Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0150/2016

Indgivne tekster :

B8-0150/2016

Forhandlinger :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Afstemninger :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0042

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 68k
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg Endelig udgave
En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Beijing-erklæringen og den tilhørende handlingsplan, som blev vedtaget på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende slutdokumenter, som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010) og Beijing+20 (2015),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. februar 1996 "Integrering af lige muligheder for kvinder og mænd i alle fællesskabspolitikker og -aktioner" (COM(1996)0067), hvori den forpligtede sig til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i alle sine aktiviteter og politikker på alle niveauer og dermed reelt indføre princippet om kønsmainstreaming,

–  der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Rådet vedtog i marts 2011,

–  der henviser til Kommissionens forskningsrapport af 21. september 2010 med titlen "Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015" (evaluering af styrker og svagheder ved strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2010 "Fornyet vilje til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder - Et kvindecharter" (COM(2010)0078),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 "Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015" (COM(2010)0491),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015(1),

–  der henviser til analysen af den offentlige høring om "ligestilling mellem mænd og kvinder i EU", som blev offentliggjort i oktober 2015,

–  der henviser til den nye køreplan "Et nyt afsæt for at klare udfordringerne i forbindelse med balancen mellem arbejds- og familieliv for erhvervsaktive familier", der er en pakke med lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige forslag, som Kommissionen offentliggjorde i august 2015,

–  der henviser til resultatet af mødet i Europa-Kommissionens Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder den 26. november 2015,

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 3. december 2015 med titlen "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (strategisk indsats for ligestilling mellem kvinder og mænd 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO) den 7. december 2015, særlig stk. 35,

–  der henviser til formandskabstrioens erklæring om ligestilling af 7. december 2015 fremsat af Nederlandene, Slovakiet og Malta,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om en ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder og kvinders rettigheder efter 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en central værdi for EU – som det anerkendes i traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder – som EU har forpligtet sig til at integrere i alle sine aktiviteter, og til, at ligestilling er afgørende som et strategisk mål for at nå Europa 2020-målene om vækst, beskæftigelse og social inklusion;

B.  der henviser til, at retten til ligebehandling er en afgørende grundlæggende rettighed, som er anerkendt i Den Europæiske Unions traktater og er dybt forankret i det europæiske samfund, og til, at den er af afgørende betydning for den fremtidige udvikling af dette samfund og bør anvendes i lovgivning, i praksis, i retspraksis og i hverdagslivet;

C.  der henviser til, at EU traditionelt har taget nogle vigtige skridt til at styrke kvinders rettigheder og ligestilling, men at der har været en opbremsning hvad angår politisk handling og politiske reformer for ligestilling på EU-plan i løbet af det seneste årti; der henviser til, at Kommissionens tidligere strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd for 2010-2015 ikke var omfattende nok til at bidrage til ligestilling på europæisk og internationalt plan, og til, at de mål, der var fastsat deri, ikke er blevet opfyldt på en effektiv måde; der henviser til, at en ny strategi for perioden efter 2015 vil være nødt til at skabe ny drivkraft og levere konkrete tiltag for at styrke kvinders rettigheder og fremme ligestillingen;

D.  der henviser til, at det i vurderingen af strategien for 2010-2015 og af interessenternes holdninger, som fremlægges i Kommissionens forskningsrapport med titlen "Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015", understreges, at det er behov for en yderligere styrkelse af den strategiske tilgang, som blev indført i 2010;

E.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 9. juni 2015 i klare vendinger opfordrede til en ny, separat strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd og kvinders rettigheder; der henviser til, at resultaterne af den offentlige høring viste, at 90 % af respondenterne gik ind for en ny strategi;

F.  der henviser til, at konklusionerne fra samlingen i EPSCO-Rådet den 7. december 2015 (stk. 35) opfordrer Kommissionen til "at vedtage en meddelelse om en ny strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015"; der henviser til, at formandskabstrioen i sin erklæring af 7. december 2015 forpligtede sig til at forelægge EPSCO-Rådet et udkast til Rådets konklusioner om EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015;

1.  minder om, at Kommissionen i medfør af artikel 2 i TEU og chartret om grundlæggende rettigheder er forpligtet til at træffe foranstaltninger til støtte for ligestilling mellem kvinder og mænd;

2.  bemærker, at Kommissionen tidligere klart givet sin opbakning til en klar, åben, legitim og offentlig meddelelse om en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd, som skulle godkendes af alle EU's institutioner på højeste politiske niveau;

3.  finder det beklageligt, at Kommissionens arbejdsprogram for 2016, som blev offentliggjort i november 2015, ikke specifikt nævner EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015; beklager dybt, at Kommissionen den 3. december 2015 kun offentliggjorde et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" og derved ikke bare fremlagde et nedjusteret internt dokument, men også begrænsede varigheden af sine foranstaltninger;

4.  hilser det velkomment, at Kommissionen i august 2015 offentliggjorde sin køreplan "Et nyt afsæt for at klare udfordringerne i forbindelse med balancen mellem arbejds- og familieliv for erhvervsaktive familier", der er en pakke med lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige forslag;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at tage fuldt ansvar for at forbedre gennemførelsen af principperne for lige behandling og lige muligheder for mænd og kvinder på nationalt plan;

6.  beklager, at EPSCO-Rådet den 7. december 2015 ikke kunne nå til enighed om en officiel holdning til flere spørgsmål vedrørende ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som Parlamentet har ventet længe på;

7.  glæder sig over Kommissionens tilgang som præsenteret i ovennævnte arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om en strategisk indsats for ligestilling mellem kvinder og mænd, men beklager dybt, at der mangler konkrete benchmarks og et øremærket budget, uden hvilke man hverken kan måle eller opnå fremskridt i forhold til mål og indikatorer;

8.  opfordrer Kommissionen til at genoverveje sin beslutning og vedtage en meddelelse om en ny strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd og kvinders rettigheder 2016-2020, som adresserer ligestillingsproblematikker, og som er i overensstemmelse med den internationale dagsorden, nemlig slutdokumentet fra Beijing+20 fra 2015 og den nye ramme for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser (2016-2020);

9.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med Parlamentet og Rådet og opfordrer til et EU-topmøde om ligestilling mellem kvinder og mænd og kvinders rettigheder med henblik på at indkredse de fremskridt, der er opnået, og give fornyede tilsagn i forbindelse med det snarlige EPSCO-Råd i marts 2016;

10.  erindrer om, at gennemførelsen af EU-lovgivning og EU's politiske instrumenter skal ske i overensstemmelse med nærhedsprincippet og princippet om "merværdi", at ensartede regler ikke altid er nødvendige for at sikre det indre markeds praktiske og konkurrencedygtige funktion, og at Kommissionen skal tage hensyn til, hvilke administrative byrder der følger af dens lovgivningsmæssige forslag, og til en forskellig kulturel kontekst og praksis i forskellige medlemsstater;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0218.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik