Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2558(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0175/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2016 - 8.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0045

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 72k
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg
Sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong
P8_TA(2016)0045RC-B8-0175/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2016 om sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong (2016/2558(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Kina, navnlig beslutningerne af henholdsvis 16. december 2015 om forbindelserne mellem EU og Kina(1) og af 13. marts 2014 om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd(2),

–  der henviser til erklæringen af 7. januar 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om de forsvundne personer med tilknytning til forlaget Mighty Current i Hongkong,

–  der henviser til EU-Udenrigstjenestens erklæring af 29. januar 2016 om EU's bekymringer over menneskerettighedssituationen i Kina,

–  der henviser til Kommissionens årsberetning for 2014 om Det Særlige Administrative Område Hongkong, som blev offentliggjort i april 2015,

–  der henviser til, at der har været diplomatiske forbindelser mellem EU og Kina siden den 6. maj 1975,

–  der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev indledt i 2003,

–  der henviser til den strategiske EU-Kina-samarbejdsdagsorden 2020, der blev vedtaget den 21. november 2013,

–  der henviser til forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale, som er blevet suspenderet,

–  der henviser til den kinesiske Nationale Folkekongres' stående udvalgs vedtagelse af den nye lov om national sikkerhed af 1. juli 2015 og til offentliggørelsen af det andet udkast til en ny lov om udenlandske NGO'er den 5. maj 2015,

–  der henviser til EU-Kina-dialogen om menneskerettigheder, der blev lanceret i 1995, og til den 34. runde i Beijing den 30. november og 1. december 2015,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedskomités afsluttende bemærkninger om den tredje periodiske rapport om Hongkong, Kina, som blev vedtaget af komitéen på dens 107. samling (11.- 28. marts 2013),

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's Komité mod Tortur om den femte periodiske rapport om Kina, som blev vedtaget på dets 1391. og 1392. møde den 2. og 3. december 2015,

–  der henviser til forfatningen Det Særlige Administrative Område Hongkong i Folkerepublikken Kina (herefter "forfatningen"), navnlig til artiklerne om personlige frihedsrettigheder og pressefrihed og til Hongkongs anordning om borgerrettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at fem boghandlere (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji og Lee Po), hvoraf fire er bosiddende i Hongkong og én er ikkebosiddende, med tilknytning til forlaget Mighty Current og dets boghandel, som har solgt kritiske litterære værker om Beijing, over de sidste fire måneder er forsvundet under mystiske omstændigheder; der henviser til, at to af dem er EU-borgere – Gui Minhai, en svensk statsborger, og Lee Po, en britisk statsborger; der henviser til, at det i januar 2016 blev bekræftet, at begge EU-borgere befandt sig på det kinesiske fastland, og til, at der er mistanke om, at de resterende tre personer også befinder sig der; der henviser til, at Lee Po blev midlertidig genforenet med sin kone den 23. januar 2016 på et ukendt sted på det kinesiske fastland; der henviser til, at den fortsatte mangel på oplysninger om deres velbefindende og opholdssted er yderst bekymrende;

B.  der henviser til, at der har været overbevisende mediebeskyldninger, og at lovgivere, menneskerettighedsorganisationer og talrige civile har udtrykt bekymring over, at de fem boghandlere er blevet bortført af Kinas myndigheder på fastlandet; der henviser til, at Lee Po blev bortført fra Hongkong, og at Giu Minhai forsvandt fra sit hjem i Thailand;

C.  der henviser til, at tusinder af demonstranter i Hongkong den 10. januar 2016 samledes i gaderne for at kræve, at byrådet greb ind og forklarede de fem boghandleres forsvinden; der henviser til, at disse forsvindinger kommer efter en række voldelige angreb i 2013 og 2014 mod journalister fra Hongkong, der var kritiske over for Beijing;

D.  der henviser til, at Hongkong værner om og beskytter ytrings-, tale- og trykkefriheden; der henviser til, at offentliggørelsen af al kritisk materiale om den kinesiske ledelse er lovlig i Hongkong, selv om det er forbudt på det kinesiske fastland; der henviser til, at princippet "ét land, to systemer" sikrer Hongkongs uafhængighed fra Beijing med hensyn til sådanne frihedsrettigheder, som er forankret i forfatningens artikel 27;

E.  der henviser til, at der er blevet offentliggjort afsløringer om, at 14 forlæggere og 21 publikationer i Hongkong var blevet udpeget som mål i et internt dokument fra kommunistpartiet i april 2015, hvori en strategi om at "udrydde" forbudte bøger ved deres kilde i Hongkong og Macao blev røbet; der henviser til, at frygten for repressalier har fået nogle boghandlere i Hongkong til at fjerne Kina-kritiske bøger fra deres hylder;

F.  der henviser til, at Kinas regering på fastlandet kraftigt begrænser og kriminaliserer ytringsfriheden, navnlig gennem censur; der henviser til, at den såkaldte "Great Firewall of China" gør det muligt for regeringen at censurere alle politisk uacceptable oplysninger; der henviser til, at Kina opretholder strenge begrænsninger af ytringsfriheden, og at Kina-kritiske bøgers popularitet blandt læsere på det kinesiske fastland betragtes som en trussel mod den sociale stabilitet;

G.  der henviser til, at Gui Minhai den 17. januar 2016 udsendte en udtalelse i medierne, hvori han hævdede, at han frivilligt rejste til det kinesiske fastland og indrømmede – i hvad der forekom at være en tvungen tilståelse – at han havde en tidligere dom for spirituskørsel;

H.  der henviser til, at både de svenske og britiske myndigheder har anmodet de kinesiske myndigheder om deres fulde støtte til at beskytte deres to borgeres samt de andre "forsvundne" personers rettigheder;

I.  der henviser til, at FN's Komité mod Tortur har rapporteret om sine alvorlige bekymringer over vedvarende rapporter fra forskellige kilder vedrørende en vedvarende praksis med ulovlig tilbageholdelse på ukendte og uofficielle tilbageholdelsessteder, de såkaldte "sorte fængsler"; der henviser til, at det ligeledes har udtrykt alvorlig bekymring over vedvarende rapporter, som indikerer, at udøvelsen af tortur og mishandling er dybt forankret i det strafferetlige system, der anvender overdreven afhængighed af tilståelser som grundlag for domsfældelse;

J.  der henviser til, at Kina officielt og formelt har anerkendt menneskerettighedernes universalitet og i de seneste tre årtier har valgt at tilslutte sig de internationale menneskerettighedsrammer ved at undertegne en bred vifte af menneskerettighedstraktater, hvorved landet er blevet deltager i de internationale retlige og institutionelle rammer for menneskerettigheder;

K.  der henviser til, at artikel 27 i forfatningen, Hongkongs de facto-forfatning, sikrer "ytrings-, presse- og trykkefriheden samt forenings-, forsamlings-, og demonstrationsfriheden"; der henviser til, at forfatningen, som blev forhandlet mellem Kina og Det Forenede Kongerige, sikrer disse rettigheder for en 50-årig periode indtil 2047;

L.  der henviser til, at det 17. topmøde den 29. juni 2015 mellem EU og Kina løftede bilaterale forbindelser til et nyt niveau, og til, at EU i sin strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati giver tilsagn om, at det vil sætte menneskerettighederne i centrum for sine forbindelser med alle tredjelande, herunder sine strategiske partnere;

M.  der henviser til, at EU og Kina har deltaget i menneskerettighedsdialoger siden 1995, og til, at begge parter betragter menneskerettighederne som en vigtig del af deres bilaterale forbindelser;

N.  der henviser til, at 2014 ifølge den 21. årsrapport (juli 2014) fra Hongkong-journalisternes forbund har været det mørkeste år for pressefriheden i Hongkong i flere årtier; der henviser til, at nogle journalister er blevet fysisk overfaldet eller fyret, mens andre med kritiske holdninger er blevet flyttet til mindre følsomme områder;

1.  udtrykker sin alvorlige bekymring over manglen på oplysninger om de fem forsvundne boghandleres opholdssted og velbefindende; opfordrer til øjeblikkelig offentliggørelse af detaljerede oplysninger om Lee Pos og Gui Minhais opholdssted og velbefindende og opfordrer til deres øjeblikkelige sikre frigivelse og til, at de får ret til kommunikation; opfordrer til den øjeblikkelige frigivelse af alle andre personer, som er blevet vilkårligt arresteret for at udøve deres ret til ytrings- og trykkefrihed, herunder de tre andre boghandlere;

2.  opfordrer den kinesiske regering til hurtigst muligt at indberette enhver form for oplysninger vedrørende de forsvundne boghandlere og til at indgå i en øjeblikkelig inklusiv og gennemsigtig dialog og kommunikation om sagen mellem myndighederne på fastlandet og myndighederne i Hongkong; noterer sig som en positiv udvikling meddelelsen fra Lee Po og genforeningen med hans hustru;

3.  opfordrer de relevante myndigheder i Kina, Hongkong og Thailand til at undersøge og præcisere omstændighederne i forbindelse med forsvindingerne i overensstemmelse med retsstatsprincippet og til i videst muligt omfang at hjælpe med at bringe forlæggerne sikkert hjem;

4.  udtrykker bekymring over beskyldningerne fra Kinas retshåndhævende myndigheder på fastlandet, som opererer i Hongkong; minder om, at det ville være en overtrædelse af forfatningen, hvis de retshåndhævende myndigheder på fastlandet har opereret i Hongkong; mener, at dette ville være uforeneligt med princippet "ét land, to systemer"; opfordrer Kina til at respektere garantierne om autonomi, som Hongkong er tildelt i forfatningen;

5.  fordømmer på det kraftigste alle sager om menneskerettighedskrænkelser, navnlig vilkårlige anholdelser, overførsler, tvungne tilståelser, hemmelige tilbageholdelser, isolationsvaretægt og krænkelser af trykke- og ytringsfrihed; minder om, at forlæggeres, journalisters og bloggeres uafhængighed skal beskyttes; opfordrer til, at menneskerettighedskrænkelser og politisk intimidering bringes til ophør øjeblikkeligt;

6.  fordømmer restriktioner og kriminalisering af ytringsfriheden og beklager stramningen af restriktioner af ytringsfriheden; opfordrer den kinesiske regering til at holde op med at undertrykke den frie informationsstrøm, bl.a. ved at begrænse brugen af internettet;

7.  udtrykker sin bekymring over den umiddelbart forestående vedtagelse af udkastet til den nye lov om udenlandske NGO'er, eftersom den i sin nuværende form drastisk ville hæmme det kinesiske civilsamfunds aktiviteter og alvorligt begrænse forenings- og ytringsfriheden i landet, herunder ved at nægte oversøiske NGO'er, som ikke er registreret i det kinesiske ministerium for offentlig sikkerhed, og forbyde provinsernes offentlige sikkerhedstjenester, at yde finansiering til enhver kinesisk person eller organisation og forbyde kinesiske grupper at gennemføre "aktiviteter" på vegne af eller efter tilladelse fra ikkeregistrerede udenlandske NGO'er, herunder dem, der har base i Hongkong og Macao; opfordrer de kinesiske myndigheder til at ændre denne lov væsentligt for at bringe den i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, herunder internationale forpligtelser indgået af Folkerepublikken Kina;

8.  udtrykker sin bekymring over det nye udkast til en lov om cybersikkerhed, som kan styrke og institutionalisere censurerings- og overvågningspraksisserne og over den vedtagne lov om national sikkerhed og udkastet til lov om terrorbekæmpelse; bemærker kinesiske reformadvokater og civilrettighedsforkæmperes frygt for, at disse love vil begrænse ytringsfriheden yderligere, og at selvcensuren vil vokse;

9.  mener, at stærke og vedvarende forbindelser mellem EU og Kina skal udgøre et effektivt grundlag for en moden, meningsfyldt og åben dialog om menneskerettigheder baseret på gensidig respekt;

10.  understreger Den Europæiske Unions tilsagn om at styrke demokrati, herunder retsstatsprincippet, et uafhængigt retsvæsen, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, gennemsigtighed samt informations- og ytringsfrihed i Hongkong;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Folkerepublikken Kinas regering og parlament og Statsoverhovedet og Forsamlingen for Det Særlige Administrative Område Hongkong.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0458.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0252.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik