Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3014(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0165/2016

Indgivne tekster :

B8-0165/2016

Forhandlinger :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Afstemninger :

PV 04/02/2016 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0049

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 70k
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg
Økarakter
P8_TA(2016)0049B8-0165/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2016 om øers særlige situation (2015/3014(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 174 og 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005,

–  der henviser til Kommissionens "Sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed" (COM(2014)0473),

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Særlige problemer for øer" (1229/2011),

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om økarakter (O-000013/2016 – B8-0106/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at øer, der er klassificeret som NUTS-2 eller NUTS-3-regioner, har fælles og permanente særlige kendetegn og træk, som klart adskiller dem fra områder på fastlandet;

B.  der henviser til, at de permanente naturbetingede og geografiske ulemper, som er kendetegnende for øers situation, anerkendes i artikel 174 i TEUF;

C.  der henviser til, at mindskelse af de økonomiske, sociale og miljømæssige uligheder mellem regioner og polycentrisk, harmonisk udvikling er samhørighedspolitikkens hovedmål og hænger tæt sammen med målene i Europa 2020-strategien;

D.  der henviser til, at den økonomiske krise i dramatisk grad har påvirket mange medlemsstaters nationale og regionale budgetter ved at begrænse adgangen til finansiering i mange sektorer, og har ført til et fald på 20 % i offentlige investeringer; der henviser til, at krisens virkninger, sådan som det påpeges i den "Sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed", alvorligt har påvirket udviklingsmulighederne for mange ugunstigt stillede regioner, herunder øer; der henviser til, at den økonomiske krise har vendt den langvarige trend med sammenhæng mellem BNP og arbejdsløshedstal i EU, øget omfanget af fattigdom og social udstødelse og forhindret indfrielsen af Unionens langsigtede mål om økonomisk og territorial samhørighed;

E.  der henviser til, at EU’s øer også er yderområder, der i nogle tilfælde er beliggende ved EU’s ydre grænser, og som er særligt sårbare over for de udfordringer, Europa i øjeblikket står overfor, eksempelvis globalisering, demografiske tendenser, klimaændringer og energiforsyning, og, navnlig i Unionens sydlige del, voksende migrationsstrømme;

F.  der henviser til, at EU’s øer bidrager til Unionens mangfoldighed såvel miljømæssigt (særlige habitater og endemiske arter) som kulturelt (arkitektonisk kulturarv, lokaliteter, landskaber, landbrugsmæssige og ikkelandbrugsmæssige kendetegn og geografisk identitet);

G.  der henviser til, at EU’s øer kan bidrage til at styrke den bæredygtige udvikling i Unionen i kraft af deres store potentiale for energiproduktion ved hjælp af vedvarende kilder, som skyldes, at de i særligt høj grad er udsat for vind, bølgegang og sollys;

H.  der henviser til, at regioners tilgængelighed og forbindelser internt på øer er afgørende faktorer med hensyn til at gøre øområder mere attraktive for faglært arbejdskraft og virksomheder; der henviser til, at der i overensstemmelse med princippet om territorial enhed er behov for at tiltrække investeringer, skabe nye job og sænke priserne på sø- og lufttransport af mennesker og gods, samtidig med at der gøres en indsats for at nedbringe emissioner og forurening fra sø- og lufttransport;

I.  der henviser til, at landbrug, husdyravl og fiskeri er vigtige brikker i øernes økonomi, som udgør en forsyningskilde for en betragtelig del af den agroindustrielle sektor, og til, at disse erhverv lider af manglende tilgængelighed, især for SMV’er, en ringe grad af produktdifferentiering og klimaforholdene;

J.  der henviser til, at intensiv turisme for de fleste øer er en vigtig del af deres lokale økonomi, men normalt har tendens til udelukkende at være koncentreret på bestemte årstider og ikke i tilstrækkelig grad er planlagt uden for sæsonen, og at dette kan indebære risici for en miljømæssigt bæredygtig udvikling af øområder;

1.  tilskynder Kommissionen til under henvisning til artikel 174 i TEUF at fremkomme med klare definitioner af, hvilke geografiske, naturbetingede og demografiske ulemper af permanent art øområder kan være kendetegnet ved;

2.  spørger Kommissionen, hvordan den har i sinde at gennemføre ordlyden af artikel 174 i TEUF, hvad angår permanente ulemper for øområder, som hæmmer deres naturlige udvikling og forhindrer dem i at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed;

3.  anerkender vigtigheden af at yde støtte til indsatsen for at vende den markante affolkningstendens i øområder; minder om, at visse ulemper, der har at gøre med deres begrænsede størrelse og afstanden til det europæiske fastland, er vanskeligere at håndtere for øer;

4.  anmoder Kommissionen om at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse/analyse af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en ø – med hensyn til transportsystemer for personer og gods, energiforsyning og markedsadgang, navnlig for SMV’er;

5.  er af den opfattelse, at øer bør have en passende definition/kategorisering, som ikke alene tager hensyn til deres forskelligheder og særegenheder, men også deres særlige situation; opfordrer Kommissionen til på grundlag af artikel 174 i TEUF, hvori øers særlige situation anerkendes, at etablere en homogen gruppe bestående af alle øområder; opfordrer endvidere Kommissionen til ud over BNP at tage hensyn til andre statistiske indikatorer, der kan afspejle den økonomiske og sociale sårbarhed, som er en følge af naturbetingede permanente ulemper;

6.  minder om, at visse europæiske øer i henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF har fået tildelt særlige skattemæssige ordninger som modvægt til deres naturbetingede og demografiske ulemper af permanent art; understreger disse særlige skattemæssige ordningers betydning for lokale samfund og økonomier og opfordrer til, at de forlænges, især i de medlemsstater, der er underlagt økonomiske tilpasningsprogrammer;

7.  minder især om behovet for bedre forbindelser gennem færgeruter, forbedret adgang til havne og bedre luftfartstjenester; mener, at der bør lægges særlig vægt på transportknudepunkter, intermodal transport og bæredygtig mobilitet; understreger desuden behovet for at støtte en afbalanceret udvikling i øområder ved at fremme innovation og konkurrenceevne i disse områder, som ligger langt fra større administrative og økonomiske centre og ikke nyder godt af let adgang til transport, og ved at fremme lokal produktion til lokale markeder;

8.  understreger, at digital kapacitet er et absolut nødvendigt middel til at afbøde øområders transportmæssige handicap; fremhæver, at infrastrukturinvesteringer er påkrævede for at sikre, at der er adgang til bredbånd på øer, og at øer kan deltage fuldstændigt i det digitale indre marked;

9.  minder om, at mange øer i Middelhavet har været mål for en kolossal tilstrømning af migranter og skal håndtere denne situation; understreger behovet for en helhedsorienteret EU-tilgang, som bør omfatte støtte fra EU og en fælles indsats fra alle medlemsstaterne;

10.  understreger vigtigheden af at tilbyde uddannelsesmuligheder på alle niveauer, om nødvendigt også ved i højere grad at anvende systemer til fjernundervisning; minder om, at øer også står over for effekter af klimaforandringerne, som har særligt alvorlige konsekvenser, herunder et voksende antal naturkatastrofer;

11.  understreger, at øer har særlige problemer, men at de også ligger inde med et territorialt potentiale, der bør udnyttes som en mulighed for udvikling, vækst og jobskabelse; understreger vigtigheden af lave skatter og politikker til mindskelse af bureaukrati som centrale incitamenter til at tiltrække investeringer; nævner i denne forbindelse udviklingen af bæredygtig turisme samt sæsonbestemt turisme med fokus på fremme af kulturarven og særlige håndværksmæssige økonomiske aktiviteter; fremhæver også det kæmpemæssige potentiale ved hav-, vind- og solenergi og øernes potentiale for at blive vigtige kilder til alternativ energi, opnå en så høj grad af selvforsyning med energi som muligt, og, først og fremmest, sikre deres indbyggere en billigere energiforsyning;

12.  understreger i denne forbindelse vigtigheden af at benytte alle tænkelige synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-instrumenter med henblik på at afbøde de ulemper, som øerne slås med, og styrke den økonomiske vækst, jobskabelsen og den bæredygtige udvikling;

13.  opfordrer Kommissionen til at etablere en "EU-strategiramme for øer" med henblik på en sammenkobling af instrumenter, som kan opnå en større territorial virkning;

14.  opfordrer medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder til at spille en vigtig rolle i øers udviklingsstrategier på grundlag af en vertikal tilgang, som inddrager alle forvaltningsniveauer og er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling af EU’s øer;

15.  foreslår Kommissionen at oprette et "ø-kontor" under dens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO) med en lille gruppe af ansatte, som skal have til opgave at koordinere og analysere spørgsmål, der vedrører øområder;

16.  opfordrer Kommissionen til at udsende en meddelelse med en "dagsorden for EU’s øer" og derefter en hvidbog om overvågning af øers udvikling, som er baseret på bedste praksis og inddrager lokale, regionale og nationale myndigheder samt andre relevante aktører, herunder erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet;

17.  opfordrer Kommissionen til at foreslå et nyt europæisk år for øer og bjerge;

18.  opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på øers særlige situation ved forberedelsen af den næste flerårige finansielle ramme;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik