Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3014(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0165/2016

Predkladané texty :

B8-0165/2016

Rozpravy :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0049

Prijaté texty
PDF 177kWORD 80k
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg
Podmienky ostrovnej povahy
P8_TA(2016)0049B8-0165/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2016 o osobitnej situácii ostrovov (2015/3014(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 174 a 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investície pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005,

–  so zreteľom na šiestu správu Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (COM(2014)0473),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Špecifické problémy ostrovov (1229/2011),

–  so zreteľom na otázku Komisii o podmienkach ostrovnej povahy (O-000013/2016 – B8-0106/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ostrovy klasifikované ako regióny NUTS-2 a NUTS-3 majú spoločné a trvalé osobitné črty, ktoré ich jasne odlišujú od vnútrozemských oblastí;

B.  keďže článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uznáva trvalé prírodné a zemepisné znevýhodnenie osobitné pre situáciu ostrovov;

C.  keďže hlavnými cieľmi politiky súdržnosti, ktoré sú úzko spojené s dosiahnutím cieľov stratégie Európa 2020, je znižovanie ekonomických, sociálnych a environmentálnych rozdielov medzi regiónmi a polycentrický harmonický rozvoj;

D.  keďže hospodárska kríza má dramatický vplyv na vnútroštátny a regionálny rozpočet mnohých členských štátov, pretože obmedzuje dostupnosť finančných prostriedkov v mnohých oblastiach a vedie k 20 % zníženiu verejných investícií; keďže, ako sa uvádza aj v šiestej správe o ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti, má kríza tiež závažný vplyv na možný rozvoj mnohých znevýhodnených regiónov vrátane ostrovov; keďže v dôsledku hospodárskej krízy došlo k zvráteniu dlhodobého trendu zbližovania HDP a miery nezamestnanosti v celej EÚ, čo vedie k rastúcej chudobe a väčšiemu sociálnemu vylúčeniu a bráni Únii dosiahnuť dlhodobý cieľ, ktorým je hospodárska a územná súdržnosť;

E.  keďže ostrovy EÚ sú aj o periférne regióny, ktoré sa v niektorých prípadoch nachádzajú na vonkajších hraniciach EÚ a sú obzvlášť ohrozené problémami, ktorým Európa v súčasnosti čelí, ako je globalizácia, demografické trendy, zmena klímy, dodávky energie, a najmä v prípade južných oblastí, vystavenie rastúcemu prílivu migrantov;

F.  keďže európske ostrovy prispievajú k rozmanitosti Únie z hľadiska životného prostredia (zvláštne biotopy a endemické druhy), ako aj z kultúrneho hľadiska (architektonické dedičstvo, pamiatky, krajina, poľnohospodárske a nepoľnohospodárske črty a zemepisná identita);

G.  keďže európske ostrovy môžu vzhľadom na svoj veľký potenciál vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov, keďže sú vystavené pôsobeniu vetra, oceánskemu príboju a slnečnému žiareniu, prispieť k upevneniu trvalo udržateľného rozvoja v Únii;

H.  keďže kľúčovými faktormi zatraktívnenia ostrovných oblastí pre kvalifikovaných pracovníkov a podniky je prístupnosť týchto regiónov a prepojenie ostrovov; keďže v súlade so zásadou územnej kontinuity je nutné prilákať investície, vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť náklady na lodnú a leteckú prepravu osôb a tovaru a zároveň sa snažiť o zníženie emisií z lodnej a leteckej dopravy a znečistenia ovzdušia touto dopravou;

I.  keďže poľnohospodárstvo, chov a rybolov predstavujú dôležitú súčasť miestnych ostrovných hospodárstiev, ktoré sú zdrojom dodávok pre značnú časť poľnohospodársko-priemyselného odvetvia, a keďže tieto sektory trpia v dôsledku nedostatočnej prístupnosti, a to najmä v prípade MSP, nízkou úrovňou diferenciácie výrobkov a klimatickými podmienkami;

J.  keďže intenzívny cestovný ruch je pre väčšinu ostrovov dôležitou súčasťou ich miestneho hospodárstva, ale obyčajne je sústredený iba na určité obdobia roka a nedostatočne plánovaný mimo sezóny, čo v sebe môže zahŕňať riziká pre environmentálne udržateľný rozvoj ostrovných regiónov;

1.  nabáda Komisiu, aby so zreteľom na článok 174 ZFEÚ poskytla jasné vymedzenie geografického, prírodného a demografického trvalého znevýhodnenia, ktorým môžu trpieť ostrovné regióny;

2.  kladie Komisii otázku, ako mieni uplatňovať znenie článku 174 ZFEÚ, pokiaľ ide o trvalé znevýhodnenie ostrovných regiónov, ktoré bráni ich prirodzenému vývoju a neumožňuje im, aby dosiahli hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;

3.  si uvedomuje význam poskytovania podpory v boji proti výraznému trendu vyľudňovania v ostrovných regiónoch; pripomína, že ostrovom sa ťažšie čelí určitým znevýhodneniam vzhľadom na ich malú rozlohu a veľkú vzdialenosť od európskeho kontinentálneho pobrežia;

4.  žiada, aby Komisia začala vypracúvať hĺbkovú štúdiu/analýzu dodatočných nákladov, ktoré ostrovom vznikli v dôsledku ostrovného charakteru, a to z hľadiska systému dopravy osôb a tovaru, dodávok elektriny a prístupu na trh, a najmä v prípade MSP;

5.  vyjadruje presvedčenie, že ostrovy by mali byť riadne vymedzené/kategorizované tak, aby sa zohľadnili nielen ich odlišnosti a špecifiká, ale aj ich osobitná situácia; vyzýva Komisiu, aby na základe článku 174 ZFEÚ, v ktorom sa uznáva osobitná situácia ostrovov, vytvorila homogénnu skupinu, ktorú by tvorili všetky ostrovné územia; ďalej vyzýva Komisiu, aby okrem HDP zohľadnila ďalšie štatistické ukazovatele, ktoré môžu odrážať hospodársku a sociálnu zraniteľnosť vyplývajúcu s trvalého prirodzeného znevýhodnenia;

6.  pripomína, že v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES bola pre niektoré európske ostrovy stanovená osobitná úprava zdaňovania s cieľom vyvážiť ich trvalé prírodné a demografické znevýhodnenie; zdôrazňuje význam tejto osobitnej úpravy zdaňovania pre miestne komunity a hospodárstva a požaduje jej zachovanie, najmä v tých členských štátoch, v ktorých prebiehajú programy makroekonomických úprav;

7.  osobitne pripomína potrebu lepšieho prepojenia prostredníctvom námorných trás, lepšieho prístupu do prístavov, ako aj lepších služieb v oblasti leteckej dopravy; domnieva sa, že osobitný dôraz by sa mal klásť na dopravné uzly a intermodálnu dopravu a udržateľnú mobilitu; okrem toho zdôrazňuje potrebu podporovať vyvážený územný rozvoj ostrovných regiónov podporovaním inovácií a konkurencieschopnosti v týchto regiónoch, ktoré sú vzdialené od hlavných administratívnych a hospodárskych centier a nemôžu využívať dobrý prístup k doprave, ako aj rozšírením miestnej výroby pre miestne trhy;

8.  zdôrazňuje, že digitálne spôsobilosti sú nevyhnutným prostriedkom na vyváženie znevýhodnenia v oblasti prepojiteľnosti ostrovných regiónov; zdôrazňuje, že na zabezpečenie širokopásmového prístupu na ostrovy a zaistenie ich plnej účasti na jednotnom digitálnom trhu sú potrebné investície do infraštruktúry;

9.  pripomína, že mnohé ostrovy v Stredozemnom mori zaznamenali obrovské počty prichádzajúcich migrantov a musia čeliť tejto situácii; zdôrazňuje potrebu holistického prístupu EÚ vrátane podpory EÚ a spoločného úsilia všetkých členských štátov;

10.  zdôrazňuje význam poskytovania vzdelávania na všetkých úrovniach, v prípade potreby aj účinnejším využívaním systémov vzdelávania na diaľku; pripomína, že ostrovy čelia aj závažným vplyvom zmeny klímy s osobitne závažnými dôsledkami vrátane narastajúceho počtu prírodných pohrôm;

11.  zdôrazňuje, že aj keď ostrovy čelia obmedzeniam, majú aj výhody z územného potenciálu, ktorý by sa mal využívať ako príležitosť na rozvoj, rast a vytváranie pracovných miest; zdôrazňuje význam opatrení na zníženie daňového zaťaženia a obmedzenie byrokracie ako kľúčových stimulov na prilákanie investícií; v tejto súvislosti uvádza rozvoj udržateľného cestovného ruchu nad rámec sezónneho cestovného ruchu, ktorý by sa zameral na podporu kultúrneho dedičstva a špecifických remeselných hospodárskych činností; zdôrazňuje obrovský potenciál oceánov, veternej a slnečnej energie a potenciál ostrovov stať dôležitými alternatívnymi zdrojmi energie, byť v čo najvyššej možnej miere energeticky autonómne, a predovšetkým zaručiť lacnejšie dodávky energie pre svojich obyvateľov;

12.  v tejto súvislosti zdôrazňuje význam využívania všetkých možných synergií medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a inými nástrojmi Únie s cieľom vyvážiť znevýhodnenie ostrovov a zlepšiť ich situáciu v oblasti hospodárskeho rastu, vytvárania pracovných miest a udržateľného rozvoja;

13.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila strategický rámec EÚ pre ostrovy s cieľom prepojiť nástroje, ktoré môžu mať zásadný územný vplyv;

14.  vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby zohrávali dôležitú úlohu v rámci rozvojových stratégií ostrovov na základe vertikálneho prístupu, ktorý v súlade so zásadou subsidiarity zahŕňa všetky úrovne správy s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj ostrovov EÚ;

15.  navrhuje, aby Komisia v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) vytvorila „kanceláriu pre ostrovy“ a zostavila malú skupinu úradníkov s cieľom koordinovať a analyzovať otázky súvisiace s ostrovnými regiónmi;

16.  vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie obsahujúce program pre ostrovy EÚ a v následnosti bielu knihu na monitorovanie rozvoja ostrovov, ktorá bude vychádzať z najlepších postupov a do ktorej budú zapojené miestne, regionálne a celoštátne úrady a iné príslušné subjekty vrátane hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti;

17.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na Európsky rok ostrovov a hôr;

18.  vyzýva Komisiu, aby pri príprave návrhu budúceho viacročného finančného rámca zohľadnila osobitnú situáciu ostrovov;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia