Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2893(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0167/2016

Predkladané texty :

B8-0167/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.5
CRE 04/02/2016 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0047

Prijaté texty
PDF 223kWORD 133k
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg
Proces integrácie Kosova do EÚ
P8_TA(2016)0047B8-0167/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2016 o správe o Kosove za rok 2015 (2015/2893(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne konaného 19. a 20. júna 2003 a týkajúceho sa vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k Európskej únii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. októbra 2012, ktorým sa Komisii povoľuje otvoriť rokovania s Kosovom o rámcovej dohode o účasti na programoch Únie,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. júna 2013, ktorými sa prijalo rozhodnutie povoliť otvorenie rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom,

–  so zreteľom na prvú dohodu o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov, ktorú podpísali premiéri Hashim Thaçi a Ivica Dačić 19. apríla 2013, a na vykonávací akčný plán z 22. mája 2013,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/349/SZBP z 12. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO,

–  so zreteľom na podpísanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom 27. októbra 2015 a na jej ratifikáciu kosovským zhromaždením 2. novembra 2015,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN o prebiehajúcich činnostiach Dočasnej misie Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) a o súvisiacom vývoji vrátane najnovšej správy zverejnenej 3. novembra 2015,

–  so zreteľom na predĺženie mandátu osobitného zástupcu EÚ pre Kosovo Samuela Žbogara do 28. februára 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2015 o stratégii rozširovania EÚ (COM(2015)0611),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. decembra 2015 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti zo 7. decembra 2009, 14. decembra 2010 a z 5. decembra 2011, v ktorých sa zdôrazňuje a opätovne potvrdzuje, že Kosovo by bez toho, aby bola dotknutá pozícia členských štátov k jeho štatútu, malo mať prospech z možnosti prípadnej liberalizácie vízového režimu, len čo budú splnené všetky podmienky,

–  so zreteľom na začatie dialógu o vízach v januára 2012, plán liberalizácie vízového režimu z júna 2012, druhú správu Komisie z 24. júla 2014 o pokroku Kosova pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (COM(2014)0488) a na misiu expertov Komisie z júla 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 (1999), poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 64/298 z 9. septembra 2010, ktorou sa uznal obsah stanoviska Medzinárodného súdneho dvora a privítala pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Srbskom a Kosovom,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia z medziparlamentných stretnutí EP – Kosovo, ktoré sa konali 28. – 29. mája 2008, 6. – 7. apríla 2009, 22. – 23. júna 2010, 20. mája 2011, 14. – 15. marca 2012, 30. – 31. októbra 2013 a 29. – 30. apríla 2015,

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku Kosova za rok 2015 z 10. novembra 2015 (SWD(2015)0215),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

–  so zreteľom na prácu Ulrike Lunacekovej ako stálej spravodajkyne Výboru pre zahraničné veci pre Kosovo,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 110 zo 193 členských štátov OSN vrátane 23 z 28 členských štátov EÚ uznáva nezávislosť Kosova;

B.  keďže Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom bola podpísaná 27. októbra 2015 a kosovské zhromaždenie ju ratifikovalo 2. novembra 2015; keďže Európsky parlament udelil svoj súhlas 21. januára 2016;

C.  keďže potenciálne kandidátske krajiny sa budú posudzovať na základe vlastných zásluh, pričom časový plán pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a kvality potrebných reforiem;

D.  keďže EÚ opätovne pripomína svoju ochotu pomáhať pri hospodárskom a politickom rozvoji Kosova prostredníctvom jasnej európskej perspektívy a v súlade s európskou perspektívou tohto regiónu;

E.  keďže pre EÚ je zásada právneho štátu v jadre jej politiky rozširovania;

F.  keďže EÚ zdôrazňuje potrebu posilnenia hospodárskeho riadenia, právneho štátu a kapacít verejnej správy vo všetkých krajinách západného Balkánu;

G.  keďže mandát misie EULEX sa skončí 14. júna 2016; keďže práve prebieha posudzovanie misie EULEX v Kosove;

1.  víta podpísanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom 27. októbra 2015 ako prvého zmluvného vzťahu a jej ratifikáciu kosovským zhromaždením 2. novembra 2015; zdôrazňuje, že dohoda o stabilizácii a pridružení pripraví podmienky pre začlenenie Kosova do EÚ, poskytne silnú stimul na vykonanie a inštitucionalizáciu reforiem a umožní nadviazať spoluprácu s EÚ v mnohých oblastiach s cieľom posilniť politický dialóg a upevniť obchodnú integráciu a takisto aj posilniť vzťahy so susednými krajinami a zabezpečiť stabilitu v regióne; vyzýva vládu Kosova, aby sa sústredila na vykonávanie komplexných reforiem v záujme splnenia svojich záväzkov v rámci Dohody o stabilizácii a pridružení;

2.  víta, že Komisia prijala balík opatrení na podporu reforiem a regionálnej spolupráce v krajinách západného Balkánu, ktorým EÚ vyjadruje svoj záväzok podporiť proces politických a hospodárskych reforiem v týchto krajinách na ich ceste k vstupu do EÚ;

3.  zdôrazňuje, že Dohoda o stabilizácii a pridružení sa zameriava na podporu európskych štandardov v oblastiach, ako je hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo a ochrana spotrebiteľa a na vytvorenie oblasti voľného obchodu ako hmatateľného kroku smerom k hospodárskej integrácii Kosova do EÚ;

4.  víta pokrok dosiahnutý v roku 2015 pri docielení dohôd v procese normalizácie vzťahov medzi Kosovom a Srbskom, najmä o zriadení združenia alebo spoločenstva samosprávnych celkov srbskej väčšiny v Kosove, o energetike, o Mitrovickom moste, o telekomunikáciách z 25. augusta 2015 a dohôd o poistení vozidiel z júna 2015 a súdnictve z februára 2015; podporuje pokračujúce úsilie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o mediáciu s cieľom normalizovať vzťahy medzi Srbskom a Kosovom, čo sa dosiaľ v plnej miere nedosiahlo; vyzýva ESVČ, aby vypracovala celkové dôkladné posúdenie stavu plnenia všetkých doteraz podpísaných dohôd, pokiaľ ide o prijímanie zákonov na mieste, a aby o tom pravidelne predkladala správy Európskemu parlamentu a parlamentom Kosova aj Srbska; naliehavo žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby identifikovala nedostatky a povzbudila zmluvné strany k plneniu záväzkov, a vyzýva Srbsko a Kosovo, aby sa zdržali akýchkoľvek negatívnych prejavov a v dobrej viere a bez prieťahov pokročili k plnej implementácii už uzatvorených dohôd a aby rozhodne pokračovali v procese normalizácie vzťahov; zdôrazňuje, že pokračujúci a konštruktívny dialóg medzi Prištinou a Belehradom a plná implementácia uzatvorených dohôd má veľký význam pre normalizáciu ich vzťahov; víta obnovenie rozhovorov medzi srbským premiérom Vučićom a kosovským premiérom Mustafom 27. januára 2016; konštatuje, že predmetom diskusií bolo vzájomné uznávanie univerzitných a odborných diplomov a zlepšenie cestných a železničných spojov; zdôrazňuje, že skutočný pokrok dosiahnutý v praxi bude prínosom pre celý región;

5.  vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom nezvestných osôb z obdobia vojny, ako aj nad malým pokrokom v tejto oblasti; vyzýva na plnú medzištátnu spoluprácu v danej veci so zreteľom na to, že plná spolupráca pri zisťovaní pravdy o nezvestných osobách má kľúčový význam pre vzájomné zmierenie;

6.  berie na vedomie rozhodnutie ústavného súdu, pokiaľ ide zavádzanie združenia srbských obcí; žiada o plnú a dôslednú implementáciu uzatvorených dohôd; požaduje dodržiavanie zásad právneho štátu, vyjadruje poľutovanie nad tým, že opozičné sily nevyužili tento odklad na obnovenie parlamentného dialógu, a nabáda všetky politické sily, aby konali konštruktívne a v záujme svojej krajiny, jej demokratických orgánov a občanov; považuje dôsledné dodržiavanie zásad demokracie, politický dialóg a činnosť parlamentu, ktorá nie je obmedzovaná prekážkami, za základné predpoklady pre vykonanie všetkých prvkov programu reforiem v Kosove; dôrazne odsudzuje násilné prekážanie v činnosti zhromaždenia, požaduje vyhýbať sa ďalším násilným protestom v zhromaždení, zdôrazňuje, že v zhromaždení by sa mali zvolení poslanci stretávať a viesť rozhovory pri plnom rešpektovaní tejto inštitúcie; zdôrazňuje, že vláda by mala dodržiavať uznesenia a rozhodnutia Európskeho parlamentu a mala by podávať správy tak, ako to vyžaduje legislatívny orgán, predtým, ako rozhodne o podpísaní dohôd s inými štátmi; v tejto súvislosti víta veľmi dobre pripravený návrh z 20. novembra 2015, ktorý predložili dvaja kosovskí poslanci, jeden z vládnucej koalície a druhý z opozície; vyzýva všetky politické subjekty na obnovenie politického dialógu v záujme vyriešenia patovej situácie a s cieľom nájsť schodné riešenie, ktorým by sa obnovilo normálne fungovanie kosovského zhromaždenia; vyzýva všetkých lídrov Kosova, aby riešeniu tejto situácie prikladali najväčšiu dôležitosť a prevzali zodpovednosť, majúc na pamäti, že zhromaždenie je volené kosovským ľudom a pre kosovský ľud; vyjadruje vážne znepokojenie nad opakovanými násilnými činmi a vyzýva orgány presadzovania práva, aby vykonávali svoje povinnosti v plnom súlade so zákonnými postupmi; so znepokojením si všíma udalosti, ktoré viedli k zatknutiu niektorých poslancov parlamentu, a vyzýva na vyšetrenie možného zneužitia právomoci v súvislosti so zatknutiami; naliehavo žiada kosovské zhromaždenie, aby objasnilo pravidlá týkajúce sa zrušenia imunity svojich poslancov; víta žiadosť ombudsmana adresovanú štátnej prokuratúre v Prištine o začatie vyšetrovania týkajúceho sa policajného zásahu z 28. novembra 2015;

7.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa zhromaždenie stalo účinnejšou silou a za každých okolností dodržiavalo vlastný rokovací poriadok, a že by vláda mala tento poriadok rešpektovať; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť úlohu dohľadu vykonávanú zhromaždením, a najmä vyzýva zhromaždenie, aby čo najskôr prijalo právne predpisy, ktoré priznajú výboru pre európsku integráciu dôležitejšiu úlohu v procese integrácie Kosova a ktorými sa zabezpečí plné zapojenie opozície do tohto procesu; vyzýva parlament, aby viedol pravidelné konzultácie a zapojil do prerokúvania právnych predpisov Benátsku komisiu; zdôrazňuje potrebu bezodkladne vymenovať do regulačných a dozorných orgánov príslušných členov na základe výberových procesov, ktoré vychádzajú zo zásluh a sú transparentné a nepolitické, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie štátnej správy;

8.  berie na vedomie, že päť členských štátov uznalo formálne Kosovo, a domnieva sa, že ďalšie uznanie by prispelo k posilneniu stability v regióne, uľahčilo by ďalšiu normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom a zvýšilo by dôveryhodnosť EÚ v jej vonkajšej politike; v tejto súvislosti berie s uspokojením na vedomie rozhodnutie piatich členských štátov, ktoré neuznali Kosovo, uľahčiť schválenie Dohody o stabilizácii a pridružení v Rade; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby vynaložili maximálne úsilie na uľahčenie hospodárskych a medziľudských kontaktov a sociálnych vzťahov medzi svojimi občanmi a občanmi Kosova v duchu Dohody o stabilizácii a pridružení a na zavedenie formálnych zmluvných vzťahov; víta, že Kosovo predložilo prvý program hospodárskych reforiem, ktorý má byť prvým krokom pri prehlbovaní hospodárskeho dialógu s EÚ;

9.  berie s uspokojením na vedomie prácu, ktorú vykonali orgány Kosova s cieľom ukončiť trend nelegálnej migrácie, ktorá dosiahla vrchol začiatkom roka 2015; zdôrazňuje, že krátkodobé opatrenia na odradenie obyvateľstva od odchodu by mali byť sprevádzané sociálno-ekonomickým vývojom a tvorbou pracovných miest, čo bude občanov povzbudzovať k tomu, aby zostali v Kosove a budovali si budúcnosť vo svojej krajine; je presvedčený, že liberalizácia vízového režimu by tiež mohla prispieť k obmedzeniu nelegálneho prisťahovalectva, pretože by umožnila medziľudské kontakty ponúkajúce občanom možnosti cestovať do zahraničia z dôvodu turistiky a návštevy príbuzných a priateľov bez toho, aby museli znášať zdĺhavé a nákladné postupy udeľovania víz, a zároveň by pomohla odstrániť pocit izolácie; znovu pripomína potenciálne nebezpečenstvo vyplývajúce z toho, že Kosovo je už príliš dlho jedinou „uzamknutou“ a „izolovanou“ krajinou v regióne; rovnako nalieha, aby Priština prijala účinné opatrenia na boj proti zločineckým sieťam, ktoré obchodujú s ľuďmi; domnieva sa, že označenie Kosova za bezpečnú krajinu pôvodu na spoločnom európskom zozname bezpečných krajín pôvodu by bolo v boji proti nelegálnej migrácii najlepším krokom;

10.  víta pokrok pri implementácii akčného plánu pre liberalizáciu vízového režimu; vyzýva orgány, aby urýchlene a v plnej miere splnili všetky požadované kritériá; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť týkajúcu sa liberalizácie vízového režimu Kosova; je pripravený schváliť bezvízový režim pre Kosovo a vyzýva Radu, aby ho urýchlene schválila, hneď ako Komisia v primeranom čase posúdi, že všetky technické kritériá boli splnené; zároveň konštatuje, že je potrebné naďalej pátrať po obchodníkoch s ľuďmi a prevádzačoch a stíhať ich s cieľom zabrániť ich nezákonnej činnosti; naliehavo vyzýva všetky inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby urýchlili proces liberalizácie vízového režimu pre Kosovo, a naliehavo vyzýva kosovské orgány, aby plnili svoje záväzky a splnili zostávajúce kritériá s cieľom umožniť Kosovu vstup do bezvízového režimu do konca roka 2016, a priblížiť tým obyvateľov Kosova k EÚ;

11.  podporuje pokračovanie diskusií o rámcovej dohode, ktorá by umožnila Kosovu zúčastňovať sa na programoch EÚ;

12.  víta prijatie balíka právnych predpisov o ľudských právach, ktorými sa posilňuje inštitucionálna štruktúra dohľadu nad ochranou a dodržiavaním ľudských práv; zdôrazňuje veľký význam vykonávania týchto právnych predpisov; víta najmä zriadenie funkcie ombudsmana a jeho vymenovanie, najmä v záujme vytvorenia sociálnej dôvery v kosovskej spoločnosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že jeho prácu brzdí nedostatok vhodných priestorov, a vyzýva príslušné orgány, aby urýchlene pridelili tomuto úradu nové priestory, v súlade s parížskymi zásadami; vyzýva orgány, aby umožnili plné fungovanie všetkých existujúcich nezávislých inštitúcií a regulačných orgánov;

13.  so znepokojením konštatuje, že politická vôľa orgánov skutočne spolupracovať s občianskou spoločnosťou je stále veľmi slabá; vyzýva orgány, aby v dobrej viere vykonávali právny rámec pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou, najmä tým, že spoločnému poradnému výboru poskytnú všetky potrebné zdroje; vyzýva kanceláriu EÚ, aby podporovala a uľahčovala tieto konzultácie;

14.  víta tiež prijatie zákona o ochrane pred diskrimináciou z mája 2015 a mandát udelený ombudsmanovi konať ako orgán pre rovnaké zaobchádzanie; naďalej vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou spracovania a vyšetrovania prípadov nenávistných prejavov, najmä zameraných na LGBTI a menšinové komunity; nabáda poradnú a koordinačnú skupinu pre práva komunity LGBTI, aby aktívne sledovala tieto prípady a problémy;

15.  víta tiež prijatie zákona o rodovej rovnosti a vyzýva kosovské orgány, aby riešili otázku rodovej rovnosti ako prioritu a dbali na to, aby vládne a iné orgány išli príkladom; vyjadruje znepokojenie nad štrukturálnymi problémami, ktoré bránia vykonávaniu tohto zákona; vyjadruje naďalej znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v rozhodovacích pozíciách; vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa nedosiahol žiadny pokrok v boji proti domácemu násiliu a násiliu založenému na rodovej príslušnosti; naliehavo vyzýva orgány, aby verejne podporili a zaviedli mechanizmy ochrany a ochranné opatrenia pre ženy, ktoré prelomia mlčanie a oznámia domáce násilie; vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou vlastníckych práv žien; vyzýva orgány, aby aktívne zabezpečovali zaistenie vlastníckych práv pre ženy, a to aj registráciou všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností úradníkmi katastra nehnuteľností, ako aj prostredníctvom informačných kampaní;

16.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi obmedzeným pokrokom, ktorý sa dosiahol v uplynulom roku v oblasti slobody prejavu a médií; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že novinári sú pri výkone svojho povolania vystavení násiliu a hrozbám, a zdôrazňuje, že je potrebné posilniť ochranu novinárov prostredníctvom systematickej reakcie, verejnej kritiky, rýchleho vyšetrovania a včasného súdneho rozhodovania v prípadoch útokov na novinárov; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej napredovať aj v oblasti nezávislosti médií; vyzýva orgány, aby urýchlene odstránili systematické nedostatky v právnych predpisoch a zabezpečili slobodu médií, najmä s ohľadom na transparentnosť vlastníctva médií a udržateľnosť verejnoprávneho vysielania, a to po dôkladnom a komplexnom procese verejnej konzultácie; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby účinne vykonávali právne predpisy o urážke na cti, nenávistných prejavoch a hanobení;

17.  pripomína, že Kosovo a Srbsko musia nájsť udržateľné riešenia pre utečencov v súlade so zisteniami UNHCR v tomto smere a v súlade so správou osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv vnútorne vysídlených osôb za rok 2014;

18.  konštatuje, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie s cieľom chrániť a v praxi zaručiť práva všetkých etnických menšín v Kosove vrátane rómskej, aškalskej a egyptskej komunity, ako aj goranskej komunity, a to prostredníctvom plného vykonávania príslušných právnych predpisov, pričom je potrebné prihliadať na osvedčené postupy z regiónu a členských štátov EÚ; vyzýva vnútroštátne a miestne orgány, aby s väčším úsilím implementovali prijaté právne predpisy, a mohli tak prispieť k trvalému rozvoju multietnickej spoločnosti, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie a zamestnávanie menšín, s cieľom zabrániť priamej a nepriamej diskriminácii; v tomto kontexte víta tzv. Prištinskú deklaráciu, v ktorej sa vyzývajú vlády, medzinárodné organizácie, medzivládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, aby pri práci a pôsobení v oblasti presadzovania a dodržiavania práv Rómov a boja proti nenávisti voči Rómom na západnom Balkáne dôsledne uplatňovali zásady nediskriminácie a rovnosti;

19.  opakuje svoje obavy z nedostatku akéhokoľvek výraznejšieho pokroku, pokiaľ ide o boj proti korupcii na vysokých miestach a organizovanej trestnej činnosti a dosahovanie výsledkov v oblasti trestného stíhania a odsúdenia; zdôrazňuje, že organizovaná trestná činnosť aj naďalej vzbudzuje veľké obavy; konštatuje, že vláda Kosova musí dať jasný a jednoznačný signál, že krajina vedie systematický boj proti korupcii na všetkých úrovniach; vyzýva orgány, aby urýchlene zaujali komplexný a strategický prístup k boju proti korupcii, ktorá je aj naďalej významnou prekážkou demokratického, sociálneho a hospodárskeho rozvoja Kosova; vyzýva kosovskú protikorupčnú agentúru, aby začala ďalšie vyšetrovanie, a vyzýva prokuratúru, aby sa zaoberala prípadmi, ktoré jej postúpila protikorupčná agentúra; zdôrazňuje, že transparentnosť postupov je základným prvkom v boji proti korupcii a na zabezpečenie ochrany základných práv; ďalej zdôrazňuje úlohu a zodpovednosť politickej elity v boji proti korupcii;

20.  víta zvýšené úsilie a silné odhodlanie, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, a podporuje realizáciu stratégie boja proti terorizmu; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby sa zaoberali príčinami radikalizácie, najmä vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí a násilným extrémizmom; víta účasť Kosova v koalícii proti terorizmu a opatrenia, ktoré orgány prijímajú na predchádzanie radikalizácii mladých ľudí; vyzýva orgány, aby starostlivo monitorovali potenciálnych islamských zahraničných bojovníkov a teroristov a predchádzali ich mobilizácii; víta, že v kosovskej ústave je zakotvené, že Kosovo je sekulárnym štátom a je neutrálne vo veciach náboženstva;

21.  berie na vedomie, že podľa kosovského ministra vnútra sa približne 300 kosovských príslušníkov pripojilo k džihádistom v Sýrii a Iraku a mnohí z nich sa už vrátili do Kosova; víta opatrenia, ktoré prijala vláda s cieľom umožniť udeliť tresty odňatia slobody štátnym príslušníkom, ktorí sa zapojili do teroristických skupín;

22.  konštatuje, že v oblasti súdnictva sa dosiahol určitý pokrok schválením niektorých náležitých právnych predpisov; zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene postúpiť v ich konkrétnom a účinnom vykonávaní; je naďalej veľmi znepokojený pomalým výkonom spravodlivosti, značným počtom nevybavených prípadov, nedostatkom zdrojov v súdnom systéme, nízkou úrovňou zodpovednosti súdnych úradníkov a možným politickým vplyvom na súdne štruktúry, čo je problém, ktorý právne predpisy ešte dostatočne neriešia, a zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol zavedený plne fungujúci systém súdnictva a stanovené pravidlá týkajúce sa lehôt na vybavenie súdnych prípadov; víta kroky, ktoré sa v oblasti integrácie súdnictva vykonali na severe, kde boli niektoré funkcie sudcov a prokurátorov obsadené kosovskými Srbmi; vyzýva politické orgány, aby jasne preukázali svoju plnú podporu nezávislosti sudcov a prokurátorov, ktorí sú aj naďalej terčom pokusov ovplyvniť prebiehajúce vyšetrovania a súdne konania; vyzýva orgány, aby zmenili ústavu s cieľom zabezpečiť, aby väčšinu členov Súdnej rady Kosova volili ich kolegovia, v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie;

23.  vyzýva Kosovo, aby sa riadilo smermi spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ;

24.  berie plne na vedomie prijatie ústavných zmien s cieľom vytvoriť špecializované komory a úrad špeciálnej prokuratúry; víta dokončenie rokovaní medzi Kosovom a Holandskom o dohode o hostiteľskej krajine a očakáva, že špecializované komory budú môcť čo najskôr plne fungovať a že úrad špeciálnej prokuratúry bude mať dostatočný personál na plnenie svojich úloh; vyzýva špecializované komory a úrad špeciálnej prokuratúry, aby sa riadili skúsenosťami a najlepšími postupmi Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v súlade s príslušnými ústavnými ustanoveniami týkajúcimi sa ich zriadenia; vyzýva kosovské orgány, aby plne spolupracovali s novým súdom; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli dostatok finančných prostriedkov pre fungovanie komôr;

25.  domnieva sa, že posudzovanie misie EULEX a jej prípadné postupné zrušenie musí sprevádzať posilnenie a rozšírenie mandátu OZEÚ, aby sa zaistilo, že bude mať k dispozícii kapacity potrebné na monitorovanie, mentorské a poradenské činnosti, posilnenie procesu integrácie Kosova do EÚ, boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a stíhanie vojnových zločinov; požaduje, aby sa medzitým zvýšila účinnosť a zabezpečila plná transparentnosť a zodpovednosť misie EULEX počas jej mandátu; berie na vedomie závery Rady z decembra 2015 týkajúce sa mandátu misie EULEX a vyzýva Kosovo, aby prispelo k úplnému a nerušenému vykonávaniu obnoveného mandátu EULEX; zdôrazňuje, že pri posudzovaní mandátu treba uplatňovať závery a vykonávať odporúčania správy profesora Jeana-Paula Jacquého, ktorá sa týka údajnej korupcie v rámci misie EULEX; naliehavo vyzýva misiu EULEX, aby dosiahla dohodu s UNMIK v otázke odovzdania otvorených spisov príslušným kosovským orgánom; vyzýva členské štáty, aby na nevyhnutné obdobie vyslali dobre vyškolených a kvalifikovaných odborníkov a zabezpečili ich opätovnú integráciu do vnútroštátnych služieb po ukončení ich misie;

26.  odsudzuje zamietnutie žiadosti Kosova o členstvo v organizácii UNESCO, a to aj z dôvodu aktívneho marenia Srbskom, čo je v rozpore so záväzkom rozvíjať dobré susedské vzťahy, ale aj z dôvodu absencie jednomyseľnosti medzi členskými štátmi; víta prijatie zákona na ochranu historického dedičstva v meste Prizren a žiada jeho úplné vykonávanie, upozorňuje však na hrozbu, ktorú pre dedičstvo mesta predstavuje rozšírená nelegálna výstavba; víta skutočnosť, že niekoľko srbských miest náboženského a kultúrneho dedičstva, ktoré boli, žiaľ, v roku 2004 zničené, bolo zrenovovaných, napríklad pravoslávna katedrála, a požaduje, aby sa pokračovalo v obnove srbského náboženského a kultúrneho dedičstva; žiada v tejto súvislosti zúčastnené strany vrátane kosovských orgánov, srbskej vlády, srbskej komunity v Kosove a srbskej pravoslávnej cirkvi, aby hľadali systém propagácie, ochrany a zachovania kultúrneho a náboženského dedičstva Kosova, ktoré by sa malo považovať za spoločné európske dedičstvo; víta skutočnosť, že kosovská ústava zakotvuje záväzok Kosova zachovávať a chrániť svoje kultúrne a náboženské dedičstvo, a vyzýva na ďalšie úsilie na ochranu práv všetkých náboženských menšín vrátane kosovských kresťanov; zdôrazňuje skutočnosť, že vstup do medzinárodných a regionálnych organizácií a mechanizmov by mal byť pre Kosovo prioritou; v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité dodržiavať dohodu o regionálnej spolupráci; domnieva sa, že vytvorenie úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže západného Balkánu v rámci berlínskeho procesu, ktoré aktívne podporujú mnohé strany, prinesie pozitívne výsledky, najmä vo vzťahoch medzi mladými ľuďmi Srbska a Kosova;

27.  podporuje v kontexte berlínskeho procesu vytvorenie fóra občianskej spoločnosti západného Balkánu, ktoré poskytne príležitosť zástupcom občianskej spoločnosti z regiónu vymieňať si názory, vysloviť pripomienky a formulovať konkrétne odporúčania pre subjekty s rozhodovacou právomocou, a vyzýva na pokračovanie tohto procesu na nasledujúcom samite, ktorý sa bude konať v Paríži v roku 2016, a na organizáciu prípravných seminárov pre organizácie občianskej spoločnosti v regióne;

28.  víta pozvanie týkajúce sa účasti zhromaždenia Kosova – na trvalom základe na všetkých úrovniach a za rovnakých podmienok – na činnostiach a schôdzach parlamentného zhromaždenia procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe (SEECP-PA), ako bolo rozhodnuté v máji 2015, a považuje to za dôležitý prínos k regionálnemu parlamentnému dialógu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zhromaždenie Kosova nebolo prijaté ako plnoprávny člen v rámci ostatných regionálnych iniciatív parlamentnej spolupráce, akými sú Konferencia výborov pre európsku integráciu štátov zúčastňujúcich sa na procese stabilizácie a pridruženia (COSAP ) a Sieť parlamentných výborov pre hospodárstvo, financie a európsku integráciu parlamentov západného Balkánu (NPC); vyzýva všetky parlamenty v regióne, aby prijali inkluzívnejší prístup k žiadosti zhromaždenia Kosova o členstvo v regionálnych iniciatívach, čím prispejú k posilneniu regionálnej spolupráce;

29.  vyzýva Kosovo, aby dokončilo legislatívny rámec pre verejnú službu a aby v plnej miere realizovalo strategický rámec pre verejnú správu a akčný plán; vyzýva orgány, aby ukončili politizáciu verejnej správy, podporovali profesionálnosť na základe zásluh vo všetkých verejných inštitúciách, zabezpečili riadne finančné hospodárenie verejných inštitúcií a transparentnosť dohľadu zhromaždenia nad plnením rozpočtu;

30.  zdôrazňuje, že je dôležité posilniť financovanie projektov pre MVO v Kosove zameraných na presadzovanie zásady dobrej správy vecí verejných, zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti, posilnenie inštitucionálnych mechanizmov v systéme súdnictva, ďalšie konsolidovanie inštitucionálnej a sociálnej demokracie a zvýšenie úsilia o ochranu a podporu práv marginalizovaných skupín a etnických menšín;

31.  opakuje svoje znepokojenie nad vysokou mierou nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami, a odsudzuje všeobecnú diskrimináciu žien v spoločnosti a na trhu práce; zdôrazňuje, že kosovskej mládeži treba poskytnúť vyhliadky do budúcnosti; vyzýva vládu Kosova, aby sa zamerala na odstránenie nerovnováhy v oblasti kvalifikácií potrebných a dostupných na trhu práce, odstránila všetky administratívne prekážky, ktoré by mohli viesť k diskriminácii, a zlepšila celkové podnikateľské prostredie v krajine, najmä pre malé a stredné podniky; vyzýva Komisiu, aby v rámci nástroja predvstupovej pomoci IPA poskytla ďalšiu pomoc mladým podnikateľom s osobitným dôrazom na odbornú prípravu a semináre, ako aj výmenu know-how, vrátane opatrení na uľahčenie nadväzovania kontaktov s podnikateľmi z členských štátov EÚ a zároveň sa čo najviac usilovala zabrániť úniku mozgov, a to najmä po nadobudnutí platnosti DSP;

32.  poukazuje na to, že štrukturálne reformy sú aj naďalej nevyhnutné na zvýšenie potenciálu rastu, posilnenie produktivity a zlepšenie pružnosti a konkurencieschopnosti kosovského hospodárstva; podporuje záver Komisie, v súlade s ktorým by Kosovo malo posilniť svoj strednodobý fiškálny rámec, zvýšiť transparentnosť verejných financií, zamerať rozpočtové výdavky na rastové opatrenia a smerovať priame zahraničné investície a remitencie do výrobných odvetví; vyzýva Kosovo, aby urýchlilo reštrukturalizáciu verejných podnikov, zdokonalilo konkurzné konania a konania pri platobnej neschopnosti, ako aj znížilo svoju závislosť od ciel rozšírením svojho domáceho daňového základu a modernizáciou tvorby príjmov;

33.  zdôrazňuje, že reformy trhu práce doplnené o reformy v oblasti vzdelávania sú veľmi dôležité vzhľadom na vysokú nezamestnanosť a nízku mieru pracovnej účasti; zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie o lepšie zosúladenie systému vzdelávania a potrieb trhu práce, najmä prostredníctvom úpravy rámca učebných plánov pre preduniverzitné vzdelávanie; ďalej zdôrazňuje, že je dôležité rozširovať systém odborného vzdelávania, ktorý+ treba doplniť o aktívne politiky trhu práce;

34.  konštatuje, že Kosovo je v počiatočnej fáze rozvoja funkčnej ekonomiky; víta skutočnosť, že sa dosiahol určitý pokrok v oblasti priemyslu a MSP; naliehavo žiada ďalšie znižovanie záťaže pre MSP a zdôrazňuje potrebu vykonať posúdenie vplyvu právnych predpisov na MSP popri podpore pre začínajúce a inovačné podniky, ktoré predstavujú vysokú pridanú hodnotu, s cieľom podporiť podnikateľské aktivity, ktoré prinesú sociálne aj hospodárske výhody; vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšiu pomoc mladým podnikateľom prostredníctvom finančných prostriedkov IPA vrátane opatrení s cieľom uľahčiť nadväzovanie vzťahov s podnikateľmi z členských štátov EÚ a zapojenie Kosova do podnikateľských združení v Európskej konfederácii mladých podnikateľov, a to najmä po nadobudnutí platnosti DSP; nalieha na kosovské inštitúcie, aby vytvorili príležitosti na investičné financovanie pre sociálne a udržateľné podniky s cieľom riešiť výzvy týkajúce sa sociálnych problémov a zabezpečiť udržateľný rast;

35.  opakuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa Kosovu čo najskôr pridelila vlastná medzinárodná telefónna predvoľba, pretože to pomôže pri jeho zviditeľňovaní na medzinárodnej scéne; vyzýva Medzinárodnú telekomunikačnú únie (ITU) na ďalšie kroky v tejto dohode;

36.  zdôrazňuje, že pri pozývaní je dôležité rešpektovať citlivé otázky týkajúce sa všetkých komunít, ako to bolo v prípade generála Dikovića, a vyzýva KFOR, aby konal v spolupráci s kosovskými orgánmi a vyhol sa prejavom, ktoré by boli v rozpore s pamiatkou obetiam a mohli by poškodiť dialóg medzi Belehradom a Prištinou; pripomína, že kontaktné úrady v Kosove a Srbsku musia byť riadne informované 48 hodín pred takýmito návštevami;

37.  víta zlepšenie infraštruktúry cestnej dopravy a mobility, najmä pokiaľ ide o diaľnice, ako aj nedávne prijatie balíka IPA II 2015, ktorý zahŕňa veľký projekt železničnej infraštruktúry Kosova; vyjadruje však poľutovanie nad vysokými stavebnými nákladmi; dúfa, že nedávna dohoda o pôžičke podpísanej medzi Kosovom a Európskou investičnou bankou na modernizáciu kosovskej časti európskej železničnej siete 10 môže podnietiť prijatie komplexného plánu na zlepšenie verejnej dopravy a modernizáciu železničnej infraštruktúry; víta v tejto súvislosti dohodu medzi premiérmi Isom Mustafom a Aleksandarom Vučićom z 27. januára 2016 o začatí diskusie o priamom leteckom a železničnom spojení medzi Kosovom a Srbskom; vyzýva kosovské orgány – so zreteľom na to, že Komisia považuje program konektivity za jednu zo svojich najvyšších priorít a za kľúčový faktor hospodárskeho rozvoja regiónu –, aby zabezpečili úplné a rýchle zavádzanie technických noriem a mäkkých opatrení v oblasti dopravy, ktoré sa dohodli v priebehu roka 2015 na samite západného Balkánu vo Viedni;

38.  vyjadruje znepokojenie nad súčasnou neistou energetickou situáciou Kosova, ktorá má negatívny vplyv na každodenný život; poukazuje na to, že súčasná úroveň energetických strát a súvisiacich komerčných strát je veľmi vysoká v dôsledku zlého stavu sietí, a vyzýva na rozsiahlu reformu v záujme zlepšenia energetickej účinnosti a bezpečnosti dodávok prostredníctvom investícií do obnovy existujúcej sústavy elektrických sietí, pretože existencia funkčnej elektrizačnej sústavy je nevyhnutným predpokladom pre domáce a zahraničné spoločnosti, ktoré chcú založiť podnik v Kosove; naliehavo žiada úrad pre reguláciu energií, aby bol pri udeľovaní licencií a povolení novým podnikateľským subjektom investujúcim v oblasti obnoviteľných zdrojov flexibilnejší; berie na vedomie dohodu dosiahnutú o výstavbu elektrárne Nové Kosovo spolu s americkou spoločnosťou Contour Global, ktorá bude mať výrobnú kapacitu 500 MW, a požaduje transparentný proces sprevádzaný sociálnym a environmentálnym posúdením vplyvu projektu v plnom súlade s normami EÚ;

39.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a vláde a národnému zhromaždeniu Kosova.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia