Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2892(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0166/2016

Внесени текстове :

B8-0166/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2016 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0046

Приети текстове
PDF 584kWORD 131k
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г.
P8_TA(2016)0046B8-0166/2016

Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2016 г. относно доклада за Сърбия за 2015 г. (2015/2892(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО(1),

—  като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно заявлението на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208),

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно въпроса за съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН A/RES/64/298 от 9 септември 2010 г., в която се отчита съдържанието на становището и се изразява задоволство от готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид декларацията и препоръките от четвъртото заседание на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране ЕС—Сърбия, проведено на 7—8 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид резултата от конференцията на високо равнище по въпросите на маршрута през Източното Средиземноморие — Западните Балкани, състояла се на 8 октомври 2015 г. в Люксембург,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 9 ноември 2015 г. относно мерките за справяне с бежанската и миграционната криза и заключенията на Съвета по външни работи от 12 октомври 2015 г. относно миграцията,

—  като взе предвид плана от 17 точки, по който беше постигнато съгласие на заседанието от 25 октомври 2015 г. относно миграционния маршрут през Западните Балкани, в което взеха участие ръководителите на държавите — членки на ЕС, както и на държави извън ЕС, засегнати от притока на бежанци и мигранти,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 10 ноември 2015 г. за напредъка на Сърбия през 2015 г. (SWD(2015)0211),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно доклада за напредъка на Сърбия през 2014 г.(2),

—  като взе предвид резолюцията си от 15 април 2015 г. относно Международния ден на ромите — антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на геноцида над ромите по време на Втората световна война(3),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 декември 2015 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

—  като взе предвид работата на Дейвид Макалистър като постоянен докладчик относно Сърбия на комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съвет от 28 юни 2013 г. взе решение за започване на преговори за присъединяване със Сърбия; като има предвид, че първата междуправителствена конференция (МПК) се състоя на 21 януари 2014 г.; като има предвид, че процесът на скрининг приключи през март 2015 г.; като има предвид, че през септември 2015 г. Сърбия изцяло беше формирала екипа си за преговорите;

Б.  като има предвид, че в доклада си от 2015 г. за Сърбия Комисията докладва относно напредъка на Сърбия по пътя на европейската интеграция, като прави оценка на нейните усилия да изпълни критериите от Копенхаген и условията на процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че Комисията е приложила нов подход към докладването, който осигурява много по-ясни насоки за държавите по отношение на това, върху което те трябва да се съсредоточат;

В.  като има предвид, че Сърбия, както всяка държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги по отношение на изпълнението, прилагането и спазването на същия набор от критерии, и като има предвид, че ангажираността на държавите по отношение на необходимите реформи и тяхното качество са определящи за графика за присъединяване;

Г.  като има предвид, че Сърбия предприе важни стъпки за нормализиране на отношенията с Косово, които доведоха до Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията от 19 април 2013 г.; като има предвид, че на 25 август 2015 г. бяха постигнати четири важни споразумения; като има предвид, че напредъкът в преговорите за присъединяване на Сърбия трябва да се осъществява паралелно с напредъка в процеса на нормализиране на отношенията с Косово в съответствие с рамката за преговорите; като има предвид, че са необходими допълнителни усилия за окончателно успокояване на тези отношения; като има предвид, че е от изключително значение всички споразумения да бъдат изцяло изпълнени и от двете страни;

Д.  като има предвид, че през юли 2015 г. Сърбия стана 33-ата държава — участничка в механизма на ЕС за гражданска защита;

Е.  като има предвид, че ЕС изтъкна необходимостта от укрепване на икономическото управление, принципите на правовата държава и капацитета на публичната администрация във всички държави от Западните Балкани;

Ж.  като има предвид, че ЕС е поставил принципите на правовата държава в центъра на политиката си на разширяване;

З.  като има предвид, че през януари 2015 г. Сърбия пое председателството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

1.  Приветства започването на преговорите и отварянето на глави 32 („Финансов контрол“) и 35 („Други въпроси“: точка 1 — нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово) по време на междуправителствената конференция в Брюксел на 14 декември 2015 г.; приветства продължаващия ангажимент на Сърбия към процеса на европейска интеграция; призовава Сърбия активно да популяризира това стратегическо решение пред сръбската общественост; със задоволство отбелязва, че Сърбия е поела по пътя на амбициозна програма за реформи; призовава Сърбия решително да предприеме преки действия в областта на системните и социално-икономическите реформи; настоятелно призовава Сърбия да посвещава специално внимание на своите млади хора, когато провежда реформите;

2.  Приветства подготовката на Сърбия за ефективно започване на преговорите за присъединяване с приключването на процеса на скрининг и изготвянето и представянето на всеобхватни планове за действие по глава 23 („Съдебна система и основни права“) и глава 24 („Правосъдие, свобода и сигурност“); изразява надежда, че тези глави ще могат да бъдат отворени в началото на 2016 г.; подчертава, че задълбочените преговори по глави 23 и 24 са от съществено значение за предприемане на действия по реформите, които трябва да бъдат проведени и приложени в областта на съдебната система и основните права и в областта на правосъдието, свободата и сигурността; припомня, че напредъкът в тези области ще трябва да се осъществи паралелно с напредъка в преговорите като цяло; подчертава, че преговорите по глава 35 са от решаващо значение за напредъка на Сърбия по пътя към интеграция в ЕС; счита в тази връзка, че пълното нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово е важно условие за присъединяването на Сърбия към ЕС;

3.  Подчертава, че цялостното прилагане на законодателството и политиките продължава да бъде основен показател за успеха на процеса на интеграция; насърчава политическите лидери на Сърбия да продължат реформите, необходими за постигане на съответствие със стандартите на ЕС; призовава Сърбия да подобри планирането, координирането и наблюдението на прилагането на новото законодателство и новите политики;

4.  Приветства напредъка на Сърбия по отношение на бизнес средата, намаляването на бюджетния дефицит и пазара на труда, включително по отношение на трудовото законодателство и политиката на заетост; насърчава сръбските органи да продължат да подобряват инвестиционния климат в цяла Сърбия и да сближават социално-икономически всички региони, да гарантират защитата на чуждестранните инвестиции и да разрешат дългогодишните инвестиционни спорове, а също така, като отчита напредъка при преструктурирането на публичните дружества, изтъква значението на постигането на допълнителен напредък по този въпрос и на прозрачността при процеса на приватизация; подчертава, че Сърбия трябва да приведе своето законодателство относно контрола върху държавната помощ в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

5.  Приветства напредъка по икономическите реформи, които подобриха бюджетното положение на Сърбия, и призовава Комисията да продължи да подкрепя правителството в неговите планове за провеждане на по-нататъшни реформи, особено за справяне с фискалните дисбаланси и за реформи в основни сектори на икономиката;

6.  Поздравява Сърбия за конструктивния подход при справянето с миграционната криза; отбелязва обаче, че конструктивният подход със съседните държави следва да се насърчава; отбелязва, че Сърбия е съществен и полезен партньор на ЕС на Балканите и поради това е необходимо ЕС да предоставя ресурси и подходяща финансова помощ; оценява положително значителните усилия на Сърбия да гарантира, че гражданите на трети държави получават подслон и хуманитарна помощ с подкрепата на ЕС и международната общност; призовава Сърбия бързо да увеличи своя капацитет на приемане; отбелязва, че са необходими всеобхватни реформи за рационализиране на цялата система за предоставяне на убежище и за привеждането ѝ в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международните стандарти; отбелязва, че Сърбия предприе допълнителни мерки за действие по необоснованите молби за убежище от сръбски граждани, подадени в държави — членки на ЕС, и в асоциирани към Шенген държави; призовава Сърбия да допринесе за допълнително намаляване на необоснованите молби; подчертава, че капацитетът и ресурсите, които дават възможност за реинтеграция на завърналите се лица, все още са ограничени;

7.  Призовава Сърбия да положи по-големи усилия и да приведе постепенно своята външна политика и политика на сигурност в съответствие с тази на ЕС, включително политиката по отношение на Русия; в този контекст счита, че провеждането на съвместни военни учения между Сърбия и Русия е повод за съжаление; приветства активното участие на Сърбия в международни мироопазващи операции;

Принципи на правовата държава

8.  Подчертава централното значение на принципите на правовата държава; подчертава жизненоважното значение на една независима съдебна система; отбелязва, че макар да е постигнат известен напредък в областта на съдебната система, а именно при приемането на правила за оценяване на съдиите и прокурорите, политическото вмешателство продължава да бъде голямо; отбелязва, че професионалните съдебни органи изискват да им бъдат предоставени подходящи ресурси; призовава органите да приложат националната стратегия за съдебна реформа, както е посочено в плана за действие по глава 23, и да гарантират независимост на съдебната система и ненамеса на политическо влияние при работата на съдиите и прокурорите; призовава правителството да приеме нов закон за безплатната правна помощ и да въведе правни промени във връзка с качеството и последователността на съдебната практика и правното образование; изразява загриженост относно продължаващото забавяне на съдебни дела въпреки програмата на Върховния касационен съд за намаляване на броя на висящите съдебни дела и настоятелно призовава Сърбия да предприеме допълнителни стъпки за повишаване на доверието в съдебната система;

9.  Припомня на сръбското правителство да прилага напълно и по недискриминационен начин Закона за реабилитацията; предлага на сръбското правителство да направи допълнителни изменения на Закона за реституцията, за да се премахнат всички процедурни пречки и правни препятствия, отнасящи се до реституцията в натура;

10.  Отбелязва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени в региона и също представляват пречка за демократичното, социалното и икономическото развитие на Сърбия; отбелязва, че е постигнат известен напредък в борбата с корупцията, която обаче остава повод за загриженост в Сърбия, посредством продължаващото прилагане на законодателството и приемането на закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; подчертава необходимостта от отбелязване на резултати в областта на разследванията и окончателните обвинения за корупция, включително за корупция по високите етажи на властта, както и необходимостта да се координира и наблюдава цялостното изпълнение на стратегията за борба с корупцията във всички ключови институции, както е посочено в плана за действие по глава 23; призовава държавните органи да гарантират, че Агенцията за борба с корупцията и Съветът за борба с корупцията са в състояние да изпълняват своя мандат пълноценно и ефективно и че държавните институции следват техните препоръки; счита, че една регионална стратегия и засилено сътрудничество между всички държави в региона са от съществено значение с оглед на по-ефективното справяне с тези проблеми; призовава академичните институции заедно с държавните органи и държавните служители да приемат правила в тази област с цел разследване на случаи на плагиатство и предотвратяване на бъдещи случаи;

11.  Призовава сръбските държавни органи да изменят и прилагат раздела от Наказателния кодекс относно икономическите престъпления и корупционните практики, за да се осигури надеждна и предвидима наказателноправна рамка; отново подчертава дълбоката си тревога във връзка с разпоредбите и прилагането на член 234 от Наказателния кодекс относно злоупотребата с отговорна длъжност; още веднъж призовава за независим и задълбочен преглед на прекласифицираните случаи, свързани със злоупотреба с отговорна длъжност, за да може дългогодишни несправедливи преследвания да бъдат незабавно прекратени;

12.  Отбелязва, че повече усилия трябва да се положат в борбата срещу организираната престъпност и че трябва да се създаде практика за постигане на окончателни присъди, както е посочено в плана за действие по глава 24; призовава Комисията и държавите членки да предоставят експертна помощ за създаването на институционална рамка и експертни знания за ефективна борба с организираната престъпност; призовава в тази връзка за пряко сътрудничество между правоприлагащите органи на Сърбия и Косово и бюрата за връзка в Белград и Прищина;

Демокрация

13.  Отбелязва усилията за подобряване на процеса на консултации в парламента и за по-голямо участие на парламента в процеса на преговори за присъединяване към ЕС; продължава да бъде загрижен относно широко разпространеното прибягване до спешни процедури при приемане на законодателство, включително законодателство, свързано с процеса на присъединяване към ЕС, тъй като тези процедури невинаги осигуряват достатъчно консултации със заинтересованите страни и широката общественост; подчертава, че упражняваният от парламента надзор над изпълнителната власт трябва да бъде допълнително засилен; подчертава важността на активното и конструктивно участие на опозицията в процеса на вземане на решения и в демократичните институции; изтъква, че финансирането на политическите партии трябва да бъде прозрачно и в съответствие с най-високите международни стандарти;

14.  Подчертава значението в едно демократично общество на дейността на организациите на гражданското общество; отбелязва, че сътрудничеството между правителството и организациите на гражданското общество се е подобрило; насърчава сръбските органи да предприемат допълнителни мерки за гарантиране на прозрачен диалог между гражданското общество и държавните институции и да увеличат ефективното участие на представители на гражданското общество и на националните малцинства в процеса на вземане на решения; призовава органите да гарантират подходящо финансово подпомагане за ефективното функциониране на организациите на гражданското общество; призовава за навременно и прозрачно осведомяване на гражданите, организациите и широката общественост относно развитието на процеса на преговорите за присъединяване, както и за улесняване на широкото им участие в него;

15.  Отново призовава сръбското правителство в пълна степен да обърне внимание на препоръките на мисиите за наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ, особено на тези, които гарантират, че финансирането на кампаниите и изборните процеси следва да са прозрачни; призовава органите да разследват по подходящ начин случаите по време на общинските избори и други събития по време на кампанията, които бяха белязани от насилие и твърдения за сплашване и нередности;

16.  Отново подчертава значението на независимите регулаторни органи, включително омбудсмана, при осигуряването на надзор и отчетност на изпълнителната власт; призовава органите да предоставят на омбудсмана пълна политическа и административна подкрепа за работата му и да се въздържат от това да го подлагат на неоправдани критики;

17.  Приветства приемането на всеобхватен план за действие за реформа в публичната администрация, на закон за проверка на инспекциите, на национална стратегия за обучение на местното управление и на закон за максималния брой на служителите в публичния сектор, като призовава за незабавното им прилагане; подчертава необходимостта от деполитизиране и професионализиране на публичната администрация, както и от повишаване на прозрачността на процедурите за назначаване и освобождаване на персонала с цел гарантиране на професионализъм, неутралност и приемственост в рамките на публичната администрация;

Права на човека

18.  Приветства факта, че Сърбия разполага с подходяща правна и институционална рамка за защита на правата на човека и основните свободи; отбелязва обаче, че все още съществуват недостатъци при прилагането, особено по отношение на предотвратяването на дискриминацията на уязвими групи, включително лицата с увреждания, лицата с ХИВ/СПИН и ЛГБТИ лицата; приветства успешното „Прайд“ шествие от 20 септември 2015 г.; подчертава обаче, че дискриминацията и насилието срещу ЛГБТИ лицата продължава да е повод за безпокойство; в това отношение насърчава правителството да предприеме действия във връзка с Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки; изразява загриженост във връзка с броя на все още непълно разследваните нападения срещу членове на уязвими групи; освен това изразява загриженост във връзка с продължаващия проблем с домашното насилие; призовава органите активно да насърчават спазването на правата на човека за всички;

19.  Изразява загриженост във връзка с това, че не е отбелязан напредък по отношение на подобряването на положението в областта на свободата на словото и на медиите; отбелязва със загриженост постоянния политически натиск, който подкопава независимостта на медиите, в резултат на което автоцензурата на медиите нараства; изразява загриженост във връзка с това, че журналистите се сблъскват с политически натиск, сплашване, насилие и заплахи при упражняването на своята професия; призовава органите да разследват всички случаи на нападения срещу журналисти и медии — случаи, които са категорично осъдени и от Международната асоциация на журналистите; отново заявява, че новите закони относно медиите трябва да се прилагат в пълна степен; подчертава необходимостта от пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите и финансирането им, както и от недопускане на дискриминация по отношение на финансираните от държавата реклами;

20.  Изразява сериозна загриженост във връзка с многократните случаи на изтичане на информация към медиите по текущи наказателни разследвания в нарушение на презумпцията за невинност; призовава сръбските органи сериозно да разследват редица знакови случаи, в които доказателствата за предполагаемите закононарушения бяха представени от медиите;

Зачитане и защита на малцинствата

21.  Подчертава значението на националните съвети на малцинствата и тяхната роля за утвърждаването на правата на националните малцинства и техния демократичен характер, като също така насърчава тяхното подходящо и подлежащо на проверки финансиране; приветства ангажимента на Сърбия да изготви специален план за действие за националните малцинства, който ще подобри допълнително прилагането и развитието на практиките и правната рамка в областта на националните малцинства; отново призовава Сърбия да гарантира, че равнището на придобитите права и компетенции се запазва в процеса на привеждане на законодателството в съответствие с решението на Конституционния съд на Сърбия, и настоятелно призовава за приемането на Закона за националните съвети на малцинствата възможно най-скоро с оглед на изясняването на техния правен статут и сигурността на тяхната юрисдикция; изразява дълбока загриженост във връзка с прекъсването на предаването на програми на езици на малцинствата поради обявената приватизация на медиите; призовава Сърбия да засили усилията си с оглед на ефективното и последователно прилагане на законодателството за защита на малцинствата и недискриминационното третиране на националните малцинства в цяла Сърбия, включително по отношение на образованието, особено що се отнася до своевременното финансиране и превеждане на учебници на родния език на малцинствата, използването на езици на малцинствата, представителството в публичната администрация и в представителните органи на местно, регионално и национално равнище и достъпа до медийни и религиозни услуги на езиците на малцинствата; приканва сръбското правителство да прилага всички международни договори и двустранни споразумения, касаещи правата на малцинствата;

22.  Отбелязва, че културното многообразие на Войводина също допринася за идентичността на Сърбия; подчертава, че автономията на Войводина не следва да бъде отслабвана и че Законът за ресурсите на Войводина следва да бъде приет без допълнително забавяне, както е записано в Конституцията;

23.  Призовава сръбските органи приложат конкретни мерки, за да подобрят положението на ромите, особено в сферите на предоставянето на лични документи, образованието, жилищното настаняване, здравеопазването и заетостта; призовава освен това сръбските органи да гарантират равно представителство на ромите в публичните институции и обществения живот, включително да обърнат специално внимание на приобщаването на жените роми; подчертава, че политиките за приобщаване на ромите трябва да бъдат допълнително засилени и че предвид насилието, на което са подложени представляващите малцинствата НПО, срещу дискриминацията трябва да се предприемат ефективни действия; съответно очаква с интерес да се запознае с мерките по предстоящата стратегия и план за действие за приобщаване на ромите; в този контекст приветства „Декларацията от Прищина“, в която се призовават правителствата, международните и междуправителствените организации и организациите на гражданското общество да прилагат изцяло принципите на недискриминация и равенство, когато работят и извършват действия по утвърждаването и зачитането на правата на ромите;

Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

24.  Приветства конструктивния подход на сръбското правителство към отношенията със съседните държави, тъй като той даде възможност да се постигне съществен напредък както в регионалното сътрудничество, така и в процеса на задълбочаване на отношенията с ЕС, и настоятелно призовава Сърбия да продължи да гради върху добросъседските си отношения; призовава Сърбия да насърчава добросъседските отношения и мирното уреждане на спорове, което включва насърчаването на климат на толерантност и осъждането на всички форми на слово на омразата или военновременна реторика и въздържание от жестове като публичното приветстване на завръщането на индивиди, осъдени за военни престъпления; отбелязва, че нерешените спорове и въпроси, и по-конкретно въпросите за демаркацията на границите, наследяването, връщането на културните ценности и разкриването на югославските архиви, следва да бъдат решени в съответствие с международното право и установените принципи, включително чрез прилагане на правно обвързващите споразумения, наред с другото споразумението относно въпросите на наследяването, и че двустранните спорове следва да бъдат уреждани на ранните етапи от процеса на присъединяване в съответствие с международното право; подчертава конструктивната роля на Сърбия в рамките на Берлинския процес, както и инициативата на Шестте относно Западните Балкани и нейната програма за свързаност; приветства другите инициативи, акцентиращи върху бъдещето на Западните Балкани, и по-специално Процеса от Бърдо, който се оказва важна рамка за сътрудничество както в политическата, така и в техническата сфера, и счита, че конкретното сътрудничество в областите от взаимен интерес може да допринесе за стабилизирането на Западните Балкани; в тази връзка приветства първата съвместна среща на министрите на Сърбия и Босна и Херцеговина, която се проведе в Сараево на 4 ноември 2015 г.; призовава Сърбия да продължава да насърчава стабилизирането и институционалното укрепване на Босна и Херцеговина чрез своите съществуващи контакти и добросъседски отношения с тази държава; призовава отново сръбските органи да предприемат по-нататъшни мерки за трансгранично сътрудничество със съседните държави — членки на ЕС, включително в рамките на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество за периода 2014—2020 г. и стратегията на ЕС за региона на река Дунав; приветства идеята за започване на преговори за подписване на договор за добросъседски отношения със съседните държави и изразява надежда, че това ще доведе до по-положително развитие в регионалния контекст; приветства срещата за сътрудничество в областта на енергийната и транспортната инфраструктура на министър-председателите на България, Румъния и Сърбия;

25.  Насърчава Сърбия да продължава да сътрудничи на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) в духа на помирението и добросъседските отношения; подчертава значението на всеобхватна национална стратегия за разследване на военните престъпления на национално равнище; настоятелно призовава органите да продължат да работят по въпроса за съдбата на изчезналите лица, както и по изготвянето на схема за обезщетяване на жертвите и техните семейства, като важна предпоставка за помирение, гарантирайки правото на семействата на жертвите да узнаят съдбата на изчезналите членове на своите семейства; посочва, че без ненужно забавяне следва да се приеме закон за цивилните жертви, като се има предвид, че съществуващото законодателство не признава някои групи жертви на военни престъпления; отбелязва, че все още съществуват спорове, особено в контекста на различните тълкувания на най-новата история; потвърждава подкрепата си за инициативата RECOM — регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и другите тежки нарушения на правата на човека, извършени в бивша Югославия;

26.  Приветства публикуването на проект на национална стратегия за военните престъпления, която определя планове относно действията по преследването на престъпления, извършени през 90-те години на миналия век в бивша Югославия; подчертава необходимостта от укрепване и деполитизиране на сръбските институции, които разглеждат военните престъпления; призовава Сърбия да установи ефективна система за закрила на свидетелите и жертвите и да предостави на жертвите и техните семейства право на обезщетения; призовава за подобряване на регионалното сътрудничество по случаите на военни престъпления; отново призовава Сърбия да преразгледа законодателството си относно юрисдикцията при процеси по случаи на военни престъпления в духа на помирение и добросъседство заедно със съседните ѝ държави и Комисията;

27.  Приветства продължаващата ангажираност на Сърбия с процеса на нормализиране на отношенията с Косово и финализирането на ключови споразумения на 25 август 2015 г., а именно относно създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство в Косово, относно енергетиката, относно телекомуникациите и относно моста в Митровица; настоятелно призовава Сърбия да изпълни бързо своята част от тези споразумения и да си взаимодейства конструктивно с Косово при формулирането и изпълнението на бъдещи споразумения; отбелязва, че беше постигнат напредък в области като полицията и гражданската защита, застраховането на превозните средства, митниците, договореностите за връзка и кадастралните регистри; отново посочва, че напредъкът в диалога следва да се измерва със степента на неговото прилагане на място; призовава Сърбия и Косово да се въздържат от отрицателна реторика и да преминат към пълно прилагане на всички вече постигнати споразумения добросъвестно и своевременно, като решително продължат процеса на нормализация; призовава за полагане на постоянни усилия от страна на двете правителства и на институциите на ЕС за оповестяване и поясняване на разпоредбите на постигнатите споразумения с цел по-голямо сближаване на етническите албански и сръбски общности в Косово; приветства усилията на предприемаческата общност, ръководени от търговските камари, за подпомагане на нормализирането на отношенията чрез участие в диалога между търговските камари на Сърбия и Косово с цел преодоляване на пречките пред извършването на стопанска дейност между двете страни и улесняване на контактите и сътрудничеството между предприятията; призовава Комисията да подкрепи запазването и развитието на тези дейности в бъдеще; насърчава Сърбия и Косово да набележат нови области за дискусия в рамките на диалога с цел подобряване на живота на хората и цялостно нормализиране на отношенията; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да извърши оценка на резултатите на двете страни при изпълнението на техните задължения; настоятелно призовава Сърбия да действа в дух на добросъседство и изразява надежда, че въпросът с отхвърленото заявление за членство на Косово в ЮНЕСКО няма да възпрепятства диалога и по-нататъшното интегриране на Косово в регионалните и международни организации, както и че сътрудничеството и усилията за защита на културното наследство ще продължат; настоятелно призовава Белград и Прищина да поддържат добросъседски отношения; приветства възобновяването на разговорите между министър-председателя на Сърбия Александър Вучич и министър-председателя на Косово Иса Мустафа на 27 януари 2016 г.; отбелязва, че сред обсъжданите теми са взаимното признаване на университетски дипломи и на дипломи за професионални квалификации, както и подобряването на пътните и железопътните връзки; подчертава, че напредъкът на място ще бъде в полза за целия регион;

28.  Подкрепя, в контекста на Берлинския процес, създаването на Форум на гражданското общество от Западните Балкани, който дава възможност на представителите на гражданското общество от региона да обменят идеи, да дават гласност на своите опасения и да формулират конкретни препоръки за лицата, отговорни за вземането на решения, и призовава за продължаването на този процес по време на следващата среща на високо равнище, която ще се проведе в Париж през 2016 г., както и за организирането на подготвителни семинари за организациите на гражданското общество в региона;

Енергетика, околна среда и транспорт

29.  Подчертава, че Сърбия, като страна по Договора за Енергийната общност, следва да продължи да бъде активна в работата на институциите на Енергийната общност, както и да продължи да прилага достиженията на правото, за да изгради устойчиви и сигурни енергийни системи; призовава органите да започнат да изпълняват целите, поставени в стратегията за развитие на енергетиката, тъй като в сектора на възобновяемите енергийни източници няма значителни инвестиции; насърчава Сърбия да развива конкуренцията на пазара на газ и да вземе мерки за подобряване на привеждането на законодателството в съответствие с достиженията на правото в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност и призовава Сърбия да постави по-силен акцент върху екологичната енергия; призовава Комисията да подкрепи сръбското правителство в неговите усилия да намали зависимостта на страната от енергийния внос и да диверсифицира газовите доставки на Сърбия; отбелязва, че неотдавна приетият пакет на ИПП ІІ за 2015 г. включва по-специално програма на стойност 155 милиона евро за подпомагане на финансирането на големи регионални инфраструктурни проекти в енергийния и транспортния сектор на Западните Балкани; насърчава Сърбия да постигне съответствие със средните ангажименти на ЕС във връзка с изменението на климата и със споразумението, постигнато на 21-ата конференция на страните в Париж;

30.  Призовава сръбското правителство, предвид значението на Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) за по-нататъшното развитие на трансграничното сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и техните съседи, да предвиди необходимата правна база, която би позволила сръбското участие в ЕГТС;

31.  Изразява загриженост във връзка с неприлагането на законодателството в областта на отпадъците и призовава сръбските органи да засилят усилията си за затваряне и почистване на незаконни сметища, както и да разработят надеждна политика за намаляване на отпадъците в съответствие с Рамковата директива за отпадъците;

32.  Приветства плана за възстановяване, усъвършенстване и модернизиране на части от железопътната мрежа и насърчава сръбските органи да продължат да внасят допълнителни подобрения в обществения транспорт в сътрудничество със съседните държави;

o
o   o

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.

(1) OВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 46.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0065.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0095.

Правна информация - Политика за поверителност