;
   iv. vziať na vedomie, že podľa Konferencie Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) sektor služieb tvorí približne 51 % HDP v rozvojových krajinách a že vývoz služieb z afrických krajín sa zvyšuje; uznať, že obchod vrátane obchodu so službami by mohol byť za určitých podmienok spúšťacím mechanizmom pre inkluzívny rast, udržateľný rozvoj, znižovanie chudoby a nerovnosti a vytváranie pracovných miest a mohol by stimulovať inovácie prostredníctvom uľahčovania výmen know-how, technológií a investícií do výskumu a vývoja, a to aj prostredníctvom zahraničných investícií; zdôrazniť preto, že ak sa rozvojovým krajinám umožní získať spravodlivý prístup na svetové trhy so službami, mohlo by to posilniť ich hospodársku integráciu a mieru ich prispôsobenia sa globalizácii;
   v. uznať, že z dôvodu, že sa vedú rokovania o preferenčnom základe, budú výhody vyplývajúce z dohody pre zmluvné strany TiSA obmedzené, kým sa nestane mnohostrannou dohodou; odmietnuť uplatňovanie doložky najvyšších výhod (DNV) na strany, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohody TiSA, až kým sa táto dohoda nestane mnohostrannou; podobne ako v prípade dohody GATS odmietnuť začlenenie dohôd o voľnom obchode do doložky najvyšších výhod;
   vi. opätovne oživiť rokovania o službách v dauhaskom kole rokovaní o rozvoji;
   vii. zabezpečiť súčinnosť a konzistentnosť bilaterálnych, viacstranných a mnohostranných dohôd, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, ako aj súčinnosť a konzistentnosť s vývojom jednotného trhu, najmä pokiaľ ide o jednotný digitálny trh; zabezpečiť súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ a presadzovať integrovaný prístup k zahraničným veciam; dodržiavať zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja a podporovať plnenie cieľov udržateľného rozvoja prijatých v septembri 2015;
   viii. navrhnúť osobitné záruky pre turistov, okrem iného s cieľom zabezpečiť transparentnosť medzinárodných roamingových poplatkov a poplatkov uplatňovaných na medzinárodné hovory a posielanie správ s cieľom obmedziť nadmerné poplatky účtované spotrebiteľom za použitie kreditných kariet mimo Európy a zachovať právo EÚ a členských štátov vydávať bezpečnostné upozornenia týkajúce sa turistických destinácií;
   ix. zahrnúť doložku o preskúmaní stanovujúcu mechanizmus, ktorý strane poskytuje možnosť opustiť dohodu alebo pozastaviť alebo zrušiť záväzky na liberalizáciu služby, najmä v prípade porušenia pracovných a sociálnych noriem;
   x. bez akéhokoľvek ďalšieho odkladu zverejniť posúdenie vplyvu na udržateľnosť a po skončení rokovaní ho zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať s osobitným zreteľom na vplyv dohody TiSA na občanov, miestne a regionálne orgány a rozvojové krajiny, ktoré sa nezúčastňujú na rokovaniach, ako aj na sociálnu situáciu a situáciu v oblasti zamestnanosti v EÚ; uskutočniť podrobné a včasné posúdenie účinku dohody GATS na európske hospodárstvo od nadobudnutia jej platnosti; do finalizácie posudzovania vplyvu na udržateľnosť plne zapojiť sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť; požiadať, aby výskumné služby Európskeho parlamentu uverejnili komplexnú a informatívnu štúdiu o rozsahu a potenciálnom vplyve dohody TiSA, a to aj z rodového hľadiska, a o potrebe bojovať proti javom, ako sú sklený strop a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; vykonať kontrolu dodržiavania základných práv s cieľom umožniť Európskemu parlamentu prijať informované rozhodnutie o vyjadrení súhlasu či nesúhlasu s dohodou TiSA;
   xi. zabezpečiť, aby mechanizmy riešenia sporov medzi investorom a štátom nemohli byť „importované“ z iných bilaterálnych investičných zmlúv na základe doložky najvyšších výhod;
   b) v súvislosti s prístupom na trh:
   i. vylúčiť z rozsahu uplatňovania dohody verejné a audiovizuálne služby a zaujať opatrný prístup ku kultúrnym službám, a to bez toho, aby boli dotknuté záväzky EÚ v rámci dohody GATS, usilovať o ambiciózne záväzky medzi jednotlivými stranami, odvetviami a úrovňami vlády, najmä o ďalšie otváranie zahraničných trhov, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, telekomunikácie, dopravu a finančné a odborné služby;
   ii. zabezpečiť reciprocitu na všetkých úrovniach; podporiť využívanie horizontálnych ustanovení súvisiacich so záväzkami ako prostriedku na stanovenie spoločnej úrovne ambícií, bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z článkov XVI a XVII dohody GATS, a vziať na vedomie, že týmito minimálnymi požiadavkami by sa stanovili jasné parametre pre krajiny, ktoré majú záujem o účasť; v súlade s článkom IV dohody GATS zabezpečiť rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám flexibilitu pri stanovovaní úrovne ambícií dohody; zabezpečiť, aby cieľom dohody bolo vytvoriť rovnaké podmienky v odvetví služieb a otvoriť nové trhy pre poskytovateľov služieb z EÚ;
   iii. vylúčiť zo záväzkov EÚ poskytovanie nových služieb, ktoré nie sú zaradené v príslušnom systéme klasifikácie, a zároveň si zachovať možnosť začleniť ich neskôr;
   iv. odmietnuť uplatňovanie doložiek o zachovaní stavu a návrate do pôvodného stavu („ratchet clause“) na všetky záväzky týkajúce sa prístupu na trh a záväzky vnútroštátneho zaobchádzania a zamietnuť ich uplatňovanie v citlivých odvetviach, akými sú verejné a kultúrne služby, verejné obstarávanie, režim 4, doprava a finančné služby; umožniť dostatočnú flexibilitu, aby sa na služby všeobecného hospodárskeho záujmu opäť vzťahovala verejná kontrola; zachovať právo EÚ a členských štátov upraviť svoje listiny záväzkov v súlade s dohodou GATS;
   v. prijať obmedzené záväzky v režime 1, najmä v oblasti digitálnych a finančných služieb a cestnej dopravy, s cieľom zabrániť regulatórnej arbitráži a sociálnemu dampingu; prijať však ambiciózne záväzky a uznať ofenzívne záujmy v oblasti satelitných telekomunikačných služieb, služieb námornej dopravy a zaistenia; uznať, že takéto záväzky môžu byť prínosné iba v primerane regulovanom prostredí; zabezpečiť, aby spoločnosti, ktoré poskytujú európskym spotrebiteľom služby zo zahraničia, plne dodržiavali právne predpisy EÚ a presadzovali ich u zahraničných poskytovateľov a začleniť ustanovenia zaručujúce jednoduchý prístup spotrebiteľov k odškodneniu; zároveň zistiť problémy, ktorým čelia spotrebitelia v kontakte s poskytovateľmi služieb so sídlom v tretích krajinách, poskytnúť spotrebiteľom usmernenia o ich práve na nápravu za takýchto okolností a ak to bude potrebné, navrhnúť konkrétne opatrenia;
   vi. prijať ambiciózny prístup v režime 3 snahou o odstránenie prekážok tretích krajín pre komerčnú prítomnosť a usídlenie, ako sú obmedzenia vlastníckych podielov pre investorov zo zahraničia a požiadavky na vytváranie spoločných podnikov, čo má rozhodujúci význam z hľadiska zvýšenia rastu služieb poskytovaných v rámci režimov 1 a 4, a zároveň zachovať súčasnú úroveň výhrad v celej EÚ;
   vii. mať na zreteli, že EÚ má ofenzívny záujem na mobilite vysoko kvalifikovaných odborníkov smerom navonok; zdržať sa prijímania nových záväzkov nad rámec dohody GATS, pokiaľ ide o mobilitu smerom do EÚ, kým ostatné strany podstatne nezlepšia svoje ponuky; uznať, že pracovnou doložkou sa zachováva právny záväzok zahraničných poskytovateľov služieb dodržiavať právne predpisy EÚ a členského štátu v oblasti sociálneho a pracovného práva, ako aj kolektívne zmluvy; prijať ambiciózne záväzky v režime 4 v prípadoch, o ktoré sa opierajú záväzky v rámci režimu 3; zachovať schopnosť vykonávať testy hospodárskych potrieb a trhu práce týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov;
   viii. rešpektovať zvrchované právo členských štátov vybrať si, ktoré sektory otvoria zahraničnej súťaži a v akom rozsahu prostredníctvom obmedzení a výnimiek; zdržať sa nátlaku na členské štáty, aby toto právo plne nevyužívali;
   ix. v súlade s článkami 14 a 106 ZFEÚ a protokolom 26 vylúčiť z rozsahu pôsobnosti dohody súčasné a budúce služby všeobecného záujmu, ako aj služby všeobecného hospodárskeho záujmu (o. i. vrátane služieb v oblasti dodávky vody, zdravotníckych služieb, sociálnych služieb, systémov sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, nakladania s odpadom a verejnej dopravy); zabezpečiť, aby sa zachovalo plné právo orgánov EÚ a vnútroštátnych a miestnych orgánov zaviesť, prijať, zachovať alebo zrušiť akékoľvek opatrenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky, organizácie, financovania a poskytovania verejných služieb; uplatniť toto vylúčenie bez ohľadu na to, ako sú verejné služby poskytované a financované; zaistiť, aby systémy sociálneho zabezpečenia boli z rozsahu uplatňovania dohody vylúčené; zamietnuť návrh o prílohe týkajúcej sa mobility pacientov, proti ktorému je väčšina účastníkov dohody TiSA; uznať veľký význam kvalitných verejných služieb, ktoré prispievajú k sociálnej a územnej súdržnosti, pre európskych občanov;
   x. namietať proti obmedzeniam krížových dotácií podnikov podliehajúcich tomu istému miestnemu orgánu v prípade, ak prekročia obmedzenia existujúce podľa právnych predpisov EÚ a vnútroštátneho práva;
   xi. bez toho, aby bolia dotknutá dohoda GATS, usilovať o zavedenie priamej doložky o „zlatom štandarde“, ktorá by sa mohla začleniť do všetkých obchodných dohôd a ktorou by sa zabezpečilo, aby sa doložka o verejných službách vzťahovala na všetky spôsoby dodávok a na všetky služby, ktoré európske, vnútroštátne alebo regionálne orgány považujú za verejné služby v ktoromkoľvek sektore a bez ohľadu na monopolné postavenie služby;
   xii. v súlade s článkom 167 ods. 4 ZFEÚ a Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005 zabezpečiť prostredníctvom horizontálnej a právne záväznej doložky uplatniteľnej na celú dohodu, aby si zmluvné strany zachovali svoje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie vo vzťahu k ochrane alebo podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, a to bez ohľadu na použitú technológiu alebo distribučnú platformu online aj offline;
   c) v súvislosti s pravidlami digitálneho hospodárstva:
   i. zabezpečiť cezhraničné toky údajov v súlade so všeobecným právom na súkromie;
   ii. zaujať opatrný prístup k rokovaniam o kapitolách týkajúcich sa ochrany údajov a súkromia;
   iii. uznať, že ochrana údajov a právo na súkromie nie sú obchodnými prekážkami, ale základnými právami, ktoré sú zakotvené v článku 39 ZEÚ a článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, ako aj v článku 12 Všeobecnej deklarácie ľudských práv; uznať, že vysoká úroveň dôvery je nevyhnutná na rozvoj hospodárstva založeného na údajoch; zaručiť plné dodržiavanie tohto základného práva, berúc náležite do úvahy nedávny vývoj v digitálnom hospodárstve a v plnom súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora týkajúcim sa bezpečného prístavu; začleniť komplexné, jednoznačné, horizontálne, samostatné a právne záväzné ustanovenie na základe článku XIV GATS, ktorým sa z rozsahu pôsobnosti tejto dohody úplne vylučuje existujúci a budúci právny rámec EÚ na ochranu osobných údajov, a to bez akýchkoľvek podmienok, že musí byť v súlade s inými časťami dohody TiSA; uplatňovať takéto ustanovenia na všetky ostatné prílohy k dohode TiSA; okamžite a formálne podporiť takéto návrhy v prílohe k dohode TiSA týkajúcej sa elektronického obchodu; podporiť návrhy, ktorých cieľom je zaistiť, aby sa vnútroštátne právne rámce na ochranu osobných údajov užívateľov uplatňovali na nediskriminačnom základe; uplatňovať ustanovenia o ochrane údajov zakotvené v uvedenej prílohe na všetky ostatné prílohy k dohode TiSA vrátane prílohy týkajúcej sa finančných služieb;
   iv. zabezpečiť, aby globálny tok osobných údajov európskych občanov bol v plnom súlade s pravidlami ochrany údajov a bezpečnosti platnými v Európe; zabezpečiť, aby občania mali svoje údaje aj naďalej pod kontrolou; preto odmietnuť akékoľvek ustanovenia o univerzálnej kontrole tokov údajov, v ktorých sa neuvádza odkaz na nevyhnutné dodržiavanie noriem na ochranu údajov;
   v. okamžite a formálne namietať proti návrhom USA o pohybe informácií;
   vi. zvážiť, že jasne vymedzený a vzájomne dohodnutý právny rámec zaručí rýchlu výmenu informácií, keď je potrebné riešiť bezpečnostné hrozby; zabezpečiť, aby sa článok XIVa GATS prevzal do znenia základného textu dohody TiSA; zabezpečiť, aby ustanovenia o národnej bezpečnosti vychádzali z vhodných kritérií nutnosti; pevne však odmietnuť akékoľvek rozšírenie pôsobnosti, pokiaľ ide o vyňatie národnej bezpečnosti zakotvené v článku XIVa GATS, a akékoľvek tzv. zadné vrátka v oblasti technológií; okamžite a formálne namietať proti takýmto návrhom v rámci dohody TiSA;
   vii. uznať, že digitálna inovácia je hnacou silou hospodárskeho rastu a produktivity v celom hospodárstve; uznať, že toky údajov sú kľúčovou hybnou silou ekonomiky služieb, základným prvkom globálneho hodnotového reťazca tradičných výrobných spoločností a rozhodujúcim faktorom pre rozvoj jednotného digitálneho trhu; preto usilovať o celkový zákaz požiadaviek na vynútenú lokalizáciu údajov a zabezpečiť, aby dohoda TiSA obsahovala nadčasové pravidlá a bránila rozdrobenosti digitálneho sveta; zvážiť, že požiadavky na vynútené umiestnenie údajov, napr. nútenie poskytovateľov služieb využívať miestnu infraštruktúru alebo stanovenie miestnej prítomnosti ako podmienky poskytovania služieb odrádzajú priamych zahraničných investícií od účasti; preto sa maximálne snažiť o zastavenie uplatňovania takýchto praktík v najväčšom možnom rozsahu v rámci a mimo Európy, pričom sa zahrnie možnosť stanoviť potrebné výnimky založené na legitímnych cieľoch verejnej politiky, ako sú ochrana spotrebiteľov a ochrana základných práv;
   viii. zabezpečiť, aby ustanovenia konečnej dohody boli v súlade so súčasnými a s budúcimi právnymi predpismi na úrovni EÚ vrátane nariadenia o jednotnom európskom trhu s elektronickými komunikáciami, všeobecného nariadenia o ochrane údajov, smernice o súkromí a elektronických komunikáciách a 16 opatrení, ktoré sú súčasťou oznámenia o jednotnom digitálnom trhu; chrániť neutralitu siete a otvorený internet; zabezpečiť, aby sa osobné údaje mohli prenášať mimo Únie iba v prípade, že sa dodržiavajú ustanovenia o ich prenose do tretích krajín obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ o ochrane údajov; zaručiť najmä, že EÚ si zachová schopnosť pozastaviť prenos osobných údajov z EÚ do tretích krajín, ak pravidlá tretej strany nespĺňajú európske normy primeranosti, ak spoločnosti nepoužívajú alternatívne možnosti, ako sú záväzné podnikové pravidlá alebo štandardné zmluvné ustanovenia, a ak sa nedodržiavajú výnimky uvedené v článku 26 ods. 1 smernice 95/46/ES; zabrániť geografickému blokovaniu a dodržiavať zásadu otvoreného spravovania internetu; spolupracovať s tretími krajinami na vhodnom fóre s cieľom prijať dostatočne vysoké normy ochrany údajov;
   ix. podporovať hospodársku súťaž založenú na pravidlách v telekomunikačnom sektore v prospech poskytovateľov služieb a spotrebiteľov; riešiť pretrvávajúce regulačné asymetrie v sektore telekomunikácií tým, že sa zmluvným stranám zabráni zavádzať obmedzenia vlastníckych podielov pre investorov zo zahraničia, ustanovia sa pravidlá veľkoobchodného prístupu na trh pre siete etablovaných operátorov, ktorými sa podporí hospodárska súťaž, stanovia sa jasné a nediskriminačné pravidlá udeľovania licencií, zabezpečí sa skutočný prístup k infraštruktúram posledného úseku na vývozných trhoch pre poskytovateľov telekomunikačných služieb z EÚ, zaručí sa nezávislosť regulačných orgánov a podporí sa rozsiahle vymedzenie telekomunikačných služieb pokrývajúce všetky typy siete; zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých prevádzkovateľov a to, aby spoločnosti z oligopolných trhov z krajín mimo EÚ nevyužívali fragmentáciu trhu EÚ; zaručiť, aby účastníci dohody TiSA dodržiavali zásadu otvoreného a nediskriminačného prístupu k internetu pre poskytovateľov služieb a spotrebiteľov; zaručiť, aby mali prevádzkovatelia z EÚ v účastníckych krajinách dohody TiSA spravodlivý a vyvážený prístup na trh s telekomunikačnými službami, a to bez akýchkoľvek necolných prekážok a prekážok za hranicami vrátane regulačných požiadaviek, asymetrie v normách, technologických podmienok či obmedzení;
   x. výrazne podporiť ustanovenia o medzinárodnom mobilnom roamingu a rozšíriť ich platnosť na medzinárodné volania a posielanie správ; zvýšiť v krátkodobom horizonte verejne dostupné informácie o maloobchodných sadzbách a podporovať v dlhodobom horizonte limity s cieľom znížiť ceny; zabezpečiť, aby dohoda TiSA nevytvárala žiadnu prekážku pre dvojstranné dohody v tejto oblasti; usilovať o online ochranu spotrebiteľa, najmä vo vzťahu k nevyžiadaným elektronickým reklamným oznámeniam;
   xi. zabezpečiť účinnú spoluprácu v oblasti zdaňovania digitálnej ekonomiky na základe práce na platforme Komisie pre dobrú správu daňových záležitostí a zaručiť najmä prepojenie medzi zdaňovaním a skutočnou hospodárskou činnosťou podnikov v tomto odvetví;
   d) v súvislosti s pravidlami mobility:
   i. zabezpečiť, aby EÚ a jej členským štátom nič nebránilo v zachovaní, zlepšovaní a uplatňovaní predpisov v oblasti práce a sociálnych vecí, kolektívnych zmlúv a právnych predpisov upravujúcich vstup fyzických osôb na ich územie EÚ alebo členských štátov alebo ich dočasný pobyt na tomto území vrátane opatrení na zabezpečenie organizovaného pohybu fyzických osôb cez hranice, napr. vstupu alebo podmienky vstupu na územie; v súlade so smernicou 96/71/ES o vysielaní pracovníkov zaručiť, aby minimálne podmienky zamestnávania v hostiteľskej krajine boli uplatniteľné na všetkých poskytovateľov služieb vstupujúcich do EÚ, a to v súčasnosti i v budúcnosti; zabezpečiť, aby všetci pracovníci prichádzajúci do Európy bez ohľadu na svoju domovskú krajinu mohli využívať rovnaké pracovné práva ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny a aby sa dodržiavala zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu; zabezpečiť, aby strany dohody TiSA ratifikovali a účinne vykonávali osem základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP); žiadať všetky strany aby ratifikovali a uplatňovali základné normy MOP a presadzovali ostatné relevantné dohovory MOP a rezolúcie OSN; zabezpečiť, aby sa na území EÚ dodržiavali pracovnoprávne predpisy a kolektívne zmluvy EÚ a členských štátov; posilniť mechanizmus EÚ na monitorovanie a presadzovanie s cieľom odradiť od porušovania predpisov; naliehať na členské štáty, aby posilnili dostupné zdroje pre inšpektoráty práce; urýchlene zhromaždiť a predložiť informácie o počte a type poskytovateľov služieb, ktorí v súčasnosti pôsobia v EÚ v rámci režimu 4, vrátane trvania ich pobytu; zaistiť oveľa efektívnejší cezhraničný prístup k údajom v rámci EÚ v budúcnosti; zahrnúť ochrannú doložku, ktorou sa spoločnostiam zabraňuje porušovať alebo podkopávať právo protestovať, prostredníctvom používania pracovníkov z tretích krajín počas rokovaní o kolektívnych dohodách a pracovných sporoch, a umožniť účastníkom dohody TiSA uplatniť akékoľvek potrebné záruky, ak by bol vyvíjaný tlak na domáce mzdy alebo ak by boli ohrozené práva domácich pracovníkov alebo porušované ostatné dohodnuté normy, v súlade s obmedzeniami stanovenými v článku X dohody GATS; naliehavo žiadať, aby všetky zmluvné strany dodržiavali usmernenia OECD pre nadnárodné podniky;
   ii. pripomenúť, že záväzky podľa režimu 4 sa musia vzťahovať len na pohyb vysoko kvalifikovaných odborníkov, napríklad osôb, ktoré ukončili univerzitné alebo ekvivalentné magisterské štúdium alebo sú zamestnané na vedúcich manažérskych pozíciách, na konkrétny účel, na obmedzený čas a za presne stanovených podmienok na základe vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, kde sa služba poskytuje, a na základe zmluvy, ktorá je v súlade s týmto vnútroštátnym právom; požaduje v tejto súvislosti, aby sa zohľadňoval a uplatňoval článok 16 smernice o službách (2006/123/EC); zamietnuť podstatné zmeny v pravidlách režimu 4 vymedzených v dohode GATS a zvážiť revíziu smernice 2014/66/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu zamestnanca;
   iii. uznať prílohu k režimu 4 za ofenzívny záujem Európy vzhľadom na to, že odborníci v EÚ sú vzdelaní a mobilní a že spoločnosti v EÚ v čoraz väčšej miere vyžadujú špecifické zručnosti zahraničných odborníkov v rámci Európy a ich personálu mimo Európy na podporu vzniku nových obchodných činností; zaistiť, aby táto mobilita bola prínosom nielen pre európske podniky, ale aj pre európskych pracovníkov;
   iv. namietať proti akýmkoľvek ustanoveniam týkajúcim sa víz a iných postupov pri vstupe, okrem postupov zameraných na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie administratívnych postupov; zabezpečiť, aby sa dohoda TiSA nevzťahovala na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa usilujú o prístup na trh práce niektorej zo zmluvných strán, ani na opatrenia týkajúce sa občianstva, bydliska alebo zamestnania na trvalom základe; stanoviť primerané záruky na zabezpečenie, aby sa poskytovatelia dočasných služieb vrátili domov;
   v. usilovať o horizontálny zákaz požiadavky na zriadenie obchodnej prítomnosti alebo bydliska ako podmienky poskytovania odborných služieb; obmedziť rozsah pôsobnosti prílohy o odborných službách na zoznam záväzkov prijatých každou zmluvnou stranou;
   vi. usilovať sa o vytvorenie rámca na vzájomné uznávanie odbornej prípravy, úrovní akademického vzdelania a profesijných kvalifikácií, najmä v sektoroch architektúry, účtovníctva a práva, a zároveň zabezpečiť spôsobilosť dodávateľa, a tým aj kvalitu poskytovaných služieb, v súlade so smernicami EÚ o odborných kvalifikáciách, a zároveň sa vyhnúť automatickému a kvantitatívnemu uznávaniu vysokoškolských titulov;
   vii. žiadať jasné vymedzenie pracovníkov zahrnutých do prílohy k režimu 4;
   e) v súvislosti s pravidlami finančných služieb:
   i. dosiahnuť dohodu, ktorá obsahuje ambicióznu, ale vyváženú prílohu zahŕňajúcu poskytovanie všetkých typov finančných služieb, a to najmä v bankovníctve a poisťovníctve, ktorá presahuje rámec prílohy k dohode GATS o finančných službách a ktorá podporuje dlhodobo udržateľný rast v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020; zamerať sa na posilnenie stability finančného systému a jednotlivých finančných inštitúcií, zaručenie úplného súladu s pokrízovým regulačným prostredím a zaručenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi finančných služieb; dosiahnuť dohodu, ktorá prinesie európskym spotrebiteľom výhody a ochranu v podobe konvergencie finančnej regulácie smerom k vyššej úrovni a väčšieho výberu finančných služieb; usilovať sa o zabezpečenie primeranej ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany osobných údajov a práva na súkromie, ako aj poskytovania zrozumiteľných a správnych informácií, ktoré sú nevyhnutné na obmedzenie asymetrie informácií;
   ii. stanoviť záväzok strán dohody TiSA, pokiaľ ide o vykonávanie a uplatňovanie medzinárodných noriem regulácie finančného sektora a dohľadu nad ním, ako sú normy, ktoré schválili krajiny skupiny G20, Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Rada pre finančnú stabilitu, Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere a Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom; podniknúť kroky s cieľom zaistiť, aby sa do dohody TiSA zahrnuli kľúčové prvky dohody WTO o finančných službách, pričom sa zdokonalí návrh dohody tak, aby bol v plnom súlade s presnými súčasnými smermi politiky EÚ v týchto oblastiach; zabezpečiť, že dohoda TiSA pomôže zmierniť dvojité zdaňovanie a žiadnym spôsobom nevytvorí priestor alebo neposkytne príležitosť na daňové podvody, daňové úniky, agresívne daňové plánovanie alebo pranie špinavých peňazí; vyžadovať prijatie rozsiahlych záväzkov, najmä pokiaľ ide o prístup na trh, od krajín, ktoré v súčasnosti nemajú dvojstranné obchodné dohody s EÚ, ako napr. Austrália, Nový Zéland, Hongkong a Taiwan, veľmi obmedzené záväzky na úrovni WTO, napr. Čile a Turecko, alebo veľmi obmedzené dvojstranné záväzky v oblasti finančných služieb, napr. Mexiko;
   iii. zahrnúť do dohody TiSA výhradu z dôvodov obozretnosti uvedenú v komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA), ktorá zachováva zvrchované právo strany vyhnúť sa svojim obchodným záväzkom a prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné na reguláciu svojho finančného a bankového sektora z dôvodov obozretnosti a dohľadu s cieľom zabezpečiť stabilitu a integritu finančného systému strany;
   iv. zabezpečiť, aby sa v oblasti finančných služieb neprijímali žiadne nové záväzky, ktoré by mohli ohroziť finančnú reguláciu EÚ tým, že by Úniu nútili, aby opustila svoj posilnený regulačný rámec pre finančný sektor, alebo tým, že by Únii bránili v tom, aby uplatňovala právne predpisy s cieľom zabrániť nadmernému riskovaniu finančných inštitúcií; zabezpečiť, aby žiadne z ustanovení tejto dohody neobmedzovalo schopnosť regulačných orgánov EÚ povoliť alebo zamietnuť akékoľvek súčasné alebo nové finančné produkty v súlade s regulačným rámcom EÚ;
   v. vylúčiť zo záväzkov EÚ cezhraničné finančné služby vrátane riadenia portfólia, kým nenastane zblíženie v oblasti finančnej regulácie na najvyššej úrovni, s výnimkou veľmi obmedzených a riadne odôvodnených prípadov, akými sú zaisťovacie služby poskytované medzi jednotlivými podnikmi, pričom sa zdôrazní, že je potrebné zvýšiť celosvetový prístup k finančným službám vzhľadom na ich význam pre rast a hospodárstvo; zvážiť najmä, že jasné a primerané pravidlá a postupy povoľovania spoločnostiam so sídlom v tretích krajinách, aby takéto služby v EÚ poskytovali, a prípadne výslovného uznania zo strany EÚ, že krajina pôvodu týchto spoločností má vymáhateľný regulačný rámec a rámec dohľadu rovnocenný s rámcom EÚ, sú nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby v Únii nemohol pôsobiť žiadny nekontrolovaný subjekt a aby sa dosiahli rovnocenné podmienky pre európske aj zahraničné spoločnosti, bez ohľadu na ich jurisdikciu v krajine, v ktorej sídlia; súbežne s dohodou TiSA bezodkladne podniknúť opatrenia na zmenšenie rozdielov medzi rôznymi spôsobmi, akými krajiny v súčasnosti uznávajú rovnocennosť regulačných a kontrolných režimov iných jurisdikcií, čo v súčasnosti spôsobuje fragmentáciu svetových trhov s finančnými službami, a to dosiahnutím spoločnej dohody o tom, že rozhodnutie o rovnocennosti by malo byť výsledkom transparentného posúdenia toho, či pravidlá každej jurisdikcie slúžia na plnenie rovnakých cieľov, a že hoci by sa takéto rozhodnutie malo opierať o včasné a časté dvojstranné dialógy, môže byť jednostranné, ak nie je vzájomné uznanie možné;
   vi. žiadať o dôkladné predbežné nezávislé posúdenie hospodárskych a sociálnych účinkov ďalšej finančnej liberalizácie v rámci TISA;
   vii. uznať, že opatrenia opätovnej regulácie v nadväznosti na finančnú krízu, ktorá ešte neskončila, vrátane požiadaviek týkajúcich sa určitých právnych foriem, štiepenia (napr. odčleňovanie bánk), zmien podnikania alebo znižovania stavov;
   f) v súvislosti s pravidlami logistiky:
   i. nájsť ambiciózne, ale vyvážené riešenie pre oblasť dopravy, ktorá je dôležitá pre udržateľný rozvoj globálnych hodnotových reťazcov; zvýšiť rýchlosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a interoperabilitu dopravných služieb v prospech firemných zákazníkov a jednotlivých používateľov a pracovníkov; zabezpečiť súlad s politikou EÚ v oblasti klímy; zohľadňovať význam prepravných a doručovacích služieb pre európske hospodárstvo a zamestnanosť, keďže európski vlastníci lodí ovládajú 40 % svetovej obchodnej flotily, letecký priemysel predstavuje viac ako 5 miliónov pracovných miest a európsky železničný priemysel predstavuje viac ako polovicu svetovej produkcie železničných zariadení a služieb a vzhľadom na skutočnosť, že cestná doprava je pre logistiku EÚ naďalej dôležitá; uznať preto potenciál dopravných služieb, pokiaľ ide o znižovanie úrovne nezamestnanosti v Európe; zabezpečiť, aby rokovania zohľadňovali rýchlo sa vyvíjajúce odvetvie dopravy a rastúci význam spôsobov dopravy, ktoré sa využívajú v rámci hospodárstva spoločného využívania zdrojov, pre každodenný život Európanov; vyžadovať, aby zahraničné spoločnosti pri poskytovaní svojich prepravných a doručovacích služieb na území EÚ plne dodržiavali všetky platné regulačné normy EÚ;
   ii. usilovať o zlepšenie prístupu na zahraničné trhy a o obmedzenie regulačných postupov, ktoré sú v rozpore s hospodárskou súťažou, predovšetkým tých, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a znižujú účinnosť dopravných služieb, ako aj obmedzení uložených krajinami mimo EÚ, ktoré sa týkajú zahraničného vlastníctva, a zároveň právne zabezpečiť právo verejných orgánov regulovať v oblasti dopravy a zaručiť verejnú dopravu; riešiť obmedzenia v sektore kabotáže a vyhnúť sa návratom prepravcov z hostiteľskej krajiny bez nákladu, najmä v prílohách týkajúcich sa námornej a leteckej dopravy;
   iii. predložiť ustanovenia zamerané na posilnenie práv cestujúcich, najmä v prílohe týkajúcej sa leteckej dopravy, ale aj vo všetkých dopravných prostriedkoch, aby bola dohoda prínosom aj pre spotrebiteľov;
   iv. chrániť práva členských štátov v súvislosti s existujúcimi alebo budúcimi vnútroštátnymi predpismi a dvojstrannými alebo viacstrannými dohodami o cestnej doprave vrátane požiadaviek na vydávanie povolenia tranzitu; vylúčiť z rozsahu pôsobnosti prílohy týkajúcej sa cestnej dopravy akékoľvek ustanovenia, ktorými sa uľahčuje vstup a pobyt profesionálnych vodičov; odmietnuť všetky požiadavky na prijatie akýchkoľvek záväzkov v rámci režimu 4 v sektore cestnej dopravy;
   v. zabezpečiť súlad s medzinárodnými normami, napríklad s normami, ktoré schválila Medzinárodná námorná organizácia a Medzinárodná organizácia civilného letectva, a považovať ich za minimálne normy a postaviť sa proti akémukoľvek zníženiu úrovne týchto medzinárodných meradiel; ako dlhodobý cieľ presadzovať záväzné pravidlá medzinárodného obchodu pre sektor námornej a leteckej dopravy; zabezpečiť uplatňovanie dohovorov MOP týkajúcich sa odvetvia logistiky a dopravy, napríklad Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave; zdôrazniť, že právne predpisy EÚ a členských štátov zabezpečujú výhody pre pracovníkov, a to aj pokiaľ ide o bezpečnosť, spotrebiteľov a životné prostredie; zdôrazniť, že všetci poskytovatelia služieb v rámci EÚ, či už ide o zahraničné alebo domáce subjekty, musia tieto právne predpisy dodržiavať; uznať, že kvalita služieb je nerozlučne spätá s kvalitou pracovných miest a platnými regulačnými rámcami;
   vi. nájsť správnu rovnováhu medzi liberalizáciou konkurencieschopného poštového sektora, ktorý má kľúčový význam pre ďalší rozvoj ekonomiky služieb a digitálneho hospodárstva, a ochranou univerzálnych poštových služieb, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti; zabrániť preto krížovým dotáciám, ktoré sú v rozpore s hospodárskou súťažou, a zlepšiť prístup na trhy krajín mimo EÚ, pričom sa zároveň zabezpečí splnenie povinností univerzálnej služby, ako sú vymedzené každou zmluvnou stranou;
   vii. pripomínať dôležitú úlohu, ktorú námorná doprava zohráva vo svetovom hospodárstve ako samotné priemyselné odvetvie a zároveň ako sprostredkovateľ medzinárodného obchodu; presadzovať zrozumiteľný text s pevnými záväzkami, pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu do prístavov, prístupu na trh a vnútroštátne postupy týkajúce sa medzinárodných námorných prepravných služieb;
   g) v súvislosti s pravidlami domácej regulácie a transparentnosti:
   i. právne zaistiť právo európskych, vnútroštátnych a miestnych orgánov na reguláciu vo verejnom záujme spôsobom, ktorý nie je obmedzujúcejší než dohoda GATS a nepodlieha overovaniu nevyhnutnosti; zabezpečiť, aby ustanovenia príloh neboli obmedzujúcejšie ako zásady zakotvené v článku VI GATS alebo v práve EÚ;
   ii. uznať, že strany zúčastňujúce sa rokovaní dodržiavajú zásady právneho štátu a nezávislého súdneho systému s možnosťou opravného prostriedku s cieľom chrániť práva investorov a občanov;
   iii. podporovať dobrú správu vecí verejných a transparentnosť a presadzovať osvedčené postupy pri administratívnych, regulačných a legislatívnych procesoch tým, že sa podporí široké zavádzanie opatrení, ktorými sa posilní nezávislosť subjektov s rozhodovacou právomocou, zvýši transparentnosť a demokratická zodpovednosť rozhodnutí a zníži byrokracia; zdôrazniť, že stredobodom regulačných úsilí musí byť ochrana a bezpečnosť spotrebiteľov, zdravia a životného prostredia, ako aj pracovné práva; zabezpečiť, aby sa akákoľvek zmena úrovní ochrany prostredníctvom regulácie v EÚ mohla vykonať len smerom k vyššej, nie k nižšej úrovni;
   iv. zabezpečiť, že bude zaručená univerzálna služba, aby napríklad ľudia žijúci vo vzdialených regiónoch, v pohraničných oblastiach alebo v horských oblastiach, alebo na ostrovoch mohli využívať rovnako kvalitné služby a neplatili viac ako ľudia v mestských aglomeráciách;
   v. uznať, že v súlade s ustanoveniami dohody GATS by mala príloha týkajúca sa domácej regulácie zabrániť zmluvným stranám zavádzať skryté obchodné bariéry a zbytočne zaťažovať zahraničné spoločnosti, najmä ak ide o rozličné typy povolení; zabezpečiť, aby sa prostredníctvom domácej regulácie naďalej plnili ciele verejnej politiky;
   vi. zabezpečiť, aby sa dohodnuté pravidlá vzťahovali len na opatrenia týkajúce sa obchodu, ako sú kvalifikácia a licenčné požiadavky a postupy, a to len v odvetviach, v ktorých zmluvná strana prijala záväzky;
   vii. pred hlasovaním Európskeho parlamentu o konečnej dohode požadovať a zverejniť právne stanovisko s cieľom dôkladne posúdiť dve prílohy týkajúce sa domácej regulácie a transparentnosti z hľadiska práva EÚ a posúdiť, či sa zákonné povinnosti stanovené v týchto prílohách už v EÚ dodržiavajú;
   viii. jasne vymedziť zásady transparentnosti a objektívnosti tvorby práva, aby sa zabezpečilo, že tieto koncepty sa nezmenia na ustanovenia o univerzálnej kontrole;
   ix. sprístupniť pre verejnosť online informácie o nariadeniach týkajúcich sa obchodu a spôsobe ich riadenia vrátane nariadení, ktoré sa týkajú subfederálnej úrovne; klásť dôraz na pravidlá upravujúce udeľovanie licencií a povolení; osobitne sa zasadzovať za vytvorenie webového miesta jednotného kontaktu ako informačného mechanizmu pre malé a stredné podniky a začleniť MSP do jeho vytvárania;
   x. zabezpečiť, aby správne poplatky účtované zahraničným spoločnostiam boli spravodlivé a nediskriminačné, aby pre zahraničných a domácich poskytovateľov boli rovnako dostupné dostatočné opravné prostriedky umožňujúce podať žalobu na vnútroštátnych súdoch a aby sa rozhodnutia prijímali v primeraných lehotách;
   xi. zachovať postupy EÚ, ktoré spočívajú vo vykonávaní verejných konzultácií pred podaním legislatívnych návrhov; zaistiť, aby sa výsledky týchto konzultácií zohľadňovali počas rokovaní;
   xii. byť proti akýmkoľvek návrhom, v ktorých sa požaduje povinné predkladanie legislatívnych návrhov tretím stranám pred ich zverejnením; mať na pamäti, že zainteresované strany majú rozdielny prístup k zdrojom a odborné znalosti, a zabezpečiť, aby zavedenie dobrovoľného procesu konzultácií so zainteresovanými stranami v súvislosti s dohodou TiSA nespôsobilo posun k lepšie financovaným organizáciám;
   h) v súvislosti s pravidlami uvedenými v iných regulačných oblastiach:
   i. uznať, že dohoda TiSA je príležitosťou na zabezpečenie hospodárskej súťaže podľa pravidiel, nie pre pravidlá;
   ii. zabezpečiť, aby sa vzájomne dohodnuté záväzky dodržiavali v praxi, umožniť účinné odvetné opatrenia a odrádzať od porušovania záväzkov; zahrnúť preto do dohody mechanizmus riešenia sporov medzi jednotlivými štátmi, ktorý sa má využívať, až kým sa dohoda nestane mnohostrannou a nebude k dispozícii urovnávanie sporov WTO; zrevidovať nariadenie (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu, aby sa zabezpečilo, že EÚ môže prijať odvetné opatrenia v odvetví služieb;
   iii. obhajovať začlenenie regulačnej prílohy o vládnom obstarávaní s cieľom maximalizovať zapojenie európskych spoločností do zahraničných výberových konaní pri zachovaní kritérií EÚ vrátane sociálnych a environmentálnych kritérií a postupov v rámci európskych výberových konaní, najmä pokiaľ ide o prístup MSP k verejným zákazkám, kritériá oprávnenosti vychádzajúce z najlepšieho pomeru kvality a ceny, ako aj prahy, pod ktorými sa záväzky neuplatňujú; prekonať nedostatočnú transparentnosť a prekážky vstupu na trh, pokiaľ ide o mimoeurópske výzvy na predkladanie ponúk, a odsúdiť chýbajúcu reciprocitu v tejto oblasti na všetkých úrovniach správy, napríklad preferenčné zaobchádzanie s domácimi spoločnosťami v niektorých krajinách, a zároveň zabezpečiť možnosť rozhodnúť sa pre záväzky týkajúce sa prístupu na trh a vnútroštátneho zaobchádzania v záujme multilateralizácie; podporiť ratifikáciu a uplatňovanie Dohody WTO o vládnom obstarávaní a jej revízie z roku 2011 tými stranami, ktoré tak ešte neurobili; vyzvať Európsku úniu, aby zaviedla „European Business Act“ podľa vzoru „American Business Act“, ktorý podporuje hospodársky rozvoj MSP a európskeho priemyslu;
   iv. zabezpečiť ochranu malých a stredných poskytovateľov služieb z EÚ pred nekalými obchodnými praktikami poskytovateľov služieb z krajín mimo EÚ;
   v. znížiť zbytočné prekážky obchodu so službami týkajúcimi sa energetiky a životného prostredia, najmä tými, ktoré sa týkajú rozvoja a podpory obnoviteľných zdrojov energie a ekologických technológií, a zároveň zachovať možnosť výhrad týkajúcich sa prístupu na trh a vnútroštátneho zaobchádzania v rámci všetkých spôsobov poskytovania v tejto oblasti vzhľadom na to, že v týchto dvoch oblastiach sa zvyšuje počet služieb (napr. zavedenie, správa a opravy), ktoré sa predávajú spoločne s produktmi; potvrdiť výslovné uznanie zvrchovanosti každej zmluvnej strany nad jej energetickými zdrojmi v súlade s ustanoveniami zmluvy a prostredníctvom zlepšenia ustanovení rovnocenných s GATS právne zabezpečiť právo EÚ na reguláciu, najmä s cieľom dosiahnuť európske ciele týkajúce sa udržateľnosti, politiky v oblasti klímy, bezpečnosti a cenovej dostupnosti;
   vi. zaistiť, aby budúce záväzky v oblasti obstarávania neboli nad rámec miestneho alebo vnútroštátneho práva žiadnej zmluvnej strany;
   i) v súvislosti s dosahom na verejnosť a s politickým dosahom:
   i. zabezpečiť najvyššiu úroveň transparentnosti, dialógu a zodpovednosti;
   ii. v plnom rozsahu a bezodkladne informovať Európsky parlament, a to vo všetkých etapách rokovaní; zabezpečiť, aby všetci poslanci Európskeho parlamentu dostávali všetky dokumenty, o ktorých sa rokuje a ktoré sa týkajú TiSA, ako aj interné dokumenty Európskej komisie, akými sú podrobné zhrnutia rokovacích kôl a dôkladné posúdenia ponúk predložených stranami dohody TiSA, za predpokladu, že je zabezpečená primeraná dôvernosť; v súlade s politikou WTO, judikatúrou Európskeho súdneho dvora o utajovaných dokumentoch a s obmedzeniami zakotvenými v acquis EÚ, najmä v nariadení (ES) č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom, zverejňovať dokumenty týkajúce sa rokovaní, s výnimkou tých, ktoré majú byť utajované, a to s jasným zdôvodnením podľa jednotlivých prípadov;
   iii. uvítať výrazný posun v súvislosti s transparentnosťou smerom k verejnosti od volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 vrátane zverejňovania ponúk na prístup na trh EÚ a mandátu udeleného Radou; pokračovať v tomto úsilí poskytovaním prehľadov s vysvetlením každej časti dohody jasným a zrozumiteľným spôsobom a zverejňovaním vecných správ so spätnou väzbou o každom kole na webovom sídle Europa; podporovať našich partnerov na rokovaniach, aby zvýšili transparentnosť, aby sa o dohode TiSA nerokovalo za menej prehľadných podmienok ako keď sa rokuje pod záštitou WTO;
   iv. zabezpečiť zodpovedné a nepretržité zapájanie sa inštitúcií EÚ so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami do procesu rokovaní počas celého jeho trvania; žiadať, aby sa toto zapájanie v priebehu rokovaní zintenzívnilo, tak aby sa primerane zohľadnili očakávania európskej občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a ostatných zainteresovaných strán aj v rámci dialógu s občianskou spoločnosťou; zdôrazniť, že členské štáty, ktoré vypracúvajú smernice na rokovania, zohrávajú v tomto smere rozhodujúcu úlohu;
   v. nabádať členské štáty, aby zapojili svoje národné parlamenty, ako aj miestne a regionálne orgány a konzultovali s nimi a aby ich náležite informovali o prebiehajúcich rokovaniach;
   vi. pozvať do dialógov, ktoré organizuje Komisia na začiatku a konci každého kola rokovaní; zástupcov miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sú zastúpené na úrovni EÚ Výborom regiónov;

2.  žiada Komisiu, aby toto uznesenie vzala plne do úvahy a reagovala do šiestich mesiacov od jeho prijatia;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Komisii a pre informáciu Rade, vládam a parlamentom členských štátov a orgánom štátnej správy a parlamentom všetkých zmluvných strán TiSA.

(1) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
(2) TN/S/36
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm
(4) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0325.
(6) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(7) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
(10) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 289.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia