Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0150/2016

Predložena besedila :

B8-0150/2016

Razprave :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0042

Sprejeta besedila
PDF 261kWORD 78k
Sreda, 3. februar 2016 - Strasbourg
Nova strategija za pravice žensk in enakost spolov po letu 2015
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov po letu 2015 (2016/2526(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah 15. septembra 1995, ter poznejših končnih dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih OZN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) in Peking +20 (2015),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. februarja 1996 z naslovom „Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities“ (Vključevanje enakih možnosti za ženske in moške v vse politike in dejavnosti Skupnosti) (COM(1996)0067), v katerem se je Komisija zavezala, da bo spodbujala enakost žensk in moških v vseh svojih dejavnostih in na vseh ravneh svojih politik, s čimer je dejansko uvedla načelo vključevanje načela enakosti spolov,

–  ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma (2011–2020), ki ga je marca 2011 sprejel Svet Evropske unije,

–  ob upoštevanju raziskovalnega poročila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom „Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015“ (Ocena prednosti in slabosti strategije za enakost žensk in moških 2010–2015),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2010 z naslovom "Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi: Listina žensk" (COM(2010)0078),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom "Strategija za enakost žensk in moških 2010–2015" (COM(2010)0491),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in moških po letu 2015(1),

–  ob upoštevanju analize javne razprave o enakosti žensk in moških v EU, ki je bila objavljena oktobra 2015,

–  ob upoštevanju novega časovnega načrta z naslovom "New start to address the challenges of work-life balance faced by working families" (Nov začetek za reševanje izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, s katerimi se srečujejo delovno aktivne družine), pri čemer gre za sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih predlogov, ki ga je Komisija objavila avgusta 2015,

–  ob upoštevanju zaključkov seje svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških Evropske komisije z dne 26. novembra 2015;

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 z naslovom "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019) (SWD(2015)0278),

–  ob upoštevanju sklepov zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) z dne 7. decembra 2015, zlasti odstavka 35,

–  ob upoštevanju izjave predsedujoče trojice EU (Nizozemske, Slovaške in Malte) z dne 7. decembra 2015 o enakosti spolov,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je enakost spolov temeljna vrednota EU, kot je priznano v Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah, glede katere se je EU zavezala, da jo bo vključila v vse svoje dejavnosti, in ker je enakost spolov kot strateški cilj bistvenega pomena pri doseganju splošnih ciljev strategije Evropa 2020 za rast, zaposlovanje in socialno vključenost;

B.  ker je pravica do enakega obravnavanja odločilna temeljna pravica, priznana v Pogodbah o Evropski uniji, in je globoko zasidrana v evropski družbi ter nujno potrebna za njen nadaljnji razvoj, veljati pa mora v zakonodaji, praksi, sodni praksi in v dejanskem življenju;

C.  ker je EU v zgodovini naredila nekaj pomembnih korakov za krepitev pravic žensk in enakosti spolov, vendar so se v zadnjem desetletju politično ukrepanje in reforme za enakost spolov na ravni EU upočasnili; ker prejšnja strategija Komisije za enakost žensk in moških za obdobje 2010–2015 ni bila dovolj izčrpna, da bi prispevala k enakosti spolov na evropski in mednarodni ravni, in ker cilji, ki jih je načrtovala, dejansko niso bili doseženi; ker bo morala nova strategija za obdobje po letu 2015 dati nov zagon in voditi do konkretnih ukrepov za okrepitev pravic žensk in spodbujanje enakosti spolov;

D.  ker je v oceni strategije za obdobje 2010–2015 in stališč deležnikov, ki je predstavljena v raziskovalnem poročilu Komisije z naslovom „Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015“ (Ocena prednosti in pomanjkljivosti strategije za enakost žensk in moških 2010–2015), poudarjeno, da je treba še naprej krepiti strateški pristop, ki je bil sprejet leta 2010;

E.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 9. junija 2015 jasno pozval k novi, ločeni strategiji za enakost spolov in pravice žensk za obdobje po letu 2015; ker so rezultati javnega posvetovanja pokazali, da je bilo 90 % anketirancev naklonjenih novi strategiji;

F.  ker je Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) v svojih sklepih z zasedanja dne 7. decembra 2015 (člen 35) Komisijo pozval, naj sprejme novo strategijo za enakost spolov za obdobje po letu 2015, in sicer v obliki sporočila; ker se je predsedujoča trojica EU v svoji izjavi z dne 7. decembra 2015 zavezala, da bo Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) izročila osnutek sklepov Sveta o strategiji EU za enakost spolov za obdobje po letu 2015;

1.  želi spomniti, da člen 2 Pogodbe o Evropski uniji in Listina temeljnih pravic Komisijo obvezujeta, da sprejema ukrepe v korist enakosti spolov;

2.  ugotavlja, da je Komisija v preteklosti očitno sprejela jasno, pregledno, legitimno in javno sporočilo o strategiji za enakost žensk in moških, ki so ga potrdile vse institucije na najvišji politični ravni;

3.  z obžalovanjem ugotavlja, da v delovnem programu Komisije za leto 2016, objavljenem novembra 2015, strategija EU za enakost spolov po letu 2015 ni posebej omenjena; obžaluje, da je Komisija 3. decembra 2015 objavila zgolj delovni dokument svojih služb z naslovom „Strategic engagement for gender equality 2016-2019“, (Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019), s čimer ni zgolj predstavila notranjega dokumenta nižje stopnje pomembnosti, temveč tudi omejila trajanje ukrepov, ki iz tega dokumenta izhajajo;

4.  pozdravlja, da je Komisija avgusta 2015 objavila časovni načrt z naslovom "New start to address the challenges of work-life balance faced by working families" (Nov začetek za reševanje izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, s katerimi se srečujejo delovno aktivne družine), pri čemer gre za sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih predlogov;

5.  poziva države članice, naj prevzamejo polno odgovornost za boljše izvajanje načel enakega obravnavanja in enakih možnosti za moške in ženske na nacionalni ravni;

6.  obžaluje, da Svet EPSCO na zasedanju 7. decembra 2015 ni dosegel soglasja za sprejetje uradnega stališča o več vprašanjih v korist enakosti spolov, med drugim tudi o direktivi o zastopanosti žensk v upravnih odborih, ki jo Parlament že dolgo pričakuje;

7.  pozdravlja pristop Komisije, ki je bil predstavljen v navedenem delovnem dokumentu služb Komisije o strateških prizadevanjih za enakost spolov, vendar obžaluje, da ne vsebuje konkretnih referenčnih meril in dodeljenih proračunskih sredstev, brez katerih ni mogoče ne meriti ne dosegati napredka glede ciljev in kazalnikov;

8.  poziva Komisijo, naj ponovno pretehta svojo odločitev in sprejme sporočilo o novi strategiji za enakost spolov in pravice žensk za obdobje 2016–2020, v katerem bo obravnavala vprašanja enakosti spolov in ki bo skladno z mednarodno agendo, zlasti s sklepnim dokumentom Peking +20 iz leta 2015 in z novim okvirom za „Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations (2016-2020)“ (Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU (2016–2020));

9.  poziva Komisijo, naj sodeluje s Parlamentom in Svetom, ter poziva k srečanju na vrhu, ki naj bo posvečeno enakosti spolov in pravicam žensk, na katerem bi ugotavljali doseženi napredek in obnovili zaveze v okviru bližajočega se Sveta EPSCO v marcu 2016;

10.  želi spomniti, da mora biti izvajanje zakonodaje in političnih orodij EU v skladu z načeli subsidiarnosti in „dodane vrednosti“, da za praktično in konkurenčno delovanje notranjega trga niso vedno potrebna enotna pravila ter da mora Komisija upoštevati upravno obremenitev, ki izhaja iz njenih zakonodajnih predlogov, ter različna kulturna okolja in prakse v različnih državah članicah;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam držav članic.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0218.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov