Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2529(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0149/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0051

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 83k
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg
ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal
P8_TA(2016)0051RC-B8-0149/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2016 om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af det såkaldte ISIS/Da'esh (2016/2529(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger af 27. februar 2014 om situationen i Irak(1), af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal(2), særlig punkt 4, af 27. november 2014 om Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder(3), af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS(4), især punkt 27, af 12. marts 2015 om ISIS'/Da'eshs nylige angreb og bortførelser i Mellemøsten, som især er gået ud over assyrere(5), særlig punkt 2, af 12. marts 2015 om årsberetningen om menneskerettigheder i verden i 2013 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati(6), særlig punkt 129 og 211, af 12. marts 2015 om EU's prioriteter for FN's Menneskerettighedsråd i 2015(7), særlig punkt 66 og 67, af 30. april 2015 om forfølgelse af kristne i verden i forbindelse med drabene på studerende i Kenya begået af den islamistiske terrorgruppe al-Shabaab(8), særlig punkt 10, og af 30. april 2015 om ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Da'esh(9),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 18. april 2013 om FN-princippet "Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse) (R2P)(10),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. marts 2015 om EU's regionale strategi for Syrien og Irak samt truslen fra ISIL/Da'esh, af 20. oktober 2014 om ISIL/Da'esh-krisen i Syrien og Irak, af 30. august 2014 om Irak og Syrien, af 14. april 2014 og 12. oktober 2015 om Syrien og af 15. august 2014 om Irak,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2003/335/RIA af 8. maj 2003 om efterforskning og strafforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser(11),

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, EU's retningslinjer om fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret, EU's retningslinjer om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, retningslinjer for en EU-politik over for tredjelande vedrørende tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter, EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder, EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne hvad angår ytringsfrihed online og offline, og EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer),

–  der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–  der henviser til resolution 2091 (2016) om "udenlandske krigere i Syrien og Irak", der blev vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling den 27. januar 2016,

–  der henviser til erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, af 25. august 2014 om irakiske civile, der udsættes for "rædselsfuld", udbredt og systematisk forfølgelse,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds seneste resolutioner om Irak og Syrien, særlig resolution 2249 (2015), som fordømmer ISIS' seneste terrorangreb, og resolution 2254 (2015) om godkendelse af en køreplan for fredsprocessen i Syrien og fastsættelse af en tidsplan for forhandlingerne,

–  der henviser til resolution S-22/1, der blev vedtaget den 3. september 2014 af Menneskerettighedsrådet om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamiske Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–  der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab af 9. december 1948,

–  der henviser til Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, særlig artikel 5 og 8,

–  der henviser til analyserammen udarbejdet af FN's særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab,

–  der henviser til erklæringen af 12. august 2014 fra FN's generalsekretærs særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab og FN's generalsekretærs særlige rådgiver om beskyttelsespligt om situationen i Irak,

–  der henviser til rapporten af 27. marts 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamiske Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper, særlig punkt 16 om krænkelser begået af ISIL – angreb på religiøse og etniske befolkningsgrupper,

–  der henviser til erklæringen af 13. oktober 2015 fra FN’s generalsekretærs særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab og FN's generalsekretærs særlige rådgiver om beskyttelsesansvar om intensivering af tilskyndelsen til voldshandlinger i Syrien af religiøse grunde,

–  der henviser til rapporten fra FN's uafhængige internationale undersøgelseskommission vedrørende Den Syriske Arabiske Republik, der blev forelagt for Menneskerettighedsrådet den 13. august 2015, særlig punkt 165-173,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at FN’s Sikkerhedsråd i sin resolution 2249 (2015) har fastslået, at det såkaldte ISIS/Da’eshs voldelige og ekstremistiske ideologi, dets terrorhandlinger, dets fortsatte grove systematiske og udbredte overgreb på civile, krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder de overgreb, som begås af religiøse eller etniske grunde, og dets udryddelse af kulturarv og ulovlige handel med kulturværdier er en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed;

B.  der henviser til, at det såkaldte ISIL/Da'esh har begået overgreb mod religiøse og etniske mindretal som f.eks. kristne (kaldæere, syrere, assyrere, melkitter og armeniere), yazidier, turkmenere, shabaker, kakkaier, sabiansk-mandæere, kurdere og shiitter samt mod mange arabere og sunnier; der henviser til, at mange er blevet dræbt, slagtet slået, underkastet afpresning, bortført og udsat for tortur; der henviser til, at de er blevet gjort til slaver (navnlig kvinder og piger, som også har været udsat for andre former for seksuel vold) og tvunget til at konvertere samt er blevet ofre for tvangsægteskaber og menneskehandel; der henviser til, at børn også er blevet tvangsrekrutteret; der henviser til, at moskeer, monumenter, valfartssteder, kirker og andre bedesteder, grave og kirkegårde er blevet vandaliseret;

C.  der henviser til, at folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, uanset hvor og når de sker, ikke må forblive ustraffede, og at det må sikres, at de forfølges effektivt ved at træffe foranstaltninger på nationalt plan og styrke det internationale samarbejde samt gennem Den Internationale Straffedomstol og international strafferetspleje;

D.  der henviser til, at folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser vedrører alle EU’s medlemsstater, som er besluttet på at samarbejde om at forebygge sådanne forbrydelser og sætte en stopper for straffrihed for gerningsmændene, i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 2003/444/CFSP af 16. juni 2003;

E.  der henviser til, at FN’s Sikkerhedsråds resolution 2249 (2015) bemyndiger de medlemsstater, der har kapacitet til at gøre det, til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med folkeretten, navnlig De Forenede Nationers pagt, og med den internationale menneskerettigheds- og flygtningelovgivning samt den humanitære folkeret, i det område, der kontrolleres af det såkaldte ISIS/Da'esh i Syrien og Irak, med det formål at øge og koordinere deres indsats for at forhindre og bekæmpe terrorhandlinger;

F.  der henviser til, at den internationale juridiske definition på folkemord i henhold til artikel II i FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948 omfatter følgende: enhver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan: a) at dræbe medlemmer af gruppen, b) at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade, c) med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse, d) at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler inden for gruppen, og e) med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe; der henviser til, at denne konventions artikel III ikke alene anser folkedrab, men også sammensværgelse med henblik på at begå folkedrab, direkte og offentlig tilskyndelse til folkedrab og meddelagtighed i folkedrab for strafbart;

G.  der henviser til, at anslået 5 000 yazidier er blevet dræbt siden 2014, mens mange andre er blevet tortureret eller tvunget til at konvertere til islam; der henviser til, at mindst 2 000 yazidiske kvinder er blevet gjort til slaver og ofre for tvangsægteskab og menneskehandel; der henviser til, at piger på helt ned til seks år er blevet voldtaget, og at yazidiske børn er blevet tvangsrekrutteret som soldater til det såkaldte ISIS/Da'esh; der henviser til, at der er klare vidnesbyrd om massegrave af yazidier, der er blevet bortført af det såkaldte ISIS/Da'esh;

H.  der henviser til, at over 150 000 kristne natten til den 6. august 2014 flygtede fra det såkaldte ISIS/Da'eshs fremrykning i Mosul, Qaraqosh og andre landsbyer på Ninive-sletten efter at være blevet frarøvet alle deres ejendele, og der henviser til, at de fortsat er fordrevne og lever under usikre forhold i det nordlige Irak; der henviser til, at det såkaldte ISIS/Da’esh tog dem, der ikke var i stand til at flygte fra Mosul og Ninive-sletten, til fange, og til, at ikke-muslimske kvinder og børn blev gjort til slaver, hvoraf nogle blev solgt og andre brutalt myrdet og filmet af gerningsmændene;

I.  der henviser til, at det såkaldte ISIS/Da’esh i februar 2015 bortførte mere end 220 assyriske kristne efter at have indtaget flere landbrugssamfund på den sydlige bred af floden Khabur i den nordøstlige provins Hassakeh, og til, at kun nogle få til dato er blevet løsladt, mens de andres skæbne stadig er ukendt;

J.  der henviser til, at det i adskillige rapporter fra FN-organer, herunder FN’s generalsekretærs særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab, FN's generalsekretærs særlige rådgiver om beskyttelsespligt og FN’s højkommissær for menneskerettigheder, er blevet fastslået, at handlinger begået af det såkaldte Da'esh/ISIS kan udgøre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

K.  der henviser til, at den internationale uafhængige undersøgelseskommission har dokumenteret og rapporteret, at personer fra etniske og religiøse mindretal, der gør modstand mod det såkaldte ISIS/Da'esh og andre terrorgrupper, militser og ikke-statslige væbnede grupper i områder, som de de facto kontrollerer, fortsat bliver forfulgt;

L.  der henviser til, at i henhold til beskyttelsespligten (R2P) har det internationale samfund, når en stat (eller en ikke-statslig aktør) tydeligvis undlader at beskytte sin befolkning eller rent faktisk er gerningsmand til sådanne kriminelle handlinger, pligt til at træffe kollektive foranstaltninger for at beskytte befolkningerne i overensstemmelse med FN-pagten;

M.  der henviser til, at alle mennesker i henhold til folkeretten har ret til at leve i overensstemmelse med deres samvittighed og til frit at have eller ændre deres religiøse eller ikke-religiøse tro; der henviser til, at politiske og religiøse ledere har pligt til på alle niveauer at bekæmpe ekstremisme og fremme gensidig respekt blandt enkeltpersoner og religiøse grupper;

1.  gentager sin kraftige fordømmelse af det såkaldte ISIS/Da'esh og dets frygtelige menneskerettighedskrænkelser, som udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i henhold til Romstatutten for Den International Straffedomstol (ICC), og minder om, at der bør træffes foranstaltninger for, at FN's Sikkerhedsråd anerkender disse som folkedrab; er dybt bekymret over, at denne terrorgruppe målrettet forfølger kristne (kaldæere, syrere, assyrere, melkitter, armeniere), yazidier, turkmenere, shiitter, shabaker, sabeanere, kakkaier og sunnier, som ikke er enige i deres fortolkning af islam, som led i dens forsøg på at udrydde alle religiøse mindretal fra de områder, den kontrollerer;

2.  mener, at forfølgelse, grusomheder og internationale forbrydelser udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; understreger, at det såkaldte ISIS/Da'esh begår folkedrab mod kristne og yazidier og andre religiøse og etniske mindretal, der ikke er enige i det såkaldte ISIS/Da'eshs fortolkning af islam, og at dette derfor nødvendiggør handling i medfør af De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948; understreger, at de, som af etniske eller religiøse årsager forsætligt konspirerer om, planlægger, tilskynder til, begår eller forsøger at begå, er meddelagtige i eller støtter grusomheder, bør stilles for en domstol og retsforfølges for krænkelse af folkeretten, særlig krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

3.  opfordrer indtrængende hver af de kontraherende parter i FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab, der blev undertegnet i Paris den 9. december 1948, og i andre relevante internationale aftaler, navnlig EU's medlemsstater, til at forhindre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab på deres territorium; opfordrer indtrængende Syrien og Irak til at anerkende Den Internationale Straffedomstols kompetence;

4.  opfordrer indtrængende medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd til at støtte en henvisning fra Sikkerhedsrådet til Den Internationale Straffedomstol med henblik på at efterforske krænkelser begået i Irak og Syrien af det såkaldte ISIS/Da'esh mod kristne, yazidier og religiøse og etniske mindretal;

5.  opfordrer indtrængende hver af de kontraherende parter i De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948 og i andre internationale aftaler om forebyggelse af og straf for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, og navnlig de kompetente myndigheder i lande – og deres statsborgere – som på nogen måde støtter, samarbejder om eller finansierer eller er meddelagtige i disse forbrydelser, til fuldt ud at opfylde deres retlige forpligtelser i henhold til konventionen og andre internationale aftaler;

6.  opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder i sådanne lande, som på nogen måde direkte eller indirekte støtter, samarbejder om eller finansierer eller er meddelagtige i disse krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, til fuldt ud at opfylde deres retlige forpligtelser i henhold til folkeretten og til at standse denne uacceptable adfærd, som forårsager alvorlig skade på det irakiske og syriske samfund og i alvorlig grad destabiliserer nabolandene og den internationale fred og sikkerhed;

7.  minder om, at FN’s Sikkerhedsråds resolution 2253 (2015) pålagde FN’s medlemsstater en retlig forpligtelse til at forbyde alle former for bistand til det såkaldte ISIS/Da'esh og andre terrororganisationer, navnlig levering af våben og finansiel bistand, herunder den ulovlige oliehandel, og opfordrer dem indtrængende til at gøre denne form for bistand strafbar i henhold til national lovgivning; minder om, at hvis nogle medlemsstater ikke overholder dette forbud, vil det udgøre en krænkelse af folkeretten og pålægge andre medlemsstater en retlig forpligtelse til at implementere FN’s Sikkerhedsråds resolution ved at bringe de ansvarlige personer og enheder for retten;

8.  fordømmer i de stærkest mulige vendinger det såkaldte ISIS/Da'eshs ødelæggelse af religiøse og kulturelle mindesmærker og kulturgenstande i Syrien og Irak, hvilket udgør et angreb på alle Syriens og Iraks indbyggeres og hele menneskehedens kulturarv; opfordrer alle stater til at optrappe deres strafferetlige efterforskning og retlige samarbejde med henblik på at identificere alle grupper, der er ansvarlige for ulovlig handel med kulturgenstande og for beskadigelse eller ødelæggelse af kulturarv, der tilhører hele menneskeheden, i Syrien, Irak og hele den mellemøstlige og nordafrikanske region;

9.  opfordrer indtrængende alle landene i det internationale samfund, herunder alle EU's medlemsstater, til at arbejde aktivt for at bekæmpe radikalisering og forbedre deres retlige systemer med henblik på at forhindre, at deres statsborgere og borgere kan rejse ud for at tilslutte sig det såkaldte ISIS/Da'esh og deltage i krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, og for at sikre, at de, hvis de alligevel gør det, retsforfølges så hurtigt som muligt, herunder for tilskyndelse og støtte til disse forbrydelser på internettet;

10.  opfordrer EU til at oprette en permanent særlig repræsentant for religions- og trosfrihed;

11.  anerkender, støtter og kræver respekt fra alle for den umistelige ret for alle etniske og religiøse mindretal og andre, der bor i Irak og Syrien, til fortsat at bo i deres historiske og traditionelle hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til frit at praktisere deres religion og tro fuldt ud uden at blive udsat for nogen form for tvang, vold eller diskrimination; mener, at der med henblik på at dæmme op for lidelserne for og masseudvandringen af kristne, yazidier og andre befolkningsgrupper i regionen er behov for, at alle regionale politiske og religiøse ledere klart og utvetydigt tilkendegiver støtte til deres fortsatte tilstedeværelse og fulde og lige rettigheder som statsborgere i deres hjemlande;

12.  opfordrer det internationale samfund og dets medlemsstater, herunder EU og dets medlemsstater, til at garantere de nødvendige sikkerhedsvilkår og fremtidsmuligheder for alle dem, som er blevet tvunget til at forlade deres hjemland eller er blevet internt tvangsfordrevet, således at de så hurtigt som muligt kan gøre brug af deres ret til at vende tilbage til deres hjemlande, til at beskytte deres hjem, grunde, ejendom og ejendele samt deres kirker og religiøse og kulturelle mindesmærker og blive i stand til at leve et værdigt liv og få en værdig fremtid;

13.  erkender, at den vedvarende forfølgelse af religiøse og etniske grupper i Mellemøsten er en faktor, der bidrager til massemigration og intern fordrivelse;

14.  understreger vigtigheden af, at det internationale samfund yder beskyttelse og støtte, herunder militær beskyttelse og støtte, i henhold til folkeretten, til alle målgrupper for det såkaldte ISIS/Da'esh og andre terrororganisationer i Mellemøsten, såsom etniske og religiøse mindretal, og vigtigheden af, at sådanne personer inddrages i fremtidige politiske varige løsninger; opfordrer alle involverede parter i konflikten til at respektere de universelle menneskerettigheder og til at gøre det lettere at yde​ humanitær bistand og støtte gennem alle mulige kanaler; opfordrer endvidere til oprettelse af humanitære korridorer; mener, at sikre tilflugtssteder, beskyttet af styrker under FN-mandat, kunne være en del af svaret på den enorme udfordring, der ligger i at give midlertidig beskyttelse til millioner af flygtninge fra konflikten i Syrien og Irak;

15.  bekræfter sin fulde og aktive støtte til den internationale diplomatiske indsats og det arbejde, der udføres af FN’s særlige udsending, Staffan de Mistura, med henblik på at indlede fredsforhandlinger i Genève mellem alle syriske parter, med deltagelse af alle relevante globale og regionale aktører i de kommende dage, samt til hans forslag om lokale våbenhviler; opfordrer EU og det internationale samfund til at lægge pres på alle donorer, således at de indfrier deres løfter og fuldt ud forpligter sig til at yde finansiel støtte til værtslandene, navnlig forud for donorkonferencen om Syrien den 4. februar 2016 i London;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Syriens regering og parlament, regeringen og Repræsentanternes Råd i Irak, den regionale regering i Kurdistan, institutionerne under Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater (Golfsamarbejdsrådet, GCC), FN’s generalsekretær, FN’s Generalforsamling, FN’s Sikkerhedsråd og FN’s Menneskerettighedsråd.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0171.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0027.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0066.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0040.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0071.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0076.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0079.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0178.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0179.
(10) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0180.
(11) EFT L 118 af 14.5.2003, s. 12.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik