Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2893(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0167/2016

Pateikti tekstai :

B8-0167/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/02/2016 - 8.5
CRE 04/02/2016 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0047

Priimti tekstai
PDF 299kWORD 131k
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 4 d. - Strasbūras
Kosovo Europos integracijos procesas
P8_TA(2016)0047B8-0167/2016

2016 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. ataskaitos dėl Kosovo (2015/2893(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas dėl pagrindų susitarimo su Kosovu dėl jo dalyvavimo Sąjungos programose,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriomis patvirtinamas sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 19 d. ministrų pirmininkų Hashimo Thaçio ir Ivicos Dačićiaus pirmąjį susitarimą dėl santykių normalizavimo principų ir 2013 m. gegužės 22 d. įgyvendinimo veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimą 2014/349/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. spalio 27 d. pasirašytas ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir kad 2015 m. lapkričio 2 d. Kosovo Respublikos Susirinkimas jį ratifikavo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pateiktas JT laikinosios administracijos misijos Kosove (UNMIK) vykdomos veiklos ir su tuo susijusių pokyčių ataskaitas, kurių naujausia pateikta 2015 m. lapkričio 3 d.,

–  atsižvelgdamas į tai, kad iki 2017 m. vasario 28 d. pratęsti ES specialiojo įgaliotinio Kosove Samuelio Žbogaro įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos komunikatą „2015 m. plėtros strategijos dokumentas“ (COM(2015)0611),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 15 d. Tarybos išvadas dėl plėtros ir stabilizacijos bei asociacijos proceso,

–  atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų tarybos 2009 m. gruodžio 7 d., 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2011 m. gruodžio 5 d. susitikimų išvadas, kuriose atitinkamai pabrėžiama ir patvirtinama, kad, nedarant poveikio valstybių narių pozicijai dėl Kosovo statuso, ateityje Kosovui įvykdžius visas sąlygas taip pat galėtų būti liberalizuotas vizų režimas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. sausio mėn. pradėtas dialogas dėl vizų režimo, į 2012 m. birželio mėn. vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą ir 2014 m. liepos 24 d. antrąją Komisijos ataskaitą dėl Kosovo pažangos, padarytos vykdant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus (COM(2014)0488), ir į 2015 m. liepos mėn. Komisijos ekspertų misiją,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244(1999), 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr.64/298, kuria pripažįstamas Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonės turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti Serbijos ir Kosovo dialogą,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 28–29 d., 2009 m. balandžio 6–7 d., 2010 m. birželio 22–23 d., 2011 m. gegužės 20 d., 2012 m. kovo 14–15 d., 2013 m. spalio 30–31 d. ir 2015 m. balandžio 29–30 d. EP ir Kosovo tarpparlamentinių susitikimų bendrus pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos 2015 m. Kosovo pažangos ataskaitą (SWD(2015)0215),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinės pranešėjos Kosovo klausimais U. Lunacek atliktą darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi iki šiol Kosovo nepriklausomybę pripažino 110 iš 193 JT valstybių narių, įskaitant 23 ES valstybes nares iš 28;

B.  kadangi 2015 m. spalio 27 d. pasirašytas ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (SAS) ir 2015 m. lapkričio 2 d. Kosovo Respublikos Susirinkimas jį ratifikavo; kadangi 2016 m. sausio 21 d. Europos Parlamentas suteikė savo pritarimą;

C.  kadangi (potencialios) šalys kandidatės vertinamos pagal jų nuopelnus ir kadangi stojimo tvarkaraštis nustatomas pagal būtinų reformų įgyvendinimo spartą bei jų kokybę;

D.  kadangi ES ne kartą pakartojo, kad yra pasiryžusi teikti paramą Kosovo ekonominiam ir politiniam vystymuisi, suteikiant jam aiškią europinę perspektyvą ir vadovaujantis regiono europine perspektyva;

E.  kadangi ES plėtros politikoje svarbiausia laikytis teisinės valstybės principo;

F.  kadangi ES pabrėžė, jog būtina stiprinti ekonomikos valdymą, teisinės valstybės principą ir viešojo administravimo gebėjimus visose Vakarų Balkanų šalyse;

G.  kadangi EULEX įgaliojimai baigs galioti 2016 m. birželio 14 d.; kadangi šiuo metu vykdoma strateginė EULEX Kosovo misijos peržiūra;

1.  palankiai vertina tai, kad 2015 m. spalio 27 d. buvo pasirašytas ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas – taip užmegzti pirmieji sutartiniai santykiai, ir kad 2015 m. lapkričio 2 d. Kosovo Respublikos Susirinkimas jį greitai ratifikavo; pabrėžia, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu sudaromos sąlygos Kosovo integracijai į ES, bus stipriai paskatintas reformų įgyvendinimas ir institucionalizavimas, taip pat bus sudarytos sąlygos pradėti bendradarbiavimą su ES įvairiose srityse, greta ryšių su kaimyninėmis šalimis gerinimo ir pagalbos užtikrinant regiono stabilumą siekiant geresnio politinio dialogo ir glaudesnio prekybos integravimo; ragina Kosovo vyriausybę skirti didelį dėmesį visapusiškų reformų, kurios yra būtinos siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, įgyvendinimui;

2.  palankiai vertina tai, kad Europos Komisija paskelbė dokumentų rinkinį, kuriuo išreiškiamas ES įsipareigojimas remti ES narystės siekiančių valstybių politinių ir ekonominių reformų procesą ir pagal kurį Vakarų Balkanų regione bus remiamos reformos ir regioninis bendradarbiavimas;

3.  pabrėžia, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu siekiama skatinti taikyti Europos standartus tokiose srityse, kaip konkurencija, viešieji pirkimai, intelektinė nuosavybė, vartotojų apsauga, ir sukurti laisvosios prekybos zoną, nes tai būtų realus žingsnis Kosovo ekonominės integracijos į ES link;

4.  teigiamai vertina 2015 m. padarytą pažangą sudarant susitarimus pagal Kosovo ir Serbijos santykių normalizavimo procesą, visų pirma Kosove įsteigiant savivaldybių, kuriose daugiausia gyvena serbai, asociaciją / bendriją, susitarimus energetikos ir Mitrovicë / Mitrovica tilto klausimais, taip pat sudarant susitarimus dėl telekomunikacijų (2015 m. rugpjūčio 25 d.), transporto priemonių draudimo (2015 m. birželio mėn.) ir teisminių institucijų (2015 m. vasario mėn.); remia Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos nuolat vykdomus tarpininkavimo veiksmus siekiant Serbijos ir Kosovo santykių normalizavimo, kuris dar nėra visiškai pasiektas; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą atlikti išsamų bendrą vertinimą, kokia yra iki šiol pasirašytų susitarimų įgyvendinimo padėtis atsižvelgiant į vietoje priimtus įstatymus, ir reguliariai teikti ataskaitas šiuo klausimu Europos Parlamentui bei Kosovo ir Serbijos parlamentams; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją nustatyti trūkumus ir reikalauti, kad šalys vykdytų savo įsipareigojimus, ir ragina Serbiją ir Kosovą susilaikyti nuo neigiamos retorikos, tęsti jau pasiektų susitarimų visapusišką įgyvendinimą gera valia ir deramu laiku ir ryžtingai toliau įgyvendinti normalizavimo procesą; pabrėžia, kad siekiant normalizuoti Prištinos ir Belgrado santykius itin svarbu užtikrinti nuolatinį ir konstruktyvų jų dialogą ir visapusiškai įgyvendinti pasiektus susitarimus; palankiai vertina tai, kad 2016 m. sausio 27 d. buvo atnaujintos Serbijos ministro pirmininko A. Vučićiaus ir Kosovo ministro pirmininko I. Mustafos derybos; pažymi, kad be kitų temų buvo aptartas universiteto ir profesinių diplomų tarpusavio pripažinimas ir kelių ir geležinkelio jungčių gerinimas; pabrėžia, kad vietoje daroma pažanga teiks naudos visam regionui;

5.  yra susirūpinęs dėl to, kad vis dar didelis karo laikotarpio dingusių asmenų skaičius ir kad pažanga šiuo klausimu labai lėta; ragina valstybes tarpusavyje visapusiškai bendradarbiauti šioje srityje ir nepamiršti, kad glaudus bendradarbiavimas aiškinantis tiesą apie dingusius žmones yra itin svarbus siekiant tarpusavio susitaikymo;

6.  atkreipia dėmesį į Konstitucinio Teismo sprendimą dėl savivaldybių, kuriose daugiausia gyvena serbai, asociacijos įgyvendinimo; ragina visiškai ir atsakingai įgyvendinti pasiektus susitarimus; ragina laikytis teisinės valstybės principo, apgailestauja, kad opozicijos jėgos nepasinaudojo to šiuo sustabdymu, kad vėl pradėtų parlamentinį dialogą, ir ragina visas politines jėgas veikti konstruktyviai, atsižvelgiant į savo šalies, jos demokratinių institucijų ir piliečių interesus; mano, kad visiškas demokratijos taisyklių laikymasis, politinis dialogas ir netrukdoma parlamentinė veikla yra būtinos sąlygos norint įgyvendinti visus Kosovo reformų darbotvarkės aspektus; griežtai smerkia smurtinį priešinimąsi Susirinkime, ragina ateityje neleisti Susirinkime įvykti tolesniems protestams, per kuriuos imamasi smurto, ir pabrėžia, kad į Susirinkimą išrinkti parlamento nariai turėtų susitikti ir diskutuoti įvairiais klausimais visapusiškai gerbdami instituciją; pabrėžia, kad vyriausybė turėtų laikytis parlamento nutarimų ir sprendimų ir, kaip reikalauja teisėkūros institucija, prieš priimdama sprendimą pasirašyti susitarimus su kitomis valstybėmis, turėtų pateikti ataskaitą; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina dviejų Kosovo parlamento narių, atstovaujančių valdančiajai koalicijai ir opozicijai, gerai parengtą 2015 m. lapkričio 20 d. pasiūlymą; ragina visus politinius veikėjus atnaujinti politinį dialogą, kuris padėtų išeiti iš aklavietės ir rasti perspektyvų sprendimą, padėsiantį atkurti normalų Kosovo Respublikos Susirinkimo veikimą; ragina visus Kosovo lyderius reaguoti į šią padėtį suprantant jos didžiulę svarbą ir veikti atsakingai, turint mintyje tai, kad Susirinkimą išrinko Kosovo žmonės ir jis turi tarnauti Kosovo žmonėms; reiškia didelį susirūpinimą dėl pasikartojančių smurto veiksmų ir ragina teisėsaugos institucijas atlikti savo pareigą visapusiškai laikantis teisinių procedūrų; su susirūpinimu atkreipia dėmesį į įvykius, po kurių buvo sulaikyti kai kurie parlamento nariai, ir ragina ištirti galimą piktnaudžiavimą valdžia, susijusį su įvykdytais sulaikymais; primygtinai ragina Kosovo Respublikos Susirinkimą patikslinti jo narių imuniteto atšaukimo taisykles; atkreipia dėmesį į ombudsmeno prašymą, kad Prištinos valstybinė prokuratūra pradėtų tyrimą dėl policijos 2015 m. lapkričio 28 d. veiksmų;

7.  pabrėžia, kad Susirinkimas turi tapti efektyvesnis ir visais atvejais laikytis savo darbo tvarkos taisyklių ir tai, kad šių taisyklių būtų laikomasi, turi užtikrinti ir vyriausybė; pabrėžia, kad reikia stiprinti Kosovo Respublikos Susirinkimo priežiūros vaidmenį, ir ypač ragina Susirinkimą kuo skubiau priimti teisės aktus, pagal kuriuos būtų numatytas didesnis ES integracijos komiteto vaidmuo Kosovo integracijos procese, taip pat numatytas visapusiškas opozicijos dalyvavimas procese; ragina Susirinkimą svarstant teisės aktus nuolat konsultuotis su Venecijos komisija ir ją įtraukti į svarstymą; pabrėžia, kad vykdant skaidrią ir nepolitinę, nuopelnais grindžiamo įdarbinimo procedūrą į reguliavimo ir priežiūros institucijas reikia skubiai paskirti kompetentingus narius, kad būtų galima užtikrinti tinkamą valstybės administracijos veikimą;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad penkios valstybės narės oficialiai nepripažino Kosovo nepriklausomybės, mano, kad, jei ją pripažintų daugiau šalių, būtų prisidedama prie stabilumo užtikrinimo ir padedama labiau palengvinti Serbijos ir Kosovo santykių normalizavimą bei padidinti pasitikėjimą ES išorės politika; todėl palankiai vertina tų penkių valstybių narių, kurios nėra pripažinusios Kosovo nepriklausomybės, Taryboje priimtą sprendimą sudaryti palankesnes sąlygas patvirtinti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą; ragina visas valstybes nares dėti visas pastangas, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos ekonominiams, žmonių tarpusavio ir socialiniams valstybių narių ir Kosovo piliečių santykiams, laikantis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo nuostatų ir užmezgant oficialius sutartinius santykius; palankiai vertina tai, kad Kosovas pateikė pirmąją ekonominių reformų programą kaip pirmąjį žingsnį stiprinant ekonominį dialogą su ES;

9.  teigiamai vertina Kosovo valdžios institucijų atliktus veiksmus siekiant nutraukti neteisėtos migracijos, kuri intensyviausia buvo 2015 m. pradžioje, tendenciją; pabrėžia, kad reikia taikyti ne tik trumpalaikes priemones, kuriomis gyventojai skatinami nepalikti šalies, bet ir užtikrinti socialinius ir ekonominius pokyčius, taip pat kurti darbo vietas, taip skatinant piliečius likti Kosove ir kurti savo šalies ateitį; yra įsitikinęs, kad vizų režimo liberalizavimas taip pat padėtų pažaboti neteisėtą imigraciją ir sudarytų sąlygas žmonių tarpusavio ryšiams, atveriantiems galimybių piliečiams keliauti į užsienio šalis turizmo tikslais arba siekiant aplankyti gimines ir draugus nesusiduriant su ilgomis ir brangiomis vizų išdavimo procedūromis, ir išspręstų jausmo, kad jie yra izoliuoti, problemą; primena, kad gali būti pavojinga leisti Kosovui per ilgai būti vienintele „uždaryta“ ir „izoliuota“ regiono teritorija; atitinkamai ragina Prištiną imtis veiksmingų priemonių, skirtų kovoti su nusikalstamais prekybos žmonėmis tinklais; laikosi nuomonės, kad priėmus sprendimą įtraukti Kosovą į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą kaip saugią kilmės šalį galėtų būti padedama kovoti su nelegalia migracija;

10.  teigiamai vertina pažangą, padarytą įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą; ragina valdžios institucijas greitai ir visapusiškai įvykdyti visus reikiamus kriterijus; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų sprendžiant Kosovo vizų režimo liberalizavimo proceso klausimą; yra pasirengęs pritarti ir ragina Tarybą greitai pritarti beviziam režimui Kosovo piliečiams, kai tik Komisija laiku nustatys, kad įvykdyti visi techniniai kriterijai; mano, kad tuo pat metu reikia toliau vykdyti prekiautojų žmonėmis ir žmonių gabenimo tarpininkų paiešką ir juos traukti baudžiamojon atsakomybėn, siekiant jų neteisėtą veiklą padaryti nebepatrauklią; primygtinai ragina visas ES institucijas, visų pirma Komisiją, paspartinti vizų režimo liberalizavimo Kosovo piliečiams procesą, o Kosovo institucijas – laikytis įsipareigojimų ir įgyvendinti likusius kriterijus, kad 2016 m. būtų galima Kosovo piliečiams pradėti taikyti bevizį režimą, kuris juos priartins prie ES;

11.  pritaria, kad reikia tęsti derybas dėl pagrindų susitarimo, kurį pasirašius Kosovas galėtų dalyvauti ES programose;

12.  palankiai vertina tai, kad patvirtintas žmogaus teisių teisės paketas, pagal kurį bus sustiprinta institucinė žmogaus teisių apsaugos ir laikymosi priežiūros struktūra; pabrėžia, kad įgyvendinti šiuos teisės aktus yra nepaprastai svarbu; ypač teigiamai vertina tai, kad buvo įsteigtas ombudsmeno biuras ir paskirtas ombudsmenas, visų pirma dėl to, kad tai yra Kosovo visuomenės pasitikėjimą skatinantis veiksnys; tačiau apgailestauja, kad ombudsmeno darbui trukdo tai, jog biuras neturi tinkamų patalpų, ir ragina valdžios institucijas, laikantis Paryžiaus principų, nedelsiant skirti naujas patalpas šiam biurui; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad visos esamos nepriklausomos institucijos ir reguliavimo organai veiktų visu pajėgumu;

13.  susirūpinęs pažymi, kad vis dar labai silpna valdžios institucijų politinė valia iš tikrųjų bendradarbiauti su pilietine visuomene; ragina valdžios institucijas sąžiningai įgyvendinti teisinę bendradarbiavimo su pilietine visuomene sistemą, ypač teikiant visus reikiamus išteklius Bendrai patariamajai tarybai; ragina ES biurą skatinti tokias konsultacijas ir prireikus sudaryti joms geresnes sąlygas;

14.  be to, teigiamai vertina tai, kad 2015 m. gegužės mėn. buvo priimtas įstatymas dėl apsaugos nuo diskriminacijos ir ombudsmenui buvo suteikti įgaliojimai atlikti lygybės įstaigos pareigas; išlieka susirūpinęs dėl to, kad sprendžiamų ir nagrinėjamų bylų dėl neapykantą kurstančios kalbos, ypač nukreiptos prieš LGBTI ir mažumų bendruomenes, skaičius yra mažas; ragina LGBTI bendruomenės teisių patariamąją ir koordinavimo grupę aktyviai imtis veiksmų dėl šių bylų ir susirūpinimą keliančių klausimų;

15.  taip pat teigiamai vertina tai, kad buvo priimtas įstatymas dėl lyčių lygybės, ir ragina Kosovo valdžios institucijas lyčių aspekto integravimą laikyti prioritetu ir užtikrinti, kad valdymo organai ir institucijos rodytų pavyzdį; reiškia susirūpinimą dėl struktūrinių sunkumų, kurie sudaro kliūčių įstatymo įgyvendinimui; išlieka susirūpinęs dėl to, kad nepakankamai moterų eina su sprendimų priėmimu susijusias pareigas; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepadaryta pažangos kovojant su smurtu šeimoje ir smurtu dėl lyties; primygtinai ragina valdžios institucijas viešai paskatinti moteris prabilti ir pranešti apie namuose patirtą smurtą, taip pat ragina sukurti šių moterų apsaugos mechanizmus bei suteikti joms pastogę; reiškia susirūpinimą dėl to, kad labai mažai moterų yra turto savininkės; ragina valdžios institucijas aktyviai siekti užtikrinti moterims nuosavybės teises, be kita ko, kadastro ir registracijos pareigūnams registruojant visus nuosavybės bendrininkus ir vykdant informavimo kampaniją;

16.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad per pastaruosius metus padaryta labai nedidelė pažanga žodžio laisvės ir žiniasklaidos srityje; yra susirūpinęs dėl to, kad vykdydami savo profesinę veiklą žurnalistai susiduria su smurtu ir grasinimais, ir pabrėžia, kad reikia stiprinti žurnalistų apsaugą sistemingai reaguojant į išpuolius prieš žurnalistus, viešai šiuos išpuolius pasmerkiant, nedelsiant vykdant tyrimus ir laiku išnagrinėjant bylas; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina toliau siekti pažangos žiniasklaidos nepriklausomumo srityje; ragina valdžios institucijas vykdyti nuodugnias ir visapusiškas viešas konsultacijas ir pasinaudojant jų rezultatais nedelsiant užpildyti sistemines teisės aktų, kuriais užtikrinama žiniasklaidos laisvė, ypač atsižvelgiant į žiniasklaidos nuosavybės skaidrumą ir visuomeninio transliuotojo tvarumą, spragas; primygtinai ragina valdžios institucijas veiksmingai taikyti teisės aktus dėl šmeižto, neapykantą kurstančių kalbų ir garbės ir orumo gynimo;

17.  primena, kad Kosovas ir Serbija turi rasti tvarius sprendimus pabėgėlių klausimu, laikantis su JT pabėgėlių agentūros (UNHCR) rekomendacijomis tuo klausimu ir JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais 2014 m. ataskaitos;

18.  pažymi, kad reikia dėti tolesnes pastangas siekiant apsaugoti ir praktikoje užtikrinti visų Kosovo etninių mažumų, įskaitant romų, aškalų, egiptiečių ir goranų bendruomenes, teises visapusiškai įgyvendinant atitinkamus teisės aktus, atsižvelgiant į geriausią regione ir ES valstybėse narėse taikomą praktiką; ragina nacionalines ir vietos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų įgyvendinant priimtus teisės aktus, kad jos galėtų prisidėti prie tolesnio daugiatautės visuomenės vystymosi, visų pirma mažumų švietimo ir užimtumo aspektu, siekiant užkirsti kelią tiesioginei ir netiesioginei diskriminacijai; teigiamai vertina vadinamąją Prištinos deklaraciją, kurioje vyriausybės, tarptautinės, tarpvyriausybinės ir pilietinės visuomenės organizacijos raginamos siekiant skatinti ir užtikrinti romų teises ir kovojant su nusistatymu prieš romus Vakarų Balkanuose visapusiškai taikyti nediskriminacijos ir lygybės principus;

19.  pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl nepakankamos pažangos kovojant su aukšto lygio korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir kaupiant baudžiamųjų persekiojimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių patirtį; pabrėžia, kad organizuotas nusikalstamumas ir toliau kelia didelį susirūpinimą; pažymi, kad Kosovo vyriausybė turi parodyti aiškų ir tikslų signalą, kad šalis visais lygmenimis sistemingai kovoja su korupcija; ragina valdžios institucijas nedelsiant patvirtinti išsamų strateginį požiūrį į kovą su įsigalėjusia korupcija, kuri ir toliau yra didelė kliūtis siekiant Kosovo demokratinio, socialinio ir ekonominio vystymosi; ragina Kosovo Kovos su korupcija agentūrą pradėti daugiau tyrimų, o prokuratūrą – tęsti Kovos su korupcija agentūros perduotų bylų tyrimą; pabrėžia, kad proceso skaidrumas – tai pagrindinis elementas siekiant kovoti su korupcija ir užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą; taip pat pabrėžia politinio elito vaidmenį ir atsakomybę kovoje su korupcija;

20.  palankiai vertina padidintas pastangas ir tvirtą įsipareigojimą kovoti su terorizmu ir ragina įgyvendinti kovos su terorizmu strategiją; primygtinai ragina valdžios institucijas spręsti radikalizacijos priežastis, visų pirma didelio jaunimo nedarbo ir smurtinio ekstremizmo klausimus; palankiai vertina Kosovo dalyvavimą kovos su terorizmu koalicijoje ir priemones, kurių valdžios institucijos imasi, siekdamos užkirsti kelią jaunų žmonių radikalizavimui; ragina valdžios institucijas atidžiai stebėti padėtį ir užkirsti kelią galimų islamistų užsienio kovotojų ir teroristų mobilizavimui; džiaugiasi dėl to, kad Kosovo konstitucijoje įtvirtinta, jog Kosovas yra pasaulietinė valstybė, kuri laikosi neutralaus požiūrio į religinius įsitikinimus;

21.  pažymi, kad, Kosovo vidaus reikalų ministro teigimu, apie 300 Kosovo piliečių Sirijoje ir Irake yra įsijungę į džihadistų gretas, ir kad daug jų jau yra grįžę į Kosovą; palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi vyriausybė, numatydama laisvės atėmimo bausmes Kosovo piliečiams, prisijungusiems prie teroristinių organizacijų;

22.  pažymi, kad, priėmus kelis atitinkamus teisės aktus, buvo padaryta tam tikra pažanga teisminių institucijų srityje; pabrėžia, kad tuos teisės aktus reikia nedelsiant konkrečiai ir efektyviai įgyvendinti; išlieka susirūpinęs dėl lėto teisingumo vykdymo, didelio neišspręstų bylų skaičiaus, teisų sistemai skirtų išteklių trūkumo, mažo teisminių institucijų pareigūnų atskaitomybės ir atsakomybės lygio, galimybės daryti politinę įtaką teisminėms struktūroms, nes visos šios problemos vis dar nėra tinkamai sprendžiamos teisės aktuose, ir pabrėžia, kad svarbu turėti visiškai veikiančią teismų sistemą su aiškiomis taisyklėmis dėl to, kiek laiko turi trukti teismo bylų nagrinėjimas; palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant integruoti teismines institucijas šiaurinėje šalies dalyje, tam tikras pareigas pavedant Kosovo serbų teisėjams ir prokurorams; ragina politines institucijas aiškiai parodyti visapusišką paramą teisėjų ir prokurorų, kurie ir toliau tampa bandymų daryti įtaką vykdomiems tyrimams ir teisminėms procedūroms aukomis, nepriklausomumui; ragina valdžios institucijas pakeisti konstituciją, kad būtų galima užtikrinti, jog dauguma Kosovo Teisėjų tarybos narių būtų renkami kolegų, laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų;

23.  ragina Kosovą vykdyti panašią į ES bendrą užsienio ir saugumo politiką;

24.  teigiamai atsižvelgia į tai, kad priimti konstituciniai pakeitimai, kuriais sukuriama Specialiųjų bylų kolegija ir Specialiųjų bylų prokuratūra; palankiai vertina tai, kad užbaigtos Kosovo derybos su Nyderlandais dėl susitarimo su priimančiąja valstybe, ir tikisi, kad Specialiųjų bylų kolegija visai netrukus galės dirbti visu pajėgumu, o Specialiųjų bylų prokuratūra turės pakankamai darbuotojų užduotims vykdyti; ragina steigiant Specialiųjų bylų kolegiją ir Specialiųjų bylų prokuratūrą vadovautis Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) praktika ir geriausia patirtimi laikantis atitinkamų konstitucinių nuostatų; ragina Kosovo valdžios institucijai visapusiškai bendradarbiauti su naujuoju teismu; ragina ES ir jos valstybes nares skirti pakankamai lėšų kolegijos veiklos vykdymui;

25.  laikosi nuomonės, kad EULEX peržiūra ir jos laipsniškas panaikinimas turėtų būti vykdomi kartu stiprinant ir plečiant ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus, kad būtų užtikrinti reikiami jo stebėsenos, kuravimo ir konsultavimo pajėgumai, intensyvinant Kosovo integracijos į ES procesą, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija ir traukiant atsakomybėn už karo nusikaltimus; kol kas ragina užtikrinti didesnį EULEX misijos veiksmingumą ir visišką skaidrumą bei atsakomybę per jos įgaliojimų laikotarpį; atkreipia dėmesį į 2015 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadas dėl EULEX įgaliojimų ir ragina Kosovą prisidėti, kad EULEX galėtų visapusiškai ir netrukdoma vykdyti savo atnaujintus įgaliojimus; pabrėžia, kad persvarstant įgaliojimus būtina taikyti išvadas ir įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas prof. Jeano-Paulo Jacqué ataskaitoje, parengtoje po to, kad EULEX darbuotojams buvo pareikšti įtarimai korupcija; ragina EULEX pasiekti susitarimą su Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misija Kosove (UNMIK) dėl nebaigtų bylų perdavimo atitinkamoms Kosovo valdžios institucijoms; ragina valstybes nares komandiruoti gerai parengtus kvalifikuotus ekspertus reikiamam laikotarpiui, o pasibaigus jų misijai užtikrinti reintegraciją į nacionalines tarnybas;

26.  apgailestauja dėl to, kad buvo atmesta Kosovo paraiška dėl narystės UNESCO, be kita ko, dėl aktyvaus Serbijos priešinimosi, kuris prieštarauja įsipareigojimui plėtoti gerus kaimyninius santykius, tačiau taip pat dėl to, kad trūko vienybės tarp valstybių narių; palankiai vertina tai, kad priimtas įstatymas, kuriuo siekiama apsaugoti Prizreno istorinį paveldą, ir ragina jį visapusiškai įgyvendinti, tačiau pažymi, kad miesto paveldui yra iškilęs pavojus dėl plataus masto neteisėtų statybų; teigiamai vertina tai, kad buvo atkurtos kelios serbų religinio ir kultūros paveldo vietovės, sunaikintos 2004 m., pvz., ortodoksų katedra, ir ragina tęsti serbų religinio ir kultūros paveldo renovaciją; todėl ragina suinteresuotąsias šalis, įskaitant Kosovo valdžios institucijas, Serbijos vyriausybę, Kosovo serbų bendruomenę ir Serbijos stačiatikių bažnyčią, rasti priimtiną Kosovo kultūros ir religinio paveldo, kuris turėtų būti laikomas bendru Europos paveldu, sklaidą, apsaugą ir išsaugojimą; palankiai vertina tai, kad Kosovo konstitucijoje įtvirtintas Kosovo įsipareigojimas išsaugoti ir apsaugoti savo kultūros ir religinį paveldą, ir ragina toliau dėti pastangas, kad būtų apsaugotos visų religinių mažumų, įskaitant Kosovo krikščionis, teisės; pabrėžia, kad Kosovo prioritetas turėtų būti prisijungimas prie tarptautinių ir regioninių organizacijų ir mechanizmų; atsižvelgdamas į tai primena, jog svarbu laikytis regioninio bendradarbiavimo susitarimo; mano, kad Vakarų Balkanų regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro, kurį aktyviai remia daug šalių, įsteigimas vykdant Berlyno procesą duos teigiamų rezultatų, visų pirma plėtojant Serbijos ir Kosovo jaunimo santykius;

27.  palankiai vertina tai, kad vykdant Berlyno procesą įsteigtas Vakarų Balkanų pilietinės visuomenės forumas, kuris suteikia galimybę regiono pilietinės visuomenės atstovams keistis idėjomis, reikšti savo susirūpinimą ir rengti konkrečias rekomendacijas politikos formuotojams, ir ragina šį procesą tęsti per kitą aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris bus surengtas 2016 m. Paryžiuje, ir regiono pilietinės visuomenės organizacijoms rengti parengiamuosius seminarus;

28.  palankiai vertina 2015 m. gegužės mėn. priimtą sprendimą pakviesti Kosovo Respublikos Susirinkimą nuolat, visais lygmenimis ir lygiomis teisėmis dalyvauti Pietryčių Europos šalių bendradarbiavimo proceso parlamentinės asamblėjos posėdžiuose ir veikloje ir mano, kad tai svarbus indėlis į regioninį parlamentinį dialogą; apgailestauja, kad Kosovo Respublikos Susirinkimas kaip visateisis narys nebuvo pakviestas dalyvauti kitose regioninio parlamentinio bendradarbiavimo iniciatyvose, pvz., Europos stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių Vakarų Balkanų parlamentų (COSAP) integracijos komitetų konferencijoje, taip pat parlamentinių ekonomikos, finansų ir Vakarų Balkanų parlamentų europinės integracijos komitetų tinkle; ragina visus regiono parlamentus laikytis įtraukesnio požiūrio į Kosovo Respublikos Susirinkimo prašymus dalyvauti regioninėse iniciatyvose ir taip prisidėti prie regioninio bendradarbiavimo stiprinimo;

29.  dar kartą ragina Kosovą užbaigti kurti valstybės tarnybos teisės aktų sistemą ir visapusiškai įgyvendinti viešojo administravimo strateginę programą ir veiksmų planą; ragina valdžios institucijas nutraukti viešojo administravimo politizavimą, visose viešosiose institucijose propaguoti nuopelnais grindžiamą profesionalumą ir užtikrinti patikimą viešųjų institucijų finansų valdymą ir Kosovo Respublikos Susirinkimo priežiūros, susijusios su biudžeto vykdymu, skaidrumą;

30.  pabrėžia, kad svarbu padidinti finansavimą Kosovo NVO projektų, kuriais siekiama remti gero valdymo principus, padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, sustiprinti teisingumo sistemos institucinius mechanizmus, toliau stiprinti institucinę ir socialinę demokratiją, didinti pastangas apsaugoti ir užtikrinti marginalizuotų grupių ir etninių mažumų teises;

31.  pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl didelio nedarbo lygio, ypač jaunimo ir moterų, ir smerkia bendrą moterų diskriminaciją visuomenėje ir darbo rinkoje; pabrėžia, kad Kosovo jaunimui būtina suteikti ateities perspektyvas; ragina Kosovą ypač daug dėmesio skirti gebėjimų trūkumo mažinimui darbo rinkoje ir pašalinti administracines kliūtis, kurios gali būti diskriminacijos priežastis, ir pagerinti bendrą šalies verslo aplinką, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms; ragina Komisiją kaip dalį Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) finansavimo teikti tolesnę paramą jauniems verslininkams, ypač daug dėmesio skiriant mokymams, seminarams ir keitimuisi praktine patirtimi, įskaitant priemones, kuriomis siekiama palengvinti ryšius su ES valstybių narių verslininkais, kartu dedant visas reikiamas pastangas, kad būtų išvengta protų nutekėjimo, ypač po to, kai įsigalios Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas;

32.  Pažymi, kad struktūrinės reformos tebėra itin svarbios tam, kad būtų padidintas Kosovo ekonomikos augimo potencialas ir produktyvumas bei pagerintas lankstumas ir konkurencingumas; pritaria Komisijos išvadai, kad Kosovas turėtų sustiprinti vidutinės trukmės fiskalinę sistemą, padidinti viešųjų finansų skaidrumą, perorientuoti biudžeto išlaidas į augimą skatinančias priemones ir nukreipti tiesiogines užsienio investicijas ir perlaidas į gamybos sektorius; ragina Kosovą paspartinti valstybės įmonių restruktūrizavimą, pagerinti bankroto ir nemokumo procedūras ir sumažinti priklausomybę nuo įplaukų iš muitų išplečiant vidaus mokesčių bazę ir modernizuojant mokesčių surinkimo sistemą;

33.  pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didelį nedarbą ir žemą dalyvavimo darbo rinkoje lygį, darbo rinkos reformos, kurios būtų papildytos švietimo reformomis, yra labai svarbios; pabrėžia, kad būtina dėti daugiau pastangų siekiant geriau priderinti švietimo sistemą prie darbo rinkos poreikių, visų pirma keičiant ikiuniversitetinio ugdymo mokymo programų sistemą; be to, pabrėžia, kad svarbu plėsti profesinio lavinimo sistemą, kurią turi papildyti aktyvi darbo rinkos politika;

34.  pažymi, kad Kosovas yra ankstyvajame veikiančios ekonomikos kūrimo etape; palankiai vertina tai, kad buvo padaryta tam tikra pažanga pramonės ir MVĮ srityse; ragina toliau mažinti naštą MVĮ ir pabrėžia, kad reikia atlikti teisės aktų poveikio MVĮ vertinimą ir toliau remti veiklą pradedančias įmones ir didelę pridėtinę vertę turinčias novatoriškas bendroves, kad būtų skatinama verslo veikla, nes tai duos ir socialinės, ir ekonominės naudos; ragina Komisiją, pasitelkus PNPP finansavimą, teikti tolesnę paramą jauniems verslininkams, įskaitant priemones, kuriomis siekiama palengvinti ryšius su ES valstybių narių verslininkais, ir įtraukiant Kosovo verslininkų asociacijas į Europos jaunųjų verslininkų konfederaciją, ypač po to, kai įsigalios Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas; primygtinai ragina Kosovo valdžios institucijas suteikti investicijų finansavimo galimybių socialinėms ir tvarioms įmonėms, siekiant išspręsti socialines problemas ir užtikrinti tvarų augimą;

35.  pakartoja, kad svarbu užtikrinti, kad Kosovui būtų kuo greičiau paskirtas tarptautinis telefono kodas, nes jis jam padės suteikti didesnį matomumą tarptautiniu lygmeniu; ragina Tarptautinę telekomunikacijų sąjungą (ITU) imtis veiksmų remiantis šiuo susitarimu;

36.  pabrėžia, kad kviečiant dalyvauti tam tikrus asmenis svarbu atsižvelgti į visoms bendruomenėms opius klausimus, kaip tai buvo generolo L. Dikovićiaus atveju, ir ragina KFOR imtis veiksmų bendradarbiaujant su Kosovo valdžios institucijomis, kad būtų išvengta poelgių, kurie įžeistų aukų atminimą ir pakenktų Prištinos ir Belgrado dialogui; primena, kad Kosovo ir Serbijos ryšių tarnybos turi būti tinkamai informuotos likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki tokių vizitų;

37.  pažymi, kad gerinama kelių transporto ir judumo infrastruktūra, visų pirma greitkelių infrastruktūra, taip pat tai, kad nesenai priimtas 2015 m. PNPP II dokumentų paketas, į kurį įtrauktas pagrindinis Kosovo geležinkelių infrastruktūros projektas; tačiau apgailestauja dėl to, kad statybos kaina yra didelė; tikisi, kad nesenai Kosovo ir Europos investicijų banko pasirašyta paskolos sutartis, skirta 10-ojo Europos geležinkelio maršruto sistemos Kosovo dalies modernizavimui paskatins sukurti išsamų viešojo transporto gerinimo ir geležinkelio infrastruktūros atnaujinimo planą; todėl, palankiai vertina 2016 m. sausio 27 d. ministrų pirmininkų Isos Mustafos ir Aleksandro Vučićiaus susitarimą pradėti diskusijas dėl tiesioginių oro ir geležinkelio jungčių tarp Kosovo ir Serbijos; turėdamas mintyje tai, kad Komisija Sujungimo darbotvarkę paskelbė vienu iš svarbiausių savo prioritetu ir pagrindiniu šio regiono ekonominio vystymosi veiksniu, ragina Kosovo valdžios institucijas užtikrinti, kad transporto srityje būtų visapusiškai įgyvendinti techniniai standartai ir vadinamosios švelniosios priemonės, dėl kurių susitarta 2015 m. Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime Vienoje;

38.  reiškia susirūpinimą dėl Kosove susidariusios dabartinės pavojingos padėties energetikos srityje, kuri daro neigiamą poveikį kasdieniam gyvenimui; atkreipia dėmesį į labai didelius elektros energijos nuostolius, patiriamus dėl susidėvėjusių tinklų, ir su tuo susijusią žalą komercinei veiklai ir ragina imtis esminių reformų siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir energijos tiekimo saugumą, investuojant į esamo elektros tinklo atnaujinimą, kadangi veikiantys elektros tinklai yra būtina sąlyga, kad Kosove galėtų steigtis vietos ir užsienio įmonės; primygtinai ragina Energetikos reguliavimo tarnybą būti lankstesnei išduodant licencijas ir leidimus naujiems verslo pasaulio investuotojams į atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektorių; atkreipia dėmesį į susitarimą, sudarytą su JAV bendrove „Contour Global“ dėl 500 MW gamybos pajėgumo elektrinės „New Kosovo“ statybos; ragina užtikrinti šio projekto skaidrumą ir prieš jį vykdant atlikti socialinio poveikio ir poveikio aplinkai vertinimą visapusiškai laikantis ES standartų;

39.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Kosovo vyriausybei bei Kosovo Respublikos Susirinkimui.

Teisinė informacija - Privatumo politika