Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2556(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0173/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.1
CRE 04/02/2016 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0043

Prijaté texty
PDF 271kWORD 83k
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg
Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov
P8_TA(2016)0043RC-B8-0173/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2016 o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä krymských Tatárov (2016/2556(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Východnom partnerstve, Ukrajine a Ruskej federácii,

–  so zreteľom na správy misie na hodnotenie situácie v oblasti ľudských práv na Kryme, ktorú uskutočnil Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a Vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny,

–  so zreteľom na rozhodnutia Európskej rady (z 21. marca, 27. júna a zo 16. júla 2014), ktorými sa ukladajú sankcie voči Ruskej federácii v nadväznosti na nezákonnú anexiu Krymu,

–  so zreteľom na „Správu o situácii v oblasti ľudských práv na Ukrajine – 16. augusta až 15. novembra 2015“ Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 68/262 z 27. marca 2014 s názvom Územná celistvosť Ukrajiny,

–  so zreteľom na správu organizácie Freedom House „Sloboda vo svete v roku 2016“, ktorá hodnotí stav politických a občianskych slobôd na nezákonne anektovanom Kryme ako „neslobodný“,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ruská federácia nezákonne anektovala Krym a Sevastopoľ, a teda porušila medzinárodné právo vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda z roku 1994 a Zmluvy o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou z roku 1997;

B.  keďže počas nezákonnej anexie Krymu Ruskou federáciou v marci 2014 Ukrajinci vrátane krymských Tatárov, ako aj ukrajinská armáda preukázali veľkú odvahu a lojálnosť voči Ukrajine a nenásilne čelili násilnému aktu anexie; keďže niekoľko medzinárodných organizácií a skupín pôsobiacich v oblasti ľudských práv odsudzuje skutočnosť, že ochrana ľudských práv na Kryme je od okupácie a protiprávnej anexie tohto polostrova Ruskou federáciou začiatkom roka 2014 výrazne obmedzovaná;

C.  keďže boli zaznamenané prípady cieleného porušovania práv spoločenstva Tatárov, z ktorých väčšina sa postavila proti ruskej okupácii a bojkotovala takzvané referendum zo 16. marca 2014, najmä prostredníctvom presadzovania ruských nejasných a príliš široko vymedzených protiextrémistických právnych predpisov na zastrašenie alebo umlčanie kritikov; keďže tieto prípady porušovania práv zahŕňajú únosy, nedobrovoľné zmiznutie, násilie, mučenie a mimosúdne popravy, ktoré de facto orgány nevyšetrovali ani nestíhali;

D.  keďže vedúcim predstaviteľom krymských Tatárov, ktorými sú napríklad Mustafa Džemiljev, poslanec ukrajinského parlamentu – Verchovnej rady Ukrajiny, a Refat Chubarov, predseda národného zhromaždenia Medžlis, bol zakázaný vstup na Krym; keďže v súčasnosti majú povolený vstup, ale pod hrozbou zadržania; keďže ruský súd už vydal zatykač na Mustafu Džemiljeva, ktorý predtým strávil 15 rokov v sovietskych väzniciach ako trest za snahy umožniť svojmu národu vrátiť sa do domoviny na Kryme;

E.  keďže na činnosti všetkých náboženských spoločenstiev vrátane kresťanských cirkví nezávislých od Moskvy boli uvalené obmedzenia; keďže tieto ťažkosti sú spôsobené prísnym obmedzovaním slobody združovania, vyvlastneniami, nepredlžovaním platnosti dokumentov a pravidelnými prehliadkami vykonávanými v zostávajúcich priestoroch týchto náboženských organizácií;

F.  keďže jednotlivci, ktorí po anexii odmietli prijať ruské občianstvo, sú vystavovaní diskriminácii a závažným ťažkostiam vo všetkých oblastiach politického, spoločenského a hospodárskeho života;

G.  keďže Rusko obmedzuje prístup na Krym organizáciám OBSE a OSN, Rade Európy a samozrejme aj MVO pôsobiacim v oblasti ľudských práv a nezávislým novinárom; keďže v dôsledku nedostatočného prístupu je na Kryme veľmi ťažké monitorovať ľudské práva a poskytovať informácie;

H.  keďže celé obyvateľstvo krymských Tatárov, pôvodných obyvateľov Krymu, bolo násilne deportované do iných častí vtedajšieho ZSSR v roku 1944, pričom až do roku 1989 nemalo žiadne právo na návrat; keďže Verchovna Rada Ukrajiny 12. novembra 2015 prijala uznesenie, v ktorom uznala, že vyhostenie krymských Tatárov v roku 1944 bolo genocídou, a ustanovila 18. máj ako deň spomienky;

1.  znovu pripomína svoj pevný záväzok týkajúci sa zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej slobodného a zvrchovaného rozhodnutia pokračovať v európskej ceste; pripomína, že dôrazne odsudzuje nezákonnú anexiu Krymského polostrova Ruskom, a pripomína záväzok EÚ, jej členských štátov a medzinárodného spoločenstva v plnej miere uplatňovať politiku neuznania protiprávnej anexie Krymu; zdôrazňuje tiež, že obnovenie ukrajinskej kontroly nad polostrovom je jedným z predpokladov obnovenia vzťahov spolupráce s Ruskou federáciou vrátane pozastavenia súvisiacich sankcií;

2.  dôrazne odsudzuje bezprecedentnú mieru porušovania ľudských práv páchaného na obyvateľoch Krymu, a to najmä na krymských Tatároch, ktorí nerešpektujú nanútenú správu tzv. miestnych orgánov, predovšetkým pod zámienkou boja proti terorizmu alebo extrémizmu;

3.  odsudzuje prísne obmedzovanie slobody prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania vrátane tradičných pamätných udalostí, ako napríklad výročia vyhostenia krymských Tatárov Stalinovým totalitným režimom Sovietskeho zväzu a kultúrnych podujatí krymských Tatárov; zdôrazňuje, že v súlade s medzinárodným právom majú Tatári ako pôvodní obyvatelia Krymu právo zachovávať a posilňovať svoje odlišné politické, právne, ekonomické, sociálne a kultúrne inštitúcie; vyzýva na rešpektovanie zhromaždenia Medžlis ako legitímneho zastúpenia krymských Tatárov a na zabránenie akémukoľvek obťažovaniu a systematickému prenasledovaniu jeho členov; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s porušovaním ich vlastníckych práv a slobôd, ich zastrašovaním a väznením, ako aj nerešpektovaním ich občianskych, politických a kultúrnych práv; s rovnakým znepokojením berie na vedomie reštriktívne požiadavky na opätovnú registráciu médií, ako aj organizácií občianskej spoločnosti;

4.  naliehavo vyzýva ruské a de facto miestne orgány, aby účinne, nestranne a transparentne vyšetrili všetky prípady zmiznutí, mučenia a porušovania ľudských práv zo strany polície a polovojenských síl pôsobiacich na Krymskom polostrove od februára 2014;

5.  pripomína, že Ruská federácia ako okupačná mocnosť je zodpovedná za zaistenie bezpečnosti celého obyvateľstva a dodržiavanie ľudských, kultúrnych a náboženských práv Tatárov, ktorí sú pôvodnými obyvateľmi, a iných menšín na Kryme a za dodržiavanie právneho poriadku na Kryme;

6.  pripomína, že inštitúciám a nezávislým expertom OBSE, Organizácie Spojených národov (OSN) a Rady Európy bol úplne alebo čiastočne zamietnutý prístup na Krymský polostrov, a teda im bolo znemožnené monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv napriek ich mandátom na vykonávanie takýchto činností na Kryme;

7.  vyzýva orgány Ruskej federácie a de facto orgány na Kryme, ktoré sú viazané medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, aby poskytli neobmedzený prístup na Krym medzinárodným inštitúciám a nezávislým expertom OBSE, OSN a Rady Európy, ako aj všetkým mimovládnym organizáciám pre ľudské práva či spravodajským médiám, ktoré chcú navštíviť Krym a zhodnotiť tamojšiu situáciu a podávať o nej správy; vyzýva Radu a ESVČ, aby v tejto súvislosti vyvíjali na Rusko tlak; víta rozhodnutie generálneho tajomníka Rady Európy vyslať na Krym svojho osobitného zástupcu pre ľudské práva, keďže to bola prvá návšteva po ruskej anexii, od ktorej sa očakáva, že poskytne nové posúdenie situácie na mieste; so záujmom očakáva jeho zistenia; zdôrazňuje, že akákoľvek medzinárodná prítomnosť na mieste by mala byť koordinovaná s Ukrajinou;

8.  víta ukrajinskú iniciatívu zameranú na zriadenie medzinárodného rokovacieho mechanizmu na obnovenie ukrajinskej zvrchovanosti nad Krymom vo formáte „Ženeva plus“, ktorý by mal zahŕňať priame zapojenie EÚ; vyzýva Rusko, aby začalo rokovať s Ukrajinou a ostatnými stranami o odsune vojsk z Krymu, s cieľom zrušiť obchodné a energetické embargo a odvolať výnimočný stav na Kryme;

9.  vyjadruje poľutovanie nad prekážkami, ktorým čelia vedúci predstavitelia Tatárov, ktorí sa vracajú na Krym, a nad ich trestným stíhaním, ako aj nad vyvíjaním rastúceho a neprijateľného tlaku na ostatných členov národného zhromaždenia Medžlis; vyjadruje tiež poľutovanie nad protiprávnym zatvorením televíznej stanice ATR, ktorá má významný dosah v rámci komunity krymských Tatárov; vyzýva Európsku komisiu, aby rozšírila finančnú pomoc potrebnú na zabezpečenie fungovania tejto televíznej stanice a ďalších masovokomunikačných prostriedkov v exile na Ukrajine; považuje zatváranie škôl a tried krymských Tatárov a bránenie používaniu jazyka za závažné obmedzovanie základných práv tejto komunity, rovnako ako aj to, že ukrajinský jazyk bol z verejnej sféry odstránený;

10.  vyzýva na zachovanie multikultúrneho prostredia Krymu a na úplné rešpektovanie ukrajinského a tatárskeho jazyka a iných menšinových jazykov a osobitých kultúr;

11.  odsudzuje činnosť de facto správy zameranú na marenie fungovania národného zhromaždenia krymských Tatárov Medžlis, ktorý je najvyšším výkonným a zastupiteľským orgánom krymských Tatárov, a to prostredníctvom zatvorenia jeho sídla a zhabania časti jeho majetku a iných aktov zastrašovania;

12.  odsudzuje pravidelné zákroky proti nezávislým masovokomunikačným prostriedkom, novinárom a aktivistom občianskej spoločnosti na Kryme; odsudzuje nútené vydávanie pasov ukrajinským občanom na Kryme zo strany Ruskej federácie; odsudzuje aj prax vnucovania ruského občianstva obyvateľom Krymu zo strany de facto orgánov;

13.  opätovne pripomína, že podporuje rozhodnutie EÚ zakázať dovoz tovaru pochádzajúceho z Krymu, pokiaľ k nemu nebude pripojené osvedčenie pôvodu od ukrajinských orgánov, ako aj reštriktívne opatrenia týkajúce sa vývozu určitého tovaru a technológií, investícií, obchodu a služieb na Kryme; vyzýva Radu, aby tieto sankcie udržiavala v platnosti až do úplného začlenenia Krymu do právneho poriadku Ukrajiny;

14.  vyzýva Ruskú federáciu, aby vyšetrila všetky prípady mučenia väzňov, ktorí sú nezákonne zadržiavaní na Kryme, aby prepustila väzňov, ako sú Oleg Sencov a Oleksandr Kolčenko, ako aj Ahtem Chiigoz, podpredseda zhromaždenia Medžlis, Mustafa Degermendži a Ali Asanov, ktorí boli zatknutí na Kryme za pokojný protest proti okupácii, a aby zaručila ich bezpečný návrat na Ukrajinu; naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby ukončila politicky motivované stíhanie disidentov a občianskych aktivistov; odsudzuje ich následný prevoz do Ruska a násilné priznanie ruského občianstva;

15.  odsudzuje militarizáciu Krymského polostrova, ktorá má výrazný negatívny vplyv na hospodársky a sociálny život, ako aj hrozby Ruska rozmiestniť na Kryme jadrové zbrane, čo predstavuje vážne ohrozenie regionálnej, európskej a globálnej bezpečnosti; opakuje svoju výzvu na stiahnutie všetkých ruských vojsk z Krymu a východnej Ukrajiny;

16.  zdôrazňuje, že hospodárska spolupráca, ako aj dodávky tovaru a poskytovanie služieb medzi Ukrajinou a dočasne obsadeným Krymským polostrovom by sa mali uskutočňovať v právnom rámci Ukrajiny, čo by mali dodržiavať všetky strany, aby sa zabránilo akýmkoľvek negatívnym dôsledkom na obyvateľstvo žijúce na Kryme; v prípade, že sa tieto pravidlá nebudú dodržiavať, vyzýva orgány, aby vyšetrili takéto porušenia a aby im zamedzili;

17.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou osôb LGBTI na Kryme, ktorá sa po ruskej anexii výrazne zhoršila, ako aj nad represívnymi opatreniami a hrozbami de facto orgánov a polovojenských skupín;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie PK/VP, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy, OBSE a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie a národnému zhromaždeniu krymských Tatárov Medžlis.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia