Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0002(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0224/2015

Indgivne tekster :

A8-0224/2015

Forhandlinger :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0055

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 96k
Torsdag den 25. februar 2016 - Bruxelles
Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. februar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0006),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 46 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0015/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. juni 2014(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 25. juni 2014(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 2. december 2015 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0224/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 424 af 26.11.2014, s. 27.
(2) EUT C 271 af 19.8.2014, s. 70.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/… om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/589).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik