Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3014(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0165/2016

Ingivna texter :

B8-0165/2016

Debatter :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Omröstningar :

PV 04/02/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0049

Antagna texter
PDF 168kWORD 71k
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Öars särskilda situation
P8_TA(2016)0049B8-0165/2016

Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (2015/3014(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 174 och 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

–  med beaktande av kommissionens sjätte lägesrapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (COM(2014)0473),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om öarnas särskilda problem (1229/2011),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om öregioners situation (O-000013/2016 – B8-0106/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Öar, som klassificeras som NUTS 2- och NUTS 3-regioner, har gemensamma och permanenta särdrag som tydligt skiljer dem från regioner på fastlandet.

B.  I artikel 174 i EUF-fördraget erkänns de permanenta, naturbetingade och geografiska nackdelar som kännetecknar öars situation.

C.  Att minska ekonomiska, sociala och miljömässiga skillnader mellan regioner och att främja en polycentrisk, harmoniserad utveckling är de viktigaste målen inom sammanhållningspolitiken, vilken är nära förbunden med arbetet med att nå målen i Europa 2020-strategin.

D.  Den ekonomiska krisen har haft en drastisk inverkan på många medlemsstaters nationella och regionala budgetar, eftersom tillgången på finansiella medel begränsats inom många sektorer och lett till att offentliga investeringar minskat med 20 procent. Krisens inverkan har fått allvarliga följder för den potentiella utvecklingen i många missgynnade områden, häribland öar, något som även påpekats i den sjätte lägesrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Den ekonomiska krisen har gjort att den långtgående trenden med konvergens mellan BNP och arbetslöshet i hela EU nu har vänt, vilket lett till ökad fattigdom och social utestängning samt förhindrat att unionens långsiktiga mål för ekonomisk och territoriell sammanhållning kunnat uppnås.

E.  Öarna inom EU är också i vissa fall randområden invid unionens yttre gränser och de är särskilt utsatta för de utmaningar som Europa för närvarande står inför, såsom globaliseringen, de demografiska trenderna, klimatförändringarna, energiförsörjningen och – särskilt i de södra regionerna – utsattheten vid ökande migrationsströmmar.

F.  De europeiska öarna bidrar till mångfalden inom unionen, i fråga om både miljön (särpräglade livsmiljöer och endemiska arter) och kulturen (det arkitektoniska arvet, platser med natur- eller kulturvärden, landskap, särdrag inom och utanför jordbruket samt geografiska identiteter).

G.  De europeiska öarna kan bidra till att stärka den hållbara utvecklingen inom unionen till följd av sina goda möjligheter till energiproduktion från förnybara källor eftersom de ligger öppna för vindströmmar, havets rörelser och solljus.

H.  Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft bland kvalificerade arbetstagare och företag. Goda förutsättningar för investeringar måste säkerställas, nya arbetstillfällen måste skapas och kostnaderna för sjö- och flygtransporter för passagerare och gods måste sänkas, i enlighet med principen om territoriell kontinuitet, samtidigt som åtgärder även måste vidtas för att utsläppen och föroreningarna från sjö- och flygtransporterna ska kunna minskas.

I.  Jordbruk, uppfödning och fiske utgör en viktig del av öarnas lokala ekonomi och förser en betydande del av den agroindustriella sektorn med råvaror, och dessa sektorer – häribland i synnerhet små och medelstora företag – blir lidande av den bristande tillgängligheten, den ringa graden av produktdifferentiering och klimatförhållandena.

J.  Intensiv turism är för de flesta öar en viktig del av den lokala ekonomin men tenderar normalt att koncentreras till vissa perioder på året och att inte vara planerad på ett tillfredsställande sätt utanför säsongen, och detta kan innebära risker för den miljömässigt hållbara utvecklingen av öregionerna.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en tydlig definition av vilka typer av permanenta, geografiska, naturbetingade och demografiska nackdelar som öregioner drabbas av, med hänvisning till artikel 174 i EUF-fördraget.

2.  Europaparlamentet frågar kommissionen hur den avser att genomföra ordalydelsen i artikel 174 i EUF-fördraget med tanke på de permanenta nackdelar som hindrar öregionerna i deras naturliga utveckling och att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

3.  Europaparlamentet erkänner vikten av att tillhandahålla stöd för att hantera den betydande tendensen till avbefolkning i öregionerna. Parlamentet erinrar om att vissa nackdelar är svårare att hantera för öar, sett i förhållande till att de är små och avlägset belägna från Europas kontinentala kuster.

4.  Europaparlamentet vill att kommissionen inleder en djupgående studie/analys om de extra kostnader som uppstår till följd av att ett område är en ö, i fråga om både transportsystem för passagerare och gods, energiförsörjning och tillträde till olika marknader, i synnerhet för små och medelstora företag.

5.  Europaparlamentet anser att öar bör definieras/kategoriseras på ett adekvat sätt så att man tar hänsyn till inte bara deras särdrag och karaktäristiska egenskaper, utan även deras specifika situation. Mot bakgrund av artikel 174 i EUF-fördraget, i vilken öars särskilda situation erkänns, uppmanar parlamentet kommissionen, att inrätta en homogen grupp som omfattar samtliga öterritorier. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att utöver BNP beakta andra statistiska indikatorer som kan återspegla den ekonomiska och sociala sårbarhet som är kopplad till de permanenta naturbetingade nackdelarna.

6.  Europaparlamentet påminner om att vissa europeiska öar, i enlighet med rådets direktiv 2006/112/EG, beviljats en särskild beskattningsordning som motvikt till sina permanenta naturbetingade och demografiska nackdelar. Parlamentet betonar vikten av denna särskilda beskattningsordning för lokala samhällen och ekonomier och ser gärna att den tillämpas även framöver, särskilt i de medlemsstater som omfattas av ekonomiska anpassningsprogram.

7.  Europaparlamentet påminner i synnerhet om behovet av bättre förbindelsemöjligheter via sjöfartsleder, bättre tillgång till hamnar och bättre flygtransporttjänster. Parlamentet anser att särskild vikt bör läggas vid transportnav samt intermodal och hållbar transport. Dessutom måste man stötta en balanserad territoriell utveckling i öregionerna genom att främja innovation och konkurrenskraft i dessa regioner, som befinner sig långt från de största administrativa och ekonomiska centren och som inte kan dra nytta av den enkla tillgången till transporter, samt genom att stärka den lokala produktionen för de lokala marknaderna.

8.  Europaparlamentet betonar att digital kapacitet är en väsentlig förutsättning för att uppväga öregioners nackdelar i fråga om förbindelsemöjligheter. Parlamentet betonar att infrastrukturinvesteringar behövs för att säkerställa bredbandsåtkomsten på öarna och se till att dessa deltar fullt ut på den digitala inre marknaden.

9.  Parlamentet påminner om att ett mycket stort antal migranter har kommit till många öar i Medelhavet och att öarna måste hantera denna situation. Det behövs ett helhetsgrepp på migration i EU som bör omfatta EU-stöd och en gemensam satsning där alla medlemsstater deltar.

10.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att tillhandahålla utbildning på alla nivåer och även att i högre grad använda distansutbildningssystem där det behövs. Parlamentet påminner om att öarna även påverkas allvarligt av klimatförändringarna med särskilt allvarliga konsekvenser, häribland allt fler naturkatastrofer.

11.  Europaparlamentet betonar att på samma gång som öarna upplever begränsningar gynnas de även av sin territoriella potential, som bör utnyttjas som en möjlighet för utveckling, tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Parlamentet betonar vikten av en politik för låga skatter och minskad byråkrati som grundläggande incitament när det gäller att locka till sig investeringar. Parlamentet vill i detta sammanhang nämna utvecklingen av hållbar turism jämte säsongsturism, med fokus på främjandet av kulturarv och särskilda småskaliga ekonomiska verksamheter. Parlamentet betonar även de enorma potentialer som finns inom havs-, vind och solenergi och öarnas potential att bli viktiga alternativa energikällor, att bli så självständiga som möjligt på energiområdet och – framför allt – att kunna säkra en mer ekonomisk energiförsörjning för sina invånare.

12.  Europaparlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att dra nytta av alla de synergieffekter som kan uppstå mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-instrument med syfte att uppväga öarnas nackdelar och främja den ekonomiska tillväxten, skapa arbetstillfällen och åstadkomma en situation för hållbar utveckling på öarna.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en strategisk ram för EU:s öar med syfte att koppla samman olika instrument som kan ha en större territoriell verkan.

14.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att inta en viktig roll i samband med öarnas utvecklingsstrategier genom ett vertikalt angreppssätt som omfattar alla förvaltningsnivåer, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, med syfte att säkerställa de europeiska öarnas hållbara utveckling.

15.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen upprättar ett kontor med ansvar för öar som är kopplat till kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (GD REGIO) och som består av en liten grupp tjänstemän som samordnar och analyserar frågor som rör öregioner.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande med en agenda för EU:s öar och därefter en vitbok för att övervaka öarnas utveckling som ska bygga på bästa praxis och involvera lokala, regionala och nationella myndigheter samt andra relevanta aktörer, bland annat näringslivets och arbetsmarknadens organisationer samt företrädare för civilsamhället.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett europeiskt år för öar och berg.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha öarnas särskilda situation i åtanke när den utarbetar förslaget till den kommande fleråriga budgetramen.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy