Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/3014(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0165/2016

Внесени текстове :

B8-0165/2016

Разисквания :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Гласувания :

PV 04/02/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0049

Приети текстове
PDF 475kWORD 83k
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Островно положение
P8_TA(2016)0049B8-0165/2016

Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2016 г. относно специалното положение на островите (2015/3014(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 174 и 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета,

—  като взе предвид Шестия доклад на Комисията относно икономическото, социалното и териториалното сближаване (COM(2014)0473),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно „Специфични проблеми на островите“ (1229/2011),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно островното положение (O‑000013/2016 – B8‑0106/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че островите, класифицирани като региони по NUTS‑2 и NUTS‑3, имат общи и постоянни специфични особености, които ясно ги разграничават от континенталните територии;

Б.  като има предвид, че в член 174 от ДФЕС се признават постоянните неблагоприятни природни и географски условия, специфични за положението на островите;

В.  като има предвид, че намаляването на икономическите, социалните и екологичните различия между регионите и полицентричното хармонично развитие са основните цели на политиката на сближаване, които са в тясна връзка с постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

Г.  като има предвид, че икономическата криза оказа драматично въздействие върху националните и регионалните бюджети на много държави членки, като ограничи наличието на финансиране в много сектори и доведе до 20% спад на публичните инвестиции; като има предвид, че както е посочено и в Шестия доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, въздействието на кризата сериозно засегна възможностите за развитие на много региони в неблагоприятно положение, включително острови; като има предвид, че икономическата криза обърна дългосрочната тенденция на сближаване на БВП и равнищата на безработицата в рамките на ЕС, което доведе до увеличаване на бедността и социалното изключване и възпрепятства постигането на дългосрочната цел на Съюза за икономическо и териториално сближаване;

Д.  като има предвид, че островите в ЕС са също така периферни региони, разположени в някои случаи на външните граници на ЕС, и са особено уязвими спрямо предизвикателствата, пред които в момента е изправена Европа, като глобализацията, демографските тенденции, изменението на климата, енергийните доставки и — по-специално при южните райони — излагане на увеличаващи се миграционни потоци;

Е.  като има предвид, че европейските острови допринасят за многообразието на Съюза както по отношение на околната среда (специфични местообитания и ендемични видове), така и на културата (архитектурно наследство, обекти, пейзажи, селскостопански и неселскостопански характеристики и географска идентичност);

Ж.  като има предвид, че европейските острови могат да допринесат за укрепване на устойчивото развитие в Съюза предвид големия си потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници, поради специфичното си излагане на въздушни течения, океански вълни и слънчева светлина;

З.  като има предвид, че достъпността на регионите и връзките в рамките на островите са ключови фактори за повишаване на привлекателността на островните райони за квалифицираните работници и за предприятията; като има предвид, че е необходимо да ce привлекат инвестиции, да се създадат нови работни места и да се намалят разходите за морски и въздушен транспорт на хора и стоки в съответствие с принципа на териториална цялост, като наред с това се полагат усилия за намаляване на емисиите и замърсяването от морския и въздушния транспорт;

И.  като има предвид, че селското стопанство, животновъдството и рибарството представляват важен елемент от местните островни икономики, които са източник на доставки за значителна част от аграрно-промишления сектор, и като има предвид, че тези сектори страдат поради липсата на достъпност, особено за МСП, ниското равнище на диференциация на продуктите и климатичните условия;

Й.  като има предвид, че интензивният туризъм е, за повечето от островите, важна част от тяхната местна икономика, но обикновено е съсредоточен само в определени периоди от годината и не планиран по подходящ начин извън сезона, може да доведе до рискове за екологично устойчивото развитие на островните региони;

1.  Насърчава Комисията да даде ясно определение на вида на географските, природните и демографските постоянни неблагоприятни условия, от които могат да страдат островните региони, с позоваване на член 174 от ДФЕС;

2.  Отправя запитване към Комисията как възнамерява да изпълни формулировката на член 174 от ДФЕС по отношение на постоянните неблагоприятни условия на островните региони, които затрудняват тяхното естествено развитие и не им позволяват да постигнат икономическо, социално и териториално сближаване;

3.  Отчита важността на това да се предоставя подкрепа за борба със значителната тенденция към обезлюдяване в островните региони; припомня, че за островите е по-трудно да се справят с някои неблагоприятни условия предвид пропорционално малкия им размер и отдалечеността им от крайбрежието на европейския континент;

4.  Отправя искане до Комисията да започне задълбочено проучване/анализ на допълнителните разходи, които възникват в резултат от факта, че това са острови, по отношение на транспортната система за хора и стоки, енергийните доставки и достъпа до пазарите, по-специално за МСП;

5.  Счита, че островите следва да имат подходящо определение/категоризация, която ще отчете не само техните различия и особености, но също и конкретното им положение; приканва Комисията, въз основа на член 174 от ДФЕС, в който се признава специалното положение на островите, да създаде хомогенна група, съставена от всички островни територии; освен това призовава Комисията да взема предвид в допълнение към БВП и други статистически показатели, които могат да отразят икономическата и социалната уязвимост, дължаща се на естествените постоянни неблагоприятни условия;

6.  Припомня, че в съответствие с Директива 2006/112/ЕО на Съвета някои европейски острови са придобили специален данъчен режим като компенсиране на техни природни и демографски постоянни недостатъци; изтъква значението на специалните данъчни условия за местните общности и икономики и призовава за тяхното продължаване, особено в тези държави членки, които следват програми за икономическо адаптиране;

7.  Припомня по-специално необходимостта от по-добра свързаност чрез морски маршрути, подобрен достъп до пристанища и по-добри въздушно-транспортни услуги; счита, че особен акцент следва да се постави върху транспортните възли, интермодалния транспорт и устойчивата мобилност; подчертава също така необходимостта от подкрепа на балансираното териториално развитие на островните региони чрез насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в тези региони, които са отдалечени от големите административни и икономически центрове и не се ползват от лесен достъп до транспорт, както и чрез укрепване на местното производство за местните пазари;

8.  Подчертава, че цифровият капацитет е жизненоважно средство за компенсиране на неблагоприятните условия по отношение на свързаността в островните региони; подчертава, че са необходими инвестиции в инфраструктура, за да се осигури широколентов достъп на островите и пълноценно участие на островите в цифровия единен пазар;

9.  Припомня, че много от островите в Средиземно море са изправени пред пристигането на огромен брой мигранти и че това е положение, с което островите трябва да се справят; подчертава необходимостта от всеобхватен подход на равнище ЕС, който следва да включва подкрепа от ЕС и съвместни усилия на всички държави членки;

10.  Подчертава значението на това да се осигурява образование на всички равнища, при необходимост и чрез по-широко използване на системи за дистанционно образование; припомня, че островите са изправени и пред сериозни въздействия от изменението на климата с особено тежки последствия, включително все по‑голям брой природни опасности;

11.  Подчертава, че макар островите да са изправени пред ограничения, те също така се ползват от териториален потенциал, който следва да се използва като възможност за развитие, растеж и създаване на работни места; изтъква значението на ниските данъци и политиките за намаляване на бюрокрацията като ключови стимули за привличане на инвестиции; посочва в тази връзка развитието на устойчив туризъм в допълнение към сезонния туризъм, с акцент върху насърчаването на културното наследство и на специфични занаятчийски икономически дейности; подчертава също така огромния потенциал на океанската, вятърната и слънчевата енергия, както и потенциала на островите да се превърнат във важни източници на алтернативна енергия, да бъдат колкото е възможно по-автономни в енергийно отношение и преди всичко да гарантират по‑евтини доставки на енергия за своите жители;

12.  Подчертава в тази връзка, че е важно да се използват всички възможни полезни взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти на Съюза, за да се компенсират неблагоприятните условия на островите и да се подобри положението с техния икономически растеж, създаването на работни места и устойчивото им развитие;

13.  Призовава Комисията да създаде „Стратегическа рамка на ЕС за островите“ с оглед на свързването на инструменти, които могат да имат голямо териториално въздействие;

14.  Призовава държавите членки и регионалните и местните органи да играят важна роля в стратегиите за развитие на островите въз основа на вертикален подход, който включва участието на всички равнища на управление, в съответствие с принципа на субсидиарност, с цел да се осигури устойчивото развитие на островите в ЕС;

15.  Предлага Комисията да създаде „бюро за островите“, свързано с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД REGIO) и съставено от малка група длъжностни лица, с цел координиране и анализ на въпросите, свързани с островните региони;

16.  Призовава Комисията да представи съобщение, съдържащо „Програма за островите в ЕС“, и впоследствие Бяла книга за наблюдение на развитието на островите въз основа на най-добрите практики и с включване на местните, регионалните и националните органи, както и на други подходящи участници, в това число икономически и социални партньори и представители на гражданското общество;

17.  Призовава Комисията да предложи Европейска година на островите и планините;

18.  Приканва Комисията да отчита специфичното положение на островите, когато изготвя предложението за следващата многогодишна финансова рамка;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите и на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност