Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0002(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0224/2015

Ingediende teksten :

A8-0224/2015

Debatten :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0055

Aangenomen teksten
PDF 248kWORD 95k
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0006),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 46 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0015/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 juni 2014(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 25 juni 2014(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 2 december 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0224/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 424 van 26.11.2014, blz. 27.
(2) PB C 271 van 19.8.2014, blz. 70.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 februari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/ ... van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/589.)

Juridische mededeling - Privacybeleid