Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2892(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0166/2016

Indgivne tekster :

B8-0166/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2016 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0046

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 93k
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg
Rapport for 2015 om Serbien
P8_TA(2016)0046B8-0166/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2016 om rapport for 2015 om Serbien (2015/2892(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien og om ophævelse af afgørelse 2006/56/EF(1),

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (SEC(2011)1208),

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, som trådte i kraft den 1. september 2013,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), Den Internationale Domstols rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse mellem folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring og FN's Generalforsamlings resolution A/RES/64/298 af 9. september 2010, hvori udtalelsens indhold anerkendtes, og hvori EU's vilje til at fremme dialogen mellem Serbien og Kosovo blev hilst velkommen,

–  der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det fjerde møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien den 7.-8. oktober 2015,

–  der henviser til resultatet af konferencen på højt plan om ruten over det østlige Middelhavsområde og det vestlige Balkan den 8. oktober 2015 i Luxembourg,

–  der henviser til konklusionerne af 9. november 2015 fra Rådet for Retlige og Indre Anliggender om foranstaltninger til at håndtere flygtninge- og migrationskrisen og til Udenrigsrådets konklusioner om migration af 12. oktober 2015,

–  der henviser til den 17-punktsplan, der opnåedes enighed om på det møde om migrationsruten gennem det vestlige Balkan, som lederne af de EU-medlemsstater og tredjelande, der er berørt af tilstrømningen af flygtninge og migranter, holdt den 25. oktober 2015,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2015 for Serbien af 10. november 2015 (SWD(2015)0211),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om statusrapport 2014 for Serbien(2),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2015(3) i anledning af den internationale romadag – romahad i Europa og EU's anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 15. december 2015 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen,

–  der henviser til David McAllisters arbejde som Udenrigsudvalgets faste ordfører for Serbien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Det Europæiske Råd den 28. juni 2013 besluttede at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Serbien; der henviser til, at den første regeringskonference fandt sted den 21. januar 2014; der henviser til, at screeningsprocessen blev afsluttet i marts 2015; der henviser til, at Serbien endeligt havde nedsat sit forhandlingsteam i september 2015;

B.  der henviser til, at Kommissionen i sin 2015-rapport om Serbien beretter om de fremskridt, Serbien har gjort hen imod europæisk integration, idet den vurderer landets indsats for at opfylde Københavnskriterierne og betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen; der henviser til, at Kommissionen har indført en ny rapporteringstilgang, som giver de pågældende lande meget klarere retningslinjer for, hvad de skal fokusere på;

C.  der henviser til, at Serbien som ethvert land, der ønsker EU-medlemskab, skal vurderes ud fra dets egne resultater med hensyn til opfyldelse, gennemførelse og overholdelse af det samme sæt kriterier, og til, at landenes engagement i de nødvendige reformer og deres kvalitet bestemmer tidsplanen for tiltrædelsen;

D.  der henviser til, at Serbien har taget vigtige skridt i retning af en normalisering af forbindelserne med Kosovo, hvilket har ført til den første aftale om principper for en normalisering af forbindelserne af 19. april 2013; der henviser til, at der opnåedes enighed om fire vigtige aftaler den 25. august 2015; der henviser til, at de fremskridt, der gøres i Serbiens tiltrædelsesforhandlinger, skal forløbe parallelt med fremskridtene i processen hen imod en normalisering af forbindelserne med Kosovo i overensstemmelse med forhandlingsrammen; der henviser til, at en yderligere indsats fortsat er afgørende for at skabe permanent ro mellem disse forbindelser; der henviser til, at det er yderst vigtigt, at alle aftalerne gennemføres fuldt ud af begge parter;

E.  der henviser til, at Serbien i juli 2015 blev den 33. deltagerstat i EU-civilbeskyttelsesmekanismen;

F.  der henviser til, at EU har fremhævet behovet for at styrke den økonomiske styring, retsstatsprincippet og den offentlige forvaltnings kapacitet i alle landene på Vestbalkan;

G.  der henviser til, at EU har bragt retsstatsprincippet i centrum for sin udvidelsespolitik;

H.  der henviser til, at Serbien i januar 2015 overtog forsædet i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE);

1.  glæder sig over indledningen af forhandlingerne og åbningen af kapitel 32 (Finansiel kontrol) og 35 (Andre spørgsmål – punkt 1: normalisering af forbindelserne mellem Serbien og Kosovo) på regeringskonferencen i Bruxelles den 14. december 2015; glæder sig over Serbiens fortsatte engagement i den europæiske integrationsproces; opfordrer Serbien til aktivt at fremme denne strategiske beslutning i den serbiske offentlighed; bemærker med tilfredshed, at Serbien er gået i gang med en ambitiøs reformdagsorden; opfordrer Serbien til at håndtere de systemiske og socioøkonomiske reformer stålsat og direkte; tilskynder Serbien til at lægge særlig vægt på landets unge i forbindelse med gennemførelsen af reformer;

2.  glæder sig over, at Serbien har forberedt sig til reelt at indlede tiltrædelsesforhandlinger med afslutningen af screeningprocessen og udarbejdelsen og fremlæggelsen af den omfattende handlingsplan for kapitel 23 (Retsvæsenet og grundlæggende rettigheder) og 24 (Retfærdighed, frihed og sikkerhed); udtrykker håb om, at disse kapitler kan åbnes i begyndelsen af 2016; understreger, at indgående forhandlinger om kapitel 23 og 24 er afgørende for at tage fat på de reformer, der skal foretages og gennemføres inden for områderne retsvæsenet og grundlæggende rettigheder og retfærdighed, frihed og sikkerhed; minder om, at de fremskridt, der gøres på disse områder, skal forløbe parallelt med fremskridtene i forhandlingerne generelt; understreger, at forhandlingerne om kapitel 35 er af afgørende betydning for Serbiens fremskridt på dets vej mod EU-integration; mener i denne forbindelse, at en fuld normalisering af forbindelserne mellem Serbien og Kosovo er en vigtig betingelse for Serbiens tiltrædelse af EU;

3.  understreger, at en omhyggelig gennemførelse af lovgivning og politikker fortsat vil være en central indikator for en vellykket integrationsproces; opfordrer Serbiens politiske ledere til at fortsætte de reformer, som er nødvendige for en tilpasning til EU's standarder; opfordrer Serbien til at forbedre planlægningen, koordineringen og overvågningen af gennemførelsen af ny lovgivning og nye politikker;

4.  glæder sig over Serbiens fremskridt med hensyn til erhvervsklima, nedbringelse af budgetunderskuddet og arbejdsmarkedet, herunder arbejdsmarkedslovgivning og beskæftigelsespolitik; tilskynder de serbiske myndigheder til yderligere at forbedre investeringsklimaet i hele Serbien og mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem landets regioner, til at sikre beskyttelsen af udenlandske investeringer og til at løse langvarige investeringstvister og påpeger – selv om det anerkender fremskridtene med hensyn til omstruktureringen af offentlige virksomheder – betydningen af yderligere relevante fremskridt og gennemsigtigheden i privatiseringsprocessen; understreger nødvendigheden af, at Serbien bringer sin lovgivning om statsstøttekontrol i overensstemmelse med gældende EU-ret;

5.  glæder sig over fremskridtene med hensyn til økonomiske reformer, som har forbedret Serbiens budgetsituation, og opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte regeringen i dens planer om at gennemføre yderligere reformer, navnlig med hensyn til håndtering af finanspolitiske ubalancer og reformer af vigtige sektorer inden for økonomien;

6.  roser Serbien for landets konstruktive tilgang til håndtering af migrationskrisen; bemærker dog, at en konstruktiv tilgang med nabolandene bør fremmes; bemærker, at Serbien er en afgørende og vigtig partner for EU på Balkan, og at det derfor er absolut nødvendigt, at EU stiller ressourcer til rådighed og yder passende økonomisk hjælp; noterer sig med tilfredshed Serbiens betydelige bestræbelser på at sikre, at tredjelandsstatsborgere får tag over hovedet og nødhjælpsforsyninger med støtte fra EU og det internationale samfund; opfordrer Serbien til hurtigt at forøge landets modtagekapacitet; bemærker, at der er behov for omfattende reformer for at rationalisere hele asylsystemet og bringe det i overensstemmelse med gældende EU-ret og internationale standarder; bemærker, at Serbien har truffet yderligere foranstaltninger til at håndtere de grundløse asylansøgninger, som serbiske statsborgere har indgivet i EU-medlemsstater og associerede Schengenlande; opfordrer Serbien til at bidrage til et yderligere fald i antallet af grundløse asylansøgninger; fremhæver, at kapaciteten og ressourcerne, der skal gøre det muligt for hjemvendte statsborgere at blive reintegreret, fortsat er begrænsede;

7.  opfordrer Serbien til at gøre en større indsats og til i stigende grad at tilpasse dets udenrigs- og sikkerhedspolitik til EU's, herunder politikken over for Rusland; finder i denne forbindelse gennemførelsen af fælles serbisk-russiske militærøvelser beklagelig; glæder sig over Serbiens aktive deltagelse i internationale fredsbevarende operationer;

Retsstatsprincippet

8.  fremhæver den centrale betydning af retsstatsprincippet; understreger den afgørende betydning af et uafhængigt retsvæsen; bemærker, at skønt der er gjort visse fremskridt inden for retsvæsenet, idet der er vedtaget regler for bedømmelse af dommere og anklagere, er der stadig stor indblanding fra politisk hold; bemærker, at de professionelle retlige organer kræver at få tilstrækkelige ressourcer; opfordrer myndighederne til at gennemføre den nationale strategi for reform af domstolene som fastsat i handlingsplanen for kapitel 23 og til at sikre retsvæsenets uafhængighed, og at dommere og anklagere kan udføre deres arbejde uden politisk indblanding; opfordrer regeringen til at vedtage en ny lov om gratis retshjælp og til at indføre lovændringer for at forbedre kvaliteten og konsistensen i retspraksis og juridisk uddannelse; udtrykker bekymring over den fortsatte pukkel af retssager, på trods af den øverste kassationsrets program for at mindske dette problem, og tilskynder Serbien til at tage yderligere skridt med henblik på at øge tilliden til retsvæsenet;

9.  minder den serbiske regering om at gennemføre loven om rehabilitering fuldstændigt og uden forskelsbehandling; foreslår den serbiske regering at foretage yderligere ændringer af loven om tilbagegivelse med henblik på at fjerne alle proceduremæssige og retlige hindringer vedrørende tilbagegivelse i naturalier;

10.  bemærker, at korruption og organiseret kriminalitet er udbredt i regionen og også udgør en hindring for Serbiens demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; bemærker, at der er gjort visse fremskridt i bekæmpelsen af korruption, som imidlertid fortsat er en bekymring i Serbien, gennem løbende gennemførelse af lovgivning og vedtagelsen af loven om beskyttelse af whistleblowere; understreger, at det er nødvendigt at opbygge en resultattavle over undersøgelser af og endelige domfældelser i korruptionssager, herunder korruption på højt plan, og at det er nødvendigt at samordne og overvåge den fulde gennemførelse af korruptionsbekæmpelsesstrategien som fastsat i handlingsplanen for kapitel 23 i alle centrale institutioner; opfordrer myndighederne til at sikre, at Agenturet for Korruptionsbekæmpelse og Korruptionsbekæmpelsesrådet kan udøve deres mandat fuldstændigt og effektivt, og at statslige institutioner følger op på deres anbefalinger; mener, at en regional strategi og øget samarbejde mellem alle lande i regionen er afgørende for at løse disse problemer på en mere effektiv måde; opfordrer akademiske institutioner til sammen med statslige myndigheder og embedsmænd at vedtage regler på dette område for at undersøge tilfælde af plagiering og forhindre fremtidige tilfælde;

11.  opfordrer de serbiske myndigheder til at ændre og gennemføre den del af strafferetten, der omhandler økonomisk kriminalitet og korruption, med henblik på at tilvejebringe en troværdig og forudsigelig strafferetlig ramme; gentager på ny sin dybe bekymring over bestemmelserne i og gennemførelsen af strafferettens artikel 234 om misbrug af ansvarsfulde stillinger; opfordrer på ny til, at der foretages en uafhængig og grundig gennemgang af de omklassificerede sager vedrørende misbrug af ansvarsfulde stillinger, så mangeårige uretfærdige retsforfølgninger kan opgives straks;

12.  bemærker, at der skal gøres en større indsats i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, og at der skal opbygges en resultattavle over endelige domfældelser som fastsat i handlingsplanen for kapitel 24; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde ekspertbistand til oprettelsen af en institutionel ramme og ekspertise til effektivt at bekæmpe organiseret kriminalitet; opfordrer i den henseende til et direkte samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i Serbien og Kosovo og deres forbindelseskontorer i Beograd og Pristina;

Demokrati

13.  noterer sig indsatsen for at forbedre høringsprocessen i parlamentet og for yderligere at øge inddragelsen af parlamentet i forhandlingsprocessen om EU-tiltrædelse; er fortsat bekymret over den udbredte anvendelse af hasteprocedurer til vedtagelse af lovgivning, herunder lovgivning, der vedrører EU-tiltrædelsesprocessen, da sådanne procedurer ikke altid giver mulighed for tilstrækkelig høring af interessenterne og den brede offentlighed; understreger, at parlamentets kontrol med den udøvende magt skal styrkes yderligere; understreger betydningen af aktiv og konstruktiv deltagelse af oppositionen i beslutningsprocessen og demokratiske institutioner; understreger, at finansieringen af politiske partier skal være gennemsigtig og i overensstemmelse med de højeste internationale standarder;

14.  fremhæver betydningen af civilsamfundsorganisationers arbejde i et demokratisk samfund; bemærker, at samarbejdet mellem regeringen og civilsamfundsorganisationerne er blevet bedre; tilskynder de serbiske myndigheder til at træffe yderligere foranstaltninger til at sikre en gennemsigtig dialog mellem civilsamfundet og statslige institutioner og til at øge den effektive inddragelse af civilsamfundsrepræsentanter og nationale minoriteter i beslutningsprocessen; opfordrer myndighederne til at garantere tilstrækkelig økonomisk støtte, for at civilsamfundsorganisationer kan fungere effektivt; opfordrer til en rettidig og gennemsigtig kommunikation med borgere, organisationer og den brede offentlighed om udviklingen i tiltrædelsesforhandlingsprocessen for at lette en bred deltagelse i denne proces;

15.  gentager sin opfordring til den serbiske regering om fuldt ud at rette sig efter anbefalingerne fra OSCE/ODIHR-valgobservationsmissionerne, navnlig dem, som sikrer, at finansieringen af valgkampagner og valghandlingerne er gennemsigtige; opfordrer myndighederne til grundigt at undersøge tilfælde, der er opstået under kommunalvalg og andre kampagnearrangementer, som har været præget af vold og anklager om intimidering og uregelmæssigheder;

16.  gentager betydningen af uafhængige reguleringsorganer, herunder Ombudsmanden, for at sikre kontrol med og ansvarliggørelse af den udøvende magt; opfordrer myndighederne til at give Ombudsmanden fuld politisk og administrativ støtte til hans arbejde samt til at afstå fra at udsætte ham for uberettiget kritik;

17.  glæder sig over vedtagelsen af en omfattende handlingsplan for reform af den offentlige forvaltning, en lov om inspektion og tilsyn, en national uddannelsesstrategi for lokale forvaltninger og loven om det maksimale antal offentligt ansatte og opfordrer til, at de gennemføres straks; fremhæver, at det er nødvendigt at afpolitisere og professionalisere den offentlige forvaltning og gøre ansættelses- og afskedigelsesprocedurerne mere gennemsigtige med henblik på at sikre professionalisme, neutralitet og kontinuitet i den offentlige forvaltning;

Menneskerettigheder

18.  glæder sig over den kendsgerning, at Serbien har passende retlige og institutionelle rammer til at beskytte menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; bemærker imidlertid, at gennemførelsen stadig er mangelfuld, navnlig med hensyn til at forebygge forskelsbehandling af sårbare grupper, bl.a. personer med handicap, personer med HIV/AIDS og LGBTI- personer; glæder sig over den vellykkede Pride March den 20. september 2015; understreger imidlertid, at forskelsbehandling af og vold mod LGBTI-personer stadig giver anledning til bekymring; opfordrer i denne forbindelse regeringen til at gennemføre henstilling CM/Rec(2010)5 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne; udtrykker bekymring over det antal angreb på medlemmer af sårbare grupper, som endnu ikke er blevet undersøgt fuldstændigt; udtrykker ligeledes bekymring over det vedvarende problem med vold i hjemmet; opfordrer myndighederne til aktivt at fremme respekt for menneskerettighederne for alle;

19.  udtrykker bekymring over, at der ikke er gjort fremskridt med at forbedre situationen med hensyn til ytrings- og mediefrihed; bemærker med bekymring det vedvarende politiske pres, som underminerer mediernes uafhængighed og fører til voksende selvcensur hos medieforetagender; er bekymret over, at journalister udsættes for politisk pres, intimidering, vold og trusler, når de udøver deres erhverv; opfordrer myndighederne til at undersøge alle tilfælde af angreb på journalister og medieforetagender, som har fremkaldt voldsomme protester fra Det Internationale Journalistforbund; gentager, at det er nødvendigt at sørge for en fuldstændig gennemførelse af den nye medielov; understreger, at der er behov for fuldstændig gennemsigtighed hvad angår medieejerskab og finasiering af medier samt ikke-diskrimination i forbindelse med statslig annoncering;

20.  er alvorlig bekymret over gentagne lækager til medierne om igangværende undersøgelser, i strid med uskyldsformodningen; opfordrer de serbiske myndigheder til seriøst at efterforske en række højt profilerede sager, hvor medierne har forelagt dokumentation for påståede uregelmæssigheder;

Respekt for og beskyttelse af mindretal

21.  understreger betydningen af de nationale mindretalsråds rolle i forbindelse med gennemførelsen af ​​de nationale mindretals rettigheder og fremhæver den demokratiske karakter af disse mindretalsråd, og tilskynder også til, at de finansieres på passende og verificerbar måde; glæder sig over, at Serbien har forpligtet sig til at udarbejde en særskilt handlingsplan for nationale mindretal, hvilket yderligere vil forbedre gennemførelsen og udviklingen af foranstaltninger og retlige rammer for nationale mindretal; gentager sin opfordring til Serbien om at sikre, at de erhvervede rettigheder og kompetencer fastholdes på samme niveau i processen med den juridiske tilpasning af dem til afgørelsen fra Serbiens forfatningsdomstol, og opfordrer indtrængende til, at loven om nationale mindretalsråd vedtages hurtigst muligt for at få en afklaring af deres retlige status og kompetence; udtrykker alvorlig bekymring over afbrydelsen af udsendelsen af programmer på mindretallenes sprog efter den bebudede privatisering af medierne; opfordrer Serbien til at øge sine bestræbelser på at sikre en effektiv og konsekvent gennemførelse af lovgivningen om beskyttelse af mindretal og ikke-diskriminerende behandling af nationale mindretal overalt i Serbien, herunder på uddannelsesområdet, især med hensyn til rettidige finansiering og oversættelse af lærebøger på mindretallenes modersmål, anvendelse af mindretalssprog, repræsentation i den offentlige forvaltning og repræsentative organer på lokalt, regionalt og nationalt niveau samt adgang til medier og gudstjenester på mindretalssprog; opfordrer den serbiske regering til at gennemføre alle internationale traktater og bilaterale aftale om mindretalsrettigheder;

22.  bemærker, at Vojvodinas kulturelle mangfoldighed også bidrager til Serbiens identitet; understreger, at Vojvodinas autonomi ikke bør svækkes, og at loven om Vojvodinas ressourcer bør vedtages hurtigst muligt som foreskrevet i forfatningen;

23.  opfordrer Serbiens myndigheder til at iværksætte konkrete foranstaltninger med henblik på at forbedre romaernes forhold, særlig for så vidt angår fremskaffelse af personlige dokumenter, uddannelse, boliger, sundhedspleje og beskæftigelse; opfordrer desuden de serbiske myndigheder til at sikre lige repræsentation af romaer i offentlige institutioner og i det offentlige liv, bl.a. ved at være særligt opmærksom på at inddrage romakvinder; understreger, at det er nødvendigt at styrke politikken for integration af romaer yderligere, og at forskelsbehandling i betragtning af den vold, som repræsentanter for mindretals-NGO'er udsættes for, skal bekæmpes effektivt; ser derfor frem til foranstaltningerne i den kommende strategi og handlingsplan for inklusion af romaer; glæder sig i denne forbindelse over "Pristina-erklæringen", hvori regeringer og internationale, mellemstatslige og civilsamfundsorganisationer opfordres til med omhu at anvende principperne om ikke-forskelsbehandling og ligestilling, når de arbejder med og vedtager foranstaltninger til fremme af og respekt for romaers rettigheder;

Regionalt samarbejde og gode forbindelser med nabolandene

24.  værdsætter den serbiske regerings konstruktive tilgang til forbindelserne med nabolandene, fordi den har gjort det muligt at opnå væsentlige fremskridt både med hensyn til det regionale samarbejde og til at opnå tættere forbindelser til EU, og opfordrer indtrængende Serbien til fortsat at udvikle sine gode forbindelser til nabolandene; opfordrer Serbien til at fremme et godt forhold til nabolandene og en fredelig løsning af uoverensstemmelser, hvilket omfatter fremme af et klima af tolerance og fordømmelse af alle former for hadefuld tale eller krigsretorik og at afstå fra symbolske handlinger såsom offentligt at byde personer, der er dømt for krigsforbrydelser, velkommen hjem; bemærker, at uløste uoverensstemmelser og spørgsmål, navnlig spørgsmål om grænsedragning, arv, tilbagelevering af kulturgoder og åbning af jugoslaviske arkiver bør løses i overensstemmelse med folkeretten og etablerede principper, herunder via gennemførelse af retligt bindende aftaler, bl.a. aftalen om arvespørgsmål, og at bilaterale tvister bør behandles på et tidligt tidspunkt i tiltrædelsesprocessen i overensstemmelse med folkeretten; fremhæver Serbiens konstruktive rolle inden for rammerne af "Berlinprocessen" og initiativet "Western Balkans Six" og dets dagsorden for konnektivitet; glæder sig over andre initiativer, der tager sigte på Vestbalkans fremtid, navnlig Brdo-processen, som udgør en vigtig ramme for samarbejde både på det politiske og tekniske område, og mener, at konkret samarbejde på områder af fælles interesse kan bidrage til at stabilisere Vestbalkan; glæder sig i denne forbindelse over det første fælles ministermøde mellem Serbien og Bosnien-Hercegovina, der fandt sted den 4. november 2015 i Sarajevo; opfordrer Serbien til yderligere at fremme stabiliseringen og den institutionelle styrkelse af Bosnien-Hercegovina via sine eksisterende kontakter og sit gode naboskabsforhold til landet; gentager sin opfordring til de serbiske myndigheder om at iværksætte yderligere foranstaltninger til et grænseoverskridende samarbejde med nabolande, der er medlemmer af EU, herunder de grænseoverskridende og transnationale samarbejdsprogrammer 2014-2020 og EU-strategien for Donauområdet; glæder sig over tanken om at indlede forhandlinger om undertegnelse af en traktat om gode naboforbindelser med dets naboer og håber, at dette vil føre til en mere positiv udvikling i regional sammenhæng; glæder sig over samarbejdsmødet om energi- og transportinfrastruktur mellem den bulgarske, rumænske og serbiske premierminister;

25.  opfordrer Serbien til at samarbejde yderligere med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), i en ånd af forsoning og godt naboskab; fremhæver betydningen af en overordnet national strategi for landets egen håndtering af krigsforbrydelser; opfordrer indtrængende myndighederne til fortsat at arbejde med spørgsmålet om, hvad der er sket med savnede personer, samt på at udarbejde en erstatningsordning for ofre og deres familier som en vigtig forudsætning for forsoning, hvorved ofres familier sikres ret til at få at vide, hvilken skæbne deres savnede familiemedlemmer har lidt; påpeger, at der uden unødig forsinkelse bør vedtages en lov om civile ofre, i betragtning af at der er adskillige grupper af ofre for krigsforbrydelser, som ikke anerkendes i den eksisterende lovgivning; bemærker, at der stadig forekommer uoverensstemmelser, navnlig med hensyn til forskellige fortolkninger af den nyere historie; gentager sin støtte til RECOM-initiativet, den regionale kommissionen for påvisning af kendsgerninger vedrørende krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået i det tidligere Jugoslavien;

26.  glæder sig over offentliggørelsen af et udkast til en national strategi for krigsforbrydelser, der indeholder planer om håndtering af retsforfølgelse af forbrydelser, der blev begået i 1990'erne i det tidligere Jugoslavien; understreger, at det er nødvendigt at styrke og afpolitisere serbiske institutioner, der behandler krigsforbrydelser; opfordrer Serbien til at oprette et effektiv system til beskyttelse af vidner og ofre og give ofrene og deres familier ret til erstatning; efterlyser en forbedring af det regionale samarbejde i krigsforbrydelsessager; gentager sin opfordring til Serbien om at gennemgå sin lovgivning om retlig kompetence i krigsforbrydelsessager i en ånd af forsoning og godt naboskab sammen med Kommissionen og sine naboer;

27.  glæder sig over, at Serbien fortsat er engageret i normaliseringsprocessen med Kosovo, og over, at man den 25. august 2015 lagde sidste hånd på nogle centrale aftaler, nemlig om oprettelse af sammenslutningen/fællesskabet af kommuner med serbisk majoritet i Kosovo, om energi, om telekommunikation og om Mitrovica-broen; opfordrer indtrængende Serbien til hurtigt at gennemføre sin del af disse aftaler og til at indgå i en konstruktiv dialog med Kosovo om at udforme og gennemføre fremtidige aftaler; bemærker, at der er gjort fremskridt på områder som politi og civilbeskyttelse, forsikring af køretøjer, told, forbindelsesarrangementer og matrikelregistreringer; gentager, at fremskridt i dialogen bør måles ved, hvordan den gennemføres på stedet; opfordrer Serbien og Kosovo til at afholde sig fra negativ retorik og til rettidigt og i god tro at gå videre med den fuldstændige gennemførelse af alle de aftaler, der allerede er indgået, og til målbevidst at fortsætte normaliseringsprocessen; opfordrer til, at både regering og EU-institutioner fortsætter deres bestræbelser på at kommunikere og forklare bestemmelserne i de aftaler, der er indgået, med henblik på at bringe de etniske albanske og serbiske samfund i Kosovo tættere sammen; roser de bestræbelser, der gøres af erhvervslivet, under ledelse af handelskamrene, for at bidrage til en normalisering af forholdet ved at indgå i en dialog mellem handelskamrene i Serbien og Kosovo med henblik på at fjerne hindringerne for at drive forretning mellem de to parter og lette kontakt og samarbejde mellem virksomhederne; opfordrer Kommissionen til at støtte opretholdelse og udvikling af disse aktiviteter i fremtiden; tilskynder Serbien og Kosovo til at finde frem til nye emneområder, der kan drøftes under dialogen, med henblik på at forbedre folks liv og normalisere forbindelserne i udstrakt grad; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at gennemføre en evaluering af begge parters resultater med hensyn til at overholde deres forpligtelser; opfordrer indtrængende Serbien til at optræde i god naboskabsånd og håber, at spørgsmålet om Kosovos mislykkede anmodning om medlemskab af UNESCO ikke vil hæmme dialogen og Kosovos yderligere integration i regionale og internationale organisationer, og at samarbejdet om og bestræbelserne på at beskytte kulturarven vil fortsætte; opfordrer indtrængende Beograd og Pristina til at opretholde et godt naboskab; konstaterer med tilfredshed, at Serbiens premierminister Vučić og Kosovos premierminister Mustafa genoptog forhandlingerne den 27. januar 2016; bemærker, at drøftelserne bl.a. omfattede gensidig anerkendelse af akademiske og erhvervsfaglige eksamensbeviser samt forbedring af vej- og jernbaneforbindelser; understreger, at konkrete fremskridt vil være til gavn for hele regionen;

28.  støtter Civilsamfundsforummet for Vestbalkan, som blev oprettet i regi af Berlinprocessen og som giver civilsamfundsrepræsentanter i regionen lejlighed til at udveksle idéer, komme frem med deres bekymringer og formulere konkrete henstillinger til beslutningstagerne, og opfordrer til, at man viderefører denne proces på det næste topmøde i Paris i 2016, og at der arrangeres forberedende workshops for civilsamfundsorganisationer i regionen;

Energi, miljø og transport

29.  understreger, at Serbien som kontraherende part i Energifællesskabet fortsat bør deltage aktivt i arbejdet i Energifællesskabets institutioner og fortsætte med at gennemføre gældende EU-ret for at opbygge bæredygtige og sikre energisystemer; opfordrer myndighederne til at påbegynde gennemførelsen af de mål, der er opstillet i strategien for udvikling af energisektoren, eftersom der ikke sker nogen investering af betydning i sektoren for vedvarende energi; tilskynder Serbien til at udvikle konkurrence på gasmarkedet og træffe foranstaltninger til at forbedre tilpasningen til gældende EU-ret på området for vedvarende energi og energieffektivitet, og opfordrer Serbien til i højere grad at fokusere på grøn energi; opfordrer Kommissionen til at støtte den serbiske regering i dens bestræbelser på at nedbringe landets afhængighed af importeret energi og diversificere Serbiens gasforsyning; bemærker, at IPA II 2015-pakken, der blev vedtaget for nylig, specielt indeholder et program på 155 mio. EUR, der skal hjælpe med at finansiere større regionale infrastrukturprojekter i energi- og transportsektoren på Vestbalkan; tilskynder Serbien til at tilpasse sig de gennemsnitlige EU-forpligtelser i forbindelse med klimaændringerne og den aftale, man nåede frem til i Paris på COP 21;

30.  opfordrer i betragtning af den betydning, som de ​​europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS'er) har for den videre udvikling af det grænseoverskridende samarbejde mellem EU-medlemsstaterne og deres naboer, den serbiske regering til at skabe det nødvendige retlige grundlag for en serbisk deltagelse i EGTS'er;

31.  udtrykker bekymring over manglende håndhævelse af affaldslovgivningen og opfordrer de serbiske myndigheder til at øge deres bestræbelser på at lukke og rense ulovlige lossepladser og til at udvikle en troværdig affaldsbegrænsningspolitik i overensstemmelse med rammedirektivet om affald;

32.  glæder sig over planen om at rekonstruere, opgradere og modernisere dele af jernbanenetværket og tilskynder de serbiske myndigheder til fortsat at forbedre den offentlige transport yderligere i samarbejde med nabolandene;

o
o   o

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Republikken Serbiens regering og parlament.

(1) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 46.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0065.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0095.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik