Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2892(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0166/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0166/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0046

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 519kWORD 136k
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία
P8_TA(2016)0046B8-0166/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη Σερβία (2015/2892(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία, και για την κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ), της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα A/RES/64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της γνωμοδότησης και επικροτείται το γεγονός ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και τις συστάσεις που προέκυψαν από την τέταρτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας στις 7-8 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2015 στο Λουξεμβούργο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, της 9ης Νοεμβρίου 2015, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη μετανάστευση, της 12ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο 17 σημείων που συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση για τη μεταναστευτική διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2015 μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών εκτός ΕΕ που επηρεάζονται από την εισροή προσφύγων και μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2015 για τη Σερβία, της 10ης Νοεμβρίου 2015 (SWD(2015)0211),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη το έργο του David McAllister ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, αποφασίστηκε η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη (ΔΚΔ) πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο 2015, η Σερβία είχε ολοκληρώσει τη σύσταση της διαπραγματευτικής ομάδας της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεση του 2015 για τη Σερβία, η Επιτροπή αναφέρεται στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία όσον αφορά την πορεία της προς την ευρωπαϊκή ένταξη και αξιολογεί τις προσπάθειές της για συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εφάρμοσε μια νέα προσέγγιση για την υποβολή εκθέσεων που προβλέπει παροχή πολύ σαφέστερων κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εν λόγω χώρες σχετικά με τους τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρώνονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της σε σχέση με την εκπλήρωση, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την ίδια δέσμη κριτηρίων, και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται βάσει της προσήλωσης της χώρας στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και της ποιότητας των μεταρρυθμίσεων αυτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, πράγμα που οδήγησε στην πρώτη συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, της 19ης Απριλίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Αυγούστου 2015 επιτεύχθηκαν τέσσερις σημαντικές συμφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Σερβίας πρέπει να συνοδευτεί από την επίτευξη προόδου στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την οριστική εξομάλυνση αυτών των σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πρωτίστης σημασίας η πλήρης εφαρμογή όλων των συμφωνιών και από τα δύο μέρη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο 2015, η Σερβία έγινε το 33ο συμμετέχον κράτος στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα της διεύρυνσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο 2015, η Σερβία ανέλαβε την προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και το άνοιγμα των Κεφαλαίων 32 (Δημοσιονομικός έλεγχος) και 35 (Λοιπά ζητήματα – Σημείο I: Εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου) στη διακυβερνητική διάσκεψη που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 14 Δεκεμβρίου 2015· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Σερβία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· καλεί τη Σερβία να προωθήσει ενεργά την εν λόγω στρατηγική απόφαση στον σερβικό λαό· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Σερβία έχει δρομολογήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων· καλεί τη Σερβία να αντιμετωπίσει αποφασιστικά και δυναμικά τις συστημικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί από τη Σερβία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία της κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προετοιμασίες της Σερβίας για την αποτελεσματική έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και την κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για τα Κεφάλαια 23 (Δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια)· εκφράζει την ελπίδα ότι τα κεφάλαια αυτά θα ανοίξουν στις αρχές του 2016· τονίζει ότι οι ενδελεχείς διαπραγματεύσεις των Κεφαλαίων 23 και 24 είναι ουσιαστικής σημασίας για τον χειρισμό των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν και να εφαρμοστούν στους τομείς του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι η πρόοδος στους τομείς αυτούς θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη πρόοδο στο σύνολο των διαπραγματεύσεων· υπογραμμίζει ότι η διαπραγμάτευση του Κεφαλαίου 35 έχει καθοριστική σημασία για την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προσχώρηση της Σερβίας στην ΕΕ·

3.  υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δείκτη μιας επιτυχούς διαδικασίας ολοκλήρωσης· ενθαρρύνει τους πολιτικούς ηγέτες της Σερβίας να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της ΕΕ· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των πολιτικών·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργατικής νομοθεσίας και της πολιτικής απασχόλησης· ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές για την περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε ολόκληρη τη Σερβία και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των ξένων επενδύσεων και να επιλυθούν μακροχρόνιες διαφωνίες όσον αφορά τις επενδύσεις και, μολονότι αναγνωρίζει την πρόοδο στην αναδιάρθρωση των δημόσιων εταιρειών, τονίζει τη σημασία της περαιτέρω προώθησης και της διαφάνειας της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης· τονίζει ότι η νομοθεσία της Σερβίας σχετικά με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Σερβίας, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τα σχέδια της κυβέρνησης για εφαρμογή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και τη μεταρρύθμιση σημαντικών τομέων της οικονομίας·

6.  συγχαίρει τη Σερβία για την εποικοδομητική προσέγγισή της όσον αφορά την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει να ενισχυθεί η εφαρμογή εποικοδομητικής προσέγγισης με τις γειτονικές χώρες· επισημαίνει ότι η Σερβία αποτελεί σημαντικό και χρήσιμο εταίρο της ΕΕ στα Βαλκάνια και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να παράσχει η ΕΕ πόρους και επαρκή χρηματοδοτική συνδρομή· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Σερβία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί στους υπηκόους τρίτων χωρών η παροχή καταφυγίου και ανθρωπιστικής βοήθεια με ενωσιακή και διεθνή υποστήριξη· καλεί τη Σερβία να αυξήσει ταχέως τις δυνατότητες υποδοχής που διαθέτει· επισημαίνει ότι χρειάζονται ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις για να εξορθολογιστεί το σύνολο του συστήματος ασύλου και να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα· σημειώνει ότι η Σερβία έχει λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν από υπηκόους της Σερβίας στα κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες της ζώνης Σένγκεν· καλεί τη Σερβία να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των αβάσιμων αιτήσεων· τονίζει ότι η ικανότητα και οι πόροι που θα επέτρεπαν την επανένταξη των ατόμων που επιστρέφουν παραμένουν περιορισμένοι·

7.  καλεί τη Σερβία να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες και να ευθυγραμμίσει σταδιακά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφάλειας με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη Ρωσία· εκφράζει απογοήτευση, στο πλαίσιο αυτό, για τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ Σερβίας και Ρωσίας· χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή της Σερβίας σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις·

Κράτος δικαίου

8.  υπογραμμίζει την εξέχουσα σημασία των αρχών του κράτους δικαίου· τονίζει τη ζωτική σημασία της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος· σημειώνει ότι, ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τομέα του δικαστικού συστήματος, ιδίως με τη θέσπιση κανόνων αξιολόγησης για τους δικαστές και τους εισαγγελείς, οι πολιτικές παρεμβάσεις παραμένουν αυξημένες· σημειώνει ότι οι επαγγελματικές δικαστικές αρχές ζητούν να τους παρέχονται επαρκείς πόροι· καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν την εθνική στρατηγική για τη δικαστική μεταρρύθμιση, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης για το Κεφάλαιο 23, και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και ότι το έργο των δικαστών και των εισαγγελέων δεν θα επηρεάζεται από πολιτικές παρεμβάσεις· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει έναν νέο νόμο για τη δωρεάν νομική αρωγή και να δρομολογήσει νομικές τροποποιήσεις προκειμένου να ενισχυθούν η ποιότητα και η συνέπεια της δικαστικής πρακτικής και της δικαστικής εκπαίδευσης· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη συσσώρευση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, παρά το πρόγραμμα που εφαρμόζει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για τη μείωσή τους, και καλεί τη Σερβία να πραγματοποιήσει περαιτέρω βήματα προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα·

9.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Σερβίας να εφαρμόσει τον νόμο περί αποκατάστασης πλήρως και χωρίς διακρίσεις· προτείνει στην κυβέρνηση της Σερβίας να προβεί σε περαιτέρω τροποποιήσεις του νόμου για την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να αρθούν όλα τα διαδικαστικά και νομικά εμπόδια που αφορούν την επανόρθωση σε είδος·

10.  σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και ότι αποτελούν επίσης εμπόδιο στη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας· παρατηρεί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο της σερβικής πραγματικότητας, μέσω της αδιάλειπτης εφαρμογής της νομοθεσίας και της έγκρισης του νόμου για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί μητρώο αποτελεσμάτων σχετικά με έρευνες και απαγγελίες κατηγοριών περί διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο, και την ανάγκη να συντονίζεται και να παρακολουθείται η πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για το Κεφάλαιο 23 σε όλα τα βασικά όργανα· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς είναι σε θέση να εκτελούν την αποστολή τους πλήρως και αποτελεσματικά και ότι οι κρατικοί θεσμοί ακολουθούν τις συστάσεις τους· εκτιμά ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαιτείται μια περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής· καλεί τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε συνεργασία με τις κρατικές αρχές και τους δημοσίους λειτουργούς, να θεσπίσουν κανόνες στον τομέα αυτόν για τη διερεύνηση των υποθέσεων λογοκλοπής καθώς και την αποτροπή μελλοντικών κρουσμάτων·

11.  καλεί τις σερβικές αρχές να τροποποιήσουν και να εφαρμόσουν το τμήμα του ποινικού κώδικα που σχετίζεται με τα οικονομικά εγκλήματα και τα εγκλήματα διαφθοράς ώστε να παράσχουν ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο πλαίσιο ποινικού δικαίου· επαναλαμβάνει ακόμα μία φορά τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις διατάξεις και την εφαρμογή του άρθρου 234 του ποινικού κώδικα περί κατάχρησης θέσεων ευθύνης· ζητεί εκ νέου να διεξαχθεί ανεξάρτητη και ενδελεχής επανεξέταση των υποθέσεων που έχουν αρχειοθετηθεί και αφορούν την κατάχρηση θέσεων ευθύνης ούτως ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν αμέσως οι μακροχρόνιες άδικες διώξεις·

12.  επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ότι πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο αποτελεσμάτων σχετικά με τις απαγγελίες κατηγοριών, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης για το Κεφάλαιο 24· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν υποστήριξη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου, καθώς και εμπειρογνωμοσύνη για την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου και των γραφείων συνδέσμου στο Βελιγράδι και στην Πρίστινα·

Δημοκρατία

13.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες για βελτίωση της διαδικασίας διαβούλευσης του κοινοβουλίου και για την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής του κοινοβουλίου στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στην ΕΕ· εξακολουθεί να ανησυχεί για την εκτεταμένη χρήση επειγουσών διαδικασιών για τη θέσπιση νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ, δεδομένου ότι οι διαδικασίες αυτές δεν επιτρέπουν πάντα τη διεξαγωγή επαρκών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινό· τονίζει ότι η εποπτεία του κοινοβουλίου επί της εκτελεστικής εξουσίας πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω· τονίζει τη σημασία της ενεργού και εποικοδομητικής συμμετοχής της αντιπολίτευσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στους δημοκρατικούς θεσμούς· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα·

14.  τονίζει τη σημασία του έργου της κοινωνίας των πολιτών σε μια δημοκρατική κοινωνία· σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχει βελτιωθεί· ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίσουν έναν διαφανή διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των κρατικών θεσμών και να ενισχύσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί οι εξελίξεις στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων να ανακοινώνονται έγκαιρα και με διαφάνεια στους πολίτες, στις οργανώσεις και στο ευρύ κοινό και να διευκολύνεται η ευρεία συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή·

15.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη σερβική κυβέρνηση για πλήρη υιοθέτηση των συστάσεων των αποστολών παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ, και ιδίως εκείνων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών και των εκλογικών διαδικασιών· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν δεόντως τα κρούσματα βίας που σημειώθηκαν στη διάρκεια δημοτικών εκλογών και άλλων προεκλογικών εκδηλώσεων, καθώς και τις καταγγελίες εκφοβισμού και παρατυπιών·

16.  επαναλαμβάνει τη σημασία των ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η εποπτεία και η λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας· καλεί τις αρχές να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή πλήρη πολιτική και διοικητική στήριξη στο έργο του και να φροντίζουν ώστε να μην τον εκθέτουν σε αδικαιολόγητη κριτική·

17.  χαιρετίζει την έγκριση ενός συνολικού σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ενός νόμου για την επιθεώρηση εποπτείας, μιας εθνικής στρατηγικής κατάρτισης για την τοπική αυτοδιοίκηση και του νόμου περί ανώτατου αριθμού εργαζομένων του δημόσιου τομέα, και ζητεί την άμεση εφαρμογή τους· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να αποπολιτικοποιηθεί και να αποκτήσει επαγγελματικό χαρακτήρα η δημόσια διοίκηση, καθώς και να καταστούν πιο διαφανείς οι διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης προκειμένου να διασφαλιστούν ο επαγγελματισμός, η ουδετερότητα και η συνέχεια της δημόσιας διοίκησης·

Ανθρώπινα δικαιώματα

18.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σερβία διαθέτει κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· επισημαίνει, ωστόσο, τις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την εφαρμογή του, ιδίως αναφορικά με την πρόληψη των διακρίσεων κατά των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων με HIV/AIDS και των ΛΟΑΔΜ· επιδοκιμάζει την επιτυχή «πορεία υπερηφάνειας» της 20ής Σεπτεμβρίου 2015· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα ανησυχίας· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη σύσταση CM/Rec (2010) της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία για τον αριθμό των επιθέσεων κατά των μελών των ευάλωτων ομάδων που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως· επιπλέον, εκφράζει ανησυχία για το συνεχιζόμενο πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας· καλεί τις αρχές να προωθήσουν ενεργά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ως προς τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης· σημειώνει με ανησυχία τη συνεχή πολιτική πίεση που υπονομεύει την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη αυτολογοκρισία των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δημοσιογράφοι έρχονται αντιμέτωποι με πολιτική πίεση, εκφοβισμό, βία και απειλές κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν όλες τις περιπτώσεις επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, τις οποίες καταγγέλλει έντονα η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων· επαναλαμβάνει ότι οι νέοι νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως· τονίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για άρση των διακρίσεων όσον αφορά την κρατική διαφήμιση·

20.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις επανειλημμένες διαρροές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με ποινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας· καλεί τις σερβικές αρχές να διερευνήσουν με σοβαρότητα μια σειρά ιδιαίτερα προβεβλημένων υποθέσεων κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν από τα μέσα ενημέρωσης αποδείξεις εικαζόμενων παραβάσεων·

Σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων

21.  τονίζει τη σημασία των Συμβουλίων Εθνικών Μειονοτήτων και του ρόλου τους όσον αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και τον δημοκρατικό τους χαρακτήρα, και ενθαρρύνει επίσης την κατάλληλη και επαληθεύσιμη χρηματοδότησή τους· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Σερβίας για την εκπόνηση ειδικού σχεδίου δράσης για τις εθνικές μειονότητες, το οποίο θα βελτιώσει περαιτέρω την εφαρμογή και την ανάπτυξη των πρακτικών και του νομικού πλαισίου για τις εθνικές μειονότητες· ζητεί εκ νέου από τη Σερβία να εξασφαλίσει ότι το επίπεδο των κεκτημένων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων θα διατηρηθεί στη διαδικασία νομικής ευθυγράμμισής τους με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σερβίας και ζητεί την έγκριση του νόμου για τα Συμβούλια Εθνικών Μειονοτήτων το ταχύτερο δυνατόν με στόχο την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος τους και τη βεβαιότητα της δικαιοδοσίας τους· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη διακοπή της μετάδοσης προγραμμάτων σε μειονοτικές γλώσσες κατόπιν της εξαγγελθείσας ιδιωτικοποίησης των μέσων ενημέρωσης· καλεί τη Σερβία να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των μειονοτήτων και τη μη διακριτική μεταχείριση των εθνικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την Σερβία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, ιδίως αναφορικά με την έγκαιρη χρηματοδότηση και μετάφραση βιβλίων γραμμένων στη μητρική γλώσσα των μειονοτήτων, τη χρήση μειονοτικών γλωσσών, την εκπροσώπηση στη δημόσια διοίκηση και τους φορείς εκπροσώπησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες· καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας να εφαρμόσει όλες τις διεθνείς συνθήκες και τις διμερείς συμφωνίες σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων·

22.  επισημαίνει ότι η πολιτισμική πολυμορφία της Βοϊβοδίνας συμβάλλει επίσης στην ταυτότητα της Σερβίας· τονίζει ότι η αυτονομία της Βοϊβοδίνας δεν πρέπει να αποδυναμωθεί και ότι ο νόμος σχετικά με τους πόρους της Βοϊβοδίνας πρέπει να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα·

23.  καλεί τις σερβικές αρχές να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, ειδικότερα όσον αφορά την παροχή προσωπικών εγγράφων, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη και την απασχόληση· ζητεί, επιπλέον, από τις σερβικές αρχές να διασφαλίσουν την ίση εκπροσώπηση των Ρομά στους δημόσιους θεσμούς και τον δημόσιο βίο αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη των γυναικών Ρομά· τονίζει ότι η πολιτική για την ένταξη των Ρομά πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και, λαμβάνοντας υπόψη τη βία που υφίστανται εκπρόσωποι των ΜΚΟ που εκπροσωπούν τις μειονοτικές ομάδες, ότι οι διακρίσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά· ως εκ τούτου, προσβλέπει στα μέτρα της επικείμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των Ρομά· εκφράζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ικανοποίησή του για τη «Διακήρυξη της Πρίστινα», η οποία καλεί τις κυβερνήσεις, τις διεθνείς και διακυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εφαρμόσουν επιμελώς τις αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας στα μέτρα που λαμβάνουν για την προώθηση και το σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρομά·

Περιφερειακή συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας

24.  εκτιμά την εποικοδομητική προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, καθώς αυτή επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο στην περιφερειακή συνεργασία όσο και τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ, και καλεί τη Σερβία να συνεχίσει να βελτιώνει τις σχέσεις καλής γειτονίας της· καλεί τη Σερβία να προωθεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, που περιλαμβάνει την προώθηση ενός κλίματος ανοχής, την καταδίκη κάθε μορφής ρητορικής μίσους και πολεμικής ρητορικής, και την αποχή από πράξεις όπως η δημόσια υποδοχή ατόμων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου· σημειώνει ότι οι διαφορές και τα ζητήματα που εκκρεμούν, ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων, τη διαδοχή, την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών και τη δημοσιοποίηση των αρχείων της Γιουγκοσλαβίας, θα πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις καθιερωμένες αρχές, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, όπως της συμφωνίας περί ζητημάτων διαδοχής, και ότι οι διμερείς διαφορές πρέπει να εξετάζονται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας προσχώρησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· τονίζει τον εποικοδομητικό ρόλο της Σερβίας στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του Βερολίνου» και της «Εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια», και του θεματολογίου διασυνδεσιμότητάς της· επιδοκιμάζει άλλες πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, και ιδίως τη Διαδικασία του Βrdo, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο για τη συνεργασία τόσο σε πολιτικό όσο και τεχνικό τομέα, και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρώτη κοινή υπουργική συνεδρίαση Σερβίας και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που διεξήχθη στις 4 Νοεμβρίου 2015 στο Σεράγεβο· καλεί τη Σερβία να προωθήσει περαιτέρω τη σταθεροποίηση και τη θεσμική ενίσχυση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μέσω των υφιστάμενων επαφών της και των σχέσεων καλής γειτονίας με τη χώρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Σερβίας να δρομολογήσουν περαιτέρω μέτρα για τη διασυνοριακή συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών και διακρατικών προγραμμάτων συνεργασίας 2014-2020 και της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη· επιδοκιμάζει την ιδέα έναρξης διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συνθήκης σχέσεων καλής γειτονίας με τις γειτονικές χώρες, και ευελπιστεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε πιο θετικές εξελίξεις στο περιφερειακό πλαίσιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνάντηση συνεργασίας στον τομέα των υποδομών ενέργειας και μεταφορών των πρωθυπουργών της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας·

25.  ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεργαστεί περαιτέρω με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), σε πνεύμα συμφιλίωσης και σχέσεων καλής γειτονίας· υπογραμμίζει τη σημασία μιας σφαιρικής εθνικής στρατηγικής για τον εγχώριο χειρισμό υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου· παροτρύνει τις αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για το θέμα της τύχης των αγνοουμένων, καθώς και για την εκπόνηση ενός συστήματος αποζημίωσης για τα θύματα και τις οικογένειές τους ως σημαντικής προϋπόθεσης για τη συμφιλίωση, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των οικογενειών των θυμάτων να γνωρίζουν τι συνέβη στα αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους· επισημαίνει ότι θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση νόμος για τα θύματα μεταξύ των αμάχων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν αναγνωρίζει αρκετές ομάδες θυμάτων εγκλημάτων πολέμου· σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αντιθέσεις, ιδίως στο πλαίσιο των διαφορετικών ερμηνειών της πρόσφατης ιστορίας· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία RECOM, την περιφερειακή επιτροπή για την αποσαφήνιση της αλήθειας σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση σχεδίου εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου, το οποίο παρουσιάζει σχέδια για τον χειρισμό της δίωξης εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990 στην πρώην Γιουγκοσλαβία· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης και αποπολιτικοποίησης των σερβικών υπηρεσιών που χειρίζονται τα εγκλήματα πολέμου· καλεί τη Σερβία να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την προστασία των μαρτύρων και των θυμάτων και να παράσχει στα θύματα και στις οικογένειές τους το δικαίωμα αποζημίωσης· ζητεί να βελτιωθεί η περιφερειακή συνεργασία για τις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη Σερβία να επανεξετάσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη δικαιοδοσία σε δίκες εγκλημάτων πολέμου σε πνεύμα συμφιλίωσης και σχέσεων καλής γειτονίας σε συνεργασία με την Επιτροπή και τις γειτονικές της χώρες·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή δέσμευση της Σερβίας στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο και την ολοκλήρωση των βασικών συμφωνιών στις 25 Αυγούστου 2015, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία της Ένωσης/Κοινότητας δήμων σερβικής πλειοψηφίας στο Κοσσυφοπέδιο, για την ενέργεια, για τις τηλεπικοινωνίες και για τη γέφυρα της Mitrovica· ζητεί από τη Σερβία να εφαρμόσει ταχέως τις υποχρεώσεις που της αναλογούν βάσει των συμφωνιών αυτών και να συνεργαστεί εποικοδομητικά με το Κοσσυφοπέδιο για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελλοντικών συμφωνιών· σημειώνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε τομείς, όπως η αστυνομία και η πολιτική προστασία, οι ασφάλειες οχημάτων, τα τελωνεία, οι ρυθμίσεις περί συνδέσμων και το κτηματολόγιο· επαναλαμβάνει ότι η πρόοδος στο πλαίσιο του διαλόγου θα πρέπει να αξιολογηθεί με γνώμονα την επιτόπια εφαρμογή του· καλεί τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να απόσχουν από την αρνητική ρητορική και να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί καλή τη πίστει και έγκαιρα, και να συνεχίσουν αποφασιστικά τη διαδικασία εξομάλυνσης· ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την κοινοποίηση και την εξήγηση των όρων των συναφθεισών συμφωνιών με στόχο τη μεγαλύτερη προσέγγιση των εθνοτικών αλβανικών και σερβικών κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της επιχειρηματικής κοινότητας, υπό την ηγεσία των εμπορικών επιμελητηρίων, να συμβάλει στην εξομάλυνση των σχέσεων, ξεκινώντας διάλογο μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, να άρει τους φραγμούς στις συναλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών και να διευκολύνει τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη διατήρηση και την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων στο μέλλον· ενθαρρύνει τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να προσδιορίσουν νέα πεδία συζήτησης για τον διάλογο με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και την εξομάλυνση των σχέσεων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβεί σε αξιολόγηση των επιδόσεων των δύο πλευρών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους· ζητεί από τη Σερβία να ενεργεί με πνεύμα σχέσεων καλής γειτονίας και εκφράζει την ελπίδα ότι το θέμα της μη επιτυχημένης αίτησης του Κοσσυφοπεδίου για προσχώρηση στην UNESCO δεν θα παρεμποδίσει τον διάλογο και την περαιτέρω ένταξη του Κοσσυφοπεδίου σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, και ότι θα συνεχιστούν η συνεργασία και οι προσπάθειες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί το Βελιγράδι και την Πρίστινα να διατηρήσουν τις σχέσεις καλής γειτονίας· επιδοκιμάζει την επανέναρξη των συζητήσεων μεταξύ του πρωθυπουργού της Σερβίας κ. Vučić και του πρωθυπουργού του Κοσσυφοπεδίου κ. Mustafa, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2016· σημειώνει ότι στα θέματα που συζητήθηκαν συμπεριλαμβάνονταν η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών και επαγγελματικών διπλωμάτων, και η βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων· επισημαίνει ότι η πρόοδος στον τομέα αυτόν θα ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή·

28.  στηρίζει, στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του Βερολίνου», τη δημιουργία του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο παρέχει την ευκαιρία στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τις περιφέρειες να ανταλλάξουν ιδέες, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να υποβάλουν συγκεκριμένες συστάσεις στους φορείς λήψης αποφάσεων· ζητεί να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή στην επερχόμενη σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 2016, και να διοργανωθούν προπαρασκευαστικά εργαστήρια για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή·

Ενέργεια, περιβάλλον και μεταφορές

29.  τονίζει ότι η Σερβία, ως συμβαλλόμενο μέρος της Ενεργειακής Κοινότητας, πρέπει να παραμείνει ενεργή στις εργασίες των οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας και να συνεχίσει την εφαρμογή του κεκτημένου, προκειμένου να αναπτύξει βιώσιμα και ασφαλή ενεργειακά συστήματα· καλεί τις αρχές να αρχίσουν την εφαρμογή των στόχων που τέθηκαν στην αναπτυξιακή στρατηγική του ενεργειακού τομέα, καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ενθαρρύνει τη Σερβία να αναπτύξει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και να λάβει μέτρα για να βελτιώσει την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και να επικεντρωθεί περισσότερο στην πράσινη ενέργεια· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Σερβίας στις προσπάθειές της για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας και για διαφοροποίηση του εφοδιασμού της Σερβίας σε φυσικό αέριο· σημειώνει ότι το πρόσφατα εγκριθέν πακέτο από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας ΙΡΑ ΙΙ 2015 περιλαμβάνει κυρίως πρόγραμμα 155 εκατομμυρίων EUR ως συμβολή στη χρηματοδότηση μειζόνων περιφερειακών σχεδίων υποδομών στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια· ενθαρρύνει τη Σερβία να ευθυγραμμιστεί με τις μέσες δεσμεύσεις της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία που επετεύχθη κατά την COP 21 στο Παρίσι·

30.  ζητεί από τη σερβική κυβέρνηση, δεδομένης της σημασίας του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) για την περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών τους, να παράσχει το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Σερβίας στον ΕΟΕΣ·

31.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα και καλεί τις σερβικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για το κλείσιμο και τον καθαρισμό των παράνομων χωματερών και να αναπτύξουν μια αξιόπιστη πολιτική μείωσης των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο ανακατασκευής, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου και ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να συνεχίσουν στην κατεύθυνση αυτή και να βελτιώσουν περαιτέρω τις δημόσιες μεταφορές σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) ΕΕ L 80 της 19.3.2008, σ. 46.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0065.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0095.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου