Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/3013(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0171/2016

Texte depuse :

B8-0171/2016

Dezbateri :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Voturi :

PV 04/02/2016 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0050

Texte adoptate
PDF 256kWORD 80k
Joi, 4 februarie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene (FESI)
P8_TA(2016)0050B8-0171/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2016 referitoare la rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) (2015/3013(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 174-178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind dispozițiile comune” - RDC),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006(2),

–  având în vedere avizul din 9 iulie 2015 al Comitetului European al Regiunilor referitor la rezultatul negocierilor privind acordurile de parteneriat și programele operaționale,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639),

–  având în vedere Cartea albă a Comitetului Regiunilor privind guvernanța pe mai multe niveluri,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la rolul autorităților locale și regionale în fondurile structurale și de investiții europene (FESI) (O-000012/2016 – B8-0105/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât politica de coeziune a UE în perioada de programare 2014-2020 reprezintă în continuare principalul instrument de investiții care acoperă toate regiunile din UE și, de asemenea, o oportunitate pentru crearea unei abordări ascendente privind creșterea economică sustenabilă, sprijinind crearea de locuri de muncă, antreprenoriatul și inovarea la nivelul economiilor locale și regionale, îmbunătățind calitatea vieții cetățenilor și asigurând solidaritate și o dezvoltare mai accentuată în regiunile UE;

B.  întrucât politica de coeziune vizează, de asemenea, astfel cum se precizează în TFUE, reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale dintre statele membre ale UE și dintre regiunile acestora prin intermediul unei strategii favorabile incluziunii;

C.  întrucât a fost creat pentru prima dată (pentru perioada 2014-2020) un cadru coerent, Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), care stabilește norme comune pentru toate cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM);

D.  întrucât cadrul strategic comun (CSC) introdus prin RDC contribuie la maximizarea impactului și eficienței cheltuielilor publice și permite realizarea de sinergii, combinând fondurile ESI cu alte programe finanțate de UE;

E.  întrucât articolul 7 din Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională prevede că cel puțin 5 % din resursele FEDR ar trebui alocate sprijinirii dezvoltării urbane durabile prin intermediul acțiunilor integrate în cadrul cărora orașele și organismele de la nivel subregional și local responsabile cu punerea în aplicare a strategiilor urbane durabile ar trebui să fie responsabile de sarcinile legate cel puțin de selectarea operațiunilor;

F.  întrucât, în perioada actuală de programare (2014-2020), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) și grupurile de acțiune locală sunt eligibile, de asemenea, pentru finanțare în cadrul FEDR și FSE;

G.  întrucât principiile parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri, astfel cum sunt stabilite la articolul 5 din RDC, sunt unele dintre principiile de bază ale fondurilor ESI,

1.  subliniază rolul esențial al autorităților locale și regionale în ceea ce privește elaborarea și punere în aplicare a strategiilor UE, recunoscând totodată rolul unei game largi de părți interesate, de la state membre la grupuri comunitare; consideră, în plus, că aproprierea acestor autorități de cetățeni și diversitatea modurilor de guvernanță la nivel local și regional reprezintă un avantaj pentru UE;

2.  susține sinergiile și complementaritatea dintre fondurile ESI și alte programe ale UE, în cadrul cărora autoritățile locale și regionale pot juca un rol util pentru atingerea obiectivelor politicii de coeziune; subliniază, totuși, faptul că orice reprogramare a fondurilor ESI ar trebui realizată în conformitate cu normele RDC și că noile inițiative nu ar trebui să slăbească esența fondurilor ESI;

3.  atrage atenția asupra principiului parteneriatului consolidat și Codului european de conduită în materie de parteneriat, care stabilesc implicarea juridică a autorităților locale și regionale și prevăd cerințele minime pentru implicarea acestora în toate etapele de pregătire și punere în aplicare a programelor operaționale; recunoaște că, deși autoritățile locale și regionale au fost consultate în majoritatea cazurilor pe parcursul negocierilor privind acordurile de parteneriat și programele operaționale, implicarea lor nu a reprezentat un parteneriat deplin; prin urmare, îndeamnă statele membre să respecte în totalitate aceste cerințe și să-și intensifice eforturile în vederea remedierii deficiențelor;

4.  subliniază faptul că consolidarea capacității administrative și combaterea deficiențelor structurale ale autorităților locale și regionale sunt esențiale atât pentru etapele de programare și de punere în aplicare ale programelor operaționale, cât și pentru atingerea unei rate mai ridicate de absorbție a fondurilor ESI; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că se acordă sprijin pentru consolidarea capacităților autorităților locale și regionale și administrațiilor și instituțiilor lor, astfel încât acestea să fie în măsură să joace un rol semnificativ în cadrul politicii de coeziune, în special în cazul subdelegării sarcinilor de punere în aplicare către nivelurile inferioare ale administrației, în special către autoritățile urbane;

5.  ia act de faptul că politica de coeziune a UE reprezintă un bun exemplu de guvernanță pe mai multe niveluri cu o abordare ascendentă, în cadrul căreia autoritățile locale și regionale, atunci când se ocupă de fondurile structurale și de investiții europene, ajung la un echilibru între obiectivul Uniunii privind o mai mare coeziune economică, socială și teritorială și impactul teritorial al politicilor UE;

6.  subliniază importanța inițiativei privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, în cadrul căreia autoritățile locale sunt parteneri; subliniază faptul că ar trebui ca abordarea să rămână ascendentă, stabilindu-se totodată obiective în ceea ce privește intervențiile legate de nevoile locale și regionale;

7.  consideră că noile inițiative privind investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) reprezintă schimbări progresive în ceea ce privește capacitatea părților interesate de la nivel local de a combina surse de finanțare și de a planifica inițiative locale bine orientate;

8.  consideră că guvernanța pe mai multe niveluri vine în sprijinul obiectivelor politice fundamentale ale UE, cum ar fi creșterea economică, progresul social și dezvoltarea sustenabilă, consolidează dimensiunea democratică a UE și mărește eficiența acțiunilor sale politice;

9.  atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă autoritățile locale și regionale, precum globalizarea, schimbările climatice, securitatea energetică, fluxurile de migrație și urbanizarea crescândă, ținând seama de faptul că fiecare regiune are nevoi și caracteristici specifice;

10.  este convins că zonele urbane joacă un rol tot mai important în lumea de astăzi și că politicile UE au un rol semnificativ în ceea ce privește stabilirea cadrului potrivit care să le permită zonelor urbane din UE să-și valorifice potențialul de creștere;

11.  invită Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a articolului 7 din Regulamentul privind FEDR și să prezinte rapoarte Parlamentului în legătură cu aceasta;

12.  consideră că Agenda urbană a UE poate să îmbunătățească dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor și programelor, asigurând astfel un impact mai coerent asupra orașelor, precum și un sprijin pentru acestea, contribuind totodată la realizarea obiectivelor comune europene și naționale, cu respectarea totală a subsidiarității și proporționalității; subliniază importanța Pactului de la Amsterdam și a progreselor în direcția obiectivelor pe care încearcă să le realizeze; ia act, cu toate acestea, de faptul că trebuie depuse eforturi pentru eliminarea blocajelor și inconsecvențelor în ceea ce privește politicile UE care afectează atât zonele urbane, cât și pe cele rurale;

13.  invită Comisia să continue să se bazeze pe inițiativele anterioare și cele în curs, inclusiv pe consultațiile publice, pentru a identifica măsuri pentru consolidarea rolului autorităților locale și regionale în gestionarea și implementarea fondurilor ESI prin intermediul acordurilor de parteneriat și al programelor operaționale;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comitetului Regiunilor și parlamentelor naționale și regionale ale statelor membre.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 289.

Notă juridică - Politica de confidențialitate