Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2557(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0174/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/02/2016 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2016)0044

Antagna texter
PDF 169kWORD 70k
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bahrain: fallet Mohammed Ramadan
P8_TA(2016)0044RC-B8-0174/2016

Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om Bahrain: fallet med Mohammed Ramadan (2016/2557(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bahrain, särskilt resolutionen av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab(1),

–  med beaktande av Bahrains oberoende undersökningskommission, som inrättades med stöd av en kunglig förordning för att undersöka och rapportera om vad som hände i Bahrain i februari 2011 och vad det fick för konsekvenser, och som offentliggjorde sin rapport i november 2011,

–  med beaktande av att ordföranden för den nationella institutionen för mänskliga rättigheter, dr Abdulaziz Abul, framlagt den andra årsrapporten för 2016 för inrikesministern, generallöjtnant Shaikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa den 27 januari 2016,

–  med beaktande av det gemensamma uttalande om Bahrain som 33 stater avgav vid det 30:e mötet i FN:s människorättsråd den 14 september 2015,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 juli 2015 om Bahrain från FN:s särskilde rapportör om situationen för människorättsförsvarare, FN:s särskilde rapportör om främjande och skydd av rätten till åsikts- och yttrandefrihet och FN:s särskilde rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och föreningsfrihet,

–  med beaktande av rapporten från november 2011 från Bahrains oberoende undersökningskommission,

–  med beaktande av vädjan om att den hungerstrejkande samvetsfången dr Abduljalil al-Singace omedelbart ska försättas på fri fot,

–  med beaktande av det beslut som Arabförbundets ministerråd fattade vid sitt möte i Kairo den 1 september 2013 om att inrätta en arabisk människorättsdomstol i Bahrains huvudstad Manama,

–  med beaktande av samarbetsavtalet från 1988 mellan Europeiska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, efter översynen av dem den 12 april 2013,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, tre internationella instrument som Bahrain är part i,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 68/178 och av FN:s människorättsråds resolution 25/7 om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bahrain är en viktig partner till Europeiska unionen i Persiska viken, bland annat när det gäller politiska och ekonomiska förbindelser, energi och säkerhet. Vi har ett ömsesidigt intresse av att ytterligare fördjupa vårt partnerskap för att bättre kunna bemöta framtidens utmaningar.

B.  Alltsedan folkresningarna började 2011 har Bahrains myndigheter intensifierat sina undertryckande åtgärder mot fredliga demonstranter som anklagas för terrorism, och även dödsstraffet har tillgripits. Under 2015 avkunnade Bahrains domstolar sju nya dödsdomar.

C.  Den 18 februari 2014 greps Mohammed Ramadan, som är en 32-årig säkerhetsvakt på flygplatsen, av Bahrains myndigheter. Det påstods att han, tillsammans med den tidigare gripne Husain Ali Moosa, deltagit i ett bombattentat i al-Dair den 14 februari 2014 varvid en säkerhetstjänsteman dödats och flera andra skadats.

D.  Mohammed Ramadan sägs ha gripits utan att någon arresteringsorder utfärdats mot honom. Bägge männen säger sig ha blivit våldsamt misshandlade och torterade tills det gick med på att bekänna, men inför allmänna åklagaren tog de sedermera tillbaka sina bekännelser. I rättegångarna mot Mohammed Ramadan och Husain Ali Moosa utgjordes huvudbeviset av bekännelser som frampressats under tortyr.

E.  Den 29 december 2014 dömde en brottmålsdomstol i Bahrain Ramadan och Moosa till döden. De dömdes tillsammans med tio andra anklagade av vilka nio fick sex års fängelse och den återstående dömdes till livstids fängelse. Dödsstraffet motiverades med Bahrains lag mot terrorism.

F.  Dödsdomarna mot Ramadan och Moosa fastställdes den 16 november 2015 av kassationsdomstolen, som är Bahrains högsta instans för överklagande, trots att männen tagit tillbaka sina bekännelser och upprepat att de frampressats under tortyr. Bahrains domstolar gick inte med på att ta upp deras påståenden till behandling, eller ens att inleda en utredning.

G.  Mohammed Ramadan är bara en av de tio som i Bahrain väntar på att avrättas, och han är den första som dömts till döden sedan 2011. Ramadan är en av de första som uttömt alla rättsmedel för överklagande och löper risk att omedelbart avrättas. Såvitt veterligt har det aldrig gjorts någon undersökning av den påstådda tortyren i fallet Ramadan.

H.  Den 14 augusti 2014 uttryckte fem människorättsexperter från FN inför Bahrains regering sin oro över påståendena om att nio medborgare i Bahrain godtyckligt gripits, frihetsberövats och torterats, bland dem Ramadan, och över att de sedermera fällts inför domstol efter rättegångar som inte uppfyllde internationella normer för en rättvis rättegång och korrekt rättsförfarande.

I.  Flera icke-statliga människorättsorganisationer har dokumenterat att det förekommit orättvisa rättegångar, tortyr och dödsstraff i Bahrain, vilket bryter mot olika internationella konventioner, såsom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, till vilken Bahrain anslöt sig 2006.

J.  Bahrains oberoende undersökningskommission, som inrättades den 29 juni 2011 i Kungariket Bahrain med stöd av kunglig förordning nr 28 för att undersöka och rapportera om vad som hände i Bahrain i februari 2011, lade fram en rad rekommendationer om mänskliga rättigheter och politiska reformer.

K.  Bland de 26 rekommendationerna från den ovannämnda kommissionen märks en rekommendation om att alla dödsdomar som avkunnats i anledning av händelserna i februari och mars 2011 skulle omvandlas till andra straff. Detta var den ena av de två rekommendationerna som fullständigt genomfördes, något som innebar ett positivt steg i riktning mot dödsstraffets avskaffande.

L.  Dessa rekommendationer har föranlett Bahrains regering att sedan 2012 inrätta tre organ, nämligen ombudsmannaämbetet vid inrikesministeriet, en särskild utredningsenhet vid riksåklagarämbetet, och kommissionen för rättigheter för interner och frihetsberövade, med ett gemensamt uppdrag att få slut på tortyren i samband med förhör och frihetsberövanden.

M.  Många av de bahrainska myndigheternas åtgärder den senaste tiden fortsätter att kränka och begränsa en del av befolkningens rättigheter och friheter, särskilt människors rätt att fredligt demonstrera, yttra sig fritt och åtnjuta frihet på nätet. Människorättsaktivister utpekas, trakasseras och grips systematiskt.

N.  Enligt uppgifter finns det fortfarande ett avsevärt antal samvetsfångar i Bahrain.

O.  Enligt uppgifter fortsätter också Bahrains säkerhetsstyrkor att tortera frihetsberövade personer.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro och besvikelse över att Bahrain återgått till dödsstraffet. Parlamentet vill att moratoriet för dödsstraffet ska införas på nytt, som ett först steg på väg mot dess avskaffande, och uppmanar Bahrains regering och framför allt Hans Majestät Shejk Hamad bin Isa al-Khalifa att bevilja Mohammed Ramadan kunglig nåd eller omvandla hans straff.

2.  Europaparlamentet fördömer skarpt att säkerhetsstyrkorna fortsätter att utsätta internet för tortyr och annan grym eller förnedrande behandling, och är synnerligen oroat över fångarnas kroppsliga och själsliga integritet.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att Bahrain använder lagarna mot terrorism för att bestraffa politiska åsikter och övertygelser och hindra medborgarna att bedriva politisk verksamhet.

4.  Europaparlamentet betonar att det måste tillses att människorättsförsvarare skyddas och tillåts utföra sitt arbete utan hinder, hot eller trakasserier.

5.  Europaparlamentet konstaterar att Bahrains regering fortlöpande arbetar med att reformera landets strafflag och rättsliga förfaranden, och uppmuntrar till att detta ska fortsätta. Parlamentet uppmanar med kraft Bahrains regering att hålla sig till internationella normer för en rättvis rättegång och korrekt rättsförfarande och att följa de internationella miniminormer som fastställs i artiklarna 9 och 14 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

6.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att snabbt och opartiskt undersöka alla påståenden om tortyr, att lagföra dem som misstänkts för att stå bakom tortyren och att ogiltigförklara alla fällande domar som tillkommit på basen av bekännelser som frampressats under tortyr.

7.  Europaparlamentet påminner Bahrains myndigheter om att artikel 15 i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning föreskriver att inget uttalande som tillkommit som ett resultat av tortyr får användas som bevis i några som helst rättsliga förfaranden. Parlamentet uppmanar till omedelbar ratificering av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr, samt av det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vilket syftar till dödsstraffets avskaffande.

8.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains regering att omedelbart gå ut med en öppen inbjudan för att FN:s särskilde rapportör om tortyr ska kunna besöka landet, med obegränsade möjligheter att besöka alla frihetsberövade och alla anstalter de befinner sig i.

9.  Europaparlamentet noterar rekommendationerna från ombudsmannen, kommissionen för rättigheter för interner och frihetsberövade och den nationella institutionen för mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller frihetsberövades rättigheter och deras villkor i fängelserna, också i fråga om den påstådda misshandeln och tortyren. Parlamentet uppmanar emellertid Bahrains regering att se till att ombudsmannaämbetet och kommissionen för rättigheter för interner och frihetsberövade kan vara oberoende och att garantera oberoende också för den särskilda utredningsenheten vid riksåklagarämbetet.

10.  Europaparlamentet betonar vikten av det stöd som Bahrain fått, särskilt när det gäller landets rättsväsen, för att landet ska följa internationella normer för mänskliga rättigheter. Parlamentet talar varmt för att det ska inrättas en arbetsgrupp för mänskliga rättigheter mellan EU och Bahrain.

11.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains myndigheter att upphäva det godtyckliga reseförbud som Nabeel Rajab belagts med och att lägga ned alla aktuella åtal mot honom som motiverats av skäl som har med yttrandefriheten att göra.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Konungariket Bahrains regering och parlament och medlemmarna av Gulfstaternas samarbetsråd.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0279.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy