Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0150/2016

Predkladané texty :

B8-0150/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0042

Prijaté texty
PDF 268kWORD 75k
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg
Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu prijaté na štvrtej svetovej konferencii o ženách konanej 15. septembra 1995 a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) a Peking +20 (2015),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára 1996 s názvom Začlenenie zásady rovnakých príležitostí pre ženy a mužov do všetkých politík a činností Spoločenstva (COM(1996)0067), v ktorom sa Komisia zaviazala „podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach a politikách na všetkých úrovniach“, čím sa v skutočnosti zaviedla zásada rodovej rovnosti,

–  so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Rada Európskej únie prijala v marci 2011,

–  so zreteľom na výskumnú správu Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Hodnotenie predností a nedostatkov stratégie pre rovnosť medzi ženami a mužmi v rokoch 2010 – 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: Charta žien (COM(2010)0078),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii Európskej únie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015(1),

–  so zreteľom na analýzu verejných konzultácií o rovnosti medzi mužmi a ženami v EÚ uverejnenú v októbri 2015,

–  so zreteľom na nový plán s názvom Nový začiatok s cieľom riešiť problém vyváženia pracovného a súkromného života, ktorému čelia pracujúce rodiny, čo je balík legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, ktorý Komisia zverejnila v auguste 2015,

–  so zreteľom na výsledky schôdze Poradného výboru Európskej komisie pre rovnosť príležitostí žien a mužov z 26. novembra 2015,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (Rada EPSCO) zo 7. decembra 2015, najmä na ich bod 35,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníckeho tria EÚ, Holandska, Slovenska a Malty, zo 7. decembra 2015 o rodovej rovnosti,

–  so zreteľom na otázku Komisii o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rodová rovnosť je základná hodnota EÚ, uznaná v zmluvách a charte základných práv, ktorú sa EÚ zaviazala začleniť do všetkých svojich činností, a keďže rodová rovnosť má ako strategický cieľ zásadný význam pre dosiahnutie celkových cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti rastu, zamestnanosti a sociálneho začlenenia;

B.  keďže právo na rovnaké zaobchádzanie je dôležité základné právo, ktoré je uznané v zmluvách Európskej únie a hlboko zakorenené v európskej spoločnosti, a keďže je nevyhnutné pre ďalší rozvoj tejto spoločnosti a malo by sa uplatňovať v právnych predpisoch, praxi, judikatúre a v každodennom živote;

C.  keďže EÚ v histórii prijala niektoré významné opatrenia na posilnenie práv žien a rodovej rovnosti, ale keďže v poslednom desaťročí na úrovni EÚ došlo k spomaleniu politických krokov a reforiem zameraných na rodovú rovnosť; keďže predchádzajúca stratégia Komisie pre rovnosť žien a mužov na roky 2010 – 2015 nebola dostatočne komplexná na to, aby prispela k rodovej rovnosti na európskej a medzinárodnej úrovni, a keďže jej plánované ciele neboli skutočne splnené; keďže nová stratégia na obdobie po roku 2015 bude musieť poskytnúť nový impulz a priniesť konkrétne opatrenia na posilnenie práva žien a na podporu rodovej rovnosti;

D.  keďže v hodnotení stratégie na roky 2010 – 2015 a v stanoviskách zúčastnených strán, ktoré sú uvedené vo výskumnej správe Komisie s názvom Hodnotenie predností a nedostatkov stratégie pre rovnosť medzi ženami a mužmi v rokoch 2010 – 2015, sa zdôrazňuje potreba ďalej posilňovať strategický prístup prijatý v roku 2010;

E.  keďže vo svojom uznesení z 9. júna 2015 Európsky parlament jasne vyzval na vytvorenie novej, samostatnej stratégie pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015; keďže výsledky verejnej konzultácie ukázali, že 90 % respondentov podporuje novú stratégiu;

F.  keďže závery zo zasadnutia Rady EPSCO zo 7. decembra 2015 (bod 35) vyzvali Komisiu, aby „prijala ako oznámenie novú stratégiu pre rodovú rovnosť na obdobie po roku 2015; keďže predsednícke trio EÚ sa vo svojom vyhlásení zo 7. decembra 2015 zaviazalo poskytnúť návrh záverov Rady pre Radu EPSCO o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť na obdobie po roku 2015;

1.  pripomína, že Komisia je viazaná článkom 2 ZEÚ a chartou základných práv, aby prijímala opatrenia na podporu rodovej rovnosti;

2.  poznamenáva, že už v minulosti Komisia jednoznačne schválila jasné, transparentné, legitímne a verejné oznámenie o stratégii pre rovnosť medzi ženami a mužmi, ktoré všetky inštitúcie EÚ podporili na čo najvyššej politickej úrovni;

3.  považuje za poľutovaniahodné, že v pracovnom programe Komisie na rok 2016 uverejnenom v novembri 2015 sa konkrétne neuvádza stratégia EÚ pre rodovú rovnosť na obdobie po roku 2015; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 3. decembra 2015 Komisia zverejnila iba pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019, a teda nielen predstavila vnútorný dokument s nižším stupňom závažnosti, ale tiež obmedzila trvanie jej opatrenia;

4.  víta skutočnosť, že Komisia v auguste 2015 zverejnila svoj plán s názvom Nový začiatok s cieľom riešiť problém vyváženia pracovného a súkromného života, ktorému čelia pracujúce rodiny, čo je balík legislatívnych a nelegislatívnych návrhov;

5.  vyzýva členské štáty, aby prevzali plnú zodpovednosť za zlepšenie uplatňovania zásad rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy na vnútroštátnej úrovni;

6.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada EPSCO sa 7. decembra 2015 nedokázala dohodnúť na oficiálnej pozícii v súvislosti s viacerými otázkami v prospech rodovej rovnosti vrátane smernice o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorú Európsky parlament už dlho očakáva;

7.  víta prístup Komisie stanovený v uvedenom pracovnom dokumente jej útvarov o strategickom záväzku pre rodovú rovnosť, vyjadruje však poľutovanie nad absenciou konkrétnych kritérií a samostatného rozpočtu, bez čoho pokrok týkajúci sa cieľov a ukazovateľov nemožno merať ani dosiahnuť;

8.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a prijala oznámenie o novej stratégii pre rodovú rovnosť a práva žien na roky 2016 – 2020, ktorá sa venuje problematike rodovej rovnosti a ktorá je v súlade s medzinárodnou agendou, konkrétne so záverečným dokumentom konferencie Peking +20 z roku 2015 a s novým rámcom týkajúcim sa dokumentu „Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien“;

9.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s Európskym parlamentom a Radou, a požaduje usporiadanie samitu EÚ o rodovej rovnosti a právach žien s cieľom zistiť, aký pokrok sa dosiahol, a obnoviť záväzky v rámci blížiaceho sa zasadnutia Rady EPSCO v marci 2016;

10.  pripomína, že pri implementácii práva a politických nástrojov EÚ sa musia dodržiavať zásady subsidiarity a „pridanej hodnoty“, že jednotné pravidlá nie sú vždy nevyhnutné na praktické a konkurencieschopné fungovanie vnútorného trhu a že Komisia musí brať do úvahy administratívne zaťaženie vyplývajúce z jej legislatívnych návrhov a odlišné kultúrne prostredie a postupy v rôznych členských štátoch;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0218.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia