Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/3013(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0171/2016

Předložené texty :

B8-0171/2016

Rozpravy :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0050

Přijaté texty
PDF 334kWORD 75k
Čtvrtek, 4. února 2016 - Štrasburk Konečné znění
Úloha místních a regionálních orgánů u evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
P8_TA(2016)0050B8-0171/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2016 o úloze místních a regionálních orgánů v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) (2015/3013(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 174 až 178 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(1) (dále jen „nařízení o společných ustanoveních“),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů k výsledku jednání o dohodách o partnerství a operačních programech ze dne 9. července 2015,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. prosince 2015 týkající se investic do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů (COM(2015)0639),

–  s ohledem na Bílou knihu Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi o úloze místních a regionálních orgánů v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů (O-000012/2016 – B8-0105/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU v programovém období 2014–2020 i nadále představuje hlavní investiční nástroj EU, jenž pokrývá všechny regiony, a je příležitostí vytvořit postup na podporu udržitelného růstu, který bude fungovat více „zdola nahoru“, podporovat vytváření pracovních míst, podnikatelského ducha a inovace na úrovni místní a regionální ekonomiky, zlepšení kvality života občanů a vytvoření solidarity a posílení rozvoje v regionech EU;

B.  vzhledem k tomu, že cílem politiky soudržnosti je rovněž, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, snižovat hospodářské, sociální a územní rozdíly mezi členskými státy EU a jejich regiony prostřednictvím inkluzivní strategie;

C.  vzhledem k tomu, že byl (pro období 2014–2020) poprvé vytvořen soudržný rámec, nařízení o společných ustanoveních (CPR), který stanoví společná pravidla pro všech pět evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů): Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

D.  vzhledem k tomu, že společný strategický rámec (SSR) zavedený v rámci nařízení o společných ustanoveních přispívá k maximalizaci dopadu a účinnosti veřejných výdajů, což umožní součinnost spojením fondů ESI s ostatními programy financovanými EU;

E.  vzhledem k tomu, že článek 7 nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj uvádí, že alespoň 5 % z celkových zdrojů EFRR by mělo být věnováno na podporu udržitelného rozvoje měst prostřednictvím integrovaných opatření, kdy města, subregionální nebo místní orgány odpovědné za provádění udržitelných městských strategií by byly odpovědné za úkoly týkající se přinejmenším výběru operací;

F.  vzhledem k tomu, že v současném programovém období 2014–2020 komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a místní akční skupiny jsou rovněž způsobilé pro financování v rámci EFRR a ESF;

G.  vzhledem k tomu, že zásady partnerství a víceúrovňové správy, jak jsou uvedeny v článku 5 nařízení o společných ustanoveních, jsou jedním ze základních principů fondů ESI;

1.  zdůrazňuje klíčovou roli místních a regionálních orgánů při vytváření a provádění strategií EU, přičemž je třeba uznat úlohu široké škály zúčastněných stran z členských států a komunitních skupin; dále se domnívá, že blízkost těchto orgánů k občanům a různorodost správy na místní a regionální úrovni jsou přínosem pro EU;

2.  podporuje součinnost a doplňkovost mezi fondy ESI a dalšími programy EU, v níž mohou místní a regionální orgány hrát užitečnou úlohu při dosahování cílů politiky soudržnosti; zdůrazňuje však, že jakékoli přeprogramování strukturálních a investičních fondů by mělo být prováděno podle pravidel nařízení o společných ustanoveních a že nové iniciativy by neměly oslabovat základ fondů ESI;

3.  poukazuje na posílení zásady partnerství a evropský kodex chování pro partnerství, které stanovují právní zapojení místních a regionálních orgánů a stanovují minimální požadavky pro jejich zapojení do všech fází přípravy a provádění operačních programů; uznává, že ačkoli byly místní a regionální orgány ve většině případů konzultovány během jednání o dohodách o partnerství a operačních programů, jejich zapojení nemělo formu plného partnerství; vyzývá proto členské státy, aby plně dodržovaly tyto požadavky a zvýšily úsilí s cílem řešit nedostatky;

4.  zdůrazňuje, že posílení správní kapacity, řešení strukturálních nedostatků místních a regionálních orgánů má klíčový význam jak pro fázi programování a provádění operačních programů a povede k většímu využívání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že bude poskytována podpora pro budování kapacit místních a regionálních orgánů a jejich administrativních orgánů a institucí, aby mohly sehrát významnou úlohu v oblasti politiky soudržnosti, zejména v případě delegování provádění úkolů nižším úrovním správy, a to zejména městským orgánům;

5.  poznamenává, že politika soudržnosti EU je dobrým příkladem víceúrovňové správy s přístupem zdola nahoru, kde místní a regionální orgány – při spravování evropských strukturálních a investičních fondů – nastolují rovnováhu mezi cílem Unie, jímž je větší hospodářská, sociální a územní soudržnost a územním dopadem politik EU;

6.  zdůrazňuje význam iniciativy komunitně vedeného místního rozvoje, v němž místní orgány jsou partnery; zdůrazňuje, že přístup zdola nahoru by měl být používán i nadále, a zároveň je třeba stanovovat cíle pro zásahy týkající se místních a regionálních potřeb;

7.  domnívá se, že nové iniciativy jako jsou integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj představují skokové změny v oblasti schopnosti místních zúčastněných stran spojit finanční toky a naplánovat správným směrem zaměřené místní iniciativy;

8.  domnívá se, že víceúrovňová správa podporuje základní politické cíle EU, jimiž jsou ekonomický růst, sociální pokrok a udržitelný rozvoj a že posiluje demokratický rozměr EU a zvyšuje účinnost její politické činnosti;

9.  upozorňuje na problémy, jimž čelí místní a regionální orgány, jako je globalizace, změna klimatu, zabezpečení dodávek energie, migrační toky, rozvoj měst, s přihlédnutím k tomu, že každý region má své specifické potřeby a rysy;

10.  je přesvědčen, že městské oblasti hrají stále důležitější úlohu v dnešním světě, a že politiky EU sehrávají důležitou úlohu při vytváření vhodného rámce, v rámci něhož mohou evropské městské oblasti aktivovat potenciál svého růstu;

11.  vyzývá Komisi, aby pozorně monitorovala provádění článku 7 nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a informovala o tom Parlament;

12.  domnívá se, že městská agenda EU může zlepšit rozvoj a provádění politik a programů, a tím zajistit jednotnější dopad, a podporu měst a zároveň přispět k plnění společných evropských a národních cílů, a to při plném dodržení zásady subsidiarity a proporcionality; zdůrazňuje význam Amsterdamského paktu a pokroku při dosahování cílů, jichž se snaží dosáhnout; konstatuje však, že úsilí s cílem odstranit nedostatky a nesrovnalosti by měly být uplatňovány na politiky EU s dopadem na městské a venkovské oblasti;

13.  vyzývá Komisi, aby i nadále stavěla na předchozích a probíhajících iniciativách, včetně veřejných konzultací, aby určila opatření k posílení úlohy místních a regionálních orgánů při řízení a provádění fondů ESI prostřednictvím dohod o partnerství a operačních programů;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru regionů a vládám a vnitrostátním a regionálním parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289.

Právní upozornění - Ochrana soukromí